Sedermaaltijd

17-09-2013 door Joop Neven

sedermaaltijdMoeten/ mogen we in deze bedeling van het geheimenis nu wel of geen avondmaal vieren. En zo ja, mag je nu wel of niet deelnemen aan het avondmaal. Mogen nu wel of geen kinderen deelnemen aan de Maaltijd. In bepaalde orthodoxen kringen stelt men weer heel andere en zeer hoge eisen om deel te nemen aan het avondmaal. Is dat bijbels of traditie? Traditie is een moeilijk ding, een ongrijpbaar ding. Het is enerzijds “omdat ik het altijd zo gedaan heb, daarom blijf ik het nu ook zo doen”. Dit is een argument buiten de Bijbel om. Laten we ons niet verschuilen achter de muur van de traditie.

Sta eens stil bij de Sedermaaltijd en zijn betekenissen, zie onderstaand artikel. Sedermaaltijd is voor het Joodse volk, maar misschien zijn er wel redenen voor u om samen te genieten van de prachtige symboliek achter de Sedermaaltijd. De liederen in onderstaand artikel zijn heel passend en voor veel mensen vrij bekend. (Veelal uit de bundel ‘Opwekking’) Lees het eens rustig door, en vormt dan uw mening, en misschien komt u op andere gedachte.

Messiaanse Haggadah

Pesach is in de eerste plaats het feest waarin de uittocht uit Egypte wordt herdacht. In Exodus 12 lezen we hoe God Zelf dit Pascha (= voorbijgaan) instelde. Hoogtepunt van het feest is de maaltijd op de eerste avond, ter herinnering aan de maaltijd aan de vooravond van de uittocht van het volk Israël. In die nacht werden alle eerstgeborenen omgebracht, behalve daar waar het bloed van het paaslam aan de deurposten was gestreken. Het vlees van het geslachte lam moest met ongezuurd brood en bittere kruiden gegeten worden. God zelf koos een volk uit -Israel- om zich te openbaren aan de volken en door zijn Zoon Jeshua. Hij beloofde aan Abraham dat via hem alle volken en natiën gezegend zouden worden. De schrift zegt: Gen12:3 “Ook zal ik zegenen die u zegenen, en wie u verwensen zal ik vervloeken, en aan alle geslachten der aarde zal zegen toegewenst worden met uw naam”. Joh. 4:22 “Gij aanbidt wat gij niet kent; wij aanbidden wat wij kennen; want het heil is uit de Joden”. Pasen is een schaduw van wat komen gaat. Israel is een voorbeeld voor ons. 1Corr. 10:11.

Zingen: (staande) Opwekking 294 Glorie, glorie, glorie aan het Lam

Glorie, glorie, glorie aan het Lam.

Glorie, glorie, glorie aan het Lam.

Want Hij is waardig, te ontvangen onze eer,

Het Lam op Zijn troon.

En onze stem verheffen wij tot Hem,

Het Lam op Zijne troon.

Heilig, heilig, heilig is het Lam..

Waardig, waardig, waardig is het Lam..

Glorie, glorie, glorie aan het Lam..

Inleiding:

Uitlegging:

Het woord “Seder” betekend “Bediening”. Het wordt al duizenden jaren gevierd sinds de eerste Pesachviering in Egypte. De moeders kookten speciaal voedsel en maakten het hele huis schoon. Hieruit komt het gebruik van de voorjaars-schoonmaak. De MATZE, ongezuurd brood. Het is gemaakt van van fijn wit meel water en olie. Het is een teken van nederigheid. (Exodus 29:7 & Deuteronomium 16:3)

-Het BOT is een herinnering aan het tempeloffer en aan offer van Yeshua, die dit offer heeft vervult.

-Bitter KRUID doet denken aan de bitterheid van de slavernij. Traditioneel is dit

Mierikswortel of voor de kinderen Radijs.

–   Een groen KRUID staat voor de bundel hysop die werd gebruikt om het bloed aan de deurposten te strijken. zoet als je het eet maar bitter als men het doorslikt. Net als zonde, eerst zoet dan bitter. (Exodus 12:22a)

–   De KLEI van appels, noten, kaneel en zoete wijn, staat voor de stenen en het mortel die de Isrelieten gebruikten voor de bouwmeesters van Farao.(Exodus 1:14) (In plaats van appels mogen ook dadels of vijgen worden gebruikt)

–   Een gekookt EI dat half door gesneden is, lijkt op een oog en is een symbool van leven.

–   ZOUT WATER is het symbool van het bloed dat vloeit van het Paaslam en de tranen van de slaven. Ook zie we het symbool van het doopwater hierin. De doop van het volk Israel in de Rode zee.(Exodus 14:22)

Lezen: Exodus 12: 41, 42

“En na 430 jaar, juist op de dag af, gingen al de legerscharen des HEREN uit het land Egypte. Een nacht van waken was dit voor de HERE, om hen uit het land Egypte te leiden. Dit is de nacht van waken ter ere van de HERE voor alle Israëlieten in hun geslachten”.

Lezen: Mattheüs 26: 3638

“Toen ging Jezus met hen naar een plaats, genaamd Getsemane, en Hij zeide tot de discipelen: Zet u hier neder, terwijl Ik heenga om daar te bidden. En Hij nam Petrus en de 2 zonen van Zebedeus mede en Hij begon bedroefd en beangst te worden. Toen zeide Hij tot hen: Mijn ziel is zeer bedroefd, tot stervens toe; blijft hier en waakt met Mij”.

Openingsgebed of God ons door Zijn Geest wil verlichten, zodat de Sedermaaltijd ons persoonlijk diep zal raken.

Nerot Shel Yom Tov: De Feestkaarsen          

Zingen: Opwekking 178 Waardig, o waardig bent U Heer.

Waardig, o waardig bent U Heer.

Wij heffen onze stem tot u vol aanbidding, dank en eer.] 2X

O, Halleluja, Lam voor ons geslacht.

Wij heffen onze handen op, naar U die redding bracht.

Halleluja, ere aan de Koning,

U sterke overwinnar, U Heerser van ¡¥t heelal.

Heer, U bent mij dierbaarder dan zilver,

Heer, U bent mij kostbaarder dan goud.

Heer, Uw schoonheid gaat boven diamanten,

Ja niets en niemand is aan U gelijk.

De kaarsen worden ontstoken, onder het zeggen van de zegening door de vrouw des huizes “Gezegend bent U, Eeuwige, onze God, Koning van het heelal, die ons heeft geheiligd door het bloed van Yeshua en die ons heeft opgedragen om een licht voor de wereld te zijn”.

Zoektocht naar het gezuurde brood

Uitlegging:

Zoals de Israëlieten niet de tijd hadden om het deeg te laten rijzen met zuurdeeg, maar ongezuurde broden moesten maken en eten, zo mogen ook wij de zonden geen tijd geven om te laten “rijzen”, maar moeten we ze wegdoen voordat ze ons hele leven doorzuren. Jeshua wees er ook op in zijn waarschuwing, (Matth. 16:6 en 12) dat een bepaalde leer ook het leven van iemand kan verzuren.

Lezen: 1 Corinthe 5: 7, 8

“Doet het oude zuurdeeg weg, opdat gij een vers deeg moogt zijn; gij zijt immers ongezuurd. Want ook ons Paaslam is geslacht: Christus. Laten wij derhalve feest vieren, niet met oud zuurdeeg, noch met zuurdeeg van slechtheid en boosheid, maar met het ongezuurde brood van reinheid en waarheid”.

Sh’ma: Geloofsbelijdenis

Lezen: Deuteronomium 6: 4 7

“Hoor, Israel, de Heer is onze God; de Heer is Een! Jullie zullen de Heer, je God liefhebben met heel je hart en met heel je ziel en met heel je kracht. Wat Ik jullie vandaag gebied, zal in je hart zijn. Je zult het je kinderen inprenten en daarover spreken wanneer je in huis zit, wanneer je onderweg bent, wanneer je nederligt en wanneer je opstaat”.

Zingen: Sh’ma Ysrael (staande a capella )

Sh’ma Ysrael,                         Hoor Israël

Adonai, Eloheinu                   De Heer onze God

Adonai Echad                                    De Heer is Eén

Baruch shem k’vod                Gezegend is Zijn glorierijke Naam

Malchuto                                Zijn Koningkrijk

Le’olam va’ed                                    Is voor eeuwig en eeuwig

Ook Jezus vierde de Sedermaaltijd

Lezen: Lucas 22: 7, 8, 14 16

“De dag der ongezuurde broden kwam, waarop het Pascha moest geslacht worden. En Hij zond Petrus en Johannes uit, zeggende: Gaat heen, maakt het Pascha voor ons gereed, opdat wij het kunnen eten. En toen het uur aangebroken was, ging Hij aanliggen en de apostelen met Hem. En Hij zeide tot hen: Ik heb vurig begeerd dit Pascha met u te eten, eer Ik lijd. Want Ik zeg u, dat Ik het voorzeker niet meer zal eten zal, voordat het vervuld is in het Koninkrijk Gods”.

Lezen: Matteus 5: 17

“Meent niet, dat Ik gekomen ben om de wet of de profeten te ontbinden; Ik ben niet gekomen om te ontbinden, maar om te vervullen”.

Zingen: Opwekking 393 Lam van God, Heilige

Lam van God, Heilige; Jezus Christus, Zoon van God

Was bereid te sterven ook voor mij.

Dat ik hoe schuldig ook mag weten dat Uw bloed

Mij vrijmaakt, mij reinigt en heiligt.

Ik verhoog U, Jezus, mijn Offerlam.

Ik verhoog U, mijn Verlosser en mijn God.

Ik verhoog U, waardig Lam van God,

En vol eerbied buig ik neder voor Uw troon.

Stilte voor persoonlijk gebed.

De vier bekers

Lezen: Exodus 6: 1 7

“Voorts sprak God tot Mozes en zeide tot hem: Ik ben de HEERE. Ik ben aan Abraham, Isaak en Jakob verschenen als God de Almachtige, maar met mijn naam HERE ben Ik hun niet bekend geweest. Niet alleen heb Ik mijn verbond met hen opgericht om hun het land Kanaan te geven, waar zij als vreemdelingen vertoefd hebben; maar ook heb Ik de klacht der Israelieten gehoord, die door de Egyptenaren tot slaven gemaakt zijn, en Ik heb gedacht aan Mijn verbond. Zeg derhalve tot de Israelieten: Ik ben de HERE, Ik zal u onder de dwangarbeid der Egyptenaren uitleiden, u redden van hun slavernij en u verlossen door een uitgestrekte arm en onder zware gerichten. Ik zal u tot een volk aannemen en Ik zal u tot een God zijn, opdat gij weet, dat Ik, de HERE, uw God, het ben, die u onder de dwangarbeid der Egyptenaren uitleid”

De 4 verlossingsbeloftes gedenken wij door het drinken van 4 bekers wijn.

De betekenis van de 4 bekers.

1 – Ik zal jullie uitleiden: beker der heiliging, Kos Kadesj

2 – Ik zal jullie redden: beker der plagen, Kos Hamakot

3 – Ik zal jullie verlossen: beker der vrijkoping of verlossing of dankzegging, Kos Hage¡¦oelah

4 – Ik zal jullie aannemen: beker der aanneming en lofprijzing

Kos Hallel

Kos Kadesj: Beker der Heiliging

Lezen: Lucas 22 : 17, 18

“ En Hij nam de beker op, sprak de dankzegging uit en zeide: Neemt deze en laat hem bij u rondgaan. Want Ik zeg u, Ik zal van nu aan voorzeker niet van de vrucht van de wijnstok drinken, voordat het Koninkrijk Gods gekomen is”.

Leider spreekt (Kiddoesj), de zegenbede uit over de 1ste wijnbeker.

“Gezegend bent U, o Eeuwige, onze God, Koning van het heelal, U die de vrucht van de wijnstok hebt gezegend en die ons het leven heeft geschonken en ons in staat gesteld heeft dit tijdstip te bereiken, zodat wij van de vrucht van de wijnstok mogen drinken”.

Allen drinken de eerste beker. (leunend op de linker zijde alsof men aanligt)

Zingen: Opwekking 496 Kadosh, kadosh

Kadosh, kadosh, kadosh.                           Heilig, heilig, heilig. (2x)

Kadosh, kadosh, kadosh.                           Heilig, heilig, heilig. (2x)

Adonai Elohim, t’ vaoth,                             Is de Heer, onze God, de Almachtige

Adonai Elohim, t’  vaoth.                            Is de Heer, onze God, de Almachtige

Asher hayah v’ hoveh v’ yavo!                    Die was en Die is en Die komen zal

Asher hayah v’ hoveh v’ yavo!                    Die was en Die is en Die komen zal

Urchatz: Handenwassing

Uitlegging:

Het wassen van de handen is het teken dat we rein voor God willen staan.

Lezen: Psalm 24: 3, 4a

“Wie mag de berg des HEREN beklimmen, wie mag staan in Zijn heilige stede? Hij die rein is vanhanden en zuiver van hart”.

Ook kan Joh.13:4-12 worden gelezen.

Zingen: Opwekking 427, Maak mij rein voor U

Maak mij rein voor U, als gelouterd goud,

En zuiver zilver.

Laat mij zijn voor U, als gelouterd goud; puur goud.

Dwars door het vuur, maakt U mij rein en puur.

Ik strek mij uit, Jezus,

naar meer van Uw Geest en Uw heiligheid.

Ja, ik besluit, Jezus,

Een dienstknecht te zijn van U mijn Meester,

Steeds tot Uw wil bereid.

Maak mij rein voor U, was mijn leven schoon,

Vergeef mijn zonden.

Laat mij zijn voor U, zuiver als Uw Zoon, heilig mij.

Als teken dat wij rein willen zijn voor de Heer, gaan we nu onze handen wassen.

De leider wast als eerste de handen en spreekt de zegen uit:

“Gezegend bent U, eeuwige, onze God, Koning van het heelal, die ons door uw geboden geheiligd hebt, die ons heeft voorgeschreven de handen te wassen, als teken van dat wij rein willen zijn voor U”.

Kinderzegening

De kinderen komen naar voren en ontvangen de hogepriesterlijke zegen en voorbede voor de kinderen door de leider.

“De Heer zegene jullie en bescherme jullie. De Heer doe Zijn aangezicht over jullie lichten en zij jullie genadig. Hij verheffe Zijn aangezicht over jullie en geve jullie vrede. De Heer make jullie, jongens, als Jozua die als jongeman altijd met Mozes meeging en later een dienstknecht van God werd. De Heer make jullie, meisjes, als Sifra en Pua, de moedige Hebreeuwse vroedvrouwen die tegen het bevel van de Farao ingingen omdat ze trouw wilden blijven aan de Heer God. Jezus zegt tegen jullie: “Komt tot Mij, want voor jullie is het Koninkrijk van God, en voor ieder die wil worden als een kind”.  {Mattheüs 9:13 15}

Karpas: Groen voedsel

Uitlegging:

Het eten van de groente, gedoopt in zout water. Groen is een symbool van leven en de lente. Zout water staat voor de tranen van de onderdrukking door de Egyptenaren. Ook staat deze groente voor de bundel hyssop waarmee men het bloed van het lam aan de deurpost en de bovendorpel streek. (Exodus 1:22).

Voor christenen is dit het symbool van de tranen die de zonde met zich meebrengt. Het bloed waar achter wij mogen schuilen is van het Lam Yeshua dat voor ons vergoten is en die door dit bloed van Zijn verzoening, ons het leven geeft.

De leider dompelt groen voedsel in zout water en legt uit waarom.

Zegen wordt uitgesproken door de leider:

“Gezegend bent U, Eeuwige, onze God, Koning van het heelal, U die alles geschapen hebt en ons de vruchten van het land geeft”.

Iedereen neemt een stukje groen voedsel, doopt het onder in het zoute water en eet dit op

Yachatz: verdeling van de Matzes

Lezen: 1 Corinthe 11: 24, 26

“Hij sprak de dankzegging uit, brak het en zeide: Dit is mijn lichaam voor u, doet dit tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls gij dit brood eet en deze beker drinkt, verkondigt gij de dood des Heren, totdat Hij komt”.

Uitlegging over dit geheim:

De drie matzes worden zo gepresenteerd door het opvouwen van een linnen doek dat de middelste matze verborgen is, niet zichtbaar. De bovenste matze is het symbool van de “Vader”.De onderste is het symbool van de “Geest”.

Dat is ook bekent bij de Joden en gezien als God die een is. De verborgen matze is het symbool van Yeshua Deze matze wordt verbroken in twee delen. Hier

zien we het offer van Christus als hij is verbroken op Golgotha. Als we de matze tegen het licht houden dan zien we dat hij vol gaatjes zit, de doorboorde handen en voeten. Duizenden jaren wordt deze handeling al herhaald door Juda en niet doorzien. Deze verbroken matze wordt weer in de linnen doek gewikkeld en verborgen. Net zoals Yeshua in linnen doeken werd gewikkeld en begraven. Dit noemt men het “AFIKOMEN”.

De kinderen mogen deze later bij het “Afikomen” weer opzoeken.

Lezen: Jesaja 53: 5

“Maar om onze overtredingen werd hij doorboord, om onze ongerechtigheden verbrijzeld; de straf die ons de vrede aanbrengt was op hem, en door zijn striemen is ons genezing geworden”.

Middelste matze wordt gebroken, in een linnen doek gewikkeld en verstopt (afikomen).

Lezen: Openbaring 2: 17

“Wie overwint, hem zal Ik geven van het verborgen manna”

Zingen: Opwekking 470 Heer, als ik denk wat U voor mij deed.

Heer als ik denk aan wat U voor mij deed

dan kan ik u alleen maar danken.

En als ik denk aan de strijd die U streed

dan kan ik U alleen maar danken.

Angst en verdriet in Gethsemane;

door uw eigen vrienden verlaten.

en verraden door een kus, geschopt en geslagen.

Omdat U zoveel van mij hield.

Heer als ik denk aan wat U voor mij deed

dan kan ik u alleen maar danken.

En als ik denk aan de pijn die U leed

dan kan ik u alleen maar danken.

Doornen op uw hoofd, een speer in uw zij

spijkers door uw handen en voeten.

Van het leven berooft om te sterven voor mij,

Omdat U zoveel van mij hield.

Heer als ik denk aan wat U voor mij deed

dan kan ik u alleen maar danken.

En als ik denk aan de strijd die U streed

dan kan ik U alleen maar danken.

Heer als ik denk aan wat U voor mij deed

dan kan ik u alleen maar danken.

En als ik denk aan de pijn die U leed

dan kan ik u alleen maar danken.(3x) O Heer.

Kinderen stellen vragen

Uitlegging:

De kinderen mogen de vragen aan de volwassenen stellen. Het is mogelijk dat de volwassene niet direct het antwoord weet. Grijp dan in door zelf als leider het antwoord te geven.

–   Het antwoord op de eerste vraag is: Omdat de Israelieten in de nacht dat ze weg mochten uit Egypte geen tijd hadden om het brood te laten rijzen.

–   Het antwoord op de tweede vraag is: Omdat we dan denken aan het lijden in Egypte dat bitter is geweest.

–   Het antwoord op de derde vraag is: Het zoute water is het teken van tranen die ook zout zijn en vergoten zijn tijdens het lijden.

–   Het antwoord op de vierde vraag is: Dat is een teken van vrijheid niemand drijft ons meer als slaaf vooruit. We zijn vrij en wij zijn prinsen en prinsessen.

Lezen: Exodus 12: 26,27

“En wanneer uw zonen tot u zeggen: Wat betekent deze dienst voor u?, dan zult gij zeggen: Het is een Pesach voor de Eeuwige die in Egypte aan de huizen der Israelieten voorbijging, toen Hij de Egyptenaren sloeg, maar onze huizen spaarde”.

Vragen:

–   Waarom is deze avond anders dan andere avonden? Op alle avonden eten we brood met gist, brood dat gerezen is; waarom vanavond alleen brood zonder gist?

 

–   Op alle andere avonden eten we allerlei soorten kruiden; waarom vanavond speciaal bittere kruiden?

 

–   Op alle andere avonden hoeven we onze groenten niet onder te dompelen; waarom dompelen we deze avond de groente onder in zout water?

 

–   Op alle andere avonden drinken we zittende; waarom leunen we nu op de tafel?

Deze vragen kunnen worden beantwoord door een of meerdere volwassenen.

Vertelling van de uittocht uit Egypte

Kos Hamakot: Beker der 10 plagen

Beker van het oordeel waardoor Israel gered werd uit de slavernij. En wij van de slavernij van de zonde. Bij het noemen van de tien plagen wordt bij elke plaag een scheut wijn door de leider uit de beker in een schaal of andere beker gegoten.

Plagen:

De beker wordt helemaal vol (tot de rand of er over heen) geschonken omdat de zondaar de beker van het oordeel helemaal moet leeg drinken tot en met het droesem. Deze beker heeft Yeshua voor ons gedronken en deze kon voor Hem niet voorbij gaan. Voor ons wel, door Zijn offer. Bij het noemen van elke plaag wordt de beker minder leeg door het leeg gieten van de wijn. Ook kan men met de pink bij het noemen van elke plaag een druppel op de schaal of in de beker laten vallen.

Na het lezen van de bijbelgedeelten wordt de wijn weg gegooid

1. De plaag van het bloed. Deze plaag was gericht tegen de god Hapi.

2. De plaag van de kikkers was gericht tegen de landgod Heka. Kikkers waren heilig in Egypte.

Op het doden van een kikker stond de doodstraf.

3. De plaag van de muggen was tegen de god Geb de aardgod en van de planten.

4. De plaag van de steekvliegen was tegen de god van de insecten, Khepi.

5. De plaag van de veepest was gericht tegen de stiergod Apis en Hthor de koegod.

6. De plaag van de zweren was tegen de medicijngod Thoth of ook wel Imhotep genoemd.

7. De plaag van de hagel was tegen de god van het weer en de lucht de god Nut.

8. De plaag van de sprinkhanen was gericht tegen Isis de beschemster van de sprinkhanen en

tegen de god Seth, die was de beschermer van de oogst.

9. De plaag van de duisternis was gericht tegen de oppergod Ra of RaRemon de zonnegod.

10. De laatste plaag van de dood van de eerstgeborenen was gericht tegen de Farao omdat

deze de incarnatie zou zijn van de hoofgod Ra.

Lezen: Psalm 75:9

“Want in des Heren hand is de beker en de wijn bruist daarin, overvloedig gemengd; Hij schenkt daaruit tot de droesem toe, alle gaddelozen op aarde moet hem slorpende drinken”.

Lezen: Mattheus 26:39,42

“En Hij ging een weinig verder en Hij wierp Zich met het aangezicht ter aarde en bad, zeggende: Mijn Vader, indien het mogelijk is, laat deze beker Mij voorbijgaan; doch niet gelijk Ik wil, maar gelijk Gij wilt. Wederom ten tweede male, ging Hij heen en bad, zeggende: Mijn Vader, indien deze beker niet kan voorbijgaan, tenzij dan dat Ik die drinke, Uw wil geschiedde!”.

Lezen: Johannes 18:11

“Jezus dan zeide tot Petrus: Steek het zwaard in de schede; de beker, die de Vader Mij gegeven heeft, zou Ik die niet drinken?”.

Jezus droeg voor ons het oordeel en dronk voor ons deze beker leeg in Zijn lijden en sterven. Daarom hoeven wij deze beker niet te drinken.

Dankgebed:

“In elk geslacht is iedereen verplicht zich zo te beschouwen alsof hij zelf uit Egypte is getrokken, en inderdaad, door het offer van Uw Zoon Yeshua, zijn ook wij bevrijd van de slavernij der zonde. Daarom willen wij U, die voor ons al deze wonderen verrichtte, danken en verheffen: U hebt ons van slavernij tot vrijheid gebracht, van ellende tot vreugde, van rouw tot feest, van duisternis tot licht, van onderworpenheid tot bevrijding. Daarvoor willen wij U danken, loven en prijzen en wij bidden U om ook op onze verdere tocht door de woestijn van ons leven onze Leidsman en onze Beschermer te zijn, in de Naam van Yeshua haMashiach! Amen!”.

Zingen: Opwekking 545 Jezus, Heer, wanneer ik aan Uw offer denk

Jezus, Heer, wanneer ik aan Uw offer denk,

zie ik een lijden, zo ongekend.

En steeds meer, ervaar ik dat als Godsgeschenk,

ben ik daar op dat moment.

ben ik daar op dat moment.

Op dat moment zie ik U

aan het kruis waar U leed

en is mijn hart verbroken

door wat U voor mij deed;

op dit moment van vreugde,

op dit moment geef ik mij opnieuw.

Nu bent U verheven tot de hoogste plaats

waar ik U zien zal zoals u bent.

Maar ook nu blijft U mijn steun en toeverlaat,

dank ik U op dit moment,

dank ik U op dat moment

Op dat moment zie ik U

aan het kruis waar U leed

en is mijn hart verbroken

door wat U voor mij deed;

op dit moment van vreugde,

op dit moment geef ik mij opnieuw.

Dank U voor het kruis,)

dank U voor het kruis,) 2x

dank U voor het kruis,)

o Heer.

Zeroah: Lamsbot

Uitlegging:

Dit bot herinnert er ons aan het offer van Yeshua dat hij heeft gegeven op Golgotha en dat na zijn dood geen been werd gebroken zoals in de de schrift werd gezegd. Wij eten geen Lam meer omdat het offer is volbracht en het bot ligt slechts als een symbool op het bord.

Lezen: Johannes 19: 30 37

“De Joden dan, daar het Voorbereidingsdag was en de lichamen niet op de sabbat aan het kruis mochten blijven want de dag van die sabbat was groot vroegen Pilatus, dat hun benen gebroken en zij weggenomen zouden worden. De soldaten dan kwamen en braken de benen van de eerste en van de andere, die met Hem gekruisigd waren; maar toen zij bij Jezus gekomen waren en zagen, dat Hij reeds gestorven was, braken zij Zijn benen niet, maar een van de soldaten stak met een speer in Zijn zijde en terstond kwam er bloed en water uit. En die het gezien heeft, heeft ervan getuigd en zijn getuigenis is waarachtig en hij weet, dat hij de waarheid spreekt, opdat ook gij gelooft. Want dit is geschied, opdat het schriftwoord zou vervuld worden: Geen been van Hem zal verbrijzeld worden. En weder zegt een ander schriftwoord: Zij zullen zien op Hem die zij doorstoken hebben”.

Zingen: Opwekking 260 Het is volbracht, komt laat ons binnen gaan

Het is volbracht, komt laat ons binnen gaan.

De weg is open en de wet vervuld.

Hij heeft betaald en met Zijn eigen bloed

Heeft Hij ons vrijgekocht van elke schuld.

Refrein: Het is volbracht, halleluja.

Uw liefde kwam met zoveel kracht.

Dat ik door U alleen, door heel mijn leven heen

De dank wil brengen dat het is volbracht!

Het is volbracht, en zie de satan vlucht.

Zwicht voor de overmacht van onze Heer.

Het is volmaakt, het offer dat Hij bracht.

In Christus is er nu geen aanklacht meer.

Refrein.

Het is volbracht, en in Zijn lijdensweg

Nam Hij de ziekten in Zijn lichaam aan.

En door Zijn pijn en Zijn gebrokenheid

Brengt Hij ons vrede en genezing aan.

Refrein

Het is volbracht, het Lam van God alleen

Is tot in eeuwigheid ons loflied waard.

In Jezus¡¨ naam, bekleed met Zijn gezag

Zal Zijn gemeente heersen hier op aard¡¨.

Refrein

Baitsa: Ei

Uitlegging:

Een half door gesneden ei heeft in de gele dooier de vorm van een oog. Wanneer men het ei onderdompelt in het zoute water stroomt van het oog de zoute tranen. Deze staan symbool voor de tranen die de Heiland heeft vergoten in de nachtwake. Iedereen eet een half ei, gedompeld in zout water.

Matzot: Ongezuurd brood

Uitlegging:

Hier worden wij er aan herinnerd dat wij het zout der aarde moeten zijn. Het bederf tegen te  houden door onze levenswijze en keuze van wat wij doen in ons leven. Leider deelt de matze uit aan enkele personen, die het doorgeven totdat ieder is voorzien. Allen spreken uit:

“Wanneer we deel hebben aan het lijden van Yeshua, dan is dat om ook te delen in Zijn verheerlijking. Wanneer we deel hebben aan het lijden van Yeshua en in Zijn voetstappen wandelen, zijn wij het zout der aarde”.

Op de stukjes matze wordt zout gestrooid en vervolgen gegeten.

Maror: Bittere kruiden

Uitlegging:

In Exodus 12 staat dat het lam met een matze en met bittere kruiden moet worden gegeten. Daarom wordt van matzes en dit kruid een sandwich gemaakt en gegeten. Dit herinnerd ons eraan hoe bitter het lijden van Yeshua was. De leider spreekt de zegen uit.

“Gezegend bent U, Eeuwige, onze God, Koning van het heelal, U die ons heilig maakt door het bloed van Jezus, U die ons opdracht geeft bittere kruiden te eten, als teken dat we niet voorbij zullen gaan aan het lijden en de nood van Israel en alle volken”.

Ieder neemt wat bitter kruid en de matze en eet dat in stilte.

Vrij gebed voor Israel, voor de vrede van Jeruzalem, en voor de lijdende kerk.

Charoset: Klei

Uitlegging:

De klei herinnert eraan dat wij en onze voorouders eens slaven waren. Slaven van de zonde zoals de Israëlieten eens slaven van de Egyptenaren waren. We maken van twee stukjes matzes een sandwich met het klei ertussen als de mortel tussen de stenen. Dit was het moment waarop Jeshua zei; voor wie ik het brood in de schotel doopt die zal mij verraden. Judas zat in de nabijheid van Jeshua, alhoewel hij wist dat deze hem zou verraden. Dat het niet opviel dat hij wegging heeft als reden dat op dat moment de maaltijd begint en er dus van alles op tafel wordt gezet. Hierna eet iedereen er wat van tussen 2 stukjes matze.

Zingen: Opwekking 358 Uw tederheid genas, wat er bitter in mij was

Uw tederheid genas, wat er bitter in mij was. Uw heil neem ik aan, o Heer. Uw liefde overwon,

keerde al mijn boosheid om. Uw heil neem ik aan, o Heer. (3x)

Lezen: Johannes 13: 26, 27

“Jezus antwoordde: Die is het, voor wie Ik het stuk brood indoop en wie Ik het geef. Hij doopte dan het stuk brood in en nam het en gaf het aan Judas, de zoon van Simon Iskariot. En na dit stuk brood, toen voer de stan in hem. Jezus zeide dan tot hem: Wat gij doen moet, doe het met spoed”.

Sjoelchan Orech: Maaltijd

Lezen: Exodus 12: 14

“Gij zult dit Pascha vieren als een feest voor de HEERE”.

We vragen een zegen over dit eten en hebben een gezellige maaltijd.

Na de maaltijd

Afikomen: Verborgen Manna

Kinderen zoeken de halve verstopte matze en krijgen daarvoor in de plaats een klein geschenk. De matze wordt in stukken gebroken en uitgedeeld aan alle aanwezigen.

Lezen: Lucas 22: 19

“En Hij nam een brood, sprak de dankzegging uit, brak het en gaf het hun, zeggende: Dit is Mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt; doet dit tot Mijn gedachtenis”.

Leider spreekt zegenbede uit over de matze:

“Gezegend bent U, Eeuwige, onze God, Koning van het heelal, die het brood uit de aarde deed voorkomen”.

Allen eten de matze (evt. met zout bestrooien) ter nagedachtenis aan het Paaslam.

Zingen: Opwekking 580 Jezus Hij kwam om ons leven te geven (staand)

Jezus Hij kwam om ons leven te geven,

Daarom verliet Hij Zijn vaderlijk huis.

Hij gaf aan mij het eeuwige leven

Door te sterven aan het kruis

Ik zie nu Zijn tranen, ik zie nu Zijn wonden.

Ik zie nu het bloed dat Hij gaf voor mij.

Dat bloed wast mij schoon en bevrijdt van zonden

Prijs de Heer, nu ben ik vrij!!

Ik ben zo dankbaar Heer, voor wat U heeft gedaan

En heel mijn hart aanbidt Uw heil¡¦ge Naam.

En Heer ik houd van U, want U hield eerst van mij.

Uw liefde tilt mij op en maakt mij vrij.

Uit liefde droeg Jezus de straf van mijn zonden.

Hij droeg die straf zelfs tot diep in de dood. Nu houdt de dood mij niet langer gebonden

Ook al was mijn zonde groot.

Want Hij is niet lang in het graf gebleven,

De dood kon onmoog¡¦lijk Gods liefde verslaan

Nu troont Hij als Koning en Heer van het leven,

Heel de schepping roept Zijn Naam.

Ik ben zo dankbaar Heer, voor wat U heeft gedaan

En heel mijn hart aanbidt Uw heil¡¦ge Naam.

En Heer ik houd van U, want U hield eerst van mij.

Uw liefde tilt mij op en maakt mij vrij.

Kpos Hage’oelah: Beker der verlossing

(Of beker van de vrijkoping, of dankzegging)

Lezen: Lucas 22: 20

“Evenzo de beker, na de maaltijd, zeggende: Deze beker is het nieuwe verbond in Mijn bloed, die voor u uitgegoten wordt”.

Ieder gaat staan, heft deze beker en allen zeggen:

“Gezegend bent U, Eeuwige, onze God, Koning van het heelal, U die de vrucht van de wijnstok hebt geschapen!”.

Allen drinken de beker.

Zingen: Opwekking 315 Heer, Uw bloed dat reinigt mij

Heer, Uw bloed dat reinigt mij.

Doet mij leven en maakt mij vrij.

Heer, Uw bloed dat nam mijn plaats,

In het offer dat U bracht.

En U wast mij, witter dan de sneeuw, dan de sneeuw.

Mijn Jezus, Gods Lam voor mij geslacht.

HamassjachHaba: Beker van Elia

Uitlegging:

(Mark 9:13)en (Matthew 11:14). De stoel die is voor Elia gereserveerd. Wel heeft Yeshua gezegd dat Johannes de Doper “Elia” zou zijn geweest, als het volk Hem had aangenomen. Maar volgens de Openbaringen verwachten we Elia nog terug als de getuige en wachten we ook op Yeshua dat hij terug komt, om ons op te halen en wij voor altijd bij Hem zijn en wij met Hem het feest kunnen vieren en de wijn, nieuw drinken. Meestal wordt aan een kind gevraagd om de deur open te doen, zodat Hij kan binnenkomen, als symbolische handeling van dat we Yeshua terug verwachten op aarde.

Beker van Elia wordt ingeschonken.

Deur wordt opengezet voor Elia.

Zingen: Opwekking 362 Baruch Ha Ba B’Shem Adonai (staand)

Baruch Ha Ba B¡¨Shem Adonai, Halleluja! (2x)

Baruch Ha Ba B¡¨Shem Adonai, Halleluja! (2x)

Gezegend is Hij die komt, in de naam van de Heer. (2x)

Gezegend is Hij die komt, in de naam van de Heer. (2x)

Die komt in de naam van de Heer.

Halleluja, halleluja.

Stil gebed, dat de Here Jezus Zijn plaats mag innemen in ons hart en spoedig zal terugkomen.

Allen zeggen:

“Maranatha, maranatha, kom Heer Jezus, kom!”

Kos Hallel: Beker der Lofprijzing

Zingen: Opwekking 54 Looft de Here, alle gij volken (psalm 117)

Looft de HERE, alle gij volken,

Prijst Hem alle gij natien.

Want Zijn goedertierenheid is machtig over ons

En des HEREN trouw is tot in eeuwigheid. Halleluja. (8x)

Lezen: Psalm 116 Leider leest:

“Ik heb de HERE lief, want Hij hoort naar mijn stem, mijn smekingen. Want Hij heeft Zijn oor tot mij geneigd, daarom zal ik mijn leven lang tot Hem roepen. Banden van de dood hadden mij omvangen, angsten van het dodenrijk hadden mij aangegrepen, ik ondervond benauwdheid en smart. Maar ik riep de naam des HEREN aan: Ach, HERE, red mijn leven. Genadig is de HERE en rechtvaardig, onze God is een ontfermer. De HERE bewaart de eenvoudigen; ik was verzwakt, maar Hij heeft mij verlost. Keer weder mijn ziel, tot uw rust, omdat de HERE u heeft welgedaan. Want Gij hebt mijn leven van de dood gered, mijn oog van tranen, mijn voet van aanstoot. Ik zal wandelen voor het aangezicht des HEREN in de landen der levenden”.

Allen gaan staan en heffen de vierde beker omhoog en vervolgen gezamenlijk:

“Hoe kan ik Hem bedanken voor al Zijn goedheid voor mij? De beker van verlossing zal ik naar Hem opheffen, Zijn naam zal ik uitroepen, als dank voor mijn redding. Het leven van Zijn getrouwen is de Heer dierbaar. Ik behoor U toe, Heer, daarom hebt U mijn boeien verbroken”.

Zingen: Hodu l’Adonai (Psalm 136)

Hodu l’Adonai ki tov

Ki leolam chasdo

Hodu l’Adonai ki tov

Ki leolam chasdo

Refrein:

Hodu, hodu, hodu, hodu,

Hodu ‘Adonai ki tov

Hodu, hodu, hodu, hodu,

Hodu l’Adonai ki tov

Hodu leElohei haelohim

Ki leolam chasdo

Hodu l’Adonai haadonim

Ki le-olam chasdo

Refrein:

Hodu l’Adonai haadonim

Ki leolam chasdo

Hodu ‘¦Adonai haadonim

Ki le-olam chasdo

Refrein

Looft de Heer, Die goed is

want Zijn goedheid

duurt tot in eeuwigheid

Looft Hem, looft Hem, looft Hem

Looft de Heer, Hij is goed

Looft de God der goden

want Zijn goedheid

duurt tot in eeuwigheid

Looft de Heer der Here

want Zijn goedheid

duurt tot in eeuwigheid

Nirtza: Toekomstverwachting    

Lezen: Mattheus 26: 29, 30

“Doch Ik zeg u, Ik zal van nu aan voorzeker niet meer van de vrucht van de wijnstok drinken, tot op die dag dat Ik haar met u nieuw zal drinken in het Koninkrijk Mijns Vaders. En na de lofzang gezongen te hebben vertrokken zij naar de Olijfberg”.

Deze beker dronk Jezus niet meer met Zijn discipelen. En ook wij laten deze beker voorlopig staan en zien vol verwachting uit naar de dag waarop wij hem mogen drinken op de Bruiloft van het Lam. Pesach is dus terugzien op de verlossing, maar ook vooruitzien naar de komst van onze Messias. Zowel voor Israel als de gemeente.

Slotgebed

De leider van de sederviering spreekt het slotgebed uit, iedereen gaat staan.

“Stel vrede, goedheid en zegen, genade, verbondenheid en erbarmen over ons en over heel Uw volk Israel, en over allen die Yeshua haMashiach als hun Redder en Verlosser hebben aangenomen. Zegen ons, onze Vader, ons allen als een, in het licht van Uw aangezicht. Want in het licht van Uw aangezicht hebt U ons gegeven, Heer onze God, het Woord des levens en het Woord dat mens geworden is in Yeshua, en de gave van de Heilige Geest die Uw woorden in onze harten schrijft. U schenkt ons liefde, gerechtigheid en zegen, erbarmen, leven en vrede. Goed is het in Uw ogen om Uw volk Israel en Uw gemeente uit alle volken te zegenen te allen tijde, elk uur met Uw vrede, met Uw shalom. Amen”.

Allen vervolgen:

“Gezegend bent U, Eeuwige, onze God, Koning van het heelal, die Uw volk Israel en Uw gemeente uit alle volken zegent met vrede!”.

Zingen: (staande en acapella) Shalom haMashiach

Shalom, shalom, shalom)

haMashiach)

Shalom, shalom, shalom. ) 2x

De leider zegt:

“Vandaag zien wij uit naar die grote dag, die komen zal; waarop het aardse Jeruzalem opgaat in het hemelse Jeruzalem; waarop we de maaltijd zullen vieren in de heerlijkheid van de Messias, Koning Jezus, het feestmaal voor alle volken waarover de profeten al spraken. Volgend jaar in Jeruzalem!! Lesjanah Haba’ah Bieroesjalajim!!

Allen zeggen:

Volgend jaar in Jeruzalem!! Lesjanah Hab’¦ah Bieroesjalajim!!

Zingen: Ram Venisa haMashiach

Ram venisa haMashiach

Hod vehadar livoesjo

Kan belibi haMashiach

Sjochen beheeohalo

Het offer dat U voor mij gaf,

Betaalde mijn schuld, droeg mijn straf.

Iedereen buigt zich terneer, brengt U eer.

Hoog en verheven Messias, Koning en Heiland en Heer.

Hier in mijn hart is Uw woning, een tempel tot Uw eer.

Nu buigen wij ons voor U neer,

Voor eeuwig heerst U als Gods Zoon.

Tallozen zullen U zien, Lam van God.

Ram venisa haMashiach

Bron: www.succatyeshua.nl

 

Laat een commentaar achter

Zoeken

Column

Sagrada Familía in Barcelona

Enige tijd geleden zijn we enige dagen in Barcelona geweest. Een prachtige stad. De prachtige kathedraal de Sagrada Família was voor mijn vrouw en ik het absolute hoogtepunt. In 1883 begon de architect Gaudí zijn levenswerk. Nu 138 jaar later genieten miljoenen mensen per jaar van deze nog steeds onvoltooide kerk. Indrukwekkend is de schitterende […]

576479 bezoekers sinds 07-06-2010