Was er voor hen geen plaats in de herberg?

17-12-2018 door Joop Neven

.en zij baarde haar eerstgeboren zoon en wikkelde Hem in doeken en legde Hem in een “kribbe”, omdat voor hen geen plaats was in de herberg.{Luk 2 vers 7}.

Het verhaal gaat, dat er voor Jezus geen plaats op deze wereld is, het staat er toch, dat er voor hen geen plaats was in de herberg, dat is een dankbaar onderwerp voor een kerstpreek. Men kan hier heerlijk op voortborduren en dramatisch vertellen hoe verschrikkelijk het toch wel was, dat er voor de Zoon van God niet eens een plekje was om geboren te worden. Alles was vol. De moraal van het verhaal is duidelijk: Wat was het daar toen een goddeloze bedoening in dat Bethlehem. En wat is het dan ontzettend eenvoudig om de lijn door te trekken, want nietwaar, zo is het nog altijd. Ook in onze dagen is er geen plaats voor de Zoon van God. Maar soms moet je overbekende bijbelgedeelte, nog eens goed doorlezen. De vraag is, of deze benadering wel juist is. Vaak is men geneigd de eerste zeven verzen van Lucas 2 als een afgesloten geheel te beschouwen, vervolgens begint er in de NBG een nieuwe perikoop met een ander thema n.l HERDERS:  Zou die uitspraak dan toch niet kloppen? Is er voor Jezus geen plaats in deze wereld? Het klopt dat Hij niet welkom is, nog steeds niet. Maar het slot van het zevende vers staat iets heel moois, het betekent eigenlijk: hun plaats was niet in de herberg. In feite duidt dit woord meer een hotel aan; voor herberg heeft het Grieks een andere term. {zie Luk.22 vers 11 waar het vertaald wordt met “vertrek”}. Hun plaats was niet in het hotel. Let op. Er staat helemaal niet dat ze daar zo graag hadden willen zitten. Dat fantaseert men erbij. We horen heel simpel; daar was hun plaats niet. Waar was hun plaats dan wel. In een herderlijke omgeving, waar herders zich thuis voelen. Daar zit zo’n prachtige boodschap in. Een hotel is een tijdelijke verblijfplaats, een doorgangshuis, geen thuis. Maar de Zoon des mensen komt thuis, niet in een hotel maar in een landelijke omgeving n.l. Zijn schepping. De Tweede Adam maakt zijn entree in de schepping. Is er geen plaats voor Hem in Zijn schepping? Jawel, want het Woord maakt ruimte en het is niet krachteloos. Dan verstaan we de boodschap van kerst. Onze God is een herderlijke God. Al meer dan twee duizend jaar vieren wij kerstfeest. Rondom een gedekte tafel vol lekkernijen, een versierde kerstboom, een goed glas wijn, zo vieren wij de geboorte van de Heer.

Maar staan we er wel eens bij stil, dat we een verjaardag vieren zonder dat de “jarige” erbij is {met eerbied gesproken}. Waar is de Heer toch mee bezig? Waar is Hij zo druk mee?. Zo maar een aantal vragen, dat bij je op komen, als je een verjaardag viert en de jarige is niet in ons midden. De Heer heeft inderdaad nog veel werk te verrichten. Voordat Hij zich gaat tonen als de Wonderbare Raadsman, als de Sterke God, als de eeuwige Vader en de Vredevorst. Nu is Hij bezig om in het verborgene een Gemeente te vormen, die Zijn Lichaam is, Hij het Hoofd, en wij het Lichaam, een uniek verschijnsel in de Bijbel. En op Zijn tijd zullen wij met Hem verschijnen in heerlijkheid, om de schepping te tonen, hoe groot Zijn heerlijkheid is, hoe groot Zijn barmhartigheid is voor Zijn mensen, om als een “showroom” Hem te tonen, en dat alles om Zijn Plan te volttooien. De Gemeente, het Lichaam van Christus, zal van deze blijdschap getuigen: als lichtende sterren in de wereld. Hij zal niet varen de werken Zijner handen. De betekent, Hij zal niet eerder rusten of de laatste moet binnen zijn. Alle doemdenkers ten spijt, Hij komt tot de zijne. In deze koude kille wereld wil Christus de mens weer verwarmen. Mensen die soms tot op het bot verkleumd zijn. Hij gaat naar die mens toe en Hij neemt hem of haar in Zijn armen, om weer warm te maken, om al die koude harten weer op temperatuur te krijgen. Christus neemt daar de tijd voor, nu in het verborgene, later zichtbaar. Zo is Christus bezig om het Plan van de Vader te volvoeren. Zo kijken we over de kribbe, voorbij het kruis naar de opgestane Christus, die bezig de hemel en de aarde te voltooien. Want Christus kan pas echt feest vieren, als alle knie zich buige, en alle tong vrijwillig belijden, Jezus Christus is Heer tot eer van God, de Vader {Fillp.2 vers 10-11}. Dat is pas werkelijk feest. Elke tong zal God loven. De Heer kan geen feest vieren, met de wetenschap dat de meerderheid van de mensheid verloren gaat. De verzoening van Christus omvat alles, allen die in Adam sterven {wie zijn dat niet} zullen in Christus levend gemaakt worden. Dat kan niet anders betekenen dan: allen zijn vol van God, er is geen plaats meer voor iets anders, dan voor de vreugde over zijn goedheid, “al uw werken zullen u love, Here” {Ps. 145 vers 10}. En alle schepsel in de hemel en op aarde en onder de aarde en op de zee en alles wat daarin is, hoorde ik zeggen: Hem die op de troon gezeten is, en het Lam zij de lof en de eer en de heerlijkheid en de kracht tot in alle eeuwigheden {Openb.5 vers 13}. Deze lofzang wordt gehoord als het boek van Gods raadsplan is gelegd in de hand van het Lam. Het Lam dat geslacht is, zal Gods Plan met zijn schepping uitvoeren. Maar voordat het opengaat, horen we deze lofprijzing. Daarin wordt gezegd waarop de volvoering van Zijn Plan uitloopt. De uitkomst staat vast door de overwinning van Het Lam. Gods gerichten zullen komen over heel de schepping, maar het einde is de lofprijzing. Als Christus het werk van zijn heerschappij geheel tot uitvoering heeft gebracht, dan zal Hij alles overgeven aan de Vader, opdat God zij alles in allen {1Kor.15 vers 28}.

In veel christelijke gemeentes mag de jarige tijdens een samenkomst een lied opgeven, het lied wat Christus opgeeft op zijn verjaardag is: ZIE IK MAAK ALLE DINGEN NIEUW.

 

 

Commentaren zijn gesloten.

Zoeken

Column

Sagrada Familía in Barcelona

Enige tijd geleden zijn we enige dagen in Barcelona geweest. Een prachtige stad. De prachtige kathedraal de Sagrada Família was voor mijn vrouw en ik het absolute hoogtepunt. In 1883 begon de architect Gaudí zijn levenswerk. Nu 138 jaar later genieten miljoenen mensen per jaar van deze nog steeds onvoltooide kerk. Indrukwekkend is de schitterende […]

579629 bezoekers sinds 07-06-2010