Psalm

30-05-2010 door Joop Neven

Het woord psalm komt van het Griekse woord psalma dat is een melodie, getokkeld op een snaarinstrument. In het Hebreeuws is psalm (mizmor). Het boek Psalmen heet in het Hebreeuws ~ (tehilliem).

De Psalmen van David bestaan uit vijf boeken en worden genoemd naar de boeken van de Tora:

Psalm 1 – 41 Zondeval en belofte
Psalm 42 – 72 Verlossing
Psalm 73 – 89 Priesterdienst
Psalm 90 – 106 Levenswandel
Psalm 107 – 150 Belofte en instructie

De eerste vier boeken eindigen met een beracha, dankzegging, want deze verzen beginnen net als een beracha met: “Geprezen, u, Eeuwige”. Hoeveel psalmen de vijf boeken bevatten, is niet helemaal duidelijk omdat er verschillende tellingen zijn. Een aantal psalmen, zoals ze nu genummerd zijn, vormen samen één psalm, zoals 1 en 2, 9 en 10 en 42 en 43. Maar er zijn ook psalmen die bij ons als één psalm zijn genomen maar uit meerdere psalmen bestaan, zoals Psalm 118 die uit drie psalmen bestaat. Na de Psalmen komen in de Tenach de boeken Spreuken en Job. De beginletters van deze boeken vormen samen het woord tma (emeth) dat waarheid betekent.

Psalmen   (tehilliem)
Spreuken   (misjlee)
Job   (ijow)

De Talmoed zegt in Sanhedrin 98b dat de wereld geschapen is ter wille van David. Nu was David een groot musicus die veel lofzangen maakte. God verlangt naar lofprijs van ons. David is ook een profetische heenwijzing naar de Messias. De Messias is uit het geslacht van David voortgekomen.

In het Jodendom, en in de Joodse priesterdienst in het bijzonder, staan de psalmen centraal. Ze worden bijvoorbeeld ook voor voorbede gebruikt en behoren tot de ‘standaard’ Joodse gebeden. Echter enkele duidelijk Messiaanse psalmen als Psalm 1 en 2, 8 en 22 komen we hier niet tegen, deze staan ook niet in het Joodse gebedenboek, de Sidoer.

Ook Christus noemt de psalmen Messiaans in Lucas 24:44: En Hij zeide tot hen: Dit zijn de woorden, die Ik tot u sprak, als Ik nog met u was, namelijk dat het alles moest vervuld worden, wat van Mij geschreven is in de Wet van Mozes, en de Profeten, en Psalmen.

De Psalmen vormen het begin van de ketoeviem, de geschriften, het derde deel van de Tenach.

In Handelingen 13:32-33 wordt de 2e Psalm aangehaald en wordt verklaard dat dit een profetie over Jezus is: En wij verkondigen u de belofte, die tot de vaderen geschied is, dat namelijk God dezelve vervuld heeft aan ons, hun kinderen, als Hij Jezus verwekt heeft. Gelijk ook in den tweeden psalm geschreven staat: Gij zijt Mijn Zoon, heden heb Ik U gegenereerd.

Commentaren zijn gesloten.

Zoeken

Column

Sagrada Familía in Barcelona

Enige tijd geleden zijn we enige dagen in Barcelona geweest. Een prachtige stad. De prachtige kathedraal de Sagrada Família was voor mijn vrouw en ik het absolute hoogtepunt. In 1883 begon de architect Gaudí zijn levenswerk. Nu 138 jaar later genieten miljoenen mensen per jaar van deze nog steeds onvoltooide kerk. Indrukwekkend is de schitterende […]

579551 bezoekers sinds 07-06-2010