Wat is uitverkiezing?

10-07-2010 door Joop Neven

Elke uitverkiezing is tot een bepaald doel. Israël moest als volk het Koninkrijk der hemelen verkondiging en zo het evangelie verkondigen over de gehele wereld. De 12 Apostelen moesten het volk leiden. Paulus verkondigde het geheimenis, de Gemeente der verborgenheid, etc

Het is belangrijk om te weten, dat alle uitverkiezing niet blijvend is. Als men ziet dat de uitverkiezing een bepaalde opdracht inhoudt, dan ziet men, dat de uitverkiezing ophoudt als de taak volbracht is.

De uitverkiezing heeft dus in de eerste plaats een opdracht tot een bepaald doel.

Eerst een drietal woorden die in betrekking staan met uitverkiezing.

  1. Eklogé, {uitverkiezing} eklegomai, {uitverkiezen}eklektos, {uitverkorene}

Luk. 6:13; En verkoos er twaalf uit hen.

Luk. 10: 42; Maria heeft het goede deel uitgekozen.

Luk. 14:7; Hoe zij de vooraanzittingen verkozen.

Hand. 6:5; en zij verkoren Stefanus.

  1. Aireomai. De betekenis leert men uit Fill.1:22 en Heb.11:25. Het is verkiezen in de zin van wat men liever heeft. Zie4 2Thess.2:13.
  2. Procheirizomai. Dit wordt tweemaal gebruikt van Paulus, n.l in Hand.22:14 en 26:16. De betekenis is: te voren gekozen.
  3. Cheirotoneoo. Staat in Hand.14:23 en 2 Kor.8:19. Het is kiezen in de zin van benoemen.
  4. Procheirotoneomai. Is dan te voren benoemen. Dat was het geval met de getuigen van Hand.10:41. Zij hadden de opdracht te prediken en te getuigen {zie vrs. 42}.
  5. Proorizoo, letterlijk; voor-zien, is gewoonlijk vertaald met: te voren verordineerd Het komt voor in hand. 4:28; Rom. 8:29; 1 Kor. 2:7; Efe. 1:5, 11.
  6. Tassoo is; stellen. De belangrijkste tekst is Hand. 13:48. Het komt ook voor in Mat: 28:16; Luk.7:8; Hand.15:2; 22:10; 28:23; Rom.13:1 1Kor.16:15.
  7. Proginoosko, letterlijk; voor-kennis. We moeten er vooral rekening mee houden in Rom. 8:29
Wie? Waarom? Waartoe?
Geheel Israël, als volk. Hand.13:17; Rom.11:28. Om der vaderen wil Om de volken tot zegen te zijn.
Het dwaze zwakke, onedele, dat niets is.

1 Kor. 1:27,28

Om hun bewust zijn van zonde Opdat geen vlees roemen zou voor God.
Paulus. Hand.9:15;

Hand 22:14

Te bekeren Om Mijn naam te brengen voor heidenen en koningen en kinderen Israëls.
De Gemeente, het Lichaam van Christus. Efe.1:4; 2Tim.2:10 Niet onze werken maar door genade Tot lof van de heerlijkheid van zijn genade en bekend maken de veelkleurige wijsheid.

Men ziet, dat er meer dan één uitverkiezing is. Elke uitverkiezing heeft een deel van Gods Plan. Alle uitverkiezing is ten bate tot het grote einddoel. Al die opdrachten moeten dienen om God te verheerlijken. De uitverkiezing heeft dus in de eerste plaats een opdracht tot doel. De heerlijkheid die er aan verbonden is, is niet uitsluitend voor hen die uitverkoren zijn, de uitverkiezing heeft juist tot doel om de ander thuis te brengen. In zeker opzicht zijn de uitverkoren een “lokaas”, een middel, om de ander op te wekken.

Het moment van de uitverkiezing is dikwijls van belang omdat dit een aanwijzing kan zijn of de uitverkiezing voor de persoon zelf is, of dat zij geheel buiten hem/haar om gaat. Als de uitverkiezing vóór zijn geboorte plaatsvindt, is het dus niet voor de persoon zelf. Zie bijv.Efe. 1 vers 4. Hij heeft ons immers in Hem uitverkoren vóór de grondlegging der wereld. Dus wij, de Gemeente het Lichaam van Christus, zijn uitverkoren om de heerlijkheid te tonen aan de ganse schepping. Wanneer Christus verschijnt, die ons leven is, zult ook gij met Hem verschijnen in heerlijkheid. {Kol.3 vers 4}. Met wat voor doel? Om in de komende eeuwen de overweldigende rijkdom zijner genade te tonen {Efe.2: 7}. Het bekend maken van de veelkleurige wijsheid van God. {Efe.3:10}. Men ziet hier dat het uitverkiezen van de gemeente niet wil zeggen, dat anderen verloren zijn. De Gemeente heeft haar plaats in Gods voornemen der eeuwen verkregen door de terzijdestelling van Israël, en juist haar uitverkiezing maakt het bereiken van het einddoel voor allen mogelijk.

Men zegt vaak dat er maar één uitverkiezing kan zijn. Als je gaat zien, dat Gods voornemen vele bedelingen omvat, vele groepen gelovige, vele sferen van zegeningen, dan ziet men ook, dat er vele uitverkiezingen kunnen zijn.

Hoe werkt God?

We hebben gezien, dat er verschillende uitverkiezingen zijn. Soms voor een beperkt aan tal personen of een bepaald volk. De andere personen of volken kunnen dan vanzelf niet tot dezelfde uitverkiezing komen.

Bijv.Israël: het was uitverkoren om de andere volken de zegen door te geven. Uiteraard konden de andere volken nooit tot Israëls positie komen. Als je aan de zegeningen denkt die aan de uitverkiezing verbonden zijn, dan zie je dat de andere volken daartoe wel komen.

Als volk had {krijgt}Israël unieke positie, was {is} uitverkoren om de volkeren te bereiken.

De12 apostelen waren uitverkoren, maar niet in de eerste plaats voor zichzelf, maar omwille van Israël als volk.

Samengevat.

De uitverkiezing is een besluit van God. God plaats een mens of volk of gemeente in een zekere positie met een bepaalde opdracht. Het kan in of buiten de mens omgaan. Of de uitverkiezing vast zal zijn hangt af van de mens {2 Petr.1 vers 10}. Als het zijn of haar opdracht niet vervuld, kan het tijdelijk of voorgoed van die positie worden weggenomen.  

De uitverkiezing heeft niet de behoudenis tot doel. Behoudenis komt tenslotte alleen door geloof.

En als laatste: De Uitverkorene draagt de verwerping, bijna altijd wordt ervan gemaakt, de uitverkorene koestert zich in zijn uitverkiezing. Er wordt er Eén uitgekozen om de verwerping te dragen.

Laat een commentaar achter

Zoeken

Column

Sagrada Familía in Barcelona

Enige tijd geleden zijn we enige dagen in Barcelona geweest. Een prachtige stad. De prachtige kathedraal de Sagrada Família was voor mijn vrouw en ik het absolute hoogtepunt. In 1883 begon de architect Gaudí zijn levenswerk. Nu 138 jaar later genieten miljoenen mensen per jaar van deze nog steeds onvoltooide kerk. Indrukwekkend is de schitterende […]

583229 bezoekers sinds 07-06-2010