Welke betekenis heeft Judas in de Evangeliën?

18-03-2013 door Joop Neven

Er zijn rondom Judas een heel aantal vooroordelen. Waar denken we aan als we de naam Judas horen? Hij is de taal ingegaan in een aantal typerende uitdrukkingen zoals “Judaskus”, “Judasgroet”, “Judasloon”, enz. Als de beeldvorming zich zo als een deken over de verhalen gaat uitspreiden, wie kan dan nog horen wat er in het verhaal zelf, in de vier evangeliën, gezegd wordt.

Welke betekenis heeft Judas in de Evangeliën?

“Hij riep zijn twaalf discipelen tot Zich en gaf hun macht over onreine geesten om die uit te drijven en om alle ziekte en alle kwaad te genezen”. {Matth.10:1}.

Twaalf leerlingen worden geroepen en Hij gaf hun macht, letterlijk “autoriteit”. De twaalf worden met name genoemd in vers 2-4: “En dit zijn de namen van de twaalf apostelen: vooreerst Simon, genaamd Petrus, en Andreas, zijn broeder en Jacobus, de zoon van Zebedeüs en Johannes, zijn broeder, Filippus en Bartolomeüs, Thomas en Mattheüs, de tollenaar, Jacobus, de zoon van Alfeüs en Taddeüs Simon de Zeloot en Judas Iskariot, die Hem ook verraden heeft” {Matth.10:2-4}. Het eerste wat opvalt, is dat Judas consequent, op één uitzondering na, aangeduid wordt als één van de twaalven. Er moesten er natuurlijk ook twaalf zijn, want dat is het getal van Israël, twaalf stammen. Zij vertegenwoordigen heel Israël. Judas is één van de twaalven, zo wordt hij ook genoemd. Om aan te geven dat hij niet los van het geheel staat. Opvallend is dat de namenlijst in Matth.10:2 begint mate Simon, genaamd Petrus. Hij wordt als eerste genoemd en als laatste Judas Iskariot, en dan staat er bij: “die Hem ook verraden heeft”. Dat is het begin van het probleem.

Verraden

Het Griekse woord dat in onze Bijbelvertalingen met “verraden” is vertaald, is “paradous” het is een vorm van het werkwoord “paradidomi”. Dit werkwoord heeft verschillende betekenissen

1 Overhandigen, overdragen

2 Overleveren, uitleveren

3 Overleveren, overbrengen

4 Overlaten, toelaten

Juda is de geschiedenis ingegaan als de verrader. Hij heeft iets anders gedaan dan verarden, hij heeft Jezus overgeleverd. Het woord “overleveren” heeft een dubbele betekenis. Het kan “overleveren” betekenen in de vorm van overgeven aan de vijand. Maar “overleveren” kan ook een positieve betekenis hebben. In 1 Kor.11:23 schrijft Paulus: “Want zelf heb ik bij overlevering van de Here ontvangen, wat ik u weder overgegeven heb….”. Hier gebruikt Paulus tweemaal een vorm van hetzelfde woord “paradidomi”.

Wat gaat Judas doen? Hij gaat Jezus overdragen! Jezus, zelf zegt: “De Zoon des mensen zal overgeleverd worden in de handen der mensen” {Matth.17:22}. Hij wordt overgeleverd in de handen van de mensen. Dat is tegelijk, het hart van het evangelie. Want als Hij overgeleverd wordt in de handen van de mensen dan krijgen de mensen hem in handen en daarmee krijgen ze het heil in handen. Net zoals de graankorrel in de aarde moet vallen zo moet Jezus in de handen van de mensen komen en dan mogen ze inderdaad doen wat ze willen. Hij zegt hier ben Ik. Neem Mij maar, doe maar wat je met Mij wilt en Hij blijft liefhebben “Overleveren”moet je niet vertalen met “verraden”, want dat was het niet. Als men hier een schuldige wil aanwijzen, dan ligt de schuld niet bij Judas, maar bij leiders. Juda belijdt zijn zonden; “ik heb gezondigd” Waarom wordt deze uitspraak nooit serieus genomen? Als Petrus Jezus verloochent en het erkent neemt men het wel serieus. Bij Judas niet, daar zegt men:”het berouw kwam te laat. Berouw komt toch altijd ná de zonde! Anders is het geen berouw. Toen Petrus berouw kreeg, keek hij in de ogen van Jezus, in de ogen van de ontferming. Voor Judas waren die ogen op dat moment niet in de buurt. Hij kijkt in de ogen van de leiders van het volk en in die ogen is geen ontferming. Die zijn bikkelhard en zeggen: “… wat gaat ons dit aan? Gij moet zelf maar zien wat ervan komt!….” {Matth.27:4}. En als Judas dan totaal wanhopig is en nog maar één laatste daad kan bedenken, en uit het leven stapt, zou God dan niet het hele verhaal aanzien? God kijkt verder. We hebben te maken met en liefde, die de handen van een mens kan pakken, ook in de duisternis. Jezus is niet door God verlaten, maar ook Judas niet!

1 comment on “Welke betekenis heeft Judas in de Evangeliën?”


  1. ina says:

    Waarom zegt Jezus: Het zou voor die mens goed zijn als hij niet geboren was?

Laat een commentaar achter

Zoeken

Column

Sagrada Familía in Barcelona

Enige tijd geleden zijn we enige dagen in Barcelona geweest. Een prachtige stad. De prachtige kathedraal de Sagrada Família was voor mijn vrouw en ik het absolute hoogtepunt. In 1883 begon de architect Gaudí zijn levenswerk. Nu 138 jaar later genieten miljoenen mensen per jaar van deze nog steeds onvoltooide kerk. Indrukwekkend is de schitterende […]

582847 bezoekers sinds 07-06-2010