Perspectief

08-10-2010 door Joop Neven

Adam is de zoon van God.{Luk.3 vers 38}. Met deze zoon begint het Adamitische geslacht {1 Kron.1 vers 1}. Hieronder valt de gehele mensheid. De Bijbel noemt hem de eerste mens {1Kor.15 vers 45}. Adam is naar de gelijkenis van God gemaakt {Gen.5 vers 1}. Hij is geformeerd uit de aarde {Gen.2 vers 7} en daarom behoorde hij tot de stoffelijke levenssfeer. {1Kor.15 vers 45}. God blies Zijn adem in zijn neus. Zo werd hij een levende ziel {Gen.2 vers 7}. Adam werd een levend wezen. Iemand die zuurstof ademt en daardoor leeft. We weten hoe het hem verging. “Gelijk door een mens de zonde de wereld is binnengekomen en door de zonde de dood, zo is ook de dood tot alle mensen doorgegaan, omdat allen gezondigd hebben”. {Rom.5 vers 12}. Het Griekse woord voor “dood” is hier “thanatos “, dat wil niet zeggen dat de mens zijn laatste adem uitblaast, maar “thanatos”geeft aan, dat alle mensen leven in een toestand waarin ze uiteindelijk zullen sterven. Thanatos is een toestand van leven als gevolg op de zonde, dat eindigt met het sterven. Dat is wat de Schrift thanatos noemt, vertaald met dood. Vanaf zijn geboorte begint de mens met sterven. Adam zou stervende sterven, de dood sterven {SV. Gen.2 vers 17}. Dit is de situatie van elk mens geworden. Gelovig of niet. De thanatos rust op allen.

Jezus is de Zoon van God. De Zoon is de afstraling van de heerlijkheid van God de Vader en de afdruk van Zijn wezen {Hebr.1 vers 3}. Jezus, vergeleken met Adam, wordt de tweede mens genoemd. Adam behoorde tot de aardse levenssfeer, de Zoon tot de hemelse. Zijn macht blijkt overduidelijk. “Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, opdat Hij de werken des duivels verbreken zou”{1Joh.3 vers 8}. Hiervoor was absolute macht nodig. De werken van de tegenstander typeren met zonde en dood. De werken van de Zoon met gerechtigheid en leven. Ze staan lijnrecht tegenover elkaar. De mens{heid}, levend in de toestand van de dood {thanatos}, staat tussen beiden in. Maar, Jezus is de “laatste Adam”. Omdat hij de werken van zonde en dood verbrak, werd Hij een levendmakende Geest {1Kor.15 vers 45}. “Gelijk de zonde als koning heerste in de dood, zo ook de genade zou heersen door rechtvaardigheid ten eeuwigen leven door Jezus Christus, onze Here”{Rom.5 vers 21}. Hij verbrak de toestand van thanatos en geeft leven. “Want evenals in Adam allen sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden”{1Kor.15 vers 22}. Paulus zegt er nog meer over: “gelijk het door een daad van overtreding {van Adam, of eigenlijk van Eva, want Adam heeft niet gezondigd gelijk Evan, maar hij ging in liefde mee} voor alle mensen tot veroordeling gekomen is, zo komt het ook door een daad van gerechtigheid { van Jezus} voor alle mensen tot rechtvaardiging ten leven” {Rom.5 vers 18}. Allen staat er. Binnen dit principe is geen onderscheid van gelovigen of ongelovigen. Jezus, zegt hierover: “verwonder u hierover niet, want de ure komt, dat allen, die in de graven zijn, naar Zijn stem zullen horen, en zij zullen uitgaan, wie het goede gedaan hebben, tot de opstanding ten leven, wie het kwade bedreven hebben, tot de opstanding ten oordeel”{Joh.5 vers 28-29}. Voor “oordelen” wordt het woord anakrino, gebruikt, wat letterlijk betekent “omhoog oordelen”. Daar zit ana in: omhoog. God gaat je niet tatakrino, “naar beneden oordelen”, maar God gaat je juist omhoog oordelen. Vandaar ook, dat we in de Psalmen kunnen lezen: Laat het oordeel van U uitgaan. Letterlijk kun je ook vertalen: Laat het recht van U uitgaan. De Schrift gaat in het woord gebruik zelfs zover, dat eruit blijkt dat voor de gelovigen de thanatos is overwonnen. Dan staat er namelijk voor “dood” het woord “nekros”. Dit wil zeggen, dat van God uit gezien, zij na het sterven, zich in een bijzondere doodpositie bevinden, die van nekros. Dit geeft een toestand aan waaruit altijd een opstanding ten leven volgt, een opstanding zonder oordeel. We lezen in Romeinen 8 vers 10: “indien Christus in u is, dan is wel het lichaam dood {nekros} vanwege de zonde, maar de geest is leven vanwege de gerechtigheid”. Of bijvoorbeeld Johannes5 vers 25: “voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, de ure komt en is nu, dat de doden{nekros} naar de stem van de Zoon van God zullen horen, en die haar horen zullen leven”. Opzienbarend is wat Jezus over Zichzelf zegt: Ïk ben dood {nekros} geweest”. {Openb.1 vers 18; 2 vers 8}. De dood heeft Hij ondergaan en overwonnen. Wat zegt Hij nog meer? Dat Hij twee sleutels heeft, de sleutel van het graf {hades, NBG zegt dood en de SV zegt hel} en de sleutel van thanatos {NBG zegt dodenrijk en de SV zegt des dood}. Met andere woorden, niet de duivel beslist over de doden, maar Hij die de thanatos overwon, nekros werd en daaruit opstond. Hij heeft….. “door Zijn dood {thanatos}, hem die de macht over de dood {thanatos} had, de duivel, zou onttronen en allen zou bevrijden, die gedurende hun ganse leven door de angst voor de dood {thanatos} tot slavernij gedoemd waren”. {Hebr.2 vers 15}.

Wat is het perspectief?

“Indien de Geest van Hem, die Jezus uit de doden {nekros} heeft opgewekt, in u woornt, dan zal Hij, die Christus Jezus uit de doden {nekros} opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door Zijn Geest, die in u woont”. { Rom.8 vers 11}.

Laat een commentaar achter

Zoeken

Column

Sagrada Familía in Barcelona

Enige tijd geleden zijn we enige dagen in Barcelona geweest. Een prachtige stad. De prachtige kathedraal de Sagrada Família was voor mijn vrouw en ik het absolute hoogtepunt. In 1883 begon de architect Gaudí zijn levenswerk. Nu 138 jaar later genieten miljoenen mensen per jaar van deze nog steeds onvoltooide kerk. Indrukwekkend is de schitterende […]

579755 bezoekers sinds 07-06-2010