Wat met een gebeurt, gebeurt met allen

17-05-2011 door Joop Neven

door Ken Eckerty

 “En hij zeide: Toen ik[Adam] uw geluid in de hof hoorde, werd ik bevreesd, want ik ben naakt; daarom verborg ik mij.”  (Gen. 3:10). “En de Here God maakte voor de mens en voor zijn vrouw klederen van vellen en bekleedde hen daarmede.”  (Gen. 3:21). “Want evenals in Adam allen sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden.”  (1Kor. 15:22). Wanneer u zeer nauwkeurig kijkt naar bovenstaande schriftgedeelten, dan zult u daarin zowel het begin als het eind van God’s plan met de mensheid zien. De meesten van ons kunnen wel het begin van dit plan zien, maar we hebben niet de ogen om het einde te zien. Terwijl ik er niet aan twijfel dat Adam een uniek individu was, geschapen ten behoeve van God’s heerlijkheid, geloof ik ook dat hij het “type”(of vertegenwoordiger) is van heel de mensheid. “Daarom, gelijk door een mens de zonde de wereld is binnengekomen en door de zonde de dood, zo is ook de dood tot alle mensen doorgegaan, waarop allen gezondigd hebben;(…) Toch heeft de dood als koning geheerst van Adam tot Mozes, ook over hen, die niet gezondigd hadden op een gelijke wijze als Adam overtrad, die een beeld is van de komende.”  (Rom. 5:12,14). Volgens het Woord van God was het door Adam dat de zonde en dood de wereld binnen drongen. Om ons te helpen dit te zien, vertelt Paulus ons in het eerste deel van 1Kor. 15:22 iets zeer belangrijks, namelijk dat alle mensen “IN” Adam zijn. Omdat wij “IN” hem zijn, zijn we als gevolg daarvan in een stervenstoestand – niet alleen die ene mens, maar HEEL de mensheid. Adam’s zonde had niet alleen voor hem gevolgen, maar ook voor de mensheid in het algemeen. De Bijbel is duidelijk: wat met Adam gebeurde, gebeurt ook met ons. Adam zondigde, wij zondigen. Adam stierf, wij sterven. Geen enkele Christen zal dit feit tegenspreken. Ten gevolge van de ongehoorzaamheid van één individu(Adam) heeft de hele mensheid sindsdien geleden onder een vloek van dood en zonde(Rom. 5:18a).  Wat is de echte betekenis van dat “IN”? Ik kan het niet eenvoudiger uitleggen dan: het betekent dat wat met de ene persoon gebeurt, ook MOET gebeuren met de ander. Laat me proberen een praktisch en een bijbels voorbeeld hiervan te geven.

Mijn naam is “Eckerty”. Toen mijn vrouw en ik trouwden, zo’n 22 jaar geleden, veranderde haar naam in “Eckerty”. In dit opzicht kwam zij BINNEN-IN mijn naam. Wanneer mij goede dingen overkomen, dan overkomen ze ook haar; wanneer mij slechte dingen overkomen, dan overkomen ze ook haar. Toen ik worstelde met de dood van mijn beste vriend en ik dacht dat ik mijn geloof in God verloren had, leed mijn vrouw aan mijn zijde met mij mee, en toen “de vreugde van mijn verlossing” meer dan een jaar later terugkeerde, was ze met mij blij. U kunt niet scheiden wat met mij gebeurt en wat met mijn vrouw gebeurt. Wij zijn één. Wanneer ik sterf, zijn eventuele onbetaalde rekeningen voor mijn vrouw. Waarom? Omdat zij “IN” mijn naam is.  Het bijbelse voorbeeld is te vinden in het zevende hoofdstuk van Hebreeën. Hier probeert de schrijver te bewijzen dat het Melchisedisch priesterschap (Christus) groter is dan het Levitische priesterschap(Mozes). “Nu hebben zij, die uit de zonen van Levi het priesterambt verkrijgen, volgens de wet wel de opdracht tienden te heffen van het volk, dat is, van hun broeders, hoewel dezen uit de lendenen van Abraham zijn voortgekomen; (…) want hij was nog in de lendenen van zijn vader, toen Melchisedek deze tegemoet kwam.”  (Hebr. 7:5,10). Om te bewijzen dat het priesterschap van Christus groter is dan dat van Levi(Mozes), vertelt de schrijver ons dat, omdat de zonen van Levi in de lendenen van Arbraham waren, zij ook alles moesten doen wat hij deed. Met andere woorden, net zoals Abraham zich boog voor Melchizedek, zo moest de Levitische priesterorde ook buigen voor de grotere(Christus), omdat ze “IN” Abraham was, ook al kwam het pas later. Wat hij(Abraham) deed, moesten ook zij(Levieten) doen. Net zoals Abraham ondergeschikt werd aan Melchizedek, zo moet ook de Levitische priesterorde ondergeschikt zijn aan Christus. Dit wordt bevestigd in hoofdstuk 10, de verzen 11 en 12: “Voorts staat elke priester dagelijks in zijn dienst om telkens dezelfde offers te brengen, die nimmer de zonden kunnen wegnemen; deze echter is, na een offer voor de zonden te hebben gebracht, voor altijd gezeten aan de rechterhand van God..”  (Hebr. 10:11,12). De schrijver van de Hebreeënbrief vertelt ons over de minderwaardigheid van het Levitische priesterschap en hoe de bediening van Christus veel heerlijker is, omdat ze zonden kan wegnemen(en dat ook doet). Dus, hoewel de werkelijkheid niet gezien kon worden tot na Christus, werden schaduw en type van deze waarheid in feite al duizenden jaren eerder aan ons gepresenteerd in het verhaal van het buigen door Abraham voor Melchizedek.

Paulus spreekt over hetzelfde algemene principe in Galaten 3:17, waar hij schrijft: “Ik bedoel dit: de wet, die vierhonderd dertig jaar later is gekomen, maakt het testament, waaraan door God tevoren rechtskracht verleend was, niet ongeldig, zodat zij de belofte haar kracht zou doen verliezen.”  (Gal. 3:17). Ten diepste vertelt Paulus ons dat omdat de belofte eerst kwam, de wet ondergeschikt moet zijn aan de genade. Met andere woorden: omdat de wet – in essentie – “in de lendenen” van de belofte was, kon de wet (oordeel) nooit de belofte van God uitwissen(het evangelie).

En net zoals de Levieten moesten buigen voor Christus omdat ze in de lendenen van Abraham waren, en de Mozaïsche wetscode moest buigen voor de belofte omdat de genade eerst kwam, zo werd Adam’s zonde aan ons doorgegeven omdat wij ten tijde van zijn overtreden in zijn lendenen waren. Feitelijk heeft niemand van ons hierin ook maar iets te zeggen! Wij werden allemaal geboren met een sterfelijk lichaam dat zondigt. Wij hoefden niet in de Hof te zijn om dezelfde straf als Adam te ontvangen, omdat wij “IN” zijn lendenen waren toen hij zondigde. Hij was de vertegenwoordiger van heel de mensheid. Ja, hij moest persoonlijk de gevolgen ondervinden van zijn eigen zonde. Zijn relatie met God leed er onmiddellijk onder en op den duur overleed hij. Maar “het geheimenis van de ongerechtigheid” is niet dat Adam zondigde en toen stierf, maar het geheim zit hem daar in dat wat “IN” Adam was nu “IN” ons is. Paulus weidt hier over uit in Romeinen 5:14, waar hij zegt dat zelfs zij die niet op dezelfde wijze zondigden als Adam, toch vervloekt zijn. Net als bij Adam is het antwoord van de zondaar op zijn zonde precies gelijk aan dat van de eerste mens. Adam zondigde en daarom probeerde hij onmiddellijk zijn eigen naaktheid te bedekken om die voor God te verbergen(Gen. 3:7,10). Doorheen de eeuwen is de mens aan het weglopen van God in een poging om zijn naaktheid te bedekken met zijn eigen goede werken. Dit is net zo waar in u en ik, als het is in anderen. Daarom moeten wij, om door de Vader aanvaard te kunnen worden, bekleed worden met de rechtvaardigheid van Christus. Dit is de enige basis waarop God ons aanvaardt.  Tot dusverre zal niemand die dit korte verhaal leest, het oneens zijn met wat ik gezegd heb, maar, zoals ik eerder stelde, de meesten kunnen wel het begin van God’s plan zien(“IN Adam”), maar we kunnen niet het eind van God’s plan zien(“IN Christus”), tenminste niet in haar meest volledige en grootste zin.  Nu komt het opwindende deel! Let op wat God met Adam doet nadat deze gezondigd had. “En de Here God maakte voor de mens en voor zijn vrouw klederen van vellen en bekleedde hen daarmede. ”  (Gen. 3:21). Voordat God Adam aankleedde, probeerde deze zichzelf met bladeren te kleden. Dit zou uiteraard nooit afdoende zijn, en daarom maakte de Heer Zelf huiden(zonder twijfel van een bloederig offer) om Adam te bedekken. (Let er op dat het God was die Adam kleedde met de benodigde tooi – Adam had er geen hand in). Aangezien alles in het Oude Testament werd geschreven in types en ons ten voorbeeld is(1Kor. 10:11), was dit een type van de bedekking van “Christus” en was het God’s belofte aan allen die “IN Adam” zouden zijn, dat zij bekleed zouden worden met de rechtvaardigheid van Christus.
Hoewel Christenen er geen moeite mee hebben zichzelf “IN Adam” te zien toen hij zondigde, kunnen velen niet de heerlijke waarheid ontvangen dat zij ook “IN Adam” waren toen hij gekleed werd. Maar toch is dit precies wat Paulus ons vertelt in 1Kor. 15:22, wanneer hij schrijft: “Want evenals in Adam allen sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden.” Met het eerste deel van Paulus’ betoog (“evenals in Adam allen sterven”) wordt vrijwel algemeen door Christenen ingestemd. Op dit punt de Schrift ontkennen staat gelijk aan het ontkennen van de duisternis die duidelijk rondom ons aanwezig is. Echter, wanneer het aankomt op het tweede deel van Paulus’ betoog (“zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden”), weigeren wij Adam te zien als de vertegenwoordiger van de mensheid, maar zien wij hem in plaats daarvan alleen als een individu dat God’s liefdevolle voorziening zowel had kunnen aannemen als afwijzen. In het eerste geval(zijn zonde) zien we Adam als de vertegenwoordiger van heel de mensheid, en toch zien we hem in het tweede geval(zijn bekleding) als een enkel mens, alleen verantwoordelijk voor zijn eigen “eeuwige” bestemming. Dit, mijn beste broeders en zusters, is een grote verdraaiing van de werkelijkheid en heeft er voor gezorgd dat uitkomst van God’s grote plan wordt verzwakt.  Toen Jezus Christus de “zonde der wereld” op Zich nam, was dit niet een leeg cliché. Christus gaf voor eens en altijd een doodslag aan de zonde die, vanwege Adam’s ongehoorzaamheid, doorgegeven was aan de mensheid. Dit is wat de Bijbel de “zonde der wereld” noemt. Paulus definieert deze zonde in Romeinen, hoofdstuk 5. “Derhalve, gelijk het door een daad van overtreding voor alle mensen tot veroordeling gekomen is, …”
(Rom.5:18a). Adam’s zonde vervloekte heel de mensheid. Maar Paulus completeert de gedachte door toe te voegen: “… zo komt het ook door een daad van gerechtigheid voor alle mensen tot rechtvaardiging ten leven.”  (Rom. 5:18b)

Wat betekent dit nu precies? Het betekent dat de zonde(en de daaraan verbonden dood), die er voor zorgde dat de mensheid van God vervreemde, krachteloos werd gesteld. Dit wordt zo schitterend door Paulus gesteld wanneer hij ons uitlegt: “Jezus is de Redder van alle mensen”(1Tim. 4:10). Let er op dat Paulus hier de tegenwoordige tijdsvorm (is) gebruikt. Alhoewel de meeste mensen nog niet de voordelen van deze redding ervaren, is ondanks dat Jezus de Redder van alle mensen. “die (…) het niet zijnde tot aanzijn roept. ”  (Rom. 4:17). God ziet de dingen niet zoals wij die zien. Zelfs als de mensheid voort gaat met zondigen en zijn of haar Redder verwerpt, beschouwt God “de zonde der wereld” als zijnde geheel en voor ALLE mensen afgehandeld. De zonde (enkelvoud) werd weggenomen, zodat de kracht van het geloof in Christus uit zou lopen op de vergeving van zonden(meervoud). Onbekeerde zonden moeten (en zullen) door God’s oordeel afgehandeld worden in de “toekomende tijden”. “zo zeker als Christus, toen wij nog zwak waren, te zijner tijd voor goddelozen is gestorven.” (Rom. 5:6). Het goede nieuws van het evangelie is dat zelfs toen Adam zichzelf voor God verborg, het God was Die achter Adam aan ging en toen Hij hem gevonden had, hem kleedde met kleding die alleen voor Hemzelf aanvaardbaar was. Deze daad van God was niet alleen een profetie die komst van Iemand voorzegde Die de kop van de slang zou vermorzelen, maar een garantie voor allen van Adam’s ras, dat ook zij dit vermorzelen van zonde in hun leven zouden ervaren – “en daarvan wordt getuigd te juister tijd. “(1Tim. 2:4,6). Waarom is het voor ons zo gemakkelijk het eerste deel van Paulus’ betoog te aanvaarden, maar niet het tweede deel? Het is omdat het eerste deel(in Adam sterven allen) verleden- en tegenwoordige tijd is, en het tweede deel(in Christus zullen allen levend gemaakt worden) is toekomst en moet nog vervuld worden. Het eerste deel is iets dat we met onze ogen kunnen zien en uit de eerste hand hebben ervaren; het tweede deel is iets dat we alleen met de ogen van het geloof kunnen zien en alleen door een enkeling ervaren is. Het is gemakkelijk om te zien dat alle mensen zondaren zijn, maar het is veel moeilijker om alle mensen “in Christus” te zien. Nee, het is niet iets dat we nu,op dit moment, kunnen zien, het is voor wat God betreft volbracht, en op een dag zal het heerlijke plan van God’s redding vervuld worden, zodat God echt “Alles in allen” zal kunnen zijn(1Kor. 15:28).
Zo hebben we zowel het begin als het einde van God’s plan voor de mensheid. Genesis 3:21, gezien door de ogen van het geloof, is God’s garantie dat op een dag de mensen zich de waarheid van het “IN” Christus zijn zullen realiseren en zich daarin verheugen, want “alle knie zou buigen van hen, die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn, en alle tong zou belijden: Jezus Christus is Here, tot eer van God, de Vader!”(Filip. 2:10,11). Omdat wij in de lendenen van Adam waren, ontvangen we dezelfde vloek EN dezelfde zegen die ook hij ontving. Adam’s vloek was de dood, maar zijn zegen was het vel van een dood dier(Christus in het vlees). Geen van ons had ook maar enige keus om wel of niet “in Adam” te zijn, en daarom zal ook niemand van ons een keus hebben om “in Christus” te zijn. Dit is de “grote blijdschap, die heel het volk zal ten deel vallen… “(Luc. 2:10).
Zo hebben we zowel de Alfa als de Omega in God’s plan. Het begin is “evenals in Adam allen sterven”, het einde is “zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden” en alles daar tussenin is God’s verslag van hoe dit alles bereikt werd en wordt. Het feit dat deze redding door ieder mens ontvangen MOET worden, door geloof, tast op geen enkele wijze het uiteindelijk resultaat van God’s doelstelling aan om alles in Christus te completeren(Efe. 4:10). Geloof is een geschenk van God en zal aan alle mensen gegeven worden op precies het moment dat God het nodig vindt dat het gegeven wordt – niet eerder en niet later. Aan sommigen wordt het nu gegeven, aan anderen in de toekomende tijden. Hoe dan ook, God’s belofte aan de mensheid kan nooit herroepen worden. De Alfa zegt ons wat in het verleden gebeurd is, de Omega is de profetie en vertelt ons over de toekomst, en alles daar tussen is hoe God het uitwerkt.

“… van Hem, die in alles werkt naar de raad van zijn wil…” (Efeze 1:11)

God heeft een vaststaand plan dat Hij aan het uitwerken is en noch de “wil van de mens”, noch het gekonkel van “de boze” kunnen voorkomen dat Hij het precies zo uitwerkt als Hij het bedacht had “vóór de grondlegging van de wereld”(Efe. 1:4). Zoals Adam niets van doen had met het bekleden met de vellen van een dier, zo zal heel de mensheid niets van doen hebben met het gekleed worden met de rechtvaardige bedekking van Christus. Dit is God’s grote werk!! Al God’s oordelen, hoewel ze zwaar zullen zijn, hebben als doel het ten voorschijn brengen van Zijn glorieuze en niet te peilen plan(Rom. 11:33). Redding is helemaal God’s werk, en Hij zal niet falen!!!

1 comment on “Wat met een gebeurt, gebeurt met allen”


  1. Eric says:

    Het bekleed worden met kleding in Adam, heeft tot gevolg gehad dat alle mensenrassen “weten” dat kleding nodig is om in ieder geval de naaktheid te bedekken. Ieder mens is gekleed, dit is God’s wil, naakten te kleden is zelfs een gebod. Ieder mens is in Adam, zelfs zegt de Schrift dat wij in God zijn, en Hij niet ver van ons is. Maar om in Christus te komen, moeten we naar Hem Christus gaan, Ieder die tot Mij komt zal ik geenszins uitwerpen. En dan ingaan, door de smalle Poort, dit ingaan is essentieel voor het in Christus komen, en gereinigd te worden en behouden te worden. God roept al in Jesaja: tot alle uiteinden der aarde: komt en wordt behouden. Komen, en als kinderen ontvangen…….maar wacht niet te lang, want het einde nadert.

Laat een commentaar achter

Zoeken

Column

Sagrada Familía in Barcelona

Enige tijd geleden zijn we enige dagen in Barcelona geweest. Een prachtige stad. De prachtige kathedraal de Sagrada Família was voor mijn vrouw en ik het absolute hoogtepunt. In 1883 begon de architect Gaudí zijn levenswerk. Nu 138 jaar later genieten miljoenen mensen per jaar van deze nog steeds onvoltooide kerk. Indrukwekkend is de schitterende […]

583216 bezoekers sinds 07-06-2010