Laat het woord zelf spreken!

26-05-2010 door Joop Neven

In de dogmatiek zien de woorden “wraak” en “vergelding” volkomen uit zijn ware betekenis gerukt. “Wraak” en “vergelding” klinkt ons meestal negatief en boosaardig in de oren. Als je wraak in de zin hebt, heb je immers niet veel goeds in gedachten. In wezen is het merkwaardig, dat door de woorden “wraak” en “vergelding” het beeld gekregen hebt van een God die onze vijand is. Maar “wraak” is in het Hebreeuws: nakam.  “Wraak” is: het herstel van de rechte verhoudingen in de gemeenschap of opgericht worden. Dus wraak heeft te maken met herstellen, het herstellen van verhoudingen, en niet met vijandschap of iets dergelijks. In Jesaja 35 vers 4 zien we het woord “vergelding” staan. Als wij het woord “vergelden” horen, dan klinkt daar heel wat in mee. Dat woord is vaak omgeven door heel wat pijn. Soms wordt vergelden gezien als het tegengestelde van vergeven. Of er wordt vergeven of er wordt vergolden. Eén van tweeën: als je vergeving krijgt, is er geen vergelding meer. En als er vergolden wordt, dan is er dus geen vergeving. Maar beide aspecten kunnen niet samengaan.

De Hebreeuwse betekenis voor “vergelden” {sjalaam} is: het herstel van de toegebrachte schade. Twee prachtige voorbeelden staan in Jesaja 59 vers 18 en Jesaja 35. In Jes.59 vers 18 staat: naar de daden zal Hij vergelden. Het woord “daden” betekent in dit verband; dat gene wat gerijpt is, wat rijp geworden is. Hij zal vergelden naar wat gerijpt is, naar de rijpe vruchten. En voordat iemand nu denkt: deze tekst moet je puur negatief lezen, is goed om op het vervolg te letten. Want het resultaat van vers 18 lezen we in vers 19: “En men zal vanwaar de zon ondergaat de naam des Heren vrezen {ontzag hebben} en vanwaar zij opgaat zijn heerlijkheid…. Maar de mooiste uitleg van de woorden “wraak” en “vergelding” geeft de Schrift zelf in Jesaja 35. Ik zou u willen aanraden om dit hoofdstuk eens aandachtig te lezen. Jesaja 35. De woestijn en het dorre land zullen zich verblijden, de steppe zal juichen en bloeien als een narcis; zij zal welig bloeien en juichen, ja, juichen en jubelen. De heerlijkheid van de Libanon is haar gegeven, de luister van de Karmel en van Saron; zij zullen aanschouwen de heerlijkheid des Heren, de luister van onze God. Sterkt de slappe handen en verstevigt de knikkende knieën. Zegt tot de versaagden van hart: wees sterk, vreest niet, zie, uw God zal komen met wraak, met vergelding Gods; Hij zal komen en Hij zal u verlossen. Dan zullen de ogen der blinden geopend en de oren der doven ontsloten worden; dan zal de lamme springen als een hert en de tong van de stomme zal jubelen; want in de woestijn zullen wateren ontspringen en beken in de steppe, en het gloeiende zand zal tot een plas worden en het dorstige land tot waterbronnen; waar de jakhalzen verblijven en legeren, zal gras met riet en biezen zijn. Daar zal een gebaande weg zijn, die heilige weg genaamd wordt; geen onreine zal die betreden; maar hij zal alleen voor hen zijn; reizigers noch dwazen zullen erop dolen. Daar zal geen leeuw zijn en geen verscheurend dier zal daarop komen; zij worden daar niet gevonden. Maar de verlosten wandelen daarop; de vrijgekochte des Heren zullen wederkeren en met gejubel in Sion komen; eeuwige vreugde zal op hun hoofd zijn, blijdschap en vreugde zullen zij verkrijgen, maar kommer en zuchten zullen wegvlieden. Dit prachtige gedeelte spreekt voor zichzelf. God vergeldt door het geven van “heelmaking” Hij geeft “sjaloom”. In de zuivere betekenis van het woord “vergelden”, is het kruis een vergelding geweest van de Vader, maar dan maar met één doel, het herstel van de toegebrachte schade, de heelmaking van alle mensen en de gehele schepping.

 

 

 

Commentaren zijn gesloten.

Zoeken

Column

Sagrada Familía in Barcelona

Enige tijd geleden zijn we enige dagen in Barcelona geweest. Een prachtige stad. De prachtige kathedraal de Sagrada Família was voor mijn vrouw en ik het absolute hoogtepunt. In 1883 begon de architect Gaudí zijn levenswerk. Nu 138 jaar later genieten miljoenen mensen per jaar van deze nog steeds onvoltooide kerk. Indrukwekkend is de schitterende […]

585441 bezoekers sinds 07-06-2010