Verlossing, vergeving van zonden

25-05-2010 door Joop Neven

Kol.1 vers 14. In Gods Zoon hebben wij de verlossing, merkt de apostel op. Het is opvallend dat hij voor verlossing een sterk woord gebruikt, niet lutrosis, maar apolutrosis, d.w.z volkomen verlossing. Gezien het tekstverband gaat het om bevrijding uit de macht der duisternis, verlossing van de zonde en haar gevolgen. Hoewel onze bevrijding nog onvolkomen is {we zien immers nog reikhalzend uit naar de verlossing Rom.8 vers 23} spreekt Paulus toch over die verlossing als een voldongen feit. Het staat vast, dat God zal voltooien wat Hij is begonnen. Die Hij tevoren heeft bestemd, die heeft Hij ook geroepen; en die Hij heeft geroepen, die heeft Hij ook gerechtvaardigd; en die Hij heeft gerechtvaardigd, die heeft Hij ook verheerlijkt {Rom.8 vers 30}. Dat Paulus op deze manier over de verlossing spreekt, houdt verband met het hoofdthema van zijn brief. Wij hoeven geen inzettingen te houden om te worden verlost of om verlost te blijven, in Christus bezitten wij een volkomen verlossing. We zijn als ledematen toegevoegd aan een geestelijk lichaam, waarvan Christus het hoofd is {Kol.1 vers 18}. Aangezien het hoofd al verlost en verheerlijkt is, staat het vast, dat ook de leden dit einddoel zullen bereiken. Met als bedoeling dat de Gemeente, Het Lichaam van Christus, de rest van de schepping ook thuis brengt. Het einddoel van de Gemeente ligt niet in de positie die ze ontvangen heeft, maar het einddoel ligt pas als God alles is allen is. God gebruikt Zijn Lichaam om de rest van Zijn Schepping thuis te brengen. Het is vruchteloos om in dit verband te gaan strijden over vraag aan wie Christus de prijs voor de verlossing heeft betaald. Sommige kerkvaders hebben beweerd dat de prijs werd betaald aan satan, die de vorst der duisternis is en macht over de dood heeft {Hand.26 vers 18; Efe.6 vers 12; Heb.2 vers 14-15}. De meeste uitleggers hebben beweerd, dat de prijs niet aan satan, maar aan God is betaald, als een soort smartengeld voor de schuld die de mensheid vanwege de zonde op zich heeft geladen. De Schrift spreekt wel over een losprijs, maar vertelt nooit wie die prijs heeft ontvangen. Hij kan niet aan de Vader zijn betaald, want het initiatief tot de verlossing is juist van Hem uitgegaan {Kol.1 vers 3}. Omdat Hij de wereld lief had, gaf Hij zijn eniggeboren Zoon om de verlorenen met zichzelf te verzoenen {Joh.3 vers 16; Rom.8 vers 31; 2 Kor.5 vers 18-19; 1 Joh.4 vers 7-11}. De Vader was vóór ons, niet tegen ons! Zijn gunst hoefde volgens de bijbel niet te worden gekocht. Eén ding is wel duidelijk; om ons te verlossen moest Christus een hoge prijs betalen. Hij legde de heerlijkheid af, die Hij bezat voordat de wereld was {Joh.17 vers 5; Fillp.2 vers 6-7}. Hij verliet de hemel en nam de menselijke natuur aan, met alle zwakheid en vergankelijkheid die daarmee gepaard gingen en werd gehoorzaam tot de dood, ja de dood des kruises. Zo kon Hij Heer worden van de levende en van doden {Joh.12 vers 32-33; Rom.14 vers 9}. Hij vereenzelvigde zich met de gevallen mensheid en nam haar zonde op zich om die weg te dragen en die voorgoed te begraven {Joh.1 vers 29; Rom.8 vers 3-4}. De Vader heeft de Schepping zo lief, dat als de mens Zijn geliefde aan het kruis nagelt, Hij maar één ding kon uitroepen; Vader vergeeft het hun, want ze weten niet wat ze doen. De Vader heeft Zijn liefde betoond in de opstanding van Christus, Hij had geen behagen in de kruisiging, in tegendeel, de mens wilde de Mens niet. We moeten de zaak niet omdraaien. God heeft ons niet lief omdat de Here Jezus aan het kruis een prijs heeft betaald, maar omdat de Vader ons lief heeft, heeft Hij Zijn Zoon gezonden, en die hebben wij gekruisigd. Maar de Vader keerde zich niet af, maar maakte van dat kruis het hoogste blijk van Zijn liefde, en bewees dat door de opstanding van Christus.

 

Commentaren zijn gesloten.

Zoeken

Column

Sagrada Familía in Barcelona

Enige tijd geleden zijn we enige dagen in Barcelona geweest. Een prachtige stad. De prachtige kathedraal de Sagrada Família was voor mijn vrouw en ik het absolute hoogtepunt. In 1883 begon de architect Gaudí zijn levenswerk. Nu 138 jaar later genieten miljoenen mensen per jaar van deze nog steeds onvoltooide kerk. Indrukwekkend is de schitterende […]

583230 bezoekers sinds 07-06-2010