Terug naar Jezus?

30-05-2010 door Joop Neven

Wanneer we de Evangeliën lezen en we komen dan bij de brieven van Paulus, dan kan het niet anders of we zien grote verschillen. Dat verschil is zo groot dat men soms zegt dat Paulus het Evangelie van Jezus verknoeid heeft. “Terug tot Jezus” dat is de leus van evangelisch Nederland. Eén voordeel, men heeft in ieder geval het verschil ontdekt tussen de vier Evangeliën en de brieven van Paulus, dat is al heel wat. Dat verschil springt dan ook in het oog. In de Evangeliën wordt verteld het verhaal over de Here Jezus; Zijn geboorte, Zijn optreden, Zijn wonderen, Zijn lijden en sterven, Zijn opstanding. In de brieven wordt dat alles bekend geacht. Alleen de dood en opstanding nemen bij Paulus een grote plaats in. Over de geboorte spreekt hij slechts éénmaal, en dan alleen over het feit en niet over de omstandigheden, over de wonderen, die in de Evangeliën een grote plaats innemen spreekt Paulus in zijn brieven nergens. In de Evangeliën is de geschiedschrijver aan het woord, in de brieven de prediker. En waar in de Evangeliën de Heer optreedt als de van God gezonden profeet, daar spreekt Paulus in de brieven als onderwijzer, als vermaner, als gezant en leraar. In de Evangeliën horen we de woorden van Jezus, in de brieven haalt Paulus nooit één van die woorden aan, en alleen in Hand 20 vers 35 herinnert hij aan een woord van de Here Jezus. En toch spreekt Paulus niet uit zichzelf, maar hij verzekert ons dat wat hij leert, hem door openbaring bekend is gemaakt. Zoals al opgemerkt is er een verschil tussen de Evangeliën en de brieven van Paulus. In de Evangeliën zijn we op Joods grondgebied, met zijn tempel, zijn offeranden, zijn sabbat, zijn synagoge, zijn priesters, zijn schriftgeleerde. In de brieven van Paulus komt de Grieks-Romeinse wereld tot uitdrukking. In de Evangeliën is Israël het enige volk, waarmee de Heer bemoeienis heeft, Zijn discipelen mogen niet naar de heidenen gaan, en de enige heidense vrouw aan wie barmhartigheid bewezen wordt, hoort zich te plaatsen bij de hondekens {heidenen}. In de brieven is Paulus de apostel der heidenen, en Israël komt bij hem niet op {behalve in het begin van zijn bediening, toen ging hij eerst naar de synagoge om daar vervolgens uit gegooid te worden}. Israël is verworpen {tijdelijk} en hun is de aanneming der wereld. Wie van Paulus terug wil naar Jezus moet zich goed bedenken dat hij/zij zich daarmee buitensluit van het Evangeliën voor de heidenen, zoals de opdracht aan Paulus gegeven is. Voor Israël was de prediking “Het Koninkrijk der hemelen is nabij gekomen”, bij Paulus is er geen ander koninkrijk dan van rechtvaardigheid, vrede en blijdschap. In de Evangeliën wordt de wet gepredikt en toegespitst in de Bergrede, in de brieven van Paulus wordt de nadruk gelegd op, dat de mens behouden wordt niet door de werken der wet, maar door genade, door het geloof van Christus. Beide Evangeliën is uit God. In de vier Evangeliën wordt de Messias verkondigd, maar wordt ook verteld dat Israël de Messias verworpen heeft. In de Handelingen wordt de Messias door Petrus en de andere elf nogmaals gepredikt aan Israël en door Paulus aan Israël in de verstrooiing, maar ook die prediking wordt verworpen, en dan volgt voor Israël het oordeel. Nu heeft God de weg tijdelijk afgesloten voor Israël, de redding van de heidenen gaat nu niet via Israël. Want dat was het Plan van God, dat de heidenen God zou naderen dóór Israël. Bij de verwerping van Israël heeft God een andere weg gekozen om tot Hem te komen, namelijk door de roeping van Paulus, een ander Evangelie, dat niet meer vraagt of de mens een heiden is of en Jood, maar dat zegt: “Dit is een betrouwbaar woord en alle aanneming waard. Ja, hierom getroosten wij ons moeite en grote inspanning, omdat wij onze hoop gevestigd hebben op de levende God, die een Heiland is van alles mensen, inzonderheid voor de gelovigen. BEVEEL EN LEER DIT”. {1Tim.4 vers 9-11}Van dat Evangelie was Paulus de prediker.

Commentaren zijn gesloten.

Zoeken

Column

Sagrada Familía in Barcelona

Enige tijd geleden zijn we enige dagen in Barcelona geweest. Een prachtige stad. De prachtige kathedraal de Sagrada Família was voor mijn vrouw en ik het absolute hoogtepunt. In 1883 begon de architect Gaudí zijn levenswerk. Nu 138 jaar later genieten miljoenen mensen per jaar van deze nog steeds onvoltooide kerk. Indrukwekkend is de schitterende […]

579757 bezoekers sinds 07-06-2010