Moest Jezus gekruisigd worden van de Vader

08-06-2012 door Wim van den Toorn

Er bestaan veel misverstanden over de kruisiging van Jezus. Veel boeken zijn erover geschreven maar ik heb toch de vrijmoedigheid genomen om een andere menig te ventileren. Jezus is zeker vrijwillig gestorven aan het kruis, het is niet zo dat de Vader dit wilde. In Mark 12 vers 1-12 staat: En Hij begon tot hen in gelijkenissen te spreken. Een mens plantte een wijngaard en zette er een heg omheen en groef een wijnpersbak en bouwde een toren en hij verhuurde die aan pachters, en ging buitenslands. En hij zond op zijn tijd een slaaf naar de pachters om van hen {zijn deel} der vruchten van de wijngaard in ontvangst te nemen. En zij grepen hem, sloegen hem en zonden hem met lege handen weg. En weder zond hij tot hen een andere slaaf en die sloegen zij op het hoofd en behandelden zij smadelijk. En hij zond een andere en die doodden zij, en nog vele anderen, die zij óf sloegen óf doodden. Toen had hij nog één over, zijn geliefde zoon. En ten laatste zond hij deze tot hen, zeggende: Mijn zoon zullen zij ontzien. Maar die pachters zeiden tot elkaar: Dit is de erfgenaam; kom, laten wij hem doden en de erfenis zal aan ons komen. En zij grepen en doodden hem en wierpen hem buiten de wijngaard. Wat zal de heer van de wijngaard doen? Hij zal komen en de pachters ombrengen en de wijngaard aan anderen geven: Hebt gij ook dit schriftwoord niet gelezen: De steen, dien de bouwlieden afgekeurd hadden, deze is tot een hoeksteen geworden; van de Here is dit geschied, en het is wonderlijk in onze ogen. En zij trachtten Hem te grijpen, maar zij vreesden de schare; want zij begrepen, dat Hij met het oog op hen die gelijkenis gesproken had. En zij lieten Hem verder ongemoeid en gingen weg. Het gaat in dit gedeelte over het zenden van de zoon. In het vorige hoofdstuk vroegen de overpriesters en schriftgeleerde en ouderlingen, door wat macht Jezus deze dingen deed. ..Krachtens welke bevoegdheid doet Gij deze dingen?{Mark 11 vers 28} en Jezus beantwoordt deze vraag met een wedervraag waarop ze niet willen antwoorden. En Jezus zeide tot hen: Dan zeg Ik u ook niet, krachtens welke bevoegdheid Ik deze dingen doe {Mark 11 vers 33}. Maar dan komt toch in zekere zin het antwoord in Mark 12 vers 1-12. dat ze de zoon willen doden, zoals ze ook gedaan hadden met alle andere dienstknechten van God. Dus die vraag; moest Jezus gekruisigd worden van de Vader, laat in dit gedeelte zien dat God er nooit op uit is geweest om de zoon te doden, ook niet van de vorige dienstknechten. Zie vooral Mark. 12 vers 6; Als Hij {de Vader} nog een zoon had die hem lief was, zo heeft hij ook die ten laatste {lett: uiterste} gezonden, zeggende: zij zullen immers mijn zoon ontzien {en niet kruisigen zoals de meeste christenen geloven}

Het antwoord hierop wordt gegeven in de rest van Mark: 12 vers 7-8.

 • Let vooral op Mark:12 vers 7:Laten wij hem doden.
 • Vers 8: en zij grepen en doodden hem.
 • Lees ook Matth 17 vers 12 waar staat: en zij  hebben hem niet erkend, maar met hem gedaan al wat zij wilden.. Zó zal ook de Zoon des mensen door hen moeten lijden {dus niet van God}.
 • Lees ook Matth. 12 vers 7 waar staat: barmhartigheid wil Ik en geen offerande, dan zoudt gij geen onschuldige hebben veroordeeld. De onschuldige bij uitstek is Jezus. Zie ook Matth. 9 vers 13: Barmhartigheid wil Ik en geen offerande, want Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars.{dat wil zeggen, zonder dat er een prijs aan God is betaald}De taak van de rechtvaardigen is om de zondaars thuis te brengen.
 • Zie ook Matth. 23 vers 34: Daarom zie, Ik zend tot u profeten en wijzen en schriftgeleerden. Van hen zult gij sommigen doden en kruisigen en van hen zult gij anderen geselen in uw synagogen en vervolgen van stad tot stad.

Als het zo is dat Jezus van de Vader gekruisigd moest worden waarom riep Jezus dan Israël tot bekering, opdat het koninkrijk der hemelen zou aanbreken. Was dit geen oprechte oproep?, was dit maar “show”, dacht Jezus, “Ik hoop dat ze zich niet zullen bekeren want ik moet eerst nog gekruisigd worden!” Toen Jezus weende over de stad Jeruzalem was dat dan niet echt? In Luk 19 vers 41-42 staat: Toen Hij nog dichterbij gekomen was en de stad zag, weende Hij over haar, en zeide: Och, of gij ook op deze dag verstondt wat tot uw vrede dient; Speelden de Vader en Jezus hier een spel? Want de meeste christenen beweren toch dat God niet eerder kan vergeven dan dat de Zoon eerst gekruisigd moest worden. In Luk 2 vers 52 staat dat Jezus in wijsheid toenam, daar staat niet bij dat de kruisiging eerst moest geschieden, dat kan ook niet want dan zou alles wat Jezus gedaan heeft voor het kruis ijdel geweest zijn. Zie ook de uitzending van de zeventig in Luk 10 vers 1-20. En dan nog een bijzonderheid; als Jezus aan het kruis zegt: “Vader vergeef het hun want ze weten niet wat ze doen”{Luk23 vers 34} dan zegt de Vader toch niet tegen de Zoon, je weet toch dat je gekruisigd moest worden?, dan had Jezus toch moeten zeggen “Vader dank u wel ze hebben uw wil volbracht”, want volgens de mens moest Jezus toch gekruisigd worden? Als dat zo is, dan hebben we toch ons zelf verlost om te doen wat God wilde!

Teksten waar staat dat de mens hem wilde doden.

 • Hand.10 vers 39: En wij zijn getuigen van al hetgeen Hij gedaan heeft in het land der joden zowel als te Jeruzalem; en zij hebben hem gedood door Hem te hangen aan een hout. Maar dan staat er zo prachtig in vers 40: Hem heeft God ten derde dage opgewekt…
 • Mark: 9 vers 31Want Hij onderwees zijn discipelen en zeide tot hen: De Zoon des mensen wordt overgeleverd in de handen der menden en zij zullen Hem ter dood brengen en drie dagen na zijn dood zal Hij opstaan. Het doden van Jezus gaat van de mens uit en het antwoord van God is opstanding!!!
 • Nehemia 9 vers 26: Maar zij werden weerspanning en kwamen tegen u in opstand en wierpen uw wet achter hun rug en doodden uw profeten, die hen vermaanden, om hen tot U  te doen wederkeren; zij bedreven grote wandaden. Ook in deze tekst zie je weer dat de mens de profeten doodden, in de ogen van God is dat een grote laster, en De profeet Jezus is ook gedood door de mens, dus ook deze daad is een grote laster in Gods ogen. Hoe kan men dan toch leren dat God de dood van Zijn Zoon heeft gewild?
 • Psalm 106 vers 38: de Psalm begint met Loof de Here, want Hij is goed{dus niet uit op doden}want zijn goedertierenheid is in der eeuwigheid. Verder gaat deze psalm over Gods werken en hoe het volk er op reageert. Maar nu vers 38: ook vergoten zij onschuldig bloed, het bloed van hun zonen en dochters. De vraag in dit vers is: wie is de grootste zoon van Israël: dat is Jezus, en die heeft de mens opgeofferd {niet God}.

Onschuldig bloed.

We gaan nog even verder op dat “onschuldig bloed”. In Gen. 4 vers 9-10 staat: Toen zeide de Here tot Kaïn: waar is uw broeder Abel? En hij zeide: Ik weet het niet; ben ik mijns broeders hoeder? En Hij zeide: Wat hebt gij gedaan? Hoor, het bloed van uw broeder roept tot Mij van de aardbodem. Zal God dit ook niet zeggen van de Broeder bij uitstek, de geliefde Zoon Jezus Christus. Wat hebt gij gedaan en zullen wij dan zeggen, dat heeft de Vader gewild? Op het gebied van de kruisiging is de hele theologie de weg gegaan van Kaïn, ze hadden {Abel} Jezus moeten ontvangen en niet doden. Zoals de lofzang van Maria in Luk. 1 vers 46-55: waar staat: Hij heeft Zich Israël, zijn knecht, aangetrokken om te gedenken aan barmhartigheid of Luk 1 vers 67-80 waar staat: dat Zacharias vervuld was met Heilige Geest: Lees dit gedeelte eens rustig door. Het wonderlijke is dat ondanks dat Zacharia vervuld was met Heilige Geest, met geen woord rept over de kruisiging, in vers 77 en 78 staat: om aan zijn volk te geven kennis van heil in de vergeving hunner zonden, waarmede de Opgang uit de hoogte naar ons zal omzien. Hier komt helemaal de kruisiging niet voor in de kennis der zaligheid en de vergeving van zonden, maar alleen de barmhartigheid van God.

Nog even terug naar Kaïn en Abel in Gen.4 vers 11: En nu, vervloekt zijt gij, ver van de aardbodem, die zijn mond heeft opengesperd om het bloed van uw broeder van uw hand te ontvangen. M.A.W. God zegt: Kaïn je hebt je broeder gedood, dus God houdt het er op: het is je broeder, zo is het ook met Jezus; God zegt het is De Broeder en niet, waar ik mijn toorn op heb uitgestort. De daad van Kaïn is een vervloekte daad, zo is ook de kruisiging een vervloekte daad, en dat heeft tot gevolg dat je zwervende en dolende zal zijn op aarde, zoals vers 12 het aangeeft. Zo is het ook gegaan met Israël, en ook met de Christenen, die een verkeerd beeld geven van de kruisiging. Maar let op; God komt gelijk met zijn belofte in vers 15: Toen zeide de Here tot hem: Geenszins; ieder, die Kaïn doodt, zal zevenvoudig boeten. En de Here stelde een teken aan Kaïn, dat is niet het kruis, maar het teken is de bescherming van God. En de laatste keer dat “Kaïn” weer zijn broeder doodsloeg was de kruisiging.

De belofte na de kruisiging.

In Hand.2 vers 23-24 staat: deze, naar de bepaalde raad en voorkennis van God uitgeleverd, hebt gij door de handen van wetteloze mensen aan het kruis genageld en gedood. Nu komt de belofte: God evenwel heeft hem opgewekt, want Hij verbrak de weeën van de dood, naardien het niet mogelijk was, dat Hij door hem werd vastgehouden. Met andere woorden, je komt van de Geliefde Zoon niet af, ook al sla je Hem aan het kruis, dan nog gaat God deze daad vergeven. Wat een bevestiging is van Gods liefde, geen vergelding, maar enkel liefde, liefde tegenover haat.

In dit alles is de mens ontrouw geweest, maar Gods trouw gaat daar ver boven uit.

Paulus gaat de kruisiging verder uitwerken in zijn evangelie n.l buiten de wet om, lees maar in Rom 3 vers 21: Thans is echter buiten {lett: apart} de wet om gerechtigheid Gods openbaar geworden, waarvan de wet en de profeten getuigen. Want de kruisiging is buiten de {Thora} wet om, dat offer heeft God nooit willen hebben. Maar God laat zien dat al sla je de Zoon aan het kruis, dan nog laat Ik je niet vallen. De kruisiging is niet een vergelding, maar de openbaring van Gods liefde en trouw, die nooit te niet gedaan kan worden, ook niet door Hem te kruisigen. God blijft liefhebben. Daarom was Paulus gegrepen door de liefde van Christus, niet omdat aan het kruis de zonde zou zijn betaald aan God, want betaalde liefde is geen liefde maar hoererij. Luk.23 vers 13-25. In het 14e vers zegt Pilatus:.. ik heb Hem in uw tegenwoordigheid verhoord en in deze mens geen enkele grond gevonden voor datgene, waarvan gij hem beschuldigde. Vers 15: en Herodes ook niet. Vers 23: Maar zij drongen aan en eisten onder luid geschreeuw, dat Hij gekruisigd zou worden, hun geschreeuw werd al sterker. En Pilatus besliste, dat aan hun eis moest worden voldaan. In vers 25 staat, welke zij geëist hadden tot hun wil. Je zou verder van deze verzen kunnen zeggen dat God via deze mensen {Pilatus en Herodes} nog éénmaal wilde bewerken dat ze Zijn geliefde Zoon zouden aanvaarden en niet kruisigen. Maar de mens wilde niet luisteren en God grijpt niet in, maar gaat als het ware mee in de zonde. En dan gaat Jezus op weg naar Golgotha en zegt in Luk:23 vers 28…Dochters van Jeruzalem, weent niet over Mij, maar weent over uzelf en over uw kinderen. En waarom moesten ze wenen, omdat ze Hem toch wilden kruisigen, zie verder in vers 31en 33 Want indien zij dit doen aan het groene hout, {beeld van Christus}wat zal met het dorre geschieden?

Vers 33: En toen  zij aan de plaats gekomen waren, die Schedel genoemd wordt, kruisigden zij Hem daar en ook de misdadigers. Maar het antwoordt van Jezus op deze gruwel daad is vers 34: Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen.. Het kruisigen ging van de mens uit en niet van God. Maar God heeft het ten goede gedacht, net zoals bij Jozef. En de mens heeft altijd gedacht dat het van God een vergelding was, net zoals de broers van Jozef, in Gen50 vers 15: Als Jozef zich nu maar niet op ons gaat wreken en ons ten volle al het kwaad vergeldt, dat wij hem hebben aangedaan. En in vers 17b staat: want zij hebben u kwaad aangedaan. Nu dan, vergeef toch de overtreding der dienaren van de God uws vaders. En Jozef weende. Zo is Jozef een beeld van Jezus, die verkocht is door zijn broers maar dit ging nog verder, Hij werd gekruisigd. En God gaat deze gruweldaad ten goede keren en waarom? Om een redder te zijn van alle mensen, om het met Paulus te zeggen in

 • Rom 11 vers 30: Want evenals gij eertijds aan God ongehoorzaam waart, maar nu ontferming hebt gevonden door hun ongehoorzaamheid, {de verwerping en kruisiging van de Messias}zo zijn ook deze nu ongehoorzaam geworden, opdat door de u betoonde ontferming ook zij thans ontferming zouden vinden.{ dat betekent dat het kruis de bevestiging van Gods liefde is, buiten de wet om Rom3 vers 28-31}
 • vers 32: Want God heeft {hen}allen onder ongehoorzaamheid besloten, om Zich over {hen}allen te ontfermen. God zegt hier ze zijn allemaal ongehoorzaam geweest, maar Ik ga dat ten goede gedenken, en waarom?, om uit te laten komen dat zijn barmhartigheid nog groter is, en dat loopt dan uit in de jubelzang in Rom 11 vers 36
 • vers 36: Want uit Hem en door Hem en tot Hem zijn alle dingen: Hem zij de heerlijkheid tot in eeuwigheid! Amen.

Een tekst waar u misschien uit kunt halen dat de Christus moest sterven staat in Luk 24 vers 26-27: Moest de Christus dit niet lijden om in zijn heerlijkheid in te gaan? En Hij begon bij Mozes en bij al de profeten en legde hun uit, wat in al de Schriften op Hem betrekking had. In het Grieks staat voor het woord “moeten” het woord: ‘Dei’ dat betekent: niet een moeten in de zin van reeds door God gepland of bepaald, maar het “moeten” verwijst naar Mozes en de profeten die worden vervuld door omstandigheden van het gebeuren die mensen zelf veroorzaken.

 • In vers 44 staat:… dat alles wat over Mij geschreven staat in de wet van Mozes en de profeten en de psalmen  moet{Dei} vervuld worden.
 • In vers 46: Aldus staat er geschreven, dat de Christus moest {Dei} lijden en ten derden dage opstaan uit de doden.

Het is heel opvallend dat er staat lijden en niet kruisigen. Want er staat niet in de wet, dat het een naderings offer van God is. Maar de wet en de profeten en de psalmen zeggen wel dat de rechtvaardigen zoals de profeten en Richters altijd uitgeroeid werden, lees maar in Mark 12 vers 4-10. De verwerping gaat van de mens uit en niet van God, en God maakt van die verwerping de openbaring van Zijn liefde bekend. Ondanks deze gruweldaad laat God zijn Schepping niet los, maar bevestigt Zijn liefde, door Hem uit de doden op te wekken. God gaat dit ook gebruiken voor de overste dezer wereld, want indien ze dat geweten hadden, dat God deze daad zou vergeven, dan hadden ze De heerlijkheid niet gekruisigd {1Kor.2 vers 7-16}. Daarom is de kruisiging buiten de wet om, en daardoor is de totale liefde van God openbaar geworden, en de overste der wereld {de machtigen van deze schepping} hebben daaraan meegewerkt. Ze hadden gedacht, dan slaat Gods liefde wel om in haat om te verderven, maar het werd net andersom, de vader toonde aan dat Hij nooit laat varen de werken zijner handen.{Ps 138 vers 8} Ook in Jesaja 43 vers 13 staat: ook voortaan ben Ik dezelfde en niemand redt uit mijn hand. Ik werk, en wie zal het keren. En dat werk is er voor dat alles tot Zijn doel komt en de tegenstand gebruikt God om Zijn liefde nog meer uit te laten komen. In de Romeinen brief zie je dat ook terugkomen Rom. 5 vers 20: waar evenwel de zonde toenam, is de genade meer dan overvloedig geworden. Rom.4 vers 25: die is overgeleverd om onze overtredingen {de grootste overtreding, zonde is de kruisiging} en opgewekt om onze rechtvaardiging. God laat zien dat Zijn liefde onaantastbaar is gebleven en als de overheden en de machten dat geweten hadden, hadden ze Hem nooit gekruisigd, want daardoor hebben ze meegewerkt aan de openbaring van Gods liefde, die buiten de wet omgaat. De broers van Jozef hadden hem ook nooit verkocht als ze geweten hadden dat ze nooit van hem afkonden, want God wekte Jozef als het ware op uit de dood, en kwam weer met hen tot een ontmoeting waarin hij zei, “Ik ben je broeder”. Zo ook God waar wij mogen zeggen: ABBA {ondanks de kruisiging} omdat die liefde Gods in ons hart is uitgestoord {Rom5 vers 5}. Zo ga je zien dat God nooit om dit offer gevraagd heeft, want liefde eist nooit, maar geeft en daarom heeft God de Zoon gegeven want anders hadden we altijd met lege handen gestaan. De Zoon des mensen moest daarom overgeleverd worden in handen van zondaren zodat Hij in de dood wordt overgegeven, aan de andere kant, alleen op die manier komt God bij mensen. Als Jezus niet in de handen van de mensen was gevallen, hadden we geen verlosser. Het kruis is de laatste daad van de afwijzing door de schepping, maar God gebruikt dat om te laten zien dat Zijn aanneming groter is dan de afwijzing. In Rom.14 vers 9 staat: Want hiertoe is Christus gestorven en levend gemaakt geworden, opdat Hij én over doden én over levenden heerschappij voeren zou. In vers 11b: Ik leef, spreekt de Here: voor Mij zal alle knie zich buigen, en alle tong zal God loven. Dat God heeft toegestaan om Hem te kruisigen, dat blijkt wel uit het drie uur durende duisternis, Hij wilde als het ware zeggen, dit had nooit mogen gebeuren, maar ook deze duistere daad gebruikt God voor de openbaring van Zijn liefde. Rom15 vers 3: De smaadwoorden {kruist Hem}van hen, die U smaden, kwamen op Mij neder, het is allemaal tot openbaring van wat er in het hart van God omgaat, en dat is het verlangen van God naar de schepping, ook al heeft de schepping dat niet in de gaten, maar God gaat dit ten uitvoer brengen. Daarom gaat het in de eerste plaats nooit om ons verlangen. Want God wordt niet van mensen handen gediend {Hand.17 vers 25}.

Was de kruisiging buiten de wet om?

In Rom.3 vers 21 staat: Thans is echter buiten de wet om gerechtigheid Gods openbaar geworden, waarvan de wet en de profeten getuigen. Het woord “zonder” is in het Grieks “chooris” dat betekent: “Apart of verwijderd”. En rechtvaardig wil zeggen, dat je meer doet dan je moet doen. Denk bijvoorbeeld aan vergeven, 7 x7 x 7 of de barmhartige Samaritaan. Een rechtvaardige is iemand die altijd er op uit is om de ander thuis te brengen. Dat heeft niets met “recht” te maken. Een mooi voorbeeld is Gen.38 van Juda en Thamar. Waar Thamar zich als hoer verkleedt, om toch het beloofde zaad te laten komen, en door omgang te hebben met Juda. En als Juda dan hoort dat Thamar zwanger is zegt hij in Gen.38 vers 24 dat ze verbrand moest worden. Maar als duidelijk wordt dat Thamar eigenlijk te veel heeft gedaan zegt Juda in Gen38 vers 26: zij is rechtvaardiger {tsaddik}dan ik. Dat ook Rachab, de hoer een rechtvaardige is, dat is moeilijk te begrijpen, omdat de liefde altijd een weg zoekt om alles tot voltooiing te brengen, en het duurde even voordat Juda {Lett: God lover} dat door heeft. Ook wij hebben een verkeerd beeld van rechtvaardigheid.

Apart van de wet.

Apart van de wet wil zeggen dat daar God teveel gedaan heeft. In Joh. 19 vers 31, zegt Pilatus: Oordeelt hem naar de wet der Joden, “maar de Joden zeiden tot hem, Het is ons niet geoorloofd iemand te doden {kruisiging}”De wet verbood dat namelijk, en dat wisten de Joden erg goed. Joh. 19 vers 7: De Joden antwoordden hem: Wij hebben een wet en naar die wet moet Hij sterven, want Hij heeft Zichzelf Gods Zoon gemaakt. Nadat de Joden langdurig onderhandeld hadden met Kajafas en Pilatus, waarin Pilatus alles gedaan heeft om Jezus vrij te krijgen, was hij op dit moment de vertolker van Gods gedachte, wat eigenlijk niemand door heeft. De Joden antwoordden hem: Wij hebben een wet en naar onze wet moet hij sterven, want Hij heeft Zichzelf Gods Zoon gemaakt. Ze zeggen weer niet kruisiging naar de wet, maar sterven, want naar de wet had Hij gestenigd moeten worden. In Lev.24 vers 16 staat: Wie de Naam des Heren lastert, zal zeker ter dood gebracht worden: de gehele vergadering zal hem stenigen: zowel een vreemdeling als een geboren Israëliet, zal, wanneer hij de Naam lastert, ter dood gebracht worden. Maar dat wilden de Joden niet, het moest buiten de wet om gebeuren. Vandaar dat de prediking van Paulus de verzoening door het kruis niet te veteren was want het ging buiten hun wet om, en zo’n offer had God nooit gevraagd. De Hebreeuwse betekenis van het woord “offer is: “korban” dat betekent lett: “naderen”. Het heeft niets te maken met vergelding, maar met relatie en omgang met God. Abraham heeft nooit een wet gehad, want die kwam pas 430 jaar later, Abraham ging zonder de wet met God om, maar als je dat niet wil, gaat God allemaal “korban’s” instellen, dat betekent dat je met God gaat wandelen, dat je een relatie krijgt. Als je denkt dat het kruis en de kruisiging in de  wet voorkomt, dan ben je van de genade vervallen. Christus heeft de wet vervuld en gaat het nog vervullen in het Koninkrijk van Israël, nadat ze wedergeboren zijn. Maar Christus heeft nog meer gedaan, De Rechtvaardige heeft veel meer gedaan {genade} dan dat Hij had moeten doen. En Paulus heeft de bediening der genade ontvangen en verkondigd.

Johannes 19 vers 18.

Waar zij Hem kruisigden en met Hem twee anderen, aan weerszijde één, en Jezus in het midden. Heel belangrijk is dat hier niet bijstaat opdat de schrift vervuld zou worden. Dat staat namelijk wel in vers 24, 28 en 36. Vers 24: Laten wij dit niet scheuren, maar erom loten, voor wie het zijn zal, zodat het schriftwoord vervuld werd. In Psalm 22 vers 19 gaat het niet over de kruisiging, maar wat er met de Rechtvaardige gebeurd is. De mens wilde wel Zijn buitenkant, maar de binnenkant, het hart van de rechtvaardige wilde men niet. In Psalm 22 gaat het over het uitroeien van de Rechtvaardige, niet door het kruis, maar Hij had volgens de wet gestenigd moeten worden {Lev.24 vers 16}. De tekst “Mij dorst”uit vers 28 en “geen been zal gebroken worden” is een vervulling van de Schrift. In Exodus 12 vers 46 staat: In één huis zal het gegeten worden; gij zult van het vlees niets uit het huis naar buiten brengen; geen been zult gij ervan breken. Bepaalde aspecten zijn in de kruisiging vervuld, maar lang niet allemaal. De kruisiging is een daad buiten de wet om, het Paaslam is voor Israël, en moet in het huis gegeten worden, en werd door het volk Israël zelf geslacht naar een bepaalde ordening. De kruisiging echter, was een heidens gebruik. Want volgens de Thora had Jezus moeten leven, want wie de wet doet zal leven, en Jezus had de wet volbracht. Jezus heeft er nooit op aan gestuurd om zich te laten kruisigen, want als Pilatus zegt: ik vind in Hem geen schuld, is dat het moment voor Zijn vrijheid. Zij riepen God niet aan, zij waren vol van zichzelf en hun eigen positie, heel ver weg van het vaderhart. Hand.13 vers 28-29: wordt de gebeurtenis beschreven na de kruisiging: toen zij alles volbracht hadden, wat van Hem geschreven stond, namen zij Hem af van het hout en legden Hem in een graf. In het 40e vers wordt over iets wonderlijks gesproken, daar staat n.l, Ziet dan toe, dat u niet overkome, wat in de profeten gezegd is. Wij zeggen dat alles vervuld moest worden, maar in dit vers wordt men gewaarschuwd, dat men moet toezien, dat ons niets overkomt, dus dan gaat de profetie niet door. Dat gold ook voor de Here Jezus, maar als men niet luisterde en toch de Heer aan het kruis nagelde, gaat God het ten goede gedenken. God heeft ons niet lief omdat de Here Jezus een prijs heeft betaald, maar God heeft ons lief en daarom gaf Hij ons Zijn Zoon, en die hebben wij gekruisigd, maar nochtans heeft Hij ons lief. God heeft Jezus opgewekt, niet om ons betaalt te zetten. In Psalm130 vers 4 staat: Maar bij u is vergeving, opdat Gij gevreesd wordt, ontzag krijgt voor die grote liefde. En de liefde hoopt alle dingen {1Kor. 13 vers 7}. Zo hebben God en Christus de kruisiging verdragen, opdat men overtuigd zou worden dat God onaantastbaar is in de liefde. Zijn Ja overwint ons Nee.

Bloed.

Het Hebreeuwse woord voor “bloed” is “dam”, als je daar de Aleph voor zet, dan krijg je de éénheid. Je krijgt dan “A-dam”, dus met Zijn bloed worden de dingen weer één gemaakt. Met het bloed van Jezus worden alle dingen weer één gemaakt. Dat is het doel van Jezus leven, van Gods plan om alles weer één te maken, dat is nou het liefste wat Hij doet, alles één maken, en dat zal gelukken, want Hij zal nooit laten varen de werken Zijner handen. Zo is in wezen de weg van Christus dezelfde weg als van de Vader. Het doel van de Vader is, dat ze Zijn hart leren verstaan, al slaat de mens Mijn Zoon aan het kruis, Ik maak Hem tot een hoeksteen. En die Hoeksteen had niet gedood mogen worden. Een voorbeeld staat in Gen.20 vers 4: Heer, zult Gij dan een rechtvaardig volk doden?. Ook Abraham werd op het matje geroepen, in vers 9 staat: Gij hebt tegenover mij dingen gedaan, die niet gedaan mochten worden. Zo is het ook met de kruisiging van de Here Jezus, in wezen moeten we zeggen, “er zijn dingen gebeurd {kruisiging} die niet gedaan mochten worden. Hij is voor ons tot zonde gemaakt {2 Kor.5 vers 21}d.i. Zijn doel gemist n.l de kruisiging, maar God heeft Hem opgewekt.

Joh.5 vers 39-42;

Onderzoekt {gebiedende wijs} de Schriften, want gij meent daarin eeuwig leven te hebben, en deze zijn het, welke van Mij getuigen, en toch wilt gij niet tot Mij komen om leven te hebben. Eer van mensen behoef Ik niet, maar Ik ken u: gij hebt de liefde Gods niet in uzelf. Als Jezus zegt, onderzoekt de Schriften, kon men dat niet omdat ze de liefde Gods niet in zichzelf hadden. De liefdeloosheid was de oorzaak dat de mens Jezus wilde doden. Je leest in Joh.5 vers 18 dat men steeds naar een reden zocht om Hem te doden, maar als ze overspoeld waren van de liefde Gods had men de Christus niet gekruisigd. Hier zien we nogmaals dat de kruisiging niet van de Vader uitging.

Joh.5 vers 36;

Maar Ik heb een getuigenis, gewichtiger dan dat van Johannes; want de werken, die Mij de Vader gegeven heeft om te volbrengen, juist die werken, die Ik doe, getuigen van Mij, dat de Vader Mij gezonden heeft. De werken waartoe Hij gezonden was, was niet de kruisiging, je leest in Matth 23 vers 37 dat de Heer de kinderen wilde vergaderen, dat was het werk van de Vader en de Zoon. De mensen hebben geen goed vaderbeeld in zich. De verloren zoon had een goede herinnering aan zijn vader, een goed beeld, geen angst o.i.d. De verzoening tussen de vader en de verloren zoon ging gepaard zonder het kruis. De man met het kleine talent zei dat hij streng was, die had een heel ander Vaderbeeld, en werd daarom ook zo beoordeeld. Paulus zegt terecht: met het oordeel waarmee je meet word je gemeten.

Filpp.2 vers 8;

En in zijn uiterlijk als een mens bevonden, heeft Hij Zich vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de dood des kruises. Als we daar Spreuken 16 vers 6 naast nemen; Door liefde en trouw wordt de ongerechtigheid verzoend, door de vreze des Heren wijkt men van het kwaad. Hier staat dat door liefde en trouw de ongerechtigheid verzoend wordt, niet door vergelding. Zo is Christus door goedertierenheid en trouw, trouw gebleven aan Zijn opdracht, om lief te hebben tot het einde, ja zelfs tot de dood van het kruis. Laat ook die gezindheid in ons wonen, om een ieder vast te houden. Want dat is het leven wat we krijgen van God, als we geloven in Christus Jezus, dan worden we vasthouders en dat heeft tot resultaat in Filpp.2 vers 10; opdat in de naam van Jezus zich alle knie zou buigen van hen, die in de hemel en die op aarde en die onder de aarde zijn, en alle tong zou belijden Jezus Christus is Here, tot eer van God, de Vader. Niet de dood van Jezus, maar Zijn leven, Zijn trouw, Zijn goedertierenheid is verzoenend. Zijn leven was een geschenk van God {Mark10 vers 45 en Matth.20 vers 28}.

1Joh2 vers 12;

Ik schrijf u, kinderkens, want de zonden zijn u vergeven om zijns Naams wil. In deze test wordt niet gesproken over Zijn dood.

1Joh.4 vers 10;

Hierin is de liefde, niet dat wij God liefgehad hebben, maar dat Hij ons heeft liefgehad en zijn Zoon gezonden heeft, als een verzoening voor onze zonden. Net zoals in de vorige tekst gaat het hier niet over de dood van Christus. Het moeten sterven is niet hetzelfde, als gedood worden door de mens. De vraag is, heeft God de mensenhanden nodig gehad, hebben wij dan de moord uitgevoerd die God voor ogen had, moet God ons dankbaar zijn? Jezus is niet volgens Gods plan gedood, nergens in de Schrift werd een slachtoffer zo behandeld voor de zonden. Als Jezus moest lijden, wil dat dan zeggen dat mensen hem dat moesten aan doen. Neen, maar het is wel zo dat Hij het Leven Gods openbaart, er gelijk weerstand tegen komt. Dat leven is zoals Paulus zegt in 1Tim4 vers 9-11, omdat wij de Hoop hebben op de levende God, die een Redder is van alle mensen, worden wij gesmaad, maar voor ons is dit woord getrouw en alle aanneming waardig. Daar komt nog bij, toen Jezus stierf heeft Zijn Vader de vergankelijke schepping en het vonnis over de zonde, in Genesis als het ware, innerlijk beleefd, en heeft daaruit Zijn verzoening gemaakt en gezegd door deze daad van Adam, en deze daad van de Laatste Adam, {Jezus} komt alles terug. Het was Zijn oogappel, zoals Israël. Denk eens aan de vraag, kan ook een moeder haar zuigeling vergeten, zo heeft ook de Vader van onze Here Jezus Christus dit alles beleefd. Het lijden van de wereld gaat niet buiten Hem om en daarom zal God ook alle tranen van de ogen afwissen. {Openb.21vers 4 }. Opmerkelijk is, dat de Vader dit zelf doet en niet de Zoon. Daar laat de Vader het niet meer over aan de Zoon, maar kan eindelijk Zelf Zijn Vader hart open laten gaan, want ook de tweede dood, de poel des vuurs, wordt verslonden door het leven, maar dat gaat de Vader zelf doen, opdat “Vader zal zijn alles in allen”. De dwaasheid van het kruis is, dat Jezus bidt: Vader vergeef het hun want ze weten niet wat ze doen, en die vergeving strekt zich ook uit over de tweede dood, dat is als het ware de grootste openbaring van het Vaderhart, want niemand had dit verwacht dat ook zij die buiten zijn, binnen mogen komen. {Openb.21 vers 8.} De oproep komt uit vers 6 waar staat:….Ik zal de dorstige geven uit de bron van het water des levens om niet, en dit zal geschieden voor de ogen die al binnen zijn in de stad zoals

 1. Israël
 2. de volkeren
 3. het Lichaam van Christus

Want ook zij moeten leren dat deze laatsten uiteindelijk de eersten zullen zijn

Op deze site staan nog enkele artikelen die betrekking hebben op dit onderwerp. De poel des vuurs zal een bevestiging zijn van de liefde van de Vader, en niet Zijn vergelding, wat veelal geleerd wordt in het christendom. Zij zullen dit nog moeten leren, als men dit niet in deze eeuw of in de toekomende eeuw geleerd hebben. Dan zullen zij beschaamd staan, dat ze een verkeerd Vaderbeeld hadden, maar ook dat zal de Vader hun vergeven en genezen. Dan zal pas echt gezien worden {niet geloofd}, die hoogte en breedte en lengte en de diepte van Vaders grote Liefde. Dan worden alle monden gestopt, dan zal Hij zwijgen in Zijn liefde, dan er is aan Zijn liefde niet meer te twijfelen. Dan is het lijden van de Vader ook voorbij. Want dan is Hij Vader geworden van alles en iedereen en daarom kan de kruisiging geen vergelding zijn, maar een openbaring van het Vaderhart.

De verlokking van het vlees.

De verlokking van het vlees is je eigen weg gaan, en dat is altijd de ander buiten sluiten. Zoals Saulus die met Gods Woord de boel kapot sloeg, maar Paulus werd en toen iedereen insloot. Zo is het ook met Christus, Hij is tot het uiterste gegaan, Hij zei, Vader, vergeef het hun want ze weten niet wat ze doen. Dat betekent “laat de mens niet los”. Dat is wandelen naar de Geest en niet naar het vlees. God verzoekt niemand, maar beproefd wel, en de beproeving is: “dat God kijkt of je Zijn liefde begrijpt”, zoals bij het offer van Isaäk wat Abraham moest brengen. Dan zegt God tegen Abraham, nu weet ik {Gen. 22 vers 12}, het Hebr. Woord Jada betekent “het kennen in de liefde”, Dan zegt God tegen Abraham, nu ben je net zoals Ik. Je hebt er alles voor over om de ander bij Mij te brengen. {overigens, Isaäk werd niet op een hout gespijkerd}.

Teksten waar vergeving voorkomt zonder bloedstorting.

–   Hosea 6 vers 6; Micha7 vers 18-19; Matth.23 vers 37; Matth.6 vers 14-15; Mark:11 vers 25-26;Gen.32 vers 20-21;

–    Exodus.30 vers 11-16; Lev.5 vers 11-13; Lev.2 vers 2 en 9; Lev.6 vers 15-21;

–   Num.16 vers 44-50; Num.31 vers 21-23; Num.31 48-54;

–     Hebr.9 vers 22; Hebr.10 vers 2-5 en vers 18.

Een belangrijk schriftgedeelte is Jes: 53, een uitleg over dit Bijbelgedeelte kunt u lezen op deze site. Het artikel heet: “De wil van God en het kruis”

Vergeving zonder bloed.

David heeft ervaren dat vergeving zonder bloed geschied is. David had overspel gedaan met Batseba, als Nathan deze zonde onder David’s aandacht brengt krijgt David berouw. Nu lijkt er een probleem te ontstaan, want onder de wet is er geen mogelijkheid om daarvan verzoening te doen. Volgens de wet had David hiervoor moeten sterven. Toch zegt Nathan tegen David: De Here heeft uw zonde vergeven: gij zult niet sterven. Wat heel bijzonder was, want in Lev.20 vers 10 moest zowel de “overspeler als de overspeelster” gedood worden. Maar waarom kreeg David vergeving. Omdat David buiten de wet om beroep doet op de Naam van God {zie Ps.51 vers 3 en 4}wees mij genadig, o God, naar uw goedertierenheid, delg mijn overtredingen uit naar uw grote barmhartigheid. De wet kan hem hier niet in voorzien van vergeving, Maar alleen op Gods Naam. In Ps 32 vers 1-2 wordt ook een beroep gedaan op De Naam. Welzalig hij, wiens overtreding vergeven, wiens zonde bedekt is, welzalig de mens, wie de Here de ongerechtigheid niet toerekent. David had dit ontdekt buiten de wet om, zie verder in Ps.40 vers 7; Ps51 vers 18-19; Ps.103 vers 1-22. Saul zegt in 1Sam.20 vers 31, dat David een kind des doods is, en daar had Saul naar de wet volkomen gelijk in. Maar Saul kon niet verder kijken dan de wet. {later, in de bediening van Paulus kwam het Evangelie van de verzoening aan het licht}. Ook de profeten hebben vaak een beroep gedaan op de naam van God, die waren er zich van bewust, dat er meer was dan de wet. Zo is het ook met de Here Jezus, die in het “onze Vader” zegt in Matth.6 vers 9-8: uw Naam worden geheiligd, en die naam is de “Ik Ben”, Ik zal er zijn, die naam is groot van goedertierenheid en barmhartigheid, dit is al buiten alle ceremoniën om, want als er staat. “vergeef ons onze schulden” is dat buiten de ceremoniën om, buiten de priesters om. Ook staat er niet: sla onze zonden aan het kruis. Zo is het ook bij de profeten in Jer. 9 vers 24 bijv: maar wie roemen wil, roeme hierin, dat Hij verstand heeft en Mij kent, dat Ik de Here ben, die goedertierenheid, recht en gerechtigheid op aarde doe; want in zodanigen heb Ik behagen, luidt het woord des heren. Zie verder de teksten Dan. 9 vers 4-5; Joël 2 vers 12-13; Jona. 4 vers 1-2; Micha 7 vers 18. Deze teksten verwijzen naar de Naam van God, ze zeggen ons dat de Israëliet die het schrift kende, zich bewust kon zijn dat er meer was dan de wet. Zeker de Levieten, de onderwijzers hadden dit moeten begrijpen.

De drinkbeker.

De Here Jezus sprak de woorden “niet mijn wil maar uw wil geschiede”, dat betekent dat Jezus moest leren dat de Vader nooit zal loslaten de werken van Zijn handen. Ook al gaat dat buiten de Vader om, die zulke gedachte nooit gehad heeft. Maar als men de Christus dan toch wil kruisigen, dan gaat de Vader daarin mee om openbaar te maken dat Hij onvoorwaardelijk lief heeft. De afkeer van deze daad kunnen we zien in de drie uur durende duisternis, waar de Vader laat zien dat deze daad uit het hart van de mens kwam. Daarom was er de duisternis, vanwege de duistere dood. De Vader voelde zich als het ware verlaten van zijn schepping, die Hij zo liefhad en dat Hem dit werd aangedaan heeft Hij op deze manier willen uitdrukken. Het kruisigen van de Zoon heeft deze reactie van de Vader teweeg gebracht. Wie gaat nu iemand kruisigen die het beste gegeven heeft. Het verlaten van de Zoon in de drie uur durende duisternis bewijst dat de Vader het niet eens was met deze daad. Maar God heeft Hem opgewekt, en Hem alsnog Het Leven gegeven waar Hij recht op had. Net zoals de weg van Kaïn, je heb je broeder gekruisigd, maar God zegt, Ik zal je beschermen, en dat is belangeloze liefde, want uiteindelijk zal Hij iedereen thuis brengen, daar kan geen zonde tegenop. Paulus zegt: waar de zonde meer wordt, wordt niet de straf meer, maar de Genade, en dat is naar onze maatstaf niet rechtvaardig. Maar van Gods kant is het wel zo, want een Rechtvaardige is iemand die nooit loslaat waar Hij mee begonnen is. In het kruis heeft de genade het hoogste punt bereikt, geen zonde komt hier overéén, de zonde is aan het hout genageld. De dwaasheid van de kruisiging laat zien, de liefde van de Vader, die altijd groter is dan de haat van de mens. En dat is geopenbaard op Golgotha en niet een schuldbetaling aan de Vader. En toch heeft de mens weer kans gezien dit feit te verduisteren, en er weer een schuldbetaling van te maken. Zo wordt ook het hart van de Vader weer duister gemaakt. Niet Mijn wil maar Uw wil geschiede heeft niets te maken met vergelding of schuldbetaling, maar alles met de trouw van God. Het is als het ware de drinkbeker van de trouw van God, die Jezus heeft leeg gedronken.

Zie het artikel “Het probleem van de tweede dood”

Zie het artikel “De betekenis van zwavel”

Zie het artikel “Bomen langs het water”

Zie het artikel “De wil van God en het kruis”

Laat een commentaar achter

Zoeken

Column

Sagrada Familía in Barcelona

Enige tijd geleden zijn we enige dagen in Barcelona geweest. Een prachtige stad. De prachtige kathedraal de Sagrada Família was voor mijn vrouw en ik het absolute hoogtepunt. In 1883 begon de architect Gaudí zijn levenswerk. Nu 138 jaar later genieten miljoenen mensen per jaar van deze nog steeds onvoltooide kerk. Indrukwekkend is de schitterende […]

579755 bezoekers sinds 07-06-2010