Addergebroed

20-05-2010 door Joop Neven

 

Wat betekent Addergebroedsel.

door Wim v d Toorn

Vanwaar dit onderwerp, addergebroedsel, volgens de Dikke Vandalen betekend het “gemeenvolk”

Het woord addergebroedsel  komt voor in Matth 3 vers 7; 12 vers 34; 23 vers 33 en in Lucas 3 vers 7

We willen dan ook nagaan wat dit “gemene volk” volgens de Schrift is en naar  aanleiding waarom hen dit verweten wordt

We beginnen dan ook in Lucas1:6 waar de vader en moeder van Johannes, rechtvaardigen genoemd worden dus het tegenovergestelde van addergebroedsel.

Johannes vader hete; Zacharia,  en zijn moeder  Elizabeth, en zij waren rechtvaardig voor God, en wat is dan rechtvaardig, dat staat in Lucas 1: 6: wandelde in al de geboden des s,Heeren onberispelijk.

(Even tussendoor in Filp 3:6 komt dit woord “onberispelijk” ook voor waar Paulus zegt dat hij onberispelijk was naar de wet, maar Paulus had er niet zo erg op om onberispelijk naar de wet te leven.

In Filp 3:7 zegt Paulus maar hetgeen mij gewin was (=onberispelijk naar de wet) heb ik om Christus

wil schade geacht (dat was Paulus evangelie buiten de wet om) maar nu verder met ons onderwerp.

In Lucas 1:13 wordt tegen Zacharias gezegd: Maar de engel zeide  tot hem vreest niet Zacharias, want

u gebed is verhoord, en uw vrouw Elizabeth zal u een zoon baren en gij zult zijn naam heten Johannes.

Vers15: Want hij zal groot zijn voor de Heere, noch wijn noch sterken drank zal hij drinken, en hij zal met heilige geest vervult worden ook van zijn moeders lijf aan.

Vers16: En hij velen der kinderen Israëls bekeren tot de Here hun God.

Dat is dus de bediening van Johannes, de kinderen Israëls bekeren tot de Here hun God.

Want ook al zijn ze niet bekeert de Here is hun God.

En dan in hoofdstuk 3 gaat Johannes zijn bediening beginnen. In vers 3: predikten de doop der bekering ter vergeving der zonden (niet de kruisiging als vergeving der zonden ).

Dit wordt gehaald uit Jesaja 40 vers 3.

Johannes is net als zijn vader en moeder rechtvaardig, maar waar bestaat die rechtvaardiging dan uit?

Natuurlijk onberispelijk in de geboden des Heren maar dat lijdt tot resultaat dat daarin ook de schepping gaat delen.

Je bent nooit rechtvaardig voor jezelf maar juist voor de ander.

Zie Lucas 3 vers 5, 6: Alle dal zal gevuld worden en alle berg en heuvel zal vernederd worden (je zou kunnen zeggen de bergen en heuvel vullen de dalen) er is geen verschil meer er wordt niet meer tegen elkaar opgezien.

En de kromme wegen zullen tot een rechte weg worden en de oneffen tot effen wegen.

En alle vlees zal de zaligheid Gods zien.(want dat is dan het resultaat van vers5)

Dat is dus het evangelie van Johannes dat was echt de ziens wijzen van Johannes en dat moest hij van God prediken.

Maar dan Lucas 3 vers 7 waar staat: gij adderengebroedcel, wie heeft u aangewezen om te vlieden van de toekomende toorn?

En waarom dan opeens zo`n wending ten aanzien van vers 5 en 6.

Dat komt omdat men niet tot zegen wilden zijn voor de ander want vers 8 zegt dan ook: breng dan vruchten voort der bekering waardig en zeg niet bij u zelfven wij hebben Abraham tot Vader want ik zeg u, dat God zelfs uit deze stenen Abrahams kinderen kan verwekken.

Vers10: en de scharen vraagden hem zegende wat zullen wij doen?

Vers11: hij antwoordende zeide tot hem: die twee rokken heeft delen hem mede die geen heeft; en die spijzen heeft, doe, desgelijks.

En er kwamen ook tollenaars om gedoopt te worden, en zeiden tot hem: Meester! Wat zullen wij doen?

Vers 13: Hij zeide tot hen: eist niet meer dan hetgeen u gezet is.

Vers14: en hem vraagden ook de krijslieden zeggende: en wij, wat zullen wij doen?

En hij zijde tot hen: doet niemand overlast en ontvreemdt niemand het zijne met bedrog, en laat u vergenoegen met u bezoldigingen.

Tot drie keer wordt deze vraag gesteld van drie groepen mensen: wat zullen wij doen? (er staat niet geloof in mij wat wij zouden verwachten)

Met oog op het aangehaalde wat geschreven stond in Jesaja 40 waar het gaat om de heelmaking van de schepping.

1) dalen worden gevuld

2 ) bergen en heuvelen vernedert

3) kromme wegen recht maken

4) oneffen effen gemaakt worden.

En als dat ten volle uit gevoerd zal worden dan heeft het tot resultaat  Lucas 3 vers 6: en alle vlees zal de zaligheid Gods zien.

Of zoals Ps 65: zij hoort het gebed:(en wat is dat gebed?) tot u zal alle vlees komen.(waar vindt je nog zulke gebeden?)

Of zoals Ps 86 :9 alle heidennen Here die gij gemaakt hebt zullen komen, en zullen zich voor u aanschijn nederbuigen en U Naam eren. Want Gij zijt groot en doet wonder werken; Gij alleen zijt God.

Of Ps 87:4: Ik zal Rachab en Babel vermelden onder degenen die mij kennen. (dus ook Babel)

Daarom de grote wending in Lucas 3 vers 7 van addergebroedsel, men had alleen zichzelf op het oog maar de vrucht van de bekering is, dat het om heel de schepping gaat.

En dan zegt Lucas 3:16: die na mij komt, die is sterker dan ik, wien ik niet waardig ben de riem

van Zijn schoenen te ontbinden, deze zal u dopen met Heiligen Geest en met vuur

Vers17: Wiens wan in Zijn hand is, en Hij zal Zijn dors vloer door zuiveren en de tarwe zal Hij in Zijn

schuur samen brengen en het kaf zal Hij met onuitblusselijk vuur verbranden.                                                                                                                      

En dit alles wordt gezegd naar aanleiding van Jesaja 40 waar het gaat om heel de schepping.

Daarom deze felle worden aan een volk dat dit niet ziet zitten

Daarom zal Jezus dit oordeel ook brengen want alleen zulke arbeiders kan Hij gebruiken.

Want ook Jezus was opgegroeid met Jesaja 40 en zag dat dit moest doorgaan .

Lees ook Lucas 2 het getuigenis van Simeon vers 30: want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien

Vers 31:. Die Gij bereid hebt voor het aan gezicht van alle volken

Vers 32: Een licht tot verlichting der heidenen en tot heerlijkheid van uw volk Israël

Vers 52: En Jezus nam toe in wijsheid en in grootte en in genade bij God en de mensen 

Lucas 3:18: Hij dan nog vele andere dingen vermanende verkondigde de volkeren het evangelie =goede bericht (en dat was niet van de gestorvene en opgestane waar Paulus het over heeft  waar van

Petrus het moeilijk vond om dat te verstaan 2 Petr.3: 15-16)

Het vervolg zien we in Lucas 6:17 t/m 49 in de bergrede we zullen enkele verzen daaruit citeren om te

zien wat er bedoeld wordt  met addergebroedsel  .

Het gaat in de bergrede ook om de zegeningen van Israël maar dat moest men niet voor zichzelf houden maar ten dienste van heel de schepping.

Lucas 6 vers 19 zegt van Jezus: en al de schare zocht Hem aan te raken want er ging kracht van Hem uit en genas ze allen.

Jezus wil tot zegen worden van allen maar in vers 24 beginnen de “wee” teksten

1) wee u gij rijken

2) wee u die verzadigd zijd.

3) wee u die lacht

4) wee u als de mensen wel van u spreken.

Maar waarom worden deze “wee`s”, zo uitgelegd: In vers 27 omdat men alleen op zichzelf gericht was.

Dat wordt duidelijk uit de volgende woorden.

1) Hebt u vijanden lief doet wel degen die u haten (betekend zorg dat niemand er buiten valt)

2) Zegent degenen die u vervloeken en bidt voor degenen die u geweld aandoen.

3) Degenen die u aan de wang slaat bied ook de andere en de degene die u de mantel neemt verhindert ook de rok niet.

4) Maar geeft een ieder die van u begeert  en van degene die het uwe neemt eist niet terug.

5) Indien gij liefheeft die u liefheeft wat dank hebt gij? Want ook de zondaars hebben lief die hen liefhebben indien gij goed doet diegenen die u goed doen wat dank hebt gij?

Want ook de zondaars doen hetzelfde indien gij leent degenen van welke gij hoopt terug te ontvangen wat dank hebt gij dan? Want ook de zondaars lenen aan zondaren opdat zij terug mogen ontvangen.

6) Leent niet zonder iets  weder te hopen (dat wil zeggen doet het zonder bijbedoeling) want dan zal je zonen van de allerhoogste zijn. Want Hij is goedertieren over de ondankbaren en bozen.

7) Wees barmhartig gelijk ook uw Vader barmhartig is.

8) Oordeelt niet en gij zult niet geoordeeld worden verdoemt niet en gij zult niet verdoemd worden laat los en gij zult losgelaten worden. enz                          

Men is dus “addergebroedsel” als men alleen met de woorden van God op zichzelf gericht is.

Men gelooft ten koste van de ander maar het gaat erom dat het woord van God gericht is ten gunste van de anderen.

De “wee`s” en oordelen komen als je een verkeerd Vader beeld geeft.

Daarom trekt de Heer fel van leer tegen de Schriftgeleerden en Farizeeën.( Matth.23)

Ze zitten op de stoel van Mozes = ze heersen en dienen niet met het woord.   

Matth. 23:4: Zij binden lasten die zwaar zijn om te dragen in plaats van ze te dragen en te ontbinden

Vers 5: ze willen geëerd worden. graag in de belangstelling, worden graag begroet,  binden graag mensen aan zichzelf en vergeten dat er maar een is waar aan alles toebehoort, spelen graag vader over mensen en vergeten dat er maar één Vader is, ze verhogen zichzelf maar zullen vernedert worden, sluiten daar door het koninkrijk voor mensen en voor zichzelf. maken mensen slaaf van hun organisatie,  En als ze een bekeerling maken dan wordt deze nog erger dan henzelf (enaks kinderen), men is blind, maar denken te zien,  dwazen zijn ze, maar, denken wijs te zijn. enz

En dan vers 33: gij slangen en addergebroedsel hoe zoudt gij de helse verdoemenis ontvlieden.

Het gaat er over dat men leerde, dat God niet heel de schepping liefheeft, men betrekt alles aan zichzelf en niet aan God.

Ze verwerpen de boodschap dat God nooit zal laten varen de werken van Zijn handen.

Want daar gaat het in Jesaja 40 om waar we deze studie mee begonnen,  arbeiders van God gaan de schepping thuis brengen door zonde, dood en verderf heen.

Zo was Paulus ook een “addergebroedsel” (toen nog Saulus) omdat hij mensen buiten sloot, maar na zijn bekering gaat hij de schepping thuis brengen en zegt: Want God heeft allen onder de ongehoorzaamheid besloten opdat God allen barmhartig zou zijn. Rom.11:32.

Laten we daarom maar eerst bij ons zelf te raden gaan of er in ons ook nog een stukje “addergebroedsel” in ons zit.

En dat is te controleren als we nog vijandig staan tegen de boodschap, dat God de Redder is van heel de schepping.

Dan brengen we bewust of onbewust een verkeerd Vader beeld naar buiten en dat is een gruwel in Gods ogen

Maar het zijn bedrieglijke arbeiders vol van zichzelf  en vervreemd van het leven Gods.

En zo kwam Johannes in Lucas 1:17b om den Heere te bereiden, een toegerust volk.

En dat toegeruste volk zou tot zegen moeten zijn voor de gehele wereld.

Daar is God op uit  om de schepping van heerlijkheid tot heerlijkheid te brengen.

Maar zelfs dat toegeruste volk  moet steeds weer leren om de onderste weg te gaan en niet te heersen.

Het woord wat wij brengen daarin hebben wij geen enkele roem wij zijn er om het zaad van de verlossing te brengen belangeloos, om niet.

En dat is het aller moeilijkst  bij iedere lossingsdaad van ons. Wij zijn wel bereid om te lossen (evangelie te brengen) indien wij ook gehuldigd worden 

Vandaar de ommekeer  in Lucas 3:7 over het addergebroedsel, zulke gedachten roeit God met wortel en tak uit. Hij zal al deze gedachten met vuur verbranden zie 1Korth.3:12 t/m15.

En daarom een laatste vraag; zijn wij dat toegeruste volk of zijn wij “addergebroedsel”, want ook wij, die Paulus kennen met het Lichaam van Christus na Hand. 28:28, daar zit vaak ook nog heel wat “addergebroedsel” in, door alleen maar te heersen over de ander, en niet te dienen.

Naar aanleiding van mijn artikel “Moest Jezus gekruisigd worden van de Vader” heb ik diverse reacties gehad. De teksten die duidelijk zou maken dat de Vader wel genoegdoening wilde, wil ik hierbij behandelen.

Vloek.

Gal 3:13 Gaat om de heidenen die zich weer onder de joodse wet wilde stellen zoals Gal 3:1,2 zegt of Gal 2:14

Zie ook Hand 15:28. de heidenen hoefde zich alleen te onthouden van hetgeen van de afgoden geofferd is en van het verstikte bloed

Verder zegt Gal 3:13. een vloek voor ons geworden zijnde. Er staat niet een vloek voor God

geworden zijnde [God heeft zijn zoon altijd liefgehad]

Het vrijkopen wil zeggen, het niet gaat om de werken van de mens, maar om het geloof van Jezus Christus

Gal 2:16: wetende, dat de mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken der wet, maar door het geloof van Christus Jezus.

Opdat de zegeningen van Abraham tot de heidenen zou komen. {Gal.3:14}

En Abraham had nooit een wet gehad want die kwam pas 430 jaar later {Gal 3:17}

Abraham had zonder de wet ook vertrouwen in God, en dat is? DE TROUW VAN GOD

Abraham had de kruisiging van de Zoon niet nodig om op God te vertrouwen want daar wordt geen

vermelding van gemaakt dat Abraham daarna uitzag. zie Joh 8:37t/m40 Vers 40 Maar nu zoekt gij mij

te doden, een Mens die u de waarheid gesproken heb welke ik van God gehoord heb. DAT DEED ABRAHAM

NIET. Maar nu het toch gebeurt is gaat deze daad de kruising toch een zegen uitwerken Namelijk ook al sla je de Zoon aan het

kruis dan nog laat God je niet los.

Vrijkopen.

Het vrijkopen wil ten diepste zeggen, het gaat alleen om de trouw van God, alle roem is uitgesloten.

Gal 4:5:om hen, die onder de wet waren, vrij te kopen, opdat wij het recht van zonen zouden verkrijgen.Het gaat niet om wat de

mens doet, maar wat God doet en nog doen zal.

1Petr 1:18 Zegt dat je vrijgekocht ben met het kostbaar bloed van het Lam Christus: dat wil zeggen, bloed staat voor leven, het

kostbare van het leven van Christus is Hij is trouw gebleven tot in de dood, ja de dood des kruises en dat is kostbaar en dat is

vlekkeloos, daarin heeft de Vader een behagen, dat is wat ze ook doen jij blijft voor ze bidden jij blijft liefhebben en dan is Gods liefde

in je hart uitgestort. Het vrijkopen wil hier zeggen, dat je bevrijdt bent van de haat naar andere mensen en dat je ten zegen wilt zijn

van de mensheid. Dat wil Petrus hier dan ook uitdrukken aan Israël opdat ze een zegen voor de wereld zouden worden.

Lijden.

Luk24:26.Moest de Christus dit niet lijden om in zijn heerlijkheid in te gaan? Het was nodig voor ons, om te overtuigen van de trouw

van God en dat is erg genoeg dat dit moest gebeuren. Want God laat je nooit vallen, ook al sla je Hem aan het kruis. Maar het

 getuigd daarom ook van de heerlijkheid van God want, is dit niet geweldig dat God nooit Zijn schepping loslaat ook niet door deze

gruweldaad. Dat is ook wat 1Petr 1:10 bedoelt: Naar deze zaligheid hebben gezocht en gevorst de profeten, die  van de voor u

bestemde genade geprofeteerd hebben {Joh 3:14 zie mijn artikel “Is de kruisiging de verhoging van Jezus?”}

Bloedstorting.

Hebr. 9:22 En zonder bloedstorting geschied er geen vergeving: Het gaat daar om de volmaakte toewijding van Jezus. Zijn leven

{dat is bloed, want bloed staat voor leven} want door deze volmaakte toewijding komt er vergeving, gaan uiteindelijk alle schepselen

zien waar het heen moet. Als deze volmaakte toewijding er niet geweest zou zijn had men niet geweten wat vergeving is. En dat is

waar de zonde meer wordt, wordt de genade meer Rom 6:20. let wel er staat niet door het offer aan het kruis. In de Hebreeën brief

staat wel in Hebr12:2 dat Hij het kruis heeft verdragen. Dat wil zeggen: het is Hem door de mensen opgelegd en niet door de Vader

en daarom heeft Hij het verdragen. Hebr.12:3 zegt: want aanmerk deze die een zodanig tegenspreken van zondaren heeft verdragen

en de schande heeft veracht. Dat betekent: Hij heeft het door laten gaan. Want door te kruisigen van de Zoon is Hij te schande

gemaakt {Hebr.6:6}.  En zelf het te schande maken van de Zoon is de reactie van de Vader, vergeving, dat heeft Jezus met Zijn

bloed {Leven} duidelijk willen maken. Zo zal dit geslachte Lam alles weer terug verzamelen

En dit leven gaat nu ook in ons leven gestalte krijgen, wij worden vrijgekocht van ons denken. 1Petr1:1,2; Matth.26:28; Op.1:5;

Ef.1:7; Ef.2:13; Hebr.10:19; Hebr.13:12; 1Joh1:17; Ef.5:26. Al deze teksten gaan over het leven wat er op uit is om alles en iedereen

 terug te brengen naar Vader.

  1. denken
  2. leven
  3. bloed reinigt ons van alle zonden. Als we dat willen inzien dan worden we ook zondedragers dat wil zeggen, dan gaan we

die mensen niet verachten, maar zoeken om ze thuis te brengen bij Vader. {Gal 5:22}.

Liefde.

1Korth 13:3 t/m 8 Gaat over de liefde en dat is het leven van God.

Toorn {Joh 3:36; Op.6:17; Rom. 5:9; 1Thes1:10} komt over ons, die dat leven niet wil, eigenlijk betekent dat, dat God duidelijk wil

maken dat Hij van je houd en niet van je af wilt, zoals bij de verloren zoon, daar is de toorn van de Vader, omdat hij de Vader gaat

missen en deze terug komt

Zonde.

Zonde 1Cor 15:3; 1Petr2:22; 2Cor 5:21. Voor ons tot zonde gemaakt wil zeggen: Hij heeft voor ons Zijn doel gemist en de grootste

Misser was de kruisiging, maar God heeft het ten goede gedacht om ons te openbaren dat Zijn liefde niet gebroken kan worden.

Hopelijk geeft dat een betere kijk op de kruisiging, de toorn, en het bloed, dat allemaal duidelijk wil maken de

trouw van God. Vergeet nooit, de Vader had geen verzoening nodig. maar de mens die een verkeert Vader beeld heeft en

daarom is dit geschied.

 Wim v d Toorn

Commentaren zijn gesloten.

Zoeken

Column

Sagrada Familía in Barcelona

Enige tijd geleden zijn we enige dagen in Barcelona geweest. Een prachtige stad. De prachtige kathedraal de Sagrada Família was voor mijn vrouw en ik het absolute hoogtepunt. In 1883 begon de architect Gaudí zijn levenswerk. Nu 138 jaar later genieten miljoenen mensen per jaar van deze nog steeds onvoltooide kerk. Indrukwekkend is de schitterende […]

583230 bezoekers sinds 07-06-2010