Leven wij nu in het nieuwe verbond?

13-01-2011 door Joop Neven

Wat is een verbond, en met wie is het gesloten? Dat is een belangrijke vraag. Een verbond is volgens het woordenboek, “een overeenkomst tussen twee of meer personen, een plechtige belofte bepaalde dingen wel of juist niet te verrichten; een document dat de voorwaarden van een overeenkomst bevat”.

Verbondssluiting

“Nu dan, indien gij aandachtig naar Mij luistert en mijn verbond bewaart, dan zult gij uit alle volken Mij ten eigendom zijn, want de ganse aarde behoort Mij” {Gen.19 vers 5}

“…Hij nam het boek des verbonds en las het voor de oren van het volk en zij zeiden: Alles wat de Here gesproken heeft, zullen wij doen en daarnaar zullen wij horen. Toen nam Mozes het bloed en sprengde het op het volk en hij zeide: Zie, het bloed van het verbond dat de Here met u sluit, op grond van al deze woorden” {Gen.24 vers 7en 8}.

Het verbond is dus gesloten met Israël, en het nieuwe verbond wordt gesloten met hetzelfde volk waar eens het oude verbond mee is gesloten. En het wonderlijke is, dat de kerkgeschiedenis ervan uitgaat dat het nieuwe verbond gesloten is met de kerk, terwijl Jeremia toch duidelijk spreekt over “het huis Israëls”. “Zie, de dagen komen, luidt het woord des Heren, dat Ik met het huis van Israël en het huis van Juda een nieuw verbond sluiten zal. Niet zoals het verbond, dat Ik met hun vaderen gesloten heb ten dage dat Ik hen bij de hand nam, om hen uit het land Egypte te leiden: mijn verbond dat zij verbroken hebben….”{Jeremia31 vers 31 en 32}. Niemand kan de belofte van God aan Israël ontnemen. Het nieuwe verbond is beloofd aan Israël in de toekomst. Het nieuw verbond dat God zal sluiten met het huis van Israël, zal een verbond van genade zijn, omdat alle verplichtingen bij God liggen. “Want dit is het verbond, waarmee Ik Mij verbinden zal aan het huis Israëls na die dagen, spreekt de Here: Ik zal mijn wetten in hun verstand leggen, en Ik zal die in hun harten schrijven, en Ik zal hun tot een God zijn en zij zullen Mij tot een volk zijn” {Hebr.8 vers 10}.”Ik zal….Ik zal….” Het nieuwe verbond staat symbool voor pure genade. Hij staat garant voor de goede afloop. Het zal Gods volk zijn, Hij zal hun God zijn. Zijn wet wordt in hun hart ingeschreven, het ontvangt Gods Geest. Onder de Richteren en Koningen hadden slechts enkelen de Geest. In de Pinkstertijd was het aantal groter. Maar eenmaal zal God Zijn Geest uitgieten op alle vlees {Joël 2 vers 28}. Pinksteren is hiervan slechts een voorvervulling. De krachten van de toekomende eeuw moeten nog in hun volheid uitbreken, de oogst moet nog komen. “…en Ik zal u herders naar mijn hart geven, die u zullen weiden met kennis en verstand”{Jeremia 3 vers 15}.

 Maar het is wel zo dat de Geest van het nieuw verbond nu al werkzaam is sinds de opstanding van Christus. Hij werd een “levendmakende geest”. En daarvan is Paulus de verkondiger van. “..die ons ook bekwaam gemaakt heeft om dienaren te zijn van een nieuw verbond, niet {der} letter, maar {des} Geestes, want de letter doodt, maar de Geest maakt levens”. {2Kor.3 vers 6}. En in 2 Korinthe 1 vers 22 zegt hij: “… die ook zijn zegel op ons gedrukt en de Geest tot onderpand in onze harten gegeven heeft”. De gelovige in deze bedeling hebben daar nu al deel aan.

Geworteld en gegrond in de liefde

“Geworteld en gegrond in de liefde, zult gij dan samen met alle heiligen, in staat zijn te vatten, hoe groot de breedte en lengte en hoogte en diepte is, en te kennen de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat, opdat gij vervuld wordt tot alle volheid Gods” {Efeze 3 vers 18}. Een prachtige uiteenzetting van Paulus.

–  De aardse erfenis van het land der belofte, zoals beloofd aan Abraham, wordt gedefinieerd door 2 maten, namelijk de breedte en de lengte {Gen.13 vers 17}.

–  De hemelse erfenis van de hemelse stad, het nieuwe Jeruzalem, de hemelse kant van de erfenis van Abraham, wordt gedefinieerd door 3 maten, namelijk de breedte, lengte en hoogte Openb.21 vers 16.

–  De erfenis van de verborgenheid, van Christus bij de heilige {Efe.1 vers 18} in de hemelse gewesten, het bovenhemelse, wordt gedefinieerd door 4 maten, namelijk de breedte, lengte hoogte en de diepte {Efe.3 vers 18}.

Wij zien hier bevestigd hoe 3 gescheiden sferen van zegen zijn, 3 roepingen van 3 vergaderingen van gelovigen.

–  De roeping van Abraham van het aardse zaad, de gemeente van Israël met als erfdeel “Het Land”

–  De roeping van het hemelse zaad van Abraham, erfdeel “de Hemelse stad”

–  De roeping van “Het Lichaam van Christus, de gemeente van het Ene Lichaam, met als zegen en erfdeel “ De positie ver boven alles”.

De gemeente, het Lichaam van Christus heeft een geweldige inwonende schat. Paulus zegt in Efeze 4 vers 1-6: “…de eenheid des Geestes te bewaren door de bands des vredes: één lichaam en één Geest, gelijk gij ook geroepen zijt in de ene hoop uwer roeping, één Here, één geloof, één doop, één God en Vader van allen, die boven allen en door allen en in allen”. De gelovigen in deze aioon {bedeling} zien niet uit naar een nieuw verbond, maar hebben de eenheid al ontvangen en leren de volle kennis van de Zoon Gods, de mannelijk rijpheid, de maat van de wasdom der volheid van Christus, Efeze 4 vers 13. “dan zijn wij niet meer onmondig, op en neer, heen en weder geslingerd onder invloed van allerlei wind van leer”{Efeze 4 vers 14}. Wanneer de Gemeente, Het Lichaam van Christus als collectief de volwassenheid heeft bereikt zijn de gave van Efeze 4 vers 11  met het daaraan verbonden gezag verleden tijd.         

Wat denkt u, zal het Lichaam van Christus onder het nieuwe verbond vallen? Als er nu al zo’n eenheid van geloof is? “Hem nu, die blijkens de kracht, welke in ons werkt, bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij bidden of beseffen, Hem zij de heerlijkheid in de gemeente en in Christus Jezus tot in alle geslachten, van eeuwigheid tot eeuwigheid! Amen”. {Efe.3 vers 20-21}. Wij moeten niet op Israëls belofte gaan staan, maar zien op Hem, de Voleinder des geloofs, daarin vinden we de naspeurlijke rijkdom.

Laat een commentaar achter

Zoeken

Column

Sagrada Familía in Barcelona

Enige tijd geleden zijn we enige dagen in Barcelona geweest. Een prachtige stad. De prachtige kathedraal de Sagrada Família was voor mijn vrouw en ik het absolute hoogtepunt. In 1883 begon de architect Gaudí zijn levenswerk. Nu 138 jaar later genieten miljoenen mensen per jaar van deze nog steeds onvoltooide kerk. Indrukwekkend is de schitterende […]

582954 bezoekers sinds 07-06-2010