Onderbewuste reclame

26-05-2010 door Joop Neven

Organisaties en individuen rekenen op de werkzaamheid van onderbewuste informatie wanneer ze hun producten aan de man willen brengen. Nu laat God een boodschap van leven en hoop verkondigen. De geest van de antichrist verkondigt een boodschap van wanhoop en dood. Iedere reclame bevat zorgvuldige verpakte onderbewuste informatie om de ontvangers te beïnvloeden zonder dat zij zich daarvan bewust zijn. Laten we eens kijken naar de onderbewuste informatie van de

Arminiaanse reclame.

“Gij zult de Here, uw God, liefhebben met de onvoorwaardelijke toewijding van uw ganse hart, verstand, ziel en kracht”. {maar houdt daarbij in gedachte, dat Zijn toewijding aan u afhankelijk is van uw prestaties tijdens uw aardse leven}.

De onderbewuste informatie.

De onderbewuste informatie luidt derhalve, dat u God méér moet liefhebben {met grotere toewijding} dat Hij u liefheeft.

Calvinistische reclame.

“Gij zult de Here, uw God, liefhebben met al wat in u is en uw naaste {vriend of vijand} als uzelf”. {Maar houdt daarbij in gedachten, dat de Volmaakte, “Heilige” Liefde in de eeuwigheid die achter ons ligt de meeste van die ellendige naasten voor een nimmer eindigende, vurige kwelling heeft bestemd}.

De onderbewuste informatie.

De onderbewuste informatie luidt derhalve, dat u uw naaste méér moet liefhebben dan dat God die naaste liefheeft. Terwijl God toch uw hemelse Vader en uw grote Voorbeeld is.

Bijbelse reclame.

“Gij zult de Here, uw God, liefhebben met uw ganse hart en uw naaste als uzelf”. {Houdt daarbij echter in gedachten, dat dit niet alleen een bevel is, maar ook een belofte! God heeft zich voorgenomen dat Hij al die naasten zal blijven liefhebben als Zichzelf. Onze hemelse Vader en ons grote Voorbeeld zal hen daarom achtervolgen, totdat ze net zo liefhebben als Hij, en heilig en gelukzalig zijn}.

De onderbewuste informatie.

De onderbewuste informatie luidt, dat de zonde uiteindelijk zal vergaan, het is daarom zinloos om erin te blijven leven. En de Liefde faalt nimmermeer, daarom kunnen we op Hem rekenen ook wanneer wijzelf tekortschieten.

Welk van de bovenstaande reclameboodschappen, dunkt u, biedt de krachtigste stimulans om zich va de zonde af te wenden en de medemens van ganser harte lief te hebben? Welke boodschap is het meest tot eer van God? Welke van de drie boodschappen leidt tot het diepste Godsvertrouwen?

Charles Slagle

Bij evangelieverkondiging houden velen ervan, alle registers van de bedreiging van eeuwige kwellingen open te trekken. Maar iemand die niet bekeerd {omgekeerd} is, heeft wellicht nog nooit de God van de Schriften horen verkondigen. Hij heeft misschien ook nooit tégen de ware God gekozen, maar wel tegen het valse Godsbeeld dat vaak verkondigd wordt. De Schrift geeft de bestemming van de mensheid aan. “Zij zullen Zijn volken zijn en God zelf zal bij hen zijn” {Openb.21 vers 3}. Dat is Gods grote doel. Er moet met eerbied gesproken, nog heel wat aan de volken gesleuteld worden. De volken zijn nog grotendeels buiten. Daarom heeft de Heer in middelen voorzien, die hen van hun onreinheid kunnen genezen. Maar de Schrift zegt:…”en de bladeren van het geboomte zijn tot genezing der volkeren” {Openb. 22 vers 2}. Hij zal alle tranen afwissen. Dat deze belofte vervuld wordt, staat vast. De Heer heeft tegen Johannes gezegd “Zij zijn geschied” {Openb.21 vers 6}. Voor Hem is dat zo, want Hij is de Alfa en de Omega, het begin en het einde {Openb.21 vers 6}. Hij overziet de wereldgeschiedenis en werkt alle dingen naar de raad van Zijn wil {Efe.1 vers 12}. In dat licht zullen de volken gaan wandelen. Ze zullen door de bladeren van de levensboom worden genezen {Openb.22 vers 2} en werkelijk Gods volken worden {Openb.21 vers 3}. Onvoorstelbaar? Voor ons misschien wel, maar toch zijn deze woorden “getrouw en waarachtig” {Openb.21 vers 5}. Elk schepsel zal de Almachtige Vader gaan prijzen. “Groot en wonderbaar zijn uw werken, Here God, Almachtige; rechtvaardig en waarachtig zijn uw wegen, Gij Koning der volkeren” {Openb.15 vers 3}. Daarom is het Evangelie werkelijk een Blijde Boodschap. Paulus zegt het al in 1Tim.4 vers 10-11; “Ja, hierom getroosten wij ons moeite en grote inspanning, omdat wij onze hoop gevestigd hebben op de levende God, die een Heiland {Redder} is van alle mensen, inzonderheid voor de gelovigen {deze zijn in de boze eeuw al behouden, en kennen Hem}.Beveel en leer dit”. Wat een schitterend vooruitzicht.

 

Commentaren zijn gesloten.

Zoeken

Column

Sagrada Familía in Barcelona

Enige tijd geleden zijn we enige dagen in Barcelona geweest. Een prachtige stad. De prachtige kathedraal de Sagrada Família was voor mijn vrouw en ik het absolute hoogtepunt. In 1883 begon de architect Gaudí zijn levenswerk. Nu 138 jaar later genieten miljoenen mensen per jaar van deze nog steeds onvoltooide kerk. Indrukwekkend is de schitterende […]

583230 bezoekers sinds 07-06-2010