Licht en duisternis

11-11-2010 door Joop Neven

Dit thema speelt bij Paulus in de brief aan de Romeinen een grote rol, hij noemt het daar “Wet en geloof”. De wet is verstarrend; geloof is bevrijdend, liefhebbent, enz. Het verstard zijn is duisternis. Daar waar het aan het begin zich in het Woord manifesteert. In Genesis staat: “In den beginne schiep God de hemel en de aarde. De aarde was woest en ledig, en duisternis lag op de vloed, en de Geest Gods zweefde over de wateren”{Gen. Vers 1-2}. Het hele beeld is dus chaos, duisternis en de Geest Gods die over de wateren zweeft. Als je nu het water neemt als een beeld van “tijd”, van vloeiende tijd, een chaotische tijd, wervelend, kolkend water dat zich niet rustig voortbeweegt en je bedreigt. Dan komt pas Genesis 1 vers 3; “En God zeide ; Er zij licht, en er was licht”. Duisternis betekent altijd “verstarring”. In Exodus 10  wordt bij de 9e plaag in Egypte (Mitsrajim, zie artikel ‘Egypte- Mitsrajim, een tweeheid} duisternis gebruikt, en dan zie je wat er gebeurt, duisternis betekent dat iedereen en alles verstart en je blijft op de plaats waar je bent. Je kunt niets meer, algehele verstarring. Verstarren is, dat een beeld niet meer leeft, zo van, zo is het en niet anders! Verstarren betekent dus “duisternis”, het gebonden zijn waar men zich niet van kan bevrijden.

Licht

Licht betekent vrijheid, heel je leven over te kunnen laten aan God. Het woord voor simchah., vreugde 300-40-8-5, en het woord Moshiach  gezalfde 40-300-10-8, schrijf je in het Hebreeuws met dezelfde letters. Men zegt ook: ‘alleen de vreugdevolle mens is een verloste.’ Als je zo streng voor je uit zit te kijken, {duisternis} alles weet en precies kunt beschrijven hoe het zit, dan is het nog dwang. Paulus is daar zeer gevoelig over, en als je kijkt naar Paulus, waar Saulus Paulus werd, dan zien we – zoals de Brief aan de Galaten ook zegt – “Want gij hebt gehoord van mijn vroegere wandel in het Jodendom: ik heb de gemeente Gods bovenmate vervolgd en getracht haar uit te roeien, en in het Jodendom heb ik het verder gebracht dan vele van {mijn} tijdgenoten onder mijn volk, als hartstochtelijk ijveraar voor mijn voorvaderlijke overleveringen”{Galaten 1 vers 13-14}. Het wil zeggen, in de mens spelen deze beiden aspecten ‘wet en vrijheid’ voortdurend. Daarom zijn alle Brieven van Paulus getekend met dit teken van ‘wet en geloof” {vrijheid}. Men bedoelt hier geen wet, voorschriften zus en zo en voorschriften van vrijheid, maar wet is ook het gedrag van de mens in zijn vrijheid. Het ‘doet’ zich bij de mens vanzelf. Christus in U, dat is de volle vrijheid. In de Tweede Mens zijn wij volkomen vrij. De Mens, waarvan God gezegd had: dat wordt de kroon van Mijn schepping. Dat wordt de Mens, die met Mij zal regeren, en uiteindelijk een ieder thuis zal brengen. God is daar nooit van los gekomen. God heeft nooit zijn oorspronkelijke plan losgelaten. Christus is de Zoon van de Rechterhand, de Benjamin. Eerst had Jacobs zoon een andere naam: Zoon van mijn ellende {Ben-Oni}, maar dan komt Jacob en zegt: Hij moet anders heten: Benjamin, dat wordt de Zoon van de Rechterhand. Dat is ook Gods bedoeling met ons: “Die Hij heeft gewrocht in Christus, door Hem uit de doden op te wekken en Hem te zetten aan zijn rechthand in de hemelse gewesten, boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en alle naam, die genoemd wordt niet alleen in deze, maar ook in de toekomende eeuw. En Hij heeft alles onder zijn voeten gesteld en Hem als hoofd boven al wat is, gegeven aan de gemeente, die zijn lichaam is, vervuld met Hem, die alles in allen volmaakt”{Efeze.1 vers 20-23}. Dit gedeelte uit de Schrift is zo groots, hier wordt de liefde van God voor Zijn schepselen getoond. Hier staat namelijk dat de Christus nog niet compleet is, en dat de gelovigen van nu, de leden van het Lichaam van Christus, straks de Christus compleet te zullen gaan maken, en dat maar met één doel, om de wereld te tonen hoe Hij is, het toonbeeld is van liefde , barmhartigheid en vrede. Hoe ver kan genade gaan. Licht en duisternis, te kiezen hoeven we niet, want het Licht der wereld heeft gekozen voor Zijn schepping. “Zo blijven dan: Geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de meeste {Lett. grotere} van deze is de liefde”{1Kor.13 vers 13}.

Laat een commentaar achter

Zoeken

Column

Sagrada Familía in Barcelona

Enige tijd geleden zijn we enige dagen in Barcelona geweest. Een prachtige stad. De prachtige kathedraal de Sagrada Família was voor mijn vrouw en ik het absolute hoogtepunt. In 1883 begon de architect Gaudí zijn levenswerk. Nu 138 jaar later genieten miljoenen mensen per jaar van deze nog steeds onvoltooide kerk. Indrukwekkend is de schitterende […]

583228 bezoekers sinds 07-06-2010