Is de verhoging van Jezus, de kruisiging?

25-05-2010 door Wim van den Toorn

Deze titel is ontsproten aan Joh.3 vers 14, waar gezegd wordt; En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet ook de Zoon des mensen verhoogd worden. Men beweert dat dit spreekt over de kruisiging van de Here Jezus, maar nergens in de Schrift wordt gesproken dat de kruisiging een verhoging is. In Filp.2 vers 8 staat: En in de gedaante gevonden als een mens heeft Hij zich vernederd, gehoorzaam geworden zijnde tot de dood, ja de dood des kruises. Verhoging heeft altijd te maken met het uittrekken uit de machten van verderf of dood. Maar de mens ziet dat niet zitten zoals we kunnen zien in Num.21 vers 9, waaruit Johannes deze tekst citeert. Het gaat om Israël dat weggetrokken is uit Egypte, en de machten van Egypte. Het gaat dan om het denken van deze cultuur. Maar in Num.21 vers 5 staat: En het volk sprak tegen God en tegen Mozes: Waarom hebt gijlieden ons doen optrekken uit Egypte, opdat wij sterven zouden in de woestijn? Want hier is geen water, geen brood, en onze ziel walgt over dit zeer lichte brood. Men denkt zonder de denkbeelden van Egypte niet te kunnen overleven. Egypte met zijn vele goden, demonen en antigoden en dodenrijken en angstcomplexen. Dat heeft men liever, dan bevrijd worden van al deze goden waardoor je geknecht wordt. En als men niet bevrijd wil worden, zendt God een slang. Het Hebreeuwse woord voor slang is: Nachash, het betekent: schitterend. Het heeft niets te maken met duivel of demonen, daar moesten ze juist vanaf. In 1Kor.10 vers 9 wordt dit gedeelte aangehaald: En laat ons Christus niet verzoeken gelijk sommigen van hen verzocht hebben en werden van de slangen vernield. Maar de genezing is in Num. 21 vers 9; En Mozes maakte een koperen slang en stelde ze op een stang {banier} en het geschiedde als de slang iemand beet, zo zag hij de koperen slang aan en bleef leven. Het wonderlijke is, je wordt door een slang gebeten, en je wordt door een verhoogde slang in leven gehouden. Maar de vraag is: is het juist dat de verhoogde slang een beeld is van de kruisiging van Christus? Het blijkt uit Fillp. 2 vers 7-10 van niet. In Joh.8 vers 28 staat: Jezus zeide tot hen, wanneer gij de Zoon des mensen zult verhoogd hebben, dan zult gij verstaan dat IK BEN en dat Ik van Mijzelven niets doe, maar deze dingen spreek Ik, gelijk Mijn Vader geleerd heeft {let op: er staat niet gekruisigd worden}.

Wat is dan verhoogd worden?

Verhoogd worden is, als men Jezus de ware positie toekent. Zoals in Joh. 8 vers 23 staat: En Hij zeide tot hen: Gijlieden zijt van beneden, Ik ben van boven gij zijt uit deze wereld, Ik ben niet uit deze wereld. Dat is wat Johannes bedoelde met het verhoogd worden van de mensen n.l. de Messias de juiste plaats toekennen, en dat is niet de kruisiging, want in vers 37 van hetzelfde hoofdstuk staat: Ik weet dat gij Abrahams zaad zijt, maar nu zoekt gij Mij te doden {en waarom?} want Mijn woord heeft in u geen plaats, en in dat woord kwam de kruisiging niet voor als een verhoging, maar als een uiterste vernedering. In Joh.8 vers 42 staat: Jezus zeide tot hen: indien God uw vader ware, zo zoudt gij Mij liefhebben, want Ik ben van mijzelven niet gekomen, maar Hij heeft Mij gezonden. En het LIEFHEBBEN is de verhoging van de Zoon des mensen. Want als je de Zoon des mensen wilt doden dan zegt Joh.8 vers 44: Gij zijt uit den vader den duivel en wilt de begeerte uws vaders doen. En daarom is het ook een gruwelijke misvatting om in Joh.3 vers 14 de kruisiging te zien. Dat komt o.a. omdat wij {heidenen} de spraak van de Vader niet kennen. Joh.12 vers 32-34: En wanneer Ik van de aarde verhoogd zal zijn, zal Ik hen allen tot mij trekken. Ook dit gaat over de opstanding van Christus, want dat is de verhoging zoals Fillp.2 vers 9 zegt: Daarom heeft God Hem uitermate verhoogd en heeft Hem een naam gegeven welke boven alle naam is. Hand.5 vers 31: Deze heeft God door Zijn rechterhand verhoogd, Vorst en Zaligmaker om Israël te geven, bekering en vergeving van zonden. {ook die van de kruisiging} en die verhoging is: dat de God onzer vaderen Hem opgewekt heeft {Hand. 5 vers 30}. Hand.2 vers 32-33: Deze Jezus heeft God opgewekt waarvan wij allen getuigen zijn, Hij dan tot de rechterhand Gods verhoogt zijnde {n.l. de opstanding}.

Hand. 3 vers 15: En de Vorst des levens {Hij was dat ook al voor de kruisiging} hebt gij gedood welke God opgewekt heeft {n.l. verhoging}. Psalm 118 vers 16: De rechterhand des Heren is verhoogd: de rechterhand des Heren doet krachtige daden. En wat betekent dat? Zie vers 17: Ik zal niet sterven maar leven en ik zal de werken des Heren vertellen. En dat kwam de Here Jezus ook doen voor Israël, de werken van Zijn Vader vertellen. En de werken van de Vader bestonden er niet uit, dat de Zoon gekruisigd moest worden, maar dat Israël verhoogd moest worden, net zoals Christus dat is, dat men moet opgroeien naar de nieuwe schepping. Dat is verhoogd worden, verlost worden van de dood en onvergankelijk leven aandoen. Psalm 118 vers 18: De Here heeft mij wel hard gekastijd, maar hij heeft mij niet ter dood overgegeven. En als de mens Zijn Zoon wel gaat doden {vernederen} dan gaat God Hem uitermate verhogen, Hem uit de doden {Nekros en geen Thanatos} opwekken. De verhoging zou gaan beginnen als men de Messias had aangenomen, zoals bij Kaïn in Gen.4 vers 7; Is er niet indien ge wel doet verhoging? Men zou gaan van heerlijkheid naar heerlijkheid, zoals Paulus dat zegt. Als de verhoging altijd met leven te maken heeft, en nooit met dood, dan kan Joh.12 vers 33 ook niet het sterven van de Here Jezus bedoelt zijn. Joh.12 vers 33; En dit zeide hij betekenende hoedanige dood hij sterven zou. Deze dood betekent het weggaan van Jezus, na de opstanding naar de Vader, zie vers 35 waar Jezus zegt: Nog een kleine tijd is het licht bij ulieden. Ook deze dood slaat niet op de kruisiging, maar op zijn lichamelijke afwezigheid vanwege zijn verhoging ter rechterhand Gods. Je ziet dat terug in 1Kor.11 vers 2; Dit is ook de doodverkondiging van de drinkbeker. In dit gedeelte gedenkt Israël {de discipelen, en niet de heidenen} de dood des Heren. Dat is zijn verhoging ter rechterhand Gods, want er staat achter: totdat Hij komt. En waar komt Hij dan vandaan? Vanuit zijn verhoogde positie van de rechterhand Gods, en niet uit het graf. Zo moeten we alles in het verband lezen, de verhoging van de slang in de woestijn wijst ons op de opgewekte Messias, zittend ter rechterhand Gods.

Het eten van de boom des levens die in de hof was toegesloten en nu weer geopend is als de verhoogde slang {de boom des levens}. En in de hof werden wij ook gebeten door de slang door te eten van de boom der kennis van goed en kwaad. En we worden door een slang gered, dat is de verhoogde, die de dood {thanatos en nekros}tenietgedaan heeft, en het onvergankelijke leven aan het licht heeft gebracht. Want alleen door opstanding en levendmaking wordt heel de schepping, die gebeten is door de slang, verslonden door het leven, en alleen te zien op de verhoogde, de levende Christus. Daarom is het een grote misvatting om in Johannes 3 vers 14, de kruisiging te zien, want als je alleen in de kruisiging gelooft dan is het geloof tevergeefs, het gaat om de opstanding. Die heeft de dood achter zich gelaten. Zoals Paulus zegt in 1Kor.15 vers 17en 20: indien Christus niet is opgewekt, zo is uw geloof tevergeefs zo zijt gij nog in uw zonden. {er is dan geen nieuw leven} Maar nu Christus is opgewekt {de verhoogde slang}uit de doden en  is de eersteling geworden dergenen die ontslapen zijn. En de verhoogde slang zal alles tot voltooiing brengen opdat God zal zijn alles in allen. Want het gaat niet om de nederwerping der wereld, maar om de verhoging van de schepping en van alle dingen.

Nog een laatste punt: de slang werd door God gestuurd zowel de slang in de hof als ook Openbaringen. En zelfs de slangen werden gebruikt om te zien naar de verhoogde slang, zo gaan als het ware de mensen naar God uitzien. Ze gaan de schepping doen uitzien naar het opstandingsleven, zoals een blinde, die eindelijk weer kan zien, of als iemand die in de duisternis wandelt, en verlangt naar Het Licht.

 

 

Commentaren zijn gesloten.

Zoeken

Column

Sagrada Familía in Barcelona

Enige tijd geleden zijn we enige dagen in Barcelona geweest. Een prachtige stad. De prachtige kathedraal de Sagrada Família was voor mijn vrouw en ik het absolute hoogtepunt. In 1883 begon de architect Gaudí zijn levenswerk. Nu 138 jaar later genieten miljoenen mensen per jaar van deze nog steeds onvoltooide kerk. Indrukwekkend is de schitterende […]

583061 bezoekers sinds 07-06-2010