Om welke dingen de toorn Gods komt

12-09-2012 door Dr. K.D. Goverts

“om welke dingen de toorn Gods komt” {Kol.3:6}. Van de grondtekst van Kol3:6 bestaan verschillende lezingen. Volgens de ander lezing, die is gevolgd door Voorhoeve en de ST, omdat deze uitgingen van de textus receptus,{ De Textus receptus (Latijn voor ‘ontvangen/aanvaarde tekst’) is de naam voor de eerste Griekse tekst van het Nieuwe Testament die door middel van de boekdrukpers verspreid werd}, zou Paulus hebben geschreven: om welke dingen de toorn Gods komt over de kinderen der ongehoorzaamheid”.  Het is niet duidelijk, of de cursief gedrukte woorden tot de oorspronkelijk tekst hebben gehoord, maar op grond van Efeze 5:6 is de toevoeging in elk geval wáár. En er pleit meer vóór de aanvulling, dan ertegen pleit.

Het Griekse woord voor “toorn” {orgee}, dat Paulus gebruikt duidt niet zozeer gevoelens van boosheid aan {daarvoor heeft het Grieks een ander woord, nl. “thumos”}, maar het toornige optreden, het straffend handelen dat een gevolg van boosheid is. De toorn van God ontbrandt niet vanwege het feit dat de mens een zondige natuur heeft, maar vanwege het feit dat hij aan die natuur geen weerstand heeft geboden en de maat van zijn gerechtigheid vol heeft gemaakt. Gods toorn ontbrandt pas wanneer er na een lange tijd van lankmoedigheid aan Zijn geduld een einde is gekomen. Een ander Grieks woord voor “toorn” is “meenis”, dat onverzoenlijke toorn, uit haat en nijd voortkomende bitter vijandschap aanduidt, wordt in het NT niet voor Gods toorn gebruikt.

Over de gelovigen schreef Paulus elders, dat Jezus hen “redt van de komende toorn” {1Thess.1:10}, en dat God hen “niet heeft bestemd tot toorn, maar tot het verkrijgen van behoudenis door hun Here Jezus Christus, die voor hen is gestorven” {1Thess.5:9}. In deze zelfde brief had de apostel van gelovigen gezegd, dat ze met Christus zullen worden geopenbaard in heerlijkheid, wanneer Hij verschijnt {Kol.3:4}.

Maar “kinderen der ongehoorzaamheid” zullen aan de komende toorn worden onderworpen. De uitdrukking “kinderen der ongehoorzaamheid” is een hebraïsme {Een hebraïsme is een woordvorming of uitdrukking die in strijd is met de regels in een taal, wanneer het woord of de uitdrukking te letterlijk uit het Hebreeuws is vertaald}. Er wordt mee aangeven, dat het diepste wezen van dezen “kinderen”uit “ongehoorzaamheid” {d.w.z ontrouw en opstand tegen God} bestaat. Naast “kinderen van de  ongehoorzaamheid” {1Petr.1:14}, zijn er ook “kinderen van de boze” en “kinderen van het Koninkrijk” {Matth.13:38}, “kinderen van de tegenwoordige eeuw” en “kinderen van het licht” {Luc.16:8}, “kinderen van de duisternis” en “kinderen van de dag” 1Thess5:5}. Met kinderen van de ongehoorzaamheid worden dus mensen bedoeld, die tijdens hun huidige bestaan in het ongeloof volharden.

Laat een commentaar achter

Zoeken

Column

Sagrada Familía in Barcelona

Enige tijd geleden zijn we enige dagen in Barcelona geweest. Een prachtige stad. De prachtige kathedraal de Sagrada Família was voor mijn vrouw en ik het absolute hoogtepunt. In 1883 begon de architect Gaudí zijn levenswerk. Nu 138 jaar later genieten miljoenen mensen per jaar van deze nog steeds onvoltooide kerk. Indrukwekkend is de schitterende […]

583230 bezoekers sinds 07-06-2010