Niet gezonden om te dopen

26-05-2010 door Joop Neven
door  Herman Bultema
“Ik ben dankbaar, dat ik niemand uwer gedoopt hebt dan Crispus en Gajus, zodat niemand kan zeggen, dat gij in mijn naam gedoopt zijt. Ook heb ik nog het gezin van Stefanas gedoopt; verder weet ik niet, dat ik nog iemand gedoopt heb. Want Christus heeft mij niet gezonden om te dopen, maar om het evangelie te verkondigen, en dat niet met wijsheid van woorden, om niet het kruis van Christus tot een holle klank te maken {1 Kor.1 vers 14-17}. Deze dankzegging van de apostel der volken blijkt, wanneer we haar in het tekstverband bestuderen, van grote betekenis te zijn. Zij heeft niet de aandacht gekregen die ze om verschillende redenen verdient.
Ten eerste
Paulus toont aan dat hij nooit bevolen heeft om mensen in water te dopen. Het zou volstrekt willekeurig zijn om aanvankelijk opdracht tot een ritueel te geven en vervolgens te danken voor het feit, dat men dit ritueel niet uitvoert. In feite zou het ook bijzonder onlogisch zijn om de volken eerst de vrijheid van de wet te onderwijzen en hen vervolgens onder de wet op de waterdoop te plaatsen. Zo inconsequent is Paulus niet.
Ten tweede
In de tweede plaats toont zij aan, dat Paulus geen baptistenpredikant of een hoogkerkelijke pastor, hetzij Rooms dan-wel protestant is geweest, want dan zou hij deze dankzegging nooit hebben kunnen uitspreken. Integendeel, dan zou hij God hebben verheerlijkt vanwege het feit dat hij juist velen in plaats van enkelen, of slechts zeer weinigen, had gedoopt.
Ten derde
We ontdekken hier, als een interessante nevenwaarheid, dat Paulus er geen doopregister op nahield, want nadat hij Cripus en Gajus als uitzondering heeft vermeld, noemt hij op basis van zijn herinnering het gezin Stefanas, en voegt er veelbetekend aan toe: “Ik weet niet, of ik verder nog iemand gedoopt hebt”. Eén blik in het doopregister zou zo’n uitspraak hebben belet. Zou een groot zendeling en kerkorganisator er geen doopregister op moeten nahouden? Indien er evenveel doopplechtigheden hadden plaatsgevonden als vandaag, dan zou er beslist een register zijn geweest.
Ter vierde
In de vierde plaats zien we duidelijk in, dat Paulus het Woord en de “sacramenten” niet verbond zoals Protestanten dit over het algemeen plegen te doen, want hij stelde de doop tegenover de prediking van het evangelie. Deze onverenigbaarheid of tegenstelling heeft niet de aandacht gekregen die zij verdient. De overleden Dr. Harry Ironside doopte nooit iemand in zijn grote Moody Church. Toen ondergetekende hem naar de reden daarvan vroeg, antwoordde hij met dit woord van Paulus: “Christus heeft mij niet gezonden om te dopen, maar om het evangelie te verkondigen” Waarop in antwoordde; “Dat is mooi, maar dat is ook van toepassing op je hulpprediker en op alle leden van de kerkenraad”. Daarmee kon hij niet mee instemmen.
Ten vijfde
Zij weerlegt duidelijk de valse leer van wedergeboorte in het doopvont, want in dat geval zou Paulus gedankt hebben dat er slechts enkelen, in ieder geval niet velen, wedergeboren waren, en dat zou zijn dankzegging tot een zondige daad hebben gemaakt. Met leedvermaak heeft men dit woord de sacramentariërs naar het hoofd geslingerd, maar bedenk wel: deze roem van Paulus bewijst veel meer dan over het algemeen op het eerste gezicht wordt gedacht. Ten zesdeDeze dankzegging toont tenslotte nog aan, dat er geen enkele werkelijke zegen in de waterdoop schuilt. Ze laat er geen twijfel over bestaan, dat het doopwater de dopeling geen enkele bijzondere genade schenkt. Onder geen voorwaarde zou Paulus God ooit hebben kunnen danken vanwege het feit dat hij niet doopte, indien er door middel van de doop ook maar de geringste zegen werd verleend.
Tegenwerping
Men heeft tegengeworpen dat Paulus God op deze manier dankte vanwege het misbruik dat er van zijn naam en zijn werk werd gemaakt. Dit is volkomen juist, maar de conclusie die men op grond van dit feit heeft getrokken, is onjuist. Het was immers een uitgesproken regel en principe van Paulus, dat hij de waarheid nooit verzaakte vanwege misbruik dat er van die waarheid werd gemaakt. Denk alleen maar eens aan de rechtvaardiging door het geloof, en zonder de werken der wet. Hoewel hij wist, dat deze waarheden verafschuwd en misbruikt werden, aarzelde hij nooit om ze vrijmoedig te onderrichten en op zijn hoorders toe te passen. Deze dankzegging van Paulus vertelt ons dat er in de waterdoop, geen troost, geen heiligmaking, geen afzondering, geen zegel, geen teken, geen navolging van Jezus tot in de wateren des doods, want zodra we er enige zegen in leggen zijn we genoodzaakt om te concluderen, dat Paulus God dankte vanwege het feit dat hij de meeste christenen die zegen had onthouden. In het oordeel van Paulus kan de doop nooit een openbare belijdenis van Christus of een belijdenis van zonde zijn geweest, want hij zou God nooit hebben gedankt vanwege het feit, dat maar weinig mensen voor Christus hadden gekozen. En nogmaals, Paulus heeft in de doop geen begrafenis of opstanding gezien, want het is ondenkbaar dat hij God ooit zou hebben gedankt vanwege het feit, dat slechts een enkeling met Christus was gestorven en opgewekt. Evenmin is de doop een kwestie van een goed geweten, want dan zou hij God hebben gedankt voor het feit dat dit goede geweten bij velen ontbrak.
Alleen op Korinthe van toepassing?
Dat Paulus deze dankzegging niet uitsluitend op de bijzondere omstandigheden in Korinthe van toepassing achtte, zoals door velen is beweerd, blijkt uit het feit dat zijn uitspraak even globaal en alomvattend is als zijn prediking. Net zoals hij overal heen was gestuurd om te preken, zo was hij, vanwege het absolute contrast dat hij aanbrengt, nergens heen gestuurd om te dopen. Overal naar toe om te preken, nergens naar toe gestuurd om te dopen, dat is wat Paulus over zijn opdracht opmerkt, en {dit bewijst, dat hij niet tot de twaalven behoorde} en niet onder het mandaat van de zogenaamde “Grote Opdracht” heeft gewerkt. De omstandigheden in Korinthe beperkte zijn argument in geen enkel opzicht, want geheel afgezien van aanleiding, plaats en bedoeling moeten allen toegeven, dat hij God dankte vanwege het feit dat hij niet doopte, en hij zou dit eenvoudig nooit kunnen doen, als er werkelijk nut had. Zouden lasterende Korinthiërs voor een man als Paulus ooit een reden kunnen zijn geweest om ermee op te houden het goede te doen. Het is een vaste regel in gezonde theologie, dat misbruik van een waarheid de prediking van die waarheid niet opheft. Indien de waterdoop destijds werd misvormd, waarom hervormde Paulus haar dan niet? In negatieve zin: Omdat hij geen openbaring had ontvangen, en in positieve zin: omdat hij wist dat God de waterdoop niet voor de huidige bedeling der genade had geboden, voor de periode van het koninkrijk der hemelen waarin ze met tekenen en wonderen voor Israël gepaard was gegaan. De gemeente moest leven door het geloof alleen, en dit sluit tekenen, visioenen, verschijningen van engelen, en waterdoop uit. Voor het Lichaam van Christus, is er maar één doop, “één Here, één geloof, één doop. {Efe.4 vers 5}. Die “geen werk van mensenhanden is” {Kol.2 vers 11} en waar geen druppel water aan te pas komt.
Aanvullingen door Joop Neven
Om een helder beeld te krijgen is het nodig om te weten wat de doop niet is, gaan wij te rade bij Paulus.
–    Geen reiniging.
–    Geen voorwaarde.
–   Geen daad van gehoorzaamheid.
–  Geen daad die verricht zou moeten worden om bij de gemeente te horen.
–  Geen garantie om foutloos/heilig te kunnen leven.
–  Niet iets om “meer” te ontvangen.
Daar gij met Hem begraven zijt in de doop. In Hem zijt gij ook mede opgewekt door het geloof aan de werking Gods, die Hem uit de doden heeft opgewekt {Kol.2 vers 12}.

[JN1]Aanvulling door Joop Neven

Commentaren zijn gesloten.

Zoeken

Column

Sagrada Familía in Barcelona

Enige tijd geleden zijn we enige dagen in Barcelona geweest. Een prachtige stad. De prachtige kathedraal de Sagrada Família was voor mijn vrouw en ik het absolute hoogtepunt. In 1883 begon de architect Gaudí zijn levenswerk. Nu 138 jaar later genieten miljoenen mensen per jaar van deze nog steeds onvoltooide kerk. Indrukwekkend is de schitterende […]

585789 bezoekers sinds 07-06-2010