Verlossing of vernietiging

27-05-2010 door Joop Neven

Als we brieven van Paulus lezen, kunnen we nergens ontdekken dat Paulus de “vernietiging” of “vergaan” {Grieks: apollumi, doden ten gronde richten, verliezen, vernielen}van mensen verkondigt. Sommige beweren juist het tegendeel. En halen Romeinen 1 vers 32 waar Paulus aangeeft, dat zij die bepaalde zonden begaan “verdienen te sterven”: ”Immers, hoewel zij de rechteis van God kenden, namelijk, dat zij, die zulke dingen bedrijven, de dood verdienen, doen zij ze niet alleen zelf, maar schenken ook nog hun bijval aan wie ze bedrijven. En in Romeinen 6 vers 23, waar Paulus waarschuwt dat “het loon van de zonde de dood is “ Men betoogd dat zo’n dood met andere woorden inhoudt, een volledige uitwissing van het bewustzijn. Maar als we het Griekse woord “vergaan” gaan onderzoeken hoe het in het N.T gebruikt wordt, dan komen we tot een verrassende ontdekking.

In de gelijkenis van het verloren schaap, gaat de herder het schaap dat verloren gegaan is {of vergaan} zoeken, totdat hij vindt “wie van u, die honderd schapen heeft en er één verliest, laat niet de negenennegentig in de wildernis achter en gaat het verlorene zoeken, totdat hij vindt?”{Luc.15 vers 4}.

In de gelijkenis van de verloren zoon, zegt de vader van de verloren zoon, dat hij verloren was gegaan {of vergaan} en is gevonden. “want mijn zoon hier was dood en is weer levens geworden, hij was verloren en is gevonden” {Luc.15 vers 24}.

In Matth. 10 vers 6 beveelt Jezus zijn discipelen om te gaan naar de schapen van het huis Israëls die verloren zijn {of vergaan zijn}. “begeeft u liever tot de verloren schapen van het huis Israëls” {Matth.10 vers 6}.

In Lucas lezen we dat de Zoon des Mensen kwam om te redden{letterlijk} wat verloren gegaan is {of vergaan is}. ”Want de Zoon des Mensen is gekomen om het verlorene te zoeken en te redden” {Luc.19 vers 10}.

In geen van deze contexten houdt “verloren gaan” of “vergaan” in het vernietigen van iemands bewustzijn, en evenmin houdt het in dat redding niet langer mogelijk is. Integendeel, “verloren gaan” of “vergaan” is juist wat iemand in aanmerking laat komen om te worden gevonden, en zodoende om te worden gered.

1 Kor.15 vers 17-18.

“en indien Christus niet is opgewekt, dan is uw geloof zonder vrucht, dan zijt gij nog in uw zonden. Dan zijn ook zij, die in Christus ontslapen zijn, verloren. (Grieks: apollumi). Als Christus niet  is opgewekt uit de doden, dan zou er volgens Paulus geen verlossing, geen opstanding en geen koninkrijk van liefde zijn; en als dit alles waar zou zijn, dan zouden zij die verloren, vergaan zijn, inderdaad zich in een hopeloze situatie bevinden: verloren zijnde, zouden ze nooit worden gevonden, nooit worden gered, en {zo je wilt} nooit weer worden opgewekt uit de doden. Maar als Christus wel werd opgewekt uit de doden, dan blijft het volgens Paulus mogelijk, dat zij die “verloren” of “vergaan” zijn zullen worden gevonden, dat zij zullen worden gered, en dat ze weer tot leven worden opgewekt uit de doden. Dat is precies de betekenis van “verloren” zijn. Paulus gebruikt de term “verloren” of “vergaan” in 1 Kor.15 vers 17-18 volkomen consistent met wat in de bovenstaande teksten vinden. Binnen het Paulinische gedachtegoed betekent “verloren” of “vergaan”, noch dood, de complete uitwissing van het bewustzijn. Paulus geloofde niet in de vernietiging van individuen. Maar evenmin hebben we reden om te veronderstellen, dat Paulus de staat van “vergaan zijn” of “gestorven” zijn, als laatste woord voor sommige personen beschouwde. Integendeel, Paulus geloofde duidelijk dat de dood op een dag zou worden overwonnen en afgeschaft; want zoals hij zegt in 1 Kor.15 vers 26; “De laatste vijand, die onttroond wordt, is de dood”. Kort gezegd komt het Paulinische begrip van de dood hierop neer: Dood is het onvermijdelijke gevolg van de zonde, maar door de genade van God is het ook de straf voor de zonde; en als zodanig betekent het een middel tot correctie. En als een middel tot correctie zal het bovendien worden afgeschaft, zodra het niet langer nodig is voor het doel van de correctie.

Het karakter van God.

Liefhebben is wat God ten diepste kenmerkt. God is liefde, en dus er is geen eeuwige straf . God straft wel, maar het is alleen opvoedend bedoeld, om tot inkeer te brengen. Hij laat de mens niet “vergaan” of “vernietigen”. De Bijbel beschouwd het oordeel als een uiting van Gods zorgende liefde, het doel van Gods oordeel is genade. Dat beeld komt overeen met wat Paulus predikt, namelijk de verzoening van alle mensen. In de gedachte van Paulus heeft God maar één motief voor al zijn daden naar ons toe, en dat motief is liefde; daarom is zelfs zijn oordeel, zijn wraak, zijn kastijding, zijn vergelden, een uitdrukking van barmhartigheid. In Jesaja staat: “Hij bekleedde Zich met wraak als met een gewaad en Hij hulde Zich in ijver als in een mantel. Naar de daden zal Hij vergelden”: grimmigheid aan zijn tegenstanders, vergelding aan zijn vijanden; aan de kustlanden zal Hij vergelding doen” {Jes.59 vers 17b-18}. De woorden “wraak en “vergelden” zijn helemaal uit zijn verband getrokken. De “wraak” van God is “het herstel van de verhoudingen in de gemeenschap met God”. God zegt niet; Ik zal je betaald zetten, maar Ik zal betalen. De betekenis van het woord “vergelden is: ”tot vrede brengen, heel maken”{Hebr: selem, is herstel van toegebrachte schade}. Zo zien we in de Hebreeuwse woorden het ware karakter van de liefhebbende Vader te voorschijn komen. Hij is het die het verlorene zoek, net zolang totdat Hij iedereen gevonden heeft.

“Psalmzingt de Here, gij zijn gunstgenoten, en looft zijn heilige naam; want een ogenblik duurt zijn toorn, een leven lang zijn welbehagen” {Ps.30 vers 5-6}.

 

 

 

Commentaren zijn gesloten.

Zoeken

Column

Sagrada Familía in Barcelona

Enige tijd geleden zijn we enige dagen in Barcelona geweest. Een prachtige stad. De prachtige kathedraal de Sagrada Família was voor mijn vrouw en ik het absolute hoogtepunt. In 1883 begon de architect Gaudí zijn levenswerk. Nu 138 jaar later genieten miljoenen mensen per jaar van deze nog steeds onvoltooide kerk. Indrukwekkend is de schitterende […]

576151 bezoekers sinds 07-06-2010