Liefhebben

12-01-2013 door Joop Neven

“Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe” {Joh3:16}.

Is er één woord dat meer centraal staat in de Bijbel dan de Liefde en liefhebben? God IS liefde, zegt 1 Johannes 4:8 en 16. Liefhebben…. Hebt uw naaste lief…. En uw vijanden…. {Matth.5:43-44}, maar weten wij eigenlijk wel wat dit zeggen wil?

Drie woorden voor “liefde”

Het Grieks kent drie woorden, die wij met “liefhebben”kunnen vertalen

1 “eros” heeft te maken met sexuele verlangens, daar zit ons woord “erotisch”is. Dit woord komt in het Grieks van het NT niet voor

2 “phileo”, wordt vertaald met “liefhebben”

3 “agapé” wordt ook vertaald met “liefhebben”, maar er ligt een wereld van verschil tussen.

We gebruiken in onze spreektaal regelmatig een woord dat het verschil duidelijk kan maken: nl. “houden van”. Op het eerste gezicht is er weinig verschil tussen “liefhebben”en “houden van”. Beide woorden worden door elkaar gebruikt. Een jongen kan tegen zijn meisje zeggen dat hij van haar houdt, maar ook dat hij haar lief heeft. Aan de andere kant kun je zeggen: Ik houd van …. Lekker eten…fietsen…. Sport. En dan zijn dit zaken waar je niet het woord “liefhebben”kunt gebruiken. Je zegt nooit: “ik heb fietsen lief”. Dit is omdat het om materiële dingen gaat, maar toch ligt de oorzaak dieper. Wanneer je hier goed over nadenkt, zul je ontdekken dat dit allemaal zaken zijn waarbij de “liefde”naar jezelf gericht is. Je staat zelf in het middelpunt. Je houdt van sport, omdat het b.v goed is voor je lichaam, of omdat je het leuk vindt aan sport te doen. “Houden van” is in feite liefhebben omdat….. En dit wordt precies bedoeld met het Griekse woord “phileo”{waar het woord “philantropie” {liefdadigheid} in een merkwaardig licht komt te staan}. Het Griekse woord “agapé” is van een andere orde.

Wanneer “phileo” is “houden van”…. omdat, dan is “agapé” “ liefhebben”… ondanks, en daarbij stijgt “liefhebben” ver boven “houden van” uit. Het is van een hogere orde. Wanneer bij “houden van” {phileo} de liefde op zichzelf is gericht; bij “liefhebben”{ agapé} is de liefde juist belangeloos, zonder voorwaarde vooraf.

In feite kan God alleen “liefhebben”, al zien we iets van die “liefde” is de verhouding moeder en kind. Het kind kan doen wat het wil, het kan de moeder verdriet doen, toch blijft de liefde van de moeder voor het kind bestaan. Nu gaan we steeds beter begrijpen van de liefde van God voor Zijn schepping en voor Zijn schepselen. “Want alzo lief heeft God de wereld …..gehad”, zult u zeggen. Nee, Hij heeft de wereld nog steeds lief, ondanks het vele verdriet wat het Hem bezorgt. Hij heeft haar lief ondanks alles. Het woord “ gehad” staat in een zogenaamde aoristus, dat betekent, onbepaalde tijd, die verleden, heden en toekomst insluit.

God heeft de wereld lief, ondanks alles. Het duidelijkste komt het verschil tussen “liefhebben” en “houden van” wel naar voren in Johannes 21, wanneer de Here Jezus aan Petrus vraagt: “Simon, zoon van Johannes, hebt gij Mij waarlijk lief meer dan dezen? {agapé}. Hij zeide tot hem: Ja, Here, Gij weet, dat ik U liefheb” {phileo} “ Hij zeide ten tweede male weder tot hem: Simon, zoon van Johannes, hebt gij Mij waarlijk lief?{agapé} En hij zeide tot Hem: Ja, Here, Gij weet het, dat ik U liefheb.{phileo}”Hij zeide ten derde male tot hem: Simon, zoon van Johannes, hebt gij Mij lief? {phileo}. Nu daalde de Here Jezus af naar Petrus. En Petrus werd bedroefd, want toen begreep hij en antwoordde: “Here, Gij weet alles, Gij weet, dat ik U liefheb” {phileo}. Waarom hebben de vertalers nu niet gezegd “waarlijk lief”, zoals in de vorige verzen? Nog beter was het geweest wanneer ze “liefhebben” en “houden van” hadden gebruikt. Dan was het duidelijker geweest. Het zou duidelijker geweest zijn dat de Here Jezus geen “wraak” neemt omdat Petrus Hem driemaal verloochend heeft, door hem nu driemaal ’belijdenis” te laten doen, maat Petrus moest iets leren. En Petrus begreep, hij mocht van zijn Heer houden om alles wat hij voor Petrus gedaan had, maar Petrus moest ook leren dat er “liefde” bestaat die er is, niet omdat diegene iets voor ons gedaan heeft, maar ter wille van diegene zelf. Dat is dan liefde, die nooit vergaat, dat is belangeloze liefde, die lankmoedig, goedertieren, niet afgunstig, niet praalt die niet zichzelf zoekt en het kwade niet toerekent.

“Zo blijven dan: Geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de meeste van deze is de liefde” {1Kor.13}.

Het kan niet missen of de Liefde die hier beschreven wordt is niet minder dan de liefde Gods! Slechts van die liefde kan gezegd worden dat ze nimmer vergaat. Een Liefde die volstrekt onvoorwaardelijk is wat niet gebaseerd op deugden van de ander. In de Schrift is deze Liefde een realiteit: God heeft ieder mens lief. Niet vanwege verdiensten, niet om goed gedrag, zelfs niet omdat we Hem geloven. De grond van Gods liefde voor Zijn schepping is gelegen in het feit dat het Zijn schepping is. We zijn het werk van Zijn handen, en dat laat Hij nooit los.

“Hij wil dat alle mensen worden gered en Hij is een Redder van alle mensen” (1Tim.2:4; 4:10).

 

1 comment on “Liefhebben”


 1. Wim vd Toorn says:

  Dit is bron [HOOFD} waar uit de schepping vandaan komt,en ook nooit uit zal kunnen vallen.
  Dit is ook de ‘LIEFDE’ die in onze harten is uitgestort.
  Deze ‘LIEFDE’is nooit geschapen,maar kan alleen
  openbaar worde door de schepping, met zij’n
  tegenstellingen.
  Hemel en Aarde
  Man en Vrouw
  Water en Vuur
  Licht en Donker
  Liefde en Haat
  Rijk en Arm
  Kain en Abel
  Saul en David
  Dood en Leven
  Zichtbaar en Onzichtbaar
  Oude mens en Nieuwe mens
  Wolk en Vuurkolom
  Oorlog en Vrede enz,enz enz.

  Dit alles is nodig omd deze Liefde gestalte te geven,dit is de vreugde van God,om deze Liefde
  in al zijn schepselen te geven.
  Dit is het Hart van Vader waar mee Hij alles
  zal voltooien.
  Dit is ook waarvan Paulus zegt. Rom8:18

  Want ik houde het daarvoor, dat het lijden dezes tegenwoordigen tijds niet is te waarderen tegen de heerlijkheid, die aan ons zal geopenbaard worden.

  Dit is de Liefde die alle tegenstelling één,
  maakt,endaarom kan er niets uitgesloten worden
  Dan zou AGAPE zijn kracht verliezen,en dePHILEO
  de de overhand nemen.

  Als wij denken dat er iets verloren zal gaan dan komt het dat wij de BIJBEL lezen door de
  pilleo liefde dus EIGENBELANG,en net zoals Petrus erkennen het is allemaal eigenbelang.

  Dit is iegelijk het vlees “ike en de rest kan stikke”

  Maar de AGAPE ziet iederéén voltooid in Christus.

  Kolossenzen 1:28-29

  28 Denwelken wij verkondigen, vermanende een iegelijk MENS, en lerende een iegelijk MENS in alle wijsheid, opdat wij zouden een iegelijk MENS VOLMAAKT stellen in Christus Jezus;
  29 Waartoe ik ook arbeide, strijdende naar Zijn werking, die in mij werkt met kracht.

  Dit is de LIEFDE die werkte in Paulus,en dus
  ook in ons,minder kan niet.

  vr gr Wim

Laat een commentaar achter

Zoeken

Column

Sagrada Familía in Barcelona

Enige tijd geleden zijn we enige dagen in Barcelona geweest. Een prachtige stad. De prachtige kathedraal de Sagrada Família was voor mijn vrouw en ik het absolute hoogtepunt. In 1883 begon de architect Gaudí zijn levenswerk. Nu 138 jaar later genieten miljoenen mensen per jaar van deze nog steeds onvoltooide kerk. Indrukwekkend is de schitterende […]

583228 bezoekers sinds 07-06-2010