Wist u dat?

28-05-2010 door Joop Neven

 

– “En zij riep zijn  naam Kaïn” In het Hebreeuws zegt Eva; “kaniti”, “ik heb verworven”

– De rechtvaardige is bevrijd van de wraakgedachte. Hij zoekt geen vergelding. Maar vanuit de liefde gedacht, is hij lankmoedig, goedertieren, niet afgunstig zie 1 Kor.13.

– Eén God en Vader, begin en eindpunt, uit Wie, schepping, door Wie, verzoening en tot Wie, voleinding, alle dingen zijn. Dit Vaderschap vindt zijn voltooiing als alle schepselen daarin zichzelf, in verheerlijkte staat, zullen terugvinden.

–  In het O.T komt de term “morgenster” als benaming voor hemelgeesten 1 keer voor en wel in Job 38 vers 7. Maar daar staat dan ook een heel ander woord dan in Jesaja 14 vers 12.  In Job 38 vers 7 staat “koch beej bogér” dat is morgensterren. Maar dat woord staat niet in Jesaja 14 vers 12. Daar staat “heeliel”, dat op andere plaatsen ook wel vertaald wordt met “weeklagen” of “huilen”. Je kunt dan Jesaja 14 vers 12 dan ook zo vertalen: “huil of jammer, zoon des dageraads” {met het oog op Babels verwoesting, zie ook Jesaja 13 vers 6}. Liefde is de bouwer, haat is de vernieler. De onoverwinnelijke liefde van God is voorbestemd om alle haat in de wereld uit te bannen.

Wist u dat? De kortste Psalm is Ps. 117, de langste Psalm is Ps. 119. Daar tussenin staat Psalm 118. En het wonderlijke is dat er 594 hoofdstukken voor Ps.118 staan en 594 hoofdstukken erna. Als je nu al die hoofdstukken bij elkaar optelt {594 + 594} kom je op 1188 hoofdstukken. Als je nu tussen de twee achten een dubbele punt plaats {118:8} dan staat er Psalm 118 vers 8, en weet u wat daar staat? “Het is beter bij de Here te schuilen dan op mensen te vertrouwen” {Ps.118 vers 8}. De centrale tekst in de Bijbel.

Wist u dat? De Vader kan toornig worden, maar Hij zal nooit afwezig zijn. Hij is altijd present bij zijn schepping. Hij maakt deel uit van zijn schepping. Er is geen ruimte zonder Hem. Hij bevindt Zich tot in het lijden.

Wist u dat? God wil niet een volk dat macht zoekt, maar God wil een volk dat het Lam als middelpunt heeft.

Wist u dat? Ons begin ligt in de Schepper van hemel en aarde. Hij die de eeuwen dacht en zij waren. Hij heeft de mens bedacht en je wás. En toen Hij jouw maakte, toen deed Hij dat vanuit de liefde. Het is goed om dat af en toe eens te onderstrepen, want dat wordt nog wel eens vergeten.

Wist u dat? Welke God vroeg ooit zijn onderdanen niet meer boos op Hem te zijn. In 2 Kor.5 vers 20 staat “laat u met God verzoenen”. Godlozen mensen vragen hier niet aan God of Hij Zich met hen wil verzoenen, neen omgekeerd, God vraagt godloze mensen zich met Hem te willen verzoenen. Welke God vraagt dat? De God en Vader van Jezus Christus.

Wist u dat de boeken 1 Kronieken en 2 Kronieken als één boek in de Hebreeuwse bijbel staan. Kronieken is het laatste boek in de Hebreeuwse bijbel, daarna komt Mattheüs. Op gaan naar Jeruzalem, daar eindigt de Hebreeuwse bijbel van het Testament van Ouds of de Eerste Testament.{Letterlijke vertaling van “Oude Testament”}

Wist u dat de woorden “wraak” en “vergelden” volkomen uit zijn ware betekenis zijn gerukt. Het klink ons meestal negatief in de oren. Maar “wraak” is in het Hebreeuws “nakam”. Wraak betekent: het herstel van de rechte verhoudingen in de gemeenschap, of opgericht worden. De Hebreeuwse betekenis voor “vergelden” {sjalaam}is: het herstel van de toegebrachte schade.

Wist u dat de Maaltijd des Heren 4 bekers telde?

Vier bekers, waarin wijn geschonken werd, bij voorkeur rode wijn omdat dat spreekt van het bloed aan de deurposten, Ex 12:7.  Vier bekers werden bij het ritueel gedronken, zie Ex 6:5-6, ‘uitleiden’, ‘redden’, ‘verlossen’, ‘aannemen’. Bij de eerste beker luidt de tekst ‘Ik zal u onder de dwangarbeid der Egyptenaren uitleiden’; bij de tweede beker ‘ Ik zal u redden van hun slavernij’; bij de derde beker ‘ Ik zal u verlossen door een uitgestrekte arm’ en bij de vierde beker ‘ Ik zal Mij tot een volk aannemen’.

Een zegen kan in de eerste instantie wel eens een minder prettige indruk maken. Soms moet er in het vlees worden gesneden. Een zegen is eigenlijk dat wat God doet, om een mens op zijn bestemming te krijgen

Het leven van een gelovige is……geloven tegen de schijnbare feiten in. Hij hoopt op de goedheid Gods…….. en ziet in de wereld slechts het boze.

Hij gelooft dat hij heilig is……………en vindt in zichzelf slechts zonde

Hij weet, dat hij het eeuwige leven heeft………. En voelt in zichzelf slechts de dood

Maar Christus spreekt juist diegenen zalig, die niet zien… en toch geloven

Uit: Symboliek der Schepping uit 1897 van Prof.F.Bettex

Merkwaardig dat ons belangrijke werkwoord “hebben” in het Hebreeuws niet voorkomt. “Hebben” wordt uitgedrukt met het werkwoord “aanwezig zijn”: jesh” “Ik heb een boek” wordt in het Hebreeuws “Er is aan mij een boek”. Het boek is mijn naaste, niet mijn bezit. De rechtzinnige uitdrukking “Ik heb de Bijbel” is in het Hebreeuws dan ook geen goede manier van zeggen.

We verwachten dat het te gering zal zijn dat slechts enkelen door Christus verlost zullen worden {Calvijn schatte 3%} maar dat God gaat voor allen zoals Hij al aankondigde in Jesaja 49 vers 6 “Hij zegt dan:

Het is te gering, dat gij Mij tot een knecht zoudt zijn om de stammen van Jacob weder op te richten en de bewaarder van Israël terug te nemen; Ik stel u tot een licht der volken, opdat mijn heil reikte tot het einde der aarde”.

En wat dacht u van deze tekst:

– “Voor Mij zal elke knie zich buigen en elke tong zal bij Mij zweren. Alleen bij de Here, zal men van Mij zeggen, is gerechtigheid en sterkte, tot Hem zal men {Jes.45 vers 23}. komen; maar beschaamd zullen staan allen die tegen hem in woede ontstoken zijn”

– Wat toch is het geval? Als sommige ontrouw geworden zijn, zal dan hun ontrouw de trouw Gods tenietdoen? Volstrekt niet! {Rom.3 vers 3}.  Hier staat een woord, dat overal in het N.T wordt vertaald met “geloof”. Je kunt hier dus vertalen:

–  “Als sommige ongelovig geworden zijn, zal dan hun ongeloof het geloof van God teniet doen? God blijft dwars tegen alles in geloven in zijn Plan. Hij laat Zich niet ontmoedigen.

 

Commentaren zijn gesloten.

Zoeken

Column

Sagrada Familía in Barcelona

Enige tijd geleden zijn we enige dagen in Barcelona geweest. Een prachtige stad. De prachtige kathedraal de Sagrada Família was voor mijn vrouw en ik het absolute hoogtepunt. In 1883 begon de architect Gaudí zijn levenswerk. Nu 138 jaar later genieten miljoenen mensen per jaar van deze nog steeds onvoltooide kerk. Indrukwekkend is de schitterende […]

583229 bezoekers sinds 07-06-2010