Bewerken of dienen

30-05-2010 door Joop Neven

En de Here God nam de mens en plaatste hem in de hof van Eden om die te bewerken en te bewaren {Gen.2 vers 15}.In het Hebreeuws staat niet “bewerken” maar “dienen” “Bewerken “is wezenlijk iets anders dan “dienen”. Als ik iets ga bewerken, ben ik de baas. Maar als ik de aardbodem moet dienen, is dat een heel andere zaak. Bewerken heeft dus te maken met baas – zijn. En wie was de baas van Adam? Niemand! Ja, je kunt zeggen: God. maar op het menselijk vlak niemand. We zien hier dus een wonderlijk principe: Adam was een knecht zonder heer. Adam had geen baas, maar was wel een knecht. Er was geen heerschappij. Er was een theocratie kun je zeggen, want God stond alleen boven hem. Je ziet dus dat de adam per definitie een knecht is. Een “ebed” dat is de bijbelse definitie van een mens. En wanneer gaat het mis, als hij wil worden als God, als “elohim”. Maar het doel is niet dat de knecht “heer” wordt. Het doel van het Evangelie is: dienen. Adam die geen leven had in zichzelf, had dit eerst door gehoorzaamheid moeten verwerven. En Christus is daar HET voorbeeld van. Wat de eerste adam te kort kwam heeft de Tweede Adam volbracht. De eerste Adam was de bekronende heerlijkheid van die eerste schepping. De laatste Adam is de bekronende heerlijkheid van beide scheppingen. Door Christus  komst is veel meer verworven, ….die de dood van zijn kracht heeft beroofd en onvergankelijk leven aan het licht gebracht heeft door het evangelie {2 Tim1 vers 10}. Christus heeft alles op Zich genomen. Hij zal de schepping door de vergankelijkheid heen tot onvergankelijkheid leiden. Het doel daarvan is, verheerlijking. God wil het vergankelijke niet om het vergankelijk te laten, maar het einddoel is: door Hem, vrede gemaakt hebbende door het bloed zijns kruises, alle {dingen} weder met Zich te verzoenen, door Hem, hetzij wat op de aarde, hetzij wat in de hemelen is {Kol.1 vers 20}. We moeten nooit vergeten dat, wat er ook is misgegaan, in Hem zijn alle {Lett. het al}dingen geschapen {Kol.1 vers 16}. In de Bijbel zal men tevergeefs kunnen afleiden, dat de Zoon des Vaders voor een deel afstand heeft gedaan en daarom ontslagen is van alle verantwoordelijkheid voor wat oorspronkelijk in Hem geschapen werd. Hij draagt alle dingen door het Woord Zijner kracht {Hebr.1 vers 3} Alles is in Hem geschapen en alles bestaat in Hem. God’s schepping is heerlijk en ze verheerlijkt Hem.

misjkan

Dit zijn de kosten van de tabernakel, de tabernakel der getuigenis…..{Exodus 38 vers 21}. In het Hebreeuws staat hier het woord misjkan “woning”. Het woord “tabernakel” is uit het Latijn afkomstig. Een “tabernakel is eigenlijk een kleine “taberna”, een verkleinwoord; een kleine taveerne, en herberg. In al dat gedeelte over de tabernakel gaat het dus om een “woning”. God wil wonen bij de mensen. In het boek Exodus wordt in verband met de tabernakel afwisselend gesproken over de “tent” en over de “woning”. Vergelijk ook Numeri 24 vers 5. “Hoe goed zijn uw tenten, o Jacob, uw woningen, o Israël. Woning en tent zijn dus meestal in de Bijbel synonieme begrippen. Je zou wel kunnen zeggen “oheel” = tent, drukt meer uit wat je van buiten ziet. Het begrip “tent” duidt ook meer op het verplaatsbare karakter. Het steeds maar verder trekken door de woestijn, het opbreken en het weer neerzetten.

Misjkan = woning, geeft meer de dieptewerking aan, de wezenlijke kant van de tent. Het gaat erom, dat Hij zou kunnen wonen te midden van de mensen.

Prachtig is in dit verband het Hebreeuwse sjachienah. Dat is de benaming voor de “wolkkolom”, de “aanwezigheid” van God, de woonstede van God. Het is de verborgen wijze waarop God bij de mens is. En weet u, dat gaat door tot Openbaring 21 vers 3. “En ik hoorde een luide stem van de troon zeggen: Zie, de tent van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal bij hen zijn”.

Het boek Openbaring wordt vaak als iets eng ervaren met al zijn oordelen en gerichten. Maar we moeten goed bedenken, wie is waardig de boekrol te openen?, wie is er zelf aanwezig?, wie zal de tranen afwissen?, en dan jubelt het boek Openbaring: “En ik zag in het midden van de troon en van de vier dieren en te midden der oudsten een lam staan {Lett. Lammetje} Dat Lam is waardig om de boekrol ter hand te nemen, “Gij zijt waardig de boekrol te nemen en haar zegels te openen; want Gij zijt geslacht en Gij hebt {hen} voor God gekocht met uw bloed, uit elke stam en taal en volk en natie; en Gij hebt hen voor onze God gemaakt tot een koninkrijk en tot priesters, en zij zullen als koningen heersen op de aarde” {Openb.5 vers 9-10}. Het Lammetje werd geslacht, niet om ons VAN God te kopen, maar om ons VOOR God te kopen. De prijs werd dus uitdrukkelijk niet AAN God betaald maar VOOR God. In alle oordelen en in alle gerichten is de Vader Zelf aanwezig om alle tranen van de ogen te wissen, en de Blijde Boodschap is; “de dood en het dodenrijk werden in de poels des vuurs geworpen” {Openb.20 vers 14}. {Zie het artikel “De betekenis van zwavel” } Het is een groot mysterie dat in de poel des vuurs iedere kwelling en pijniging een geboortewee zal zijn, door Gods genade. “Zie ik maak alle dingen nieuw” {Openb.21 vers 5}. Want uiteindelijk draait het hier op uit, namelijk dat: “Hem is de naam boven alle naam geschonken, opdat in de naam van Jezus zich alle knie zou buigen van hen, die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn, en alle tong zou belijden: Jezus Christus is de Here, tot eer van God, de Vader” {Fillp.2 vers 10-11}.

Commentaren zijn gesloten.

Zoeken

Column

Sagrada Familía in Barcelona

Enige tijd geleden zijn we enige dagen in Barcelona geweest. Een prachtige stad. De prachtige kathedraal de Sagrada Família was voor mijn vrouw en ik het absolute hoogtepunt. In 1883 begon de architect Gaudí zijn levenswerk. Nu 138 jaar later genieten miljoenen mensen per jaar van deze nog steeds onvoltooide kerk. Indrukwekkend is de schitterende […]

576306 bezoekers sinds 07-06-2010