Laat ons mensen maken

30-05-2010 door Joop Neven

“Als een mens sterft, zou hij herleven? Dan zou ik hoop hebben al de dagen van mijn zware dienst, totdat mijn aflossing zou komen. Gij zoudt roepen en ik zou U antwoorden, Naar het maaksel uwer handen zoudt Gij verlangen” {Job 14 vers 14-15}. Het is belangrijk om op te merken, dat Job zijn hoop op een toekomstig leven niet baseert op iets dat hij heeft gedaan, of zou kunnen doen, maar op het feit van Gods eigendom met betrekking tot hem. Job zegt als het ware; “Ik ben een onvoltooid werkstuk van God; de Goddelijke handwerksman zal ernaar verlangen om Zijn werk af te maken, maar al moet ik sterven, eens zal ik weer tot leven komen”. Dat was Jobs hoop. Het is ook ónze hoop, en de hoop van de wereld. Toen God “in den beginne” {Gen.1 vers 1} zei: “Laat ons mensen maken, naar ons beeld, als onze gelijkenis” {Gen.1 vers 26}, toen bedoelde Hij niet slechts de eerste mens, maar Hij had het hele menselijke ras op het oog. Dat werk begon in Eden en is sindsdien onafgebroken doorgegaan. Het is tot nu toe slechts bij één enkel menselijk individu, de “volkomen mens”, de Here Jezus Christus, tot voltooiing gekomen. Zodoende werd Hij het model waarnaar al de verloste zullen worden omgevormd. Wanneer de vraag wordt gesteld: “Wat is de mens” {Ps. 8 vers 4}, Hebr.2 vers 6}, dan luidt het antwoord: Jezus! {Hebr.2 vers 5-10}. Tot nu toe is Jezus de enige mens die al voleindigd, voltooid en volmaakt is; Hij is de enige in wie het scheppend voornemen: “ Laat ons mensen maken, naar ons beeld, als onze gelijkenis” {Gen.1 vers 26}, ten volle is uitgevoerd, want Hij is “ de afstraling van de heerlijkheid van de Vader en de afdruk van Zijn wezen” {Hebr.1 vers 3}. De eerste mens kan niet op dezelfde manier naar het beeld en in de gelijkenis van God zijn geweest als Jezus, aangezien tussen de aard van die beiden in 1 Kor.15 vers 45-49 de volgende tegenstelling wordt aangebracht: “De eerste mens, Adam, werd een levende ziel, de laatste Adam een levenmakende geest. Doch het geestelijke kwam niet eerst, maar het natuurlijke, en daarna het geestelijke. De eerste mens is uit de aarde, stoffelijk; de tweede mens is uit de hemel. Gelijk de stoffelijke is, zijn ook de stoffelijken, en zoals de hemelse is, zo zijn ook de hemelsen. En gelijk wij het beeld van de stoffelijke gedragen hebben, zo zullen wij het beeld van de hemelse dragen” 1Kor.15 vers 45-49}. Hier zien we dat de eerste mens niet het volmaakte beeld en de gelijkenis van God kan zijn geweest, want hij werd op een totaal andere manier gemaakt dan de “tweede mens”, Jezus, die “het beeld van de onzichtbare God is” {Kol.1 vers 15}. Als we lezen, dat Adam naar Gods beeld werd geschapen, dan beseffen wij dat die uitspraak in profetische zin als een vooruitblik moet worden verstaan, want God “ maakt de doden levend en roept het niet-zijnde tot aanzijn” {Rom.4 vers 17}. Wij weten, dat Christus een heel andere natuur dan Adam ontving, en wij weten, dat Hij het patroon is waarnaar al de verlosten zullen worden omgevormd; wij weten ook dat Hij de “volkomen mens” is {Efe.4 vers 13}, “de mens Christus Jezus”, onze Middelaar bij de Vader {1Tim.2 vers 5}. Zo komt duidelijk uit dat Jezus Christus de volmaakte Mens is, dat Hij nu nog steeds een Mens is, “staande ter rechterhand Gods” {Hand.7 vers 56}, en dat “deze zelfde Jezus {Hand.1 vers 11} zal wederkomen, die God heeft aangewezen om de wereld te richten. Zo is het onvermijdelijk, dat Jezus Christus de voltooide Mens is, het enige individu dat het hele scheppingsproces reeds heeft doorlopen en dat het beeld en de gelijkenis van God al heeft bereikt

Commentaren zijn gesloten.

Zoeken

Column

Sagrada Familía in Barcelona

Enige tijd geleden zijn we enige dagen in Barcelona geweest. Een prachtige stad. De prachtige kathedraal de Sagrada Família was voor mijn vrouw en ik het absolute hoogtepunt. In 1883 begon de architect Gaudí zijn levenswerk. Nu 138 jaar later genieten miljoenen mensen per jaar van deze nog steeds onvoltooide kerk. Indrukwekkend is de schitterende […]

583230 bezoekers sinds 07-06-2010