Want sterk als de dood is de liefde

30-05-2010 door Joop Neven

De liefde is vol ijver, de liefde blijft vasthouden tot het uiterste. Zoals het dodenrijk, die als een inktvis alles vasthoudt met zijn tentakels. De koude van de dood wordt hier gesteld tegenover vuur van de liefde, want “haar vlammen zijn vuurvlammen” {vers 6}.Hoe ver het volk of iemand van God ook mag gaan, tot het uiterste der aarde, toch is God daar, is de liefde daar. “Want sterk als de dood is de liefde”. De liefde is als een vlam van vuur, waarmee God de mens thuis haalt. De liefde waarmee God overwint. In Joh.13 vers 1 staat, dat Jezus de zijnen heeft liefgehad tot het einde, ….liefde sterk als de dood. Hij heeft de zijnen “in de kosmos” liefgehad tot over de laatste grens. Het lied van de liefde. De liefde die het gevecht aangaat met de dood, en die liefde zegt: en tòch, we zullen winnen. “De laatste vijand, die onttroont {onwerkzaam}wordt, is de dood” { 2e Thanatos}. {1Kor.15 vers 26}. Die vijand moet overwonnen worden, en die vijanden zal de Verzoener onder Zijn voeten leggen {1Kor.15 vers 25}. Het zijn de vijanden van het Lam en van God de Vader. Johannes noemt ze in Openb.21 vers 8 op: “Maar de lafhartige, de ongelovigen, de verfoeilijken, de moordenaars, de hoereerders, de tovenaars, de afgodendienaars en alle leugenars – hun deel is in de poel, die brandt van vuur en zwavel: dit is de tweede dood”. De laatste vijand die onwerkzaam wordt gemaakt is de dood. Hier is geen sprake van overwinnen van de dood. Hij wordt onwerkzaam {katargeo} gemaakt. Hij heeft geen werk meer want er is niemand meer in hem. Hij bestaat niet meer. De poel des vuurs is gedoofd, maar het liefdevuur laait op. Het is de laatste van alle vijanden en kan dus geen ander zijn dan de tweede dood zoals hij door Johannes wordt genoemd. God gebruikt hem ten behoeve van de mens. “Want alle tucht schijnt op het ogenblik zelf geen vreugde, maar smart te brengen, doch later brengt zij hun, die erdoor geoefend zijn, een vreedzame vrucht, die bestaat in gerechtigheid” {Hebr.12 vers 11}. Ook de kastijding in de tweede dood zal die vrucht afwerpen. Zo ziet de Apostel het einde. De liefde, die sterker is dan de dood heeft getriomfeerd. De liefde heeft alles overwonnen. Het is het einde der eeuwen. Het grote werk is gedaan. “opdat in de naam van Jezus zich alle knie zou buigen van hen, die in de hemel en die op aarde, en die onder de aarde zijn, en alle tong zou belijden: Jezus Christus is Here, tot eer van God en Vader. {Fillp.2 vers 10-11}. Niet in een naam van een overwinnende koning, maar in de naam van Jezus Christus, Redder, de naam in Zijn vernedering, toen Hij als het Lam Gods de zonden der wereld  wegdroeg. “alles is verzoend door het bloed des kruises” {Kol.1 vers 20}. “Allen hebben gedronken van het water des levens en zijn levende zonen geworden van de Vader” {Openb.21 vers 6}. Alles is aan de Zoon onderworpen, maar natuurlijk is God de Vader daar buitengesloten, want het was Hij die alle macht in hemel en op aarde aan de Zoon overgaf. “En wanneer alles {ta panta, het al, alle dingen}Hem onderworpen is, zal ook de Zoon zelf Zich aan Hem onderwerpen, die Hem alles onderworpen heeft, opdat God zij alles in allen” {1Kor.15 vers 28}. Ook de Zoon behoort bij het alles, het ganse heelal. Hij is de Eersteling van alle creatuur. Hij is de eerstgeboren Zoon. Door de liefde van de Vader en de gehoorzaamheid van de Zoon worden allen tot het Vaderhart teruggebracht. Alles in Gods plan der eeuwen moet daaraan meewerken. Het moet gaan via de eerste “thanatos” naar de ondergang, door de onbewuste dood tot de opstanding en door de tweede “thanatos” tot de opgang en volmaakt heerlijkheid. “God alles in allen” Dat is het heerlijke resultaat. In de Bijbel is er één kroontekst. Vanuit die éne tekst kun je hele Bijbel in beeld krijgen, die éne tekst is het slot van Rom.11 vers 36: ..Want uit Hem en door Hem en tot hem zijn alle dingen”. Als je die tekst als uitgangspunt neemt, valt van daaruit alles op z’n plaats. “Uit Hem en door Hem en tot hem is het alles” Heel de schepping zal tot Zijn doel komen, want in het bloed van het Lam zijn alle zonden en ongerechtigheden gewassen. “Hem zij de heerlijkheid tot in eeuwigheid! Amen. {Rom.11 vers 36}.

Commentaren zijn gesloten.

Zoeken

Column

Sagrada Familía in Barcelona

Enige tijd geleden zijn we enige dagen in Barcelona geweest. Een prachtige stad. De prachtige kathedraal de Sagrada Família was voor mijn vrouw en ik het absolute hoogtepunt. In 1883 begon de architect Gaudí zijn levenswerk. Nu 138 jaar later genieten miljoenen mensen per jaar van deze nog steeds onvoltooide kerk. Indrukwekkend is de schitterende […]

579347 bezoekers sinds 07-06-2010