Wraak is liefde

26-03-2012 door Dr. K.D. Goverts

“God der wrake, Here, God der wrake, verschijn in lichtglans. Verhef U, Richter der aarde” {Ps.94:1}.

God is de Richter der aarde; Abraham zei zelfs: “der ganse aarde”. H­ier­bij moe­ten we niet denken aan een gestreng Persoon achter de groe­ne juridische ta­fel, maar aan een barmhartig God, die alles recht gaat zetten, terecht gaat brengen. God is de Rechtzetter der ganse aar­­­de. Zijn verschijning in wraak geeft dan ook geen donkerheid, maar lichtglans.

Wraak is herstel

Het Hebreeuwse woord voor wreken is naqam. En naqam heeft de be­te­kenis: herstellen van recht. Wraak is dus het herstel van het recht. Vanouds wordt ook gezegd: het woord naqam heeft ook te maken met qum, wat opstaan betekent. Dan heeft wraak dus alles te maken met het weer op­staan van hetgeen neergevallen was. Wraak heeft bijbels ge­zien dus te maken met de wederoprichting. “God der wraken, verschijn in lichtglans, zegt Psalm 94. Wraak staat hier dus zelfs in het meervoud. De populaire opvatting zegt: als God ver­schijnt met zijn wraak, wordt het donker. Maar Psalm 94 zegt: dan wordt het juist licht, dan komt er weer glans in het leven.

De gevoelswaarde van het woord wraak

Wraak klinkt ons meestal wat negatief en wat boosaardig in de oren. Als je wraak in de zin hebt, heb je immers niet veel goeds in ge­dach­ten? Maar wraak is: het herstel van de rechte verhoudingen in de ge­meen­schap. Dus wraak heeft te maken met herstellen, het her­stellen van ver­hou­dingen. Wraak draait dus eigenlijk om de vraag: Hoe krij­gen we Kaïn en Abel weer bij elkaar? Hoe krijgen we Jakob en Esau weer in één verband? Hoe wordt de samenhang hersteld? Hoe wor­den de twee te­gen­delen weer één? Hoe krijg je weer die oor­spron­ke­lijke eenheid. De bijbelse wraak is: herstel van de rechte verhoudingen in de ge­meen­­­­schap. Wraak is dus in feite een vorm van liefde, een vorm van recht­zetten. De verhoudingen, die scheef liggen, worden weer in ere her­steld, zodat mensen elkaar weer recht in de ogen kunnen kijken.

De wraak van Jozef is, dat hij zijn broeders brood geeft. Dat is ge­na­de­­brood. Dat is het hart van het Evangelie. Elie Wiesel zegt in dit verband: ‘het laat­ste woord is aan het slachtoffer’. Brood geven aan de vijand. Je ziet dat ook uitgebeeld in het verhaal van Elisa en de koning van Aram. In plaats van de vijand neer te slaan, wordt er brood uitgedeeld. (2 Kon.6:21)

De goddelijke wraak is de tegenhanger van de bloedwraak, die bete­kent dat er met gelij­ke munt betaald wordt. Het kwade wordt echter over­won­nen door het goede.

 

 

1 comment on “Wraak is liefde”


 1. Wim vd Toorn says:

  Hallo Joop dit zegt Jesaja ook.

  Jesaja 35: 1-19

  Grootheid en heerlijkheid van het volk Gods
  35
  1 De woestijn en de dorre plaatsen zullen hierover vrolijk zijn, en de wildernis zal zich verheugen, en zal bloeien als een roos.
  2 Zij zal lustig bloeien, en zich verheugen, ja, met verheuging, en juichen; de heerlijkheid van Libanon is haar gegeven, het sieraad van Karmel en Saron; zij zullen zien de heerlijkheid des HEEREN, het sieraad onzes Gods.
  3 Versterkt de slappe handen, en stelt de struikelende knieën vast.
  4 Zegt den onbedachtzamen van harte: Weest sterk, en vreest niet; ziet, ulieder God zal ter WRAKE komen met de VERGELDING Gods. Hij zal komen en ulieden verlossen.
  5 Alsdan zullen der blinden ogen opengedaan worden, en der doven oren zullen geopend worden.
  6 Alsdan zal de kreupele springen als een hert, en de tong des stommen zal juichen; want in de woestijn zullen wateren uitbarsten, en beken in de wildernis.
  7 En het dorre land zal tot staand water worden, en het dorstige land tot springaders der wateren; in de woning der draken, waar zij gelegen hebben, zal gras met riet en biezen zijn.
  8 En aldaar zal een verheven baan en een weg zijn, welke de heilige weg zal genaamd worden; de onreine zal er niet doorgaan, maar hij zal voor deze zijn; die dezen weg wandelt, zelfs de dwazen zullen niet dwalen.
  9 Er zal geen leeuw zijn, en geen verscheurend gedierte zal daarop komen, noch aldaar gevonden worden; maar de verlosten zullen daarop wandelen.
  10 En de vrijgekochten des HEEREN zullen wederkeren, en tot Sion komen met gejuich, en eeuwige blijdschap zal op hun hoofd wezen; vrolijkheid en blijdschap zullen zij verkrijgen, maar droefenis en zuchting zullen wegvlieden.
  vr gr Wim

Laat een commentaar achter

Zoeken

Column

Sagrada Familía in Barcelona

Enige tijd geleden zijn we enige dagen in Barcelona geweest. Een prachtige stad. De prachtige kathedraal de Sagrada Família was voor mijn vrouw en ik het absolute hoogtepunt. In 1883 begon de architect Gaudí zijn levenswerk. Nu 138 jaar later genieten miljoenen mensen per jaar van deze nog steeds onvoltooide kerk. Indrukwekkend is de schitterende […]

579398 bezoekers sinds 07-06-2010