Paulus en Petrus

26-05-2010 door Joop Neven

Paulus ons voorbeeld.

Paulus schreef negen brieven aan zeven gemeenten en vier aan drie afzonderlijke personen. De negen brieven zijn aan ons gericht; hij is onze apostel zoals we kunnen lezen in 1Tim.2 vers 7; En ik ben daartoe als een verkondiger en een apostel gesteld – ik spreek waarheid en geen leugen – als een leermeester der heidenen in geloof en waarheid. Als we het Evangelie van Paulus gaan bestuderen, dan wordt ons de rijkdom van genade steeds duidelijker, God gaf ons een voorbeeld van de verzoening. Dat voorbeeld is Paulus. Tweemaal zegt Paulus dat hij de voornaamste der zondaren is. Dat is geen uiting van gevoel, maar het is de waarheid. Op een unieke wijze is Paulus geroepen tot het apostelschap, hij was een lasteraar, een vervolger, en midden in de vervolgingen werd hij geroepen. Niet dat hij eerst bekeerd was, niet nadat hij berouw had of zich bewust was van zijn gruwelijke daden, maar terwijl hij zijn verwoestend werk deed, nam God Hem als prediker en apostel in dienst. Zó is Paulus de voornaamste der zondaren, het voorbeeld van allen die in God geloven in deze bedeling. God neemt ons aan zoals wij zijn, omdat Hij verzoend is. Vóór Paulus Evangelie hing de redding af van bekering, berouw, geloof, doop, nu is de redding een feit. “welke immers hierin bestaat, dat God in Christus {de} wereld met Zichzelf verzoenende was, door hun overtredingen niet toe te rekenen, en dat Hij ons het woord der verzoening heeft toevertrouwd” {2Kor.5 vers 19-20}. God is verzoend. Dat is het Evangelie van Paulus {Rom.5:10 – Rom.11:15 – Rom.16:25 – Ef.6:15,19}. God is een Redder van alle mensen, inzonderheid voor de gelovigen. Beveel en leer dit.{1Tim.4 vers 10-11}.

Nieuwe schepping

Paulus spreekt in onze tijd over een nieuwe schepping. “Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuwe schepping, het oude is voorbij gegaan, zie het is alles nieuw geworden” {2 Kor.5:17}. Dat is niet een proces wat langzaam tot ontwikkeling komt, of via goede werken. “Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus” Willen wij roemen, zo doen wij het in de Here {1 Kor.9:19-23 – 1Kor.15:10,58 – 2Kor.6:4-10}. Niets kan de gelovige scheiden van de liefde Gods. Geen veroordeling zal de gelovige treffen {Rom.8:1}, omdat de genade de grondslag van onze redding is. Zelfs ongeloof zal ons behoud niet ongedaan maken, want het geloof van Christus blijft bestaan. Alles wat wij zijn, werden wij door genade.

Petrus

De kernboodschap van het Evangelie van het Koninkrijk der hemelen bestaat in de verkondiging van de noodzakelijke kenmerken zoals, doop, bekering, en vergeving van zonde onder alle volken, beginnende bij Jeruzalem. {Hand.2:38}. Aan deze drie kenmerken herkennen we de verkondiging van het Koninkrijk der hemelen. Het grote zendingsbevel aan de twaalven is niet voor ons bestemd, is ook niet voor onze tijd. Op de prediking van de apostelen, onder leiding van Petrus, zijn er duizenden bekeerd en gedoopt {Hand.3:41 – 4:4}; maar de grote oogst die op deze prediking geoogst zal worden, moet nog komen.

Wedergeboren

Het verschil van de wedergeboorte en een nieuwe schepping ligt in het feit dat de gelovige in het koninkrijk wedergeboren zijn tot een levende hoop.{1 Petr.1:3}. In vers 23 staat “als wedergeboren, en niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en blijvende woord van God. Voor hen is de roeping en verkiezing nog niet vast.”Beijvert u daarom des te meer, broeders, om uw roeping verkiezing te bevestigen; want als gij dit doet, zult gij nimmer struikelen. {2 Petr.1:10}. Er moet nog een ontwikkeling plaats hebben, die leidt tot geboorte. In Joh.15 :1,2,6 staat “ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de landman. Elke rank aan Mij, die geen vrucht draagt, neemt Hij weg, en elke die wel vrucht draagt, snoeit Hij, opdat zij meer vrucht drage. Vers 6 “Wie in Mij niet blijft, is buitengeworpen als de rank en is verdord, en men verzamelt ze een werpt zee in et vuur en zij worden verbrand. Voor hen is de redding behalve van geloof ook afhankelijk van werken. “Wat baat het, mijn broeders, of iemand al beweert geloof te hebben, als hij geen werken heeft? Kan dat geloof hem behouden.{Jac.2:14}. Voor de gelovige in het Koninkrijk zijn geloof en werken kenmerken voor het behouden zijn.

 

 

Commentaren zijn gesloten.

Zoeken

Column

Sagrada Familía in Barcelona

Enige tijd geleden zijn we enige dagen in Barcelona geweest. Een prachtige stad. De prachtige kathedraal de Sagrada Família was voor mijn vrouw en ik het absolute hoogtepunt. In 1883 begon de architect Gaudí zijn levenswerk. Nu 138 jaar later genieten miljoenen mensen per jaar van deze nog steeds onvoltooide kerk. Indrukwekkend is de schitterende […]

583485 bezoekers sinds 07-06-2010