Leven in eeuwigheid.

30-05-2010 door Joop Neven

“En de Here God zeide: Zie, de mens is geworden als Onzer een door de kennis van goed en kwaad; nu dan, laat hij zijn hand niet uitstrekken en ook van de boom des levens nemen en eten, zodat hij in eeuwigheid zou leven. Toen zond de Here God hem weg uit de hof van Eden om de aardbodem te bewerken, waaruit hij genomen  was. {Gen.3 vers 22-23}. Uit deze tekst heeft men opgemaakt, dat Adam eeuwig had kunnen blijven leven als hij God gehoorzaam was geweest. Maar staat dit er? Of is er juist in uitgedrukt, dat Adam geen eeuwig leven in zichzelf had en dat alleen had door het eten van de boom des levens. Om te kunnen leven, had hij de boom des levens nodig. Natuurlijk is dat een type van Christus, maar daar gaat het hier niet over. In de tekst wordt uitgedrukt, dat Adam, om te kunnen blijven leven, de letterlijke vrucht van de boom des levens telkens nodig had. Zonder die vrucht was hij sterfelijk. Door het eten van de boom des levens had hij “eeuwig”, dat is, de aioon uit kunnen leven. Dit is de kracht van de Hebreeuwse uitdrukking le-olam. Tot aan het eind van de eeuw. Adam is 930 jaar geworden, de eeuw heeft 1656 geduurd, dus Adam leefde niet de eeuw uit en had dus geen “eeuwig”  leven.

Onsterfelijk – sterfelijk

Om hier helderheid in te krijgen moet men twee dingen zien; eerst de aionen en dan dat geen enkel schepsel leven heeft in zichzelf. Dat is juist het karakter van de schepping. De eerste mens kreeg geen ziel, maar werd een levende ziel. God alleen bezit leven in Zichzelf. Nergens leert de Schrift de onsterfelijkheid van de enig schepsel, nergens ook de onsterfelijkheid  van de ziel. Wel zegt de Schrift, dat de ziel die zondigt, zal sterven. {Ez.18 vers 4}. Nergens, dat de ziel niet kan sterven.. De traditie leert, dat de mens uit ziel en lichaam bestaat dat zijn ziel bij het sterven het lichaam verlaat, dat het lichaam het stoffelijk of zielloos overschot is, dat de ziel voortleeft. God zegt: “In het zweet uws aanschijns zult gij brood eten, totdat gij tot de aardbodem wederkeert, omdat gij daaruit genomen zijt; want stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren” {Gen.3 vers 19}. Adam was sterfelijk geschapen en kon alleen zijn leven onderhouden door te eten van de boom des levens. Eenmaal zullen er bomen des levens zijn, zij zullen dienen tot genezing van de volkeren. {Openb.22 vers}. Adam had het leven door gehoorzaamheid moeten verwerven. Tot zolang diende de boom des levens. Na het keerpunt had een nieuwe aioon kunnen intreden, waarin hij in zichzelf aionisch {eeuwig} leven zou gehad hebben. Nu had hij alleen tijdelijk leven.

Christus

Door Christus is veel meer verworven dan dat in Adam verloren is gegaan. Wie denkt dat het volbrachte werk van Christus alleen terug verwierf, wat in Adam verloor is gegaan moet consequent zijn, en dan aanvaarden, dat hij voor het door Christus verworven leven, nog bomen des levens nodig heeft. Immers Adam had die ook nodig. Indien Christus nu niet meer gedaan heeft dan in Adams staat terug te brengen, dan zijn er stoffelijke vruchten nodig om het nieuwe leven in Christus te onderhouden. Maar Christus heeft veel meer tot stand gebracht; “derhalve, gelijk het door één daad van overtreding voor alle mensen tot veroordeling gekomen is, zo komt het ook door één daad van gerechtigheid voor alle mensen tot rechtvaardiging ten leven. Want, gelijk door de ongehoorzaamheid van één mens zeer velen {lett. de velen, dus allen}zondaren geworden zijn, zo zullen ook door de gehoorzaamheid van één zeer velen {lett. de velen, dus allen} rechtvaardig worden. {Rom.5 vers 18-19}. In Christus is uiteindelijk de gehele mensheid behouden. Het is werkelijk “volbracht”, dat Eén voor allen gestorven is.

God is trouw aan Zichzelf.

God is trouw aan de mens.

God is trouw aan zijn schepping, want Hij laat nooit varen de werken Zijner handen.

God heeft in Christus volkomen bereikt de bedoeling die Hij reeds bij de schepping van de mens had uitgesproken. In Christus een nieuwe schepping, naar Zijn beeld. God, is de bron en oorsprong van alle leven. Het Leven is verschenen, en de dood is verslonden tot overwinning. “opdat, gelijk de zonde als koning heerste in de dood, zo ook de genade zou heersen door rechtvaardigheid ten eeuwige leven door Jezus Christus, onze Here” {Rom.5 vers 21}. De gehele schepping kijk smachtend uit naar de openbaring der kinderen Gods {Rom.8 vers 19}. In het brandpunt van alle Goddelijke liefde, staat het kruis van Golgotha. Daarom Hem, het geslachte Lam, Hem, die alles tot Zichzelf verzoent, door tot vrede te brengen door Zijn bloed des kruises. Hij is opstaan tot een verzoening van de gehele wereld {kosmos}. “Want uit Hem en door Hem en tot hem zijn alle dingen: Hem zij de heerlijkheid tot in eeuwigheid”. {Rom.11 vers 36}. Christus is gisteren en heden dezelfde tot in eeuwigheid. Bij Hem is geen verandering. En zolang er één verloren is, kan Hij niet anders dan zoeken totdat Hij hem vindt.

Commentaren zijn gesloten.

Zoeken

Column

Sagrada Familía in Barcelona

Enige tijd geleden zijn we enige dagen in Barcelona geweest. Een prachtige stad. De prachtige kathedraal de Sagrada Família was voor mijn vrouw en ik het absolute hoogtepunt. In 1883 begon de architect Gaudí zijn levenswerk. Nu 138 jaar later genieten miljoenen mensen per jaar van deze nog steeds onvoltooide kerk. Indrukwekkend is de schitterende […]

583229 bezoekers sinds 07-06-2010