Jezus wie bent u?

19-05-2013 door Wim Verdouw

Jezus

… wie bent u? …

de Zoon des mensen

de Zoon van de levende God

de Zoon van God

Gods Zoon

Zoon Gods

Wie is Jezus?, … is hij dezelfde als God? Er zijn veel christenen die “op grond van de Bijbel” beweren dat Jezus de tweede persoon in de “Twee-eenheid” of “Drie-eenheid” is en één in ‘Wezen’ met God. Het is echter diezelfde Bijbel die deze doctrine verwerpt. Lees eens de volgende teksten en verifieer of ze niet buiten hun context geplaatst zijn:

God is alwetend … maar Jezus was dat niet Wanneer hij sprak over de Dag des Oordeels gaf Jezus duidelijk aan dat zijn kennis beperkt was toen hij zei, “Doch van die dag en van die ure weet niemand, ook de engelen der hemelen niet, ook de Zoon niet, maar de Vader alleen.” {Marc 13:32, en Mat 24:36} Maar God weet alles. Zijn kennis is zonder beperkingen. Dat Jezus, zoals hij zelf zegt, niet wist wanneer de Dag des Oordeels zou zijn is duidelijk bewijs dat Jezus niet alwetend is, en dat Jezus daarom niet God is.

God is almachtig … maar Jezus was dit niet. Alhoewel Jezus vele wonderen verrichtte, zei hij dat de macht die hij had niet aan hemzelf toebehoorde maar aan hem was gegeven door de Vader toen hij zei “Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, de Zoon kan niets doen van zichzelf, of Hij moet het de Vader zien doen …” {Joh 5:19} Nogmaals zei hij, “Ik kan van Mijzelf niets doen; gelijk Ik hoor, oordeel Ik, en Mijn oordeel is rechtvaardig, want Ik zoek niet Mijn wil, doch de wil van Hem, die Mij gezonden heeft.” {Joh 5:30} Maar God is niet alleen Almachtig, Hij is ook de bron van alle macht en autoriteit. Dat Jezus niets op eigen kracht kon doen is duidelijk bewijs dat Jezus niet almachtig is, en dat hij daarom niet God is. Jezus getuigt dat hem alle macht was gegeven door zijn Vader, die alle macht bezit. “ … Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde.” {Mat 28:18} Paulus verklaart “Want Hij {Jeshua} moet als koning heersen, totdat Hij al zijn vijanden onder zijn voeten gelegd heeft. De laatste vijand, die onttroond wordt, is de dood, want alles heeft Hij aan zijn voeten onderworpen. Maar wanneer Hij zegt, dat alles onderworpen is, is blijkbaar Hij {JHWH} uitgezonderd, die Hem alles onderworpen heeft. Wanneer alles Hem onderworpen is, zal ook de Zoon zelf Zich aan Hem {JHWH} onderwerpen, die Hem alles onderworpen heeft, opdat JHWH (God) zij alles in allen. {1 Cor 15:25-28}.

JHWH heeft geen God maar Jezus heeft dat wel, zijn Vader is de uiteindelijke rechter en toevlucht voor iedereen. Hij roept geen anderen aan noch bidt tot anderen. Jezus zegt duidelijk wie zijn God is tot Wie hij bidt en wie hij aanbad toen hij zei, “Ik vaar op naar mijn Vader en Uw vader, naar mijn God en uw God.” {Joh 20:17}. Het staat geschreven dat Jezus aan het kruis heeft uitgeroepen, “Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten?” {Mat 27:46}.  Heeft Jezus misschien tot zichzelf gebeden toen hij het Onze Vader {Luc 11:2-4} uitsprak? Terwijl Jeshua in de hof van Getsemane was bad hij, “Mijn Vader, indien het mogelijk is, laat deze beker Mij voorbijgaan; doch niet gelijk Ik wil, maar gelijk Gij wilt.” {Mat 26:36-39}. Heeft Jezus tot zichzelf gebeden? Het feit dat Jezus een ander Wezen erkende en aanbad en tot een ander Wezen bad als tot God is een duidelijk bewijs dat Jezus niet dezelfde is als JHWH, de enige waarachtige God.

Niemand is groter dan God en niemand kan Hem leiden Jezus erkende Iemand die groter was dan hijzelf en Wiens wil los stond van de zijne. Misschien is dit wel het duidelijkste bewijs dat Jezus niet gelijk is aan God de Vader, en dat zij daarom niet een en dezelfde persoon zijn, komt uit de mond van Jezus. In Joh 14:28 zegt hij: “… de Vader is meer dan Ik.” Toen iemand naar hem verwees als de goede meester in Luc 18:19 antwoordde Jezus: “Waarom noemt gij Mij goed? Niemand is goed dan God alleen …”. Verder maakte Jeshua duidelijk onderscheid tussen hemzelf en de Vader toen hij zei, “… Ik ben van God uitgegaan; want Ik ben niet van Mijzelf gekomen, maar Hij heeft Mij gezonden.” Jezus gaf duidelijk bewijs voor zijn ondergeschiktheid aan God, in plaats van gelijkheid aan de Vader, toen hij in Luc 22:42 zei, “… niet Mijn wil maar de Uwe geschiede!” en in Joh 5:30 “… Ik zoek niet mijn wil, doch de wil van Hem, die Mij gezonden heeft.” Jezus zelf erkende het feit dat hij in gehoorzaamheid gekomen was in opdracht van een ander Wezen die hij erkende als groter dan hemzelf, en dat hij zijn eigen wil ondergeschikt maakte uit achting voor de wil van een ander. Dit zijn heldere bewijzen dat Jezus niet het Allerhoogste Wezen is, en daarom niet God is.

In de Bijbel vinden we met een gewone concordantie de volgende uitspraken: 80 teksten zeggen “De Zoon des mensen” 27 teksten zeggen “De Zoon van God” 10 teksten zeggen “Gods Zoon” 6 teksten zeggen “Zoon Gods”  1 tekst zegt “Zoon van de levende God” 0 teksten zeggen “God de Zoon” of iets dergelijks, … NIET één tekst.

Nergens lezen we in de Schrift de uitdrukking “God de Zoon” zoals we dus wél talloze keren over “God de Vader” lezen. Sterker nog, Paulus stelt kort en bondig vast: “… voor ons nochtans is er maar ÉÉN GOD, DE VADER” {1 Kor. 8:6}. Consequent heet Jezus de Messias “de Zoon ván God”. Jezus is het beeld van de onzienlijke God. Jezus is het beeld van zijn hemelse Vader. Jezus is dus niet de Vader zelf. Het loutere feit dat Jezus de Naam boven alle naam ontvangen heeft, bewijst dat dit geen intrinsieke maar toegekende heerlijkheid is. God de Vader heeft nimmer de Naam boven alle naam ontvangen, maar God de Vader bezit deze naar Zijn wezen. Via de diepte van “de dood, ja de dood van het kruis” is Jezus uitermate verhoogd opdat in de naam van JESHUA {betekend: JHWH Redt} zich alle knie zou buigen en alle tong zou belijden: Jezus is Heer. Waarom? Voor zijn eigen eer? Nee, “tot eer van God de Vader”! De glorie van de Zoon is dat Hij de onzienlijke God volkomen openbaart en het Hem uitsluitend om Diens eer te doen is {1 Kor. 15:28}.

Conclusie

Christenen erkennen de Bijbel als de primaire bron van kennis over God en Jezus. Omdat in de Bijbel echter duidelijk staat dat Jezus niet het Allerhoogste Wezen is en het Allerhoogste Wezen niet Jezus, op wat voor basis zijn we er dan toe gekomen om iets anders te geloven? Het geloof in een “Twee-eenheid” of “Drie-eenheid” als het Allerhoogste Wezen is onverenigbaar met de woorden van Jezus zelf, zoals die gepresenteerd worden in de Bijbel. God is één, niet twee of drie. JHWH is Echad … JHWH is Eén … JHWH is de énige en Jezus is de éniggeboren zoon van God.

2 comments on “Jezus wie bent u?”


 1. Arnold Norder says:

  Sjaloom mensen van deze Site, en allen die dit nog gaan lezen in de tijd die voor ons ligt.

  Jeshua wie bent U is de vraag boven die artikel.
  Ik heb het geschrevene doorgelezen, en ik mis nu en vele keren als ik over Jeshua hoor. Waar dit dan ook zou zijn, bv in kerken of studie avonden of uitlegging via sites. Dat de mensen het nog steeds niet verstaan. Althans zo lijkt het. Want JHWH Zijn WOORD Jeshua ook aan ons volk uit de heidenen gegeven, is toch duidelijk genoeg. Neem nu alleen maar het bijbelboek Johannes. U allen wel bekend toch. Hoe begint nu dit bijbelboek te spreken over Jeshua. Het opschrift door wie dan ook er boven geplaatst is toch duidelijk genoeg voor ons “Het vleesgeworden Woord”nbg1951.Wie zijn woord dan wel.JHWH Zijn WOORD met de naam in het vlees Jeshua Ha Messiach NL vertaling Jezus de gezalfde.En ja, dan word het toch en duidelijk verhaal, dat het Woord van JHWH niet alles weet.
  Als JHWH het nooit heeft uitgesproken op welke dag Hij Zijn WOORD naar deze aarde terug zou sturen dan weet dit WOORD dat ook niet. Is dit dan van belang voor ons om dit te moeten weten.
  JHWH heeft er misschien over na kunnen denken, maar zoals ik al zei, en er ook al werd verwezen naar verschillende verzen uit het woord van JHWH (“Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, de Zoon (het WOORD Van JHWH) kan niets doen van zichzelf, of Hij moet het de Vader zien doen …” {Joh 5:19} Nogmaals zei hij, “Ik kan van Mijzelf niets doen; gelijk Ik hoor, oordeel Ik, en Mijn oordeel is rechtvaardig, want Ik zoek niet Mijn wil, doch de wil van Hem, die Mij gezonden heeft.”
  Gelijk ik hoor, he dat is mooi, en dit doet mij dan ook denken aan de schepping vanaf het begin. JHWH zei er is licht, en het Woord maakte licht. Nee het Woord ging er niet over na denken zou JHWH dit nu wel zo bedoelt hebben.Nee, het was er staat er. Dus het Woord zoals wij die kennen met de naam Jeshua was hier gehoorzaam. We zeggen toch ook als wij iets tegen onze kinderen hebben gezegd, en zij hier na hebben gehandeld. Dat onze kinderen naar het woord dat uit ons gegaan is, gehoorzaam zijn geweest. JHWH heeft het niet moeilijk voor ons gemaakt, we doen namelijk het zelfde als Hij, met ons spreken in woorden. Maar ons woord dat uit ons komt, is niet in een ander vlees gegaan. En dat heeft JHWH wel gedaan. Hij heeft Zijn WOORD met vlees omsloten in de moederschoot, en het geboren laten worden uit de maagd Maria. Daar JHWH wist dat Zijn WOORD betrouwbaar was aan Hem, zelf als JHWH het in een menselijk lichaam van vlees zou brengen, en het macht zou geven. Wil hier het volgende dan ook bij plaatsen als jullie dit goed vinden.
  Want ik las het al in jullie artikel. Het WOORD verwijst altijd naar waar het uitgekomen is, ja dat doet ons woord toch in principe ook. Ik schrijf hier mijn gedachten neer. En als ik mijn mond open doe lees ik mijn woorden die in mijn gedachten ontstaan zijn, en die ik opgeschreven heb. Of die uit het hart van mij ontstaan zijn. Staat ook vaak zo in JHWH Zijn WOORD te lezen. Jeshua doet dit ook, want JHWH woont in Hem door hun beide Heilige Geest, die op Jeshua neer daalde bij de Jordaan.
  Want nu het Woord in het vlees is gebracht, om het zo maar te omschrijven los is gemaakt van het wezen JHWH waar het uit gegaan is, naar de Wil van JHWH. Geeft JHWH aan dit of aan Zijn vlees, ook Zijn Heilige Geest. Maar nu komt het wat ik al heel lang wil zeggen tegen een ieder die het maar horen wil.
  Omdat Jeshua niets kan zonder de Wil van JHWH. En niet tegen JHWH zal in gaan. Of Jeshua moet het gehoord hebben van Zijn Vader JHWH (“Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, de Zoon (het WOORD Van JHWH) kan niets doen van zichzelf, of Hij moet het de Vader zien doen …” {Joh 5:19} Nogmaals zei hij, “Ik kan van Mijzelf niets doen; gelijk Ik hoor, oordeel Ik, en Mijn oordeel is rechtvaardig, want Ik zoek niet Mijn wil, doch de wil van Hem, die Mij gezonden heeft.” Zo heeft Jeshua nooit Zijn Vaders dag verplaats waar JHWH de mens in gebracht heeft nadat JHWH deze geschapen had op de 6de dag in het paradijs. En heeft deze dag terug gegeven aan de mens door Zijn WOORD Jeshua op de goede vrijdag de 6de dag. Al is deze dag bij de zonen Gods ook geen dag meer, maar duizend jaar. Daar er bij JHWH 1dag als duizend jaren zijn. Want dan had Jeshua het Woord van JHWH, dus JHWH Zijn spreek buis naar de mens toe, ons mensen dit wel verteld in begrijpelijke Woorden of begrijpelijke taal, door Zijn Heilige Geest geleid. En heeft ook Jeshua niets anders verkondigt aan ons, dan JHWH zijn Wil. Het Wezen die ons door de geboorte van JHWH zijn WOORD in Het vlees nu ook Vader geworden is, zoals JHWH het gegeven heeft aan het vlees de mens hier op aarde.
  Want was de mensheid niet in de ongehoorzaamheid aan JHWH gevallen. Dan hoefde het WOORD van JHWH niet in het vlees te komen na de moederbelofte. En nu dan dit, wat zien we als Jeshua opgestaan is, dit is ook van belang bij dit artikel. Dan zien we dat het Woord van JHWH weer terug gaat naar JHWH het wezen waar het uitgekomen is. Maar Jeshua neemt het vernieuwde lichaam of onvergankelijke lichaam of vlees nu mee naar de Vader. Om dan ook hier weer in te verschijnen aan de mensen op aarde als het JHWH Zijn tijd is om dan alles nieuw te maken, om dan hemel en aarde in Zijn Sjabbat Sjaloom te brengen. Want nu nog moeten hemel en aarde lijden onder alles wat de mensen er mee en op doen. Maar voor zij die nu al mogen geloven en dit dan ook doen. Dat zij nu al in JHWH Zijn verlossende werk door Zijn WOORD Jeshua aan hen geschiet, mogen leven in deze Sjabbat Sjaloom NL vertaling Rust en Vrede. Want velen willen wel vrede Sjaloom, maar geen Sjabbat rust. Ik sluit af met lied 360: 2 uit het liedboek voor de kerken.
  Sterk ons wankelend vertrouwen,geef ons zelf wat Gij geboodt:
  dat wij met oprecht berouwen enkel rusten in uw dood (opstandingsdag; (zo zou het er toch moeten staan volgens de kerkbelijdenis)
  ja, vervul ons met uw krachten, opdat wij uw wet betrachten,
  zegen zo uw sacrament, dat ons hart U steeds meer kent.
  Ja, laten wij het Vader hart van JHWH de God en Vader van Abraham, Isaak en Jakob ook Israël door het Joodse Woord dat tot ons is gekomen steeds meer en meer leren kennen.
  Dat wat de Hand van JHWH is begonnen in het paradijs met de mens in Zijn Rust.
  Dit Werk nooit laat varen.
  Sjabbat Sjaloom toegewenst van Arnold Norder J-chr Broeder.


 2. jolande van kuijen says:

  John 14:9 Jezus zei Ik ben nu al zo lang bij jullie, en nog ken je me niet filippus?Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Waarom vraag je dan om de Vader te mogen zien?
  John 1:1 In het begin was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was GOd.
  John 1: 14 En het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond ( en wij hebben Zijn heerlijkheid gezien, een heerlijkheid als van de Eniggeborene van de Vader) vol van genade en waarheid.
  John 1:18 Niemand heeft ooit God gezien;de eniggeboren Zoon, Die heeft Hem ons verklaard.
  Lucas 11:17 Maar Hij kende hun gedachten, en Hij zei tot hen:Elk koninkrijk dat innerlijk verdeeld is, wordt verwoest, en huis na huis stort in.
  Math 9;4 Jezus doorzag hun gedachten
  1 Kronieken 28:9b Want de Heer onderzoekt alle harten, en kent alle verlangens en gedachten.
  De Vader is belichaamd in de Zoon op aarde gekomen als onze Redder Verlosser Bevrijder en Geneesheer,na dood en opstanding en hemelvaart gaf Hij ons Zijn Heilige Geest, de Geest van de Zoon, de Geest van de Vader is dezelfde Geest, De HEILIGE GEEST. Het is volbracht.
  God met ons, Emmanuel.
  Vraag God en Hij zelf zal de Waarheid openbaren, want Hij is de Waarheid.
  Zoals het Woord levend is, alleen te begrijpen als de Geest van God je dit door het Woord openbaart. Moge de Heer ons denken hervormen tot vernieuwing opdat wij Zijn wil mogen erkennen. Rom 12:2 vriendelijke groeten, Jolande van Kuijen

Laat een commentaar achter

Zoeken

Column

Kharib

Carl Friedman vertelt over een jongen, hij heette Hakan en hij was zes jaar, ze zag hem buiten, op een braakliggend veldje. Hij had een bal bij zich, en hij staarde ernaar, alsof hij hoopte dat die vanzelf in beweging zou komen. Ben je aan het voetballen? vroeg zij. Ja, maar er is niemand om […]

588111 bezoekers sinds 07-06-2010