Uitspraken

Zomaar een aantal uitspraken.

– Hij is de heelheid, bij alles wat breken kan. Hij is het Licht, dat alle donker áán kan.

– Een spreekwoord in de Talmoed zegt: “Het einde van het werk ligt in het begin van de gedachte”. Anders gezegd: in de genesis van de gedachte bevindt zich reeds, in de kiem, wat zal geschieden, wat zal komen aan het einde van de historie.

– Een zoon is iemand, die het hart van de Vader leert kennen.

– Miskotte zei: ‘Wij gaan niet naar de kerk omdat we zo gelovig zijn, maar om het weer een beetje te worden.’

– Overal vindt je een echo van de waarheid. De waarheid is overal aanwezig. Uitspraak: Lewis

– De oude joodse mystici zeiden: alles begon met dat ene woordje: ehjèh (Ik zal er zijn). Ik zal er zijn vóór alle tijden.

– Het woord sjabbat betekent “ophouden”. Je moet van ophouden weten. De tirannie van de pres­tatiemaatschappij doorbreken.

– Onlangs schreef iemand in een prachtig verhaal: ze vroegen aan een meisje op school: weet jij wat troosten is? Ze zei: als kinderen op het schoolplein vallen, dan help ik ze te huilen.

– De zevende  dag eindigt niet; er staat nergens: en het was avond geweest en het was morgen geweest, de zevende dag.

– Zij die heimwee hebben, zullen thuiskomen.

‘We hebben niet lief omdat andere mensen ons liefhebben. We hebben lief omdat we daartoe in staan zijn. Omdat we zo zijn gemaakt. Omdat dat alles is wat wij hebben. Want uiteindelijk kan het kwaad je alles afnemen, behalve een ding: je liefde. En wanneer je je dat gaat realiseren, dat het enige in je leven waar je echt controle over hebt, je liefde is, zul je – misschien wel voor de eerste keer in je leven – zien dat we gewoon allemaal verdwaald zijn.’ Auteur: Charles Martin

-“Als de volken geweten hadden, wat het betekende, dan hadden ze ook nooit die tempel verwoest”. Uitspraak van Elie Wiesel.

– Onderwijzen is: Hoop Zeggen {André Neher}

– In onze taal kennen we de uitdrukking: ‘ten dode opgeschreven’. Merkwaardig, dat er niet de uitdrukking is: ‘ten leven opgeschre­ven’. Zo zie je, dat de taal soms heel negatief is beïnvloed. De Jo­den zeggen bij het Nieuwjaar het gebed: ‘Schrijf ons in ten leven’.

“Als alle hoop de grond is ingeboord, dan wordt het verlangen op­nieuw ge­wekt. Toen de duisternis voorgoed leek toe te slaan, ont­stond er een droom van niet stuk te krijgen verwachting”.

–  Op muren zie je vaak het werk van de graffiti-kunstenaars, meest­al niet zo erg verheffend. Maar iemand las daar een keer: Als je me verlaat, mag ik dan met je mee? Dat is een zinnetje om eindeloos over door te denken. Dat kun je op heel veel manieren beluisteren. Zo is God ook denk ik dan. God zegt: Als jij me nu verlaat, mag Ik dan met je mee?

–  Boven de wereld klopt een Vaderhart, dat ons grenzeloos lief heeft

–  Het begin van elk mens is goed, want God staat aan het begin. De duivel maakt geen mensen, maar God maakt mensen. Elk mens is uit de hand van God voortgekomen

–  Gerechtigheid is niet straffend, maar opvoedend. Als de gerechtigheid van God in je leven komt, gaat God je niet straffen, maar opvoeden. Alle zielen zullen uiteindelijk vrijwillig gebracht worden in vereniging met God om daar te worden vastgehouden, maar niet door dwang, maar door liefde. Uitspraak Origenes.

–  Als men­­­sen hun go­den niet tot leven kunnen wekken, zetten ze angst om in macht. Marianne Frederiksson

–  God heeft heel de aarde, de hele mensheid op het oog, voor minder doet Hij het niet.

–  Rijkdom is een toestand waarin je genoeg hebt.

– Gerechtigheid, dat betekent: “Gij zijt het die het langst uw nederlaag verduurt”.

– Het Pascha bracht de goedheid van de Here, Die Zijn volk uit Egypte leidde, in herinnering. Het Wekenfeest vierde de goedheid van de Here Die hen  in  het land bracht. Uit: De Koorleider. Auteur: Dr.E.W.Bullinger

–  Waarheid is werkelijkheid

–  God maakt vanuit het begin het einde.

–  Tom Naastepad zei eens zo treffend in een gebed: “Geef Gij ons dat rijk van duizend jaren, opdat een mens zich niet meer zal kun­nen heugen dat zijn broeder iets tegen hem heeft”.

–  Als je niet kunt sla­pen, moet je geen schapen gaan tellen, maar moet je gaan praten met de Herder.

– Het kenmerk van een profeet is, dat hij Gods stem heeft gehoord. Een profeet bedenkt ook af en toe wat er in Prediker staat: laten uw woor­den weinige zijn. En ook voor een profeet geldt: ‘spre­ken is zilver, maar zwijgen is goud’.

Wie een mens bemint, zal om die mens wenen’. Als God de mens bemint, dan kost Hem dat ook tranen.

– Het geheim van de Eeuwige is dat God besloten heeft zijn macht te beperken. Anders zou die mens ook nooit iets kunnen. Als een vader altijd alles voor zijn kind blijft doen, wordt dat kind nooit volwas­sen. Uitspraak: Andre Neher

– de we­reld betekent eigenlijk: God en de mens zijn elkaar kwijt. Uitspraak: Chouraqui

– Er is in de Schrift geen God zonder mens en geen mens zonder God.

– Hou in gedachten: het gevoel van God verwijderd te zijn is subjectief, en niet objectief; het is je eigen gevoel en niet de realiteit. Uitspraak van Rabbi Nachman

– Vergeet nooit: je krijgt nooit een last die je niet kan dragen.

– Het enige goede antwoord is het antwoord op het goede moment. Het komt vanzelf”. Uit: Dit zijn de namen van Tommy Wieringa

– Het Bijbelse woord voor “Bron” betekent “oog”.  Uitspraak: Een bron is een opmerkzaam oog in het uitdrukkingsloze gelaat van de woestijn.

– Het jongste gericht brengt geen scheiding, maar de uitdeling van alle scheiding; de scheiding tussen mens en wereld, tussen de Schepper en het schepsel. Het is de ontspanning van alle spanning. dan wordt bij Hem de nacht tot licht {Frans Rozenzweig}.

– De duisternis draagt het licht in zijn kern. Uit de duisternis wordt het licht geboren.

– De liefde van de man voor de vrouw en van de vrouw voor de man, is niets anders dan de drang, om uit het beleven van de eigen eenheid, deze de ander te schenken, zichzelf te verzwakken om de ander het hoogste geluk te geven.

– Kleys Kroon kreeg eens iemand op bezoek, die tegen hem zei: ik heb gehoord dat bij u “iedereen er komt”. Nou, zegt Kleys Krron, dat is nog niet zo zeker, er zijn er, die r niet komen. En op de vraag, wie er dan niét kwamen, zei hij: degenen, die  niet bij allen willen horen.

–  Tijd is in we­zen het heimwee van God: hoe kom Ik bij die mens

– Het kwaad ligt niet in de wereld, maar de wereld ligt in het kwaad.

– Gods almacht is Zijn goedheid; Hij kan vergeven, Hij kan helen, Hij is zacht. Geen hardheid, niet het hoekige van het verstarde.

– De toekomst kunnen we alleen ervaren in verwachting {Franz Rosenzweig}

– De geschiedenis is gericht naar de toekomst.

– Oordeel is uitgestelde barmhartigheid. {Abraham Herschel}

– Iemand zei eens: taal zonder liefde is een gesel.

– Soms zitten we in de schemering, maar we zijn op weg naar de Zonsopgang.

– Alles begint met genade. Genade is Gods eerste woord en het is ook zijn laatste woord. Het zal ook niet toevallig zijn, dat de laatste tekst van het boek Openbaring (22:21) zegt: De genade van de Here Jezus zij met allen …

– Het Bijbelwoord luidt niet: u zult eens rijk zijn, maar u bent rijk.

– Het spreekwoord luidt: “de brutalen hebben de halve wereld”, maar in de Bijbel staat: “de zachtmoedigen beërven de hele aarde!”

– Ho­pen dat het vol­tooid wordt is dat niet reeds beginnen met vol­tooi­en? {Edmond Fleg}.

– Als je een gebed uitspreekt voor een maaltijd, moet je het voedsel  niet zegenen, zoals nog zo vaak wordt gezegd. (Here, zegen deze spij­­ze, amen). Dat is een wat vreemde traditie. Vanouds is het ge­bed: ”Gezegend is Hij, die het brood uit de aarde doet voort­komen; ge­zegend zijt Gij, die de vrucht van de wijnstok heeft gegeven”.

en aan zonde voorbijgaat: ook de mens moet aan de zonden van zijn naaste ‘voorbijgaan’ en deze niet willen rechtzetten, het schoonwassen van de verkeerde daden is een zaak van God persoonlijk.

– Als je geplaatst bent in de hemelse ge­wes­ten, moet je naar beneden blij­ven kijken, want het gevaar komt van be­ne­den en niet van boven.

–  Als de leerling rijp is, is de leraar daar.

– De Bijbel is het boek van het heimwee van God. Openbaring 21:5, Zie, Ik maak alle dingen nieuw.

– De Here Jezus spreekt over de Vader niet als een God die eindeloos strenger straft dan men ooit gehoord had. Hij spreekt over hem als de God, die eindeloos meer liefheeft en vergeeft dan men ooit gehoord had.

– Het kwade loopt stuk op de liefde zonder einde, de vijandschap sterft aan de liefde.

– Het basis principe voor Bijbelstudie is: blijf verwondering houden.

– God is nooit begonnen God te zijn. Hij zal ook nooit ophouden God te blijven.

Danken heeft te maken met wat God dòet. Prijzen heeft te maken met wat God ìs.

– Het geheim van heel de wereldgeschiedenis is de sjin van Sjaddai, de Gods­naam. De sjin komt ook voor in de mezoeza aan de deurposten van elk joods huis. Dat is de kroon, maar ook de vlam die brandt. Zo­lang het licht nog brandt, kun je nog repareren en er ís nog zoveel te repareren. Zo­lang het licht is, kun je nog bezig zijn met de tiqun ‘olam, het herstel van de wereld.

– De oude mens wil wel door God gezegend worden, maar hij wil die zegen alleen gebruiken om zijn oude toestand te handhaven.

–  De schepping is pas voltooid als uit de veelheid weer de 1 is gekomen, die echter weer terugkeert tot de eenheid welke bestond voor de schepping, voor dat de 2 werd gemaakt.

– Als er iets onbegrensd wordt weergegeven in de bijbel is het Gods liefde, niet Zijn strafmaat

– De hof van Eden is nooit het doel, maar de aftrap geweest. Uit: in het licht van de Uitnodiging.

– Wat is nu uitverkiezing? God kiest er één uit om ze allen te bereiken.

– De zegen voor Esau lag in het feit, dat Jacob hem vasthield. De zegen voor de volkeren ligt in het feit, dat het volk Gods de volkeren vasthoud.

– Het Hebreeuwse denken zegt zo mooi, dat sterven is: Ingezameld worden tot de Vader.

– Je kunt op het gebied van de literatuur niet buiten de A en de Z gaan. Op dezelfde wijze is Jezus Christus de Eerste  en de Laatste van Gods nieuwe schepping, en alles wat daar tussen ligt. Je kunt er niet buiten gaan.        T. Austin Sparks

– God heeft de mens ge­scha­pen, omdat Hij van verhalen houdt. En al die verhalen van men­sen zijn Hem zeer kostbaar. God is dol op men­sen en God is dol op verha­len, op de verhalen van die mensen {Elie Wiesel}

– Waar de adem van God komt, worden zaken op orde gesteld.

– Als iemand zegt: “God is liefde, maar Hij is óók rechtvaardig”, dan verwart zo iemand Gods Wezen met Zijn eigenschappen. Liefde is Zijn Wezen, rec

Zoeken

Column

Hoe ver kan liefde gaan?

Op 4 mei herdenkt Nederland alle Nederlandse slachtoffers sinds de Tweede Wereldoorlog. Dit zijn militairen en burgers die stierven in oorlogssituaties en bij vredesoperaties. Intussen zijn er weer militairen en burgers omgekomen in de Russische / Oekraïense oorlog. “Dit nooit weer” is weer niet gelukt. De vraag dringt hier en daar op of God Poetin zal straffen […]

601649 bezoekers sinds 07-06-2010