Opdat Hij genadig zou zijn over allen

21-09-2010 door Joop Neven

Waarom vinden velen het zo moeilijk om de verzoening die door Paulus geleerd wordt te geloven? Velen denken dat de redding van allen mensen onmogelijk kan stroken met het Goddelijk oordeel. De God van de Bijbel is niet alleen genadig of barmhartig; Hij is ook rechtvaardig. Maar waar is de Bijbelse grondslag om te denken dat genade en rechtvaardigheid verschillende en afzonderlijke eigenschappen van God zijn? Wij denken dat genade één eigenschap is en rechtvaardigheid een andere, wij denken dat Gods liefde een houding van een bepaalde soort is en dat zijn wraak een houding is met en tegengesteld karakter; wij denken dat God straft om een bepaald soort reden en dat Hij vergeeft om een andere soort reden, en we neigen ernaar God af te beelden als een soort schizofrene persoon, wiens rechtvaardigheid hem in de enen richting duwt en wiens liefde hem in een andere richting duwt. Kijken we naar Paulus, dan merken we dat hij deze manier van denken verwerpt. Het beste voorbeeld lezen we in Romeinen 11. Want hier deelt Paulus mee dat God tegenover het ongehoorzame, zijn oordeel over de zonde, zelfs zijn bereidheid om de ogen te verblinden en de harten van de ongehoorzame te verharden. In Rom.11 vers 7 staat: “Wat dan? Hetgeen Israël najaagt, heeft het niet verkregen, maar het uitverkoren deel heeft het verkregen, en de overigen zijn verhard”. Daarna vraagt hij “zijn zij toch niet zo gestruikeld, dat zij wel vallen moesten”? {Rom.11 vers 11}. En zijn antwoord is heel nadrukkelijk: “volstrekt niet”. Aan het eind van het volgende vers, spreekt hij al van hun volheid: “Betekent nu hun val rijkdom voor de wereld en hun tekort rijkdom voor de heidenen, hoeveel te meer hun volheid” Rom.11 vers 12}. En drie verzen verder geeft Paulus de hint dat hun aanneming zal betekenen “leven uit de doden” {Rom.11 vers 15}. Hij generaliseert dan alles: God verblindde de ogen en verhardde de harten van de ongelovige Joden, zo ontdekken we, als een middel waardoor geheel Israël zou kunnen worden gered {Rom.11 vers 25-26} geheel Israël, inclusief hen die werden verblind en verhard. Het specifieke punt dat Paulus aanroert in Romeinen 11 is dit: Ofschoon de ongelovige Joden op een bepaalde manier “vijanden van God” waren {Rom.11 vers 28} “zo zijn ook dezen nu ongehoorzaam geworden, opdat door de u betoonde ontferming ook zij thans ontferming zouden vinden” {Rom.11 vers 31}.Maar het is nog heerlijker, met nadruk wordt gezegd: “Want God heeft { het woordje “hen” staat er niet} allen onder ongehoorzaamheid besloten, om Zich over allen te ontfermen” {Rom.11 vers 32}. Volgens Paulus is Gods daarom altijd en overal genadevol, maar wij ervaren zijn genade of reinigende liefde soms als oordeel of straf. Als we een leven in gehoorzaamheid leven, dan ervaren we zijn genade als vriendelijk, wanneer we een leven in ongehoorzaamheid leven, ervaren we die als “gestrengheid” {Rom.11 vers 22}. Paulus zelf noemt dit een geheimenis {Rom.11 vers 25} en geeft toe dat Gods wegen, juist in dit opzicht “ondoorgrondelijk” en onnaspeurlijk” {Rom.11 vers 33}zijn. Paulus verkondigt in Romeinen 9-11 de volle omgang van Gods genade, hier verklaart hij dat God recht heeft om zijn genade uit te breiden tot alle mensen, inclusief de heidenen.

Laat een commentaar achter

Zoeken

Column

Sagrada Familía in Barcelona

Enige tijd geleden zijn we enige dagen in Barcelona geweest. Een prachtige stad. De prachtige kathedraal de Sagrada Família was voor mijn vrouw en ik het absolute hoogtepunt. In 1883 begon de architect Gaudí zijn levenswerk. Nu 138 jaar later genieten miljoenen mensen per jaar van deze nog steeds onvoltooide kerk. Indrukwekkend is de schitterende […]

582430 bezoekers sinds 07-06-2010