Ik ben een gevangene van Chris­tus.

27-05-2021 door Dr. K.D. Goverts

We gaan naar een tekst uit de brief van Paulus aan de Filippenzen. Dit is een van de brieven die Paulus schrijft vanuit de gevangenis. Het is al­leen wel bijzonder dat hij dan zegt: ik ben een gevangene van Chris­tus. Dus hij voelt dat ook die gevangenis waarin hij zich dan be­vindt – en ook dat Romeinse rijk – omsloten wordt door Christus zelf. Je bent nooit bui­ten Hem. Je bent opgenomen in Christus.

Hiervan toch ben ik ten volle overtuigd dat Hij, die in u een goed werk is be­­gonnen, dit ten einde toe zal voortzetten, tot de dag van Christus Jezus {Fillp 1vers 6}.

Hij is het goede werk begonnen en zal het ook voltooien. Ook daarin komt weer iets naar voren van dat alomvattende van Godswege. Dat wordt ook zo mooi gezegd in Hebreeën 12: Hij is de grondlegger en de voleinder van ons geloof. Hij is de eerste en de laatste. Nu staat er in deze Filippenzenbrief in het eerste hoofdstuk een woord, dat niet zo vaak voorkomt. Want ik weet, dat dit mij tot behoud zal strekken (tot zaligheid zal gedijen) door uw gebed en de bij­stand (toebrenging -SV) des Geestes van Jezus Chris­tus. – Filipp.1:19. ‘Omdat ik weet dat dit alles door uw gebed en de hulp van de Geest van Jezus Christus tot mijn redding leidt’. – NBV.

Gegrepen door de Opperzangmeester

De HStV heeft hier ook ‘bijstand‘. Een andere vertaling spreekt van ‘ondersteuning’. Het is de vertaling van het woord epichorègia. Dit woord heeft te maken met het woord choregos, wat de aanduiding was voor de leider van een koor. Het was dan tegelijk ook degene die de kosten droeg van de opvoering. In de uitvoering van een Griekse tra­ge­die had het koor altijd een heel belangrijke functie. Dechoregoswas dus degene die het koor leidde en tegelijk de kosten droeg voor de op­voe­ring, terwijl hij soms ook nog de hoofdrol speelde. Het koor was oor­spronkelijk de kern en het middelpunt van zo’n tragedie. Het woord choros betekent oorspronkelijk reidans of dansplaats, wat weer van een ‘wortelwoord’ afkomstig is met de betekenis omvatten. Er is hier dus sprake van een omheinde binnenplaats (ook nog samenhangend met het Engelse ‘garden’). In het Nederlands kennen we in dit verband ook het woord ‘omtuinen’. In het Latijn is het het woord hortus.

Het beeld in deze tekst is dus eigenlijk dat de heilige Geest de kosten zal dragen en de voortgang zal bewerken van het Woord. Hij is de regis­seur, Hij is de dirigent van het koor en Hij draagt ook de verantwoor­ding; Hij is de koorleider. Het woord koorleider kennen we ook vanuit de psalmen. De Statenvertaling spreekt dan zo mooi van de Opper­zang­­­­meester, de menatseach. Dit is een woord dat in wezen nog een veel diepe­re zin heeft. In onze vertaling staat dat woord meestal boven de psalmen, terwijl het er oorspronkelijk onder stond.

Dat woordOpperzang­meester’ kun je ook vertalen met: degene die duurzaam maakt. Het is wel degene die het koor leidt, maar de diepere laag is: degene die duurzaam maakt. En dan is het dus ook een verwij­zing naar Jezus Christus. De eeuwige Christus, die de duurzaamheid geeft aan wat daar gezongen wordt, die dat lied draagt met zijn eeuwige Geest en er eeuwig­heids­waarde en duurzaamheid aan verleent. Zo krijgt het lied vleugels en tegelijk een fundament.Menatseach, Hij maakt het duurzaam (netsach). Zonder die duurzaamheid is een lied vaak een een­dagsvlieg. Zo heeft Paulus dat ook ervaren. Ik zit wel in de gevangenis, maar die gevangenis en heel mijn bediening wordt omvat en omsloten door De­ge­­ne die dat woord duurzaamheid geeft, die het eeuwigheidswaarde schenkt. Dan wordt dat woord doordrongen van de eeuwige Geest.

In Filippenzen 1:19 is dus sprake van het gebed van de gemeente, maar ook van de toebrenging van de Geest. De Geest geeft dus de duurzaam­heid aan datgene wat daar wordt gesproken. Dan wordt het boven de tijd uitgetild en gebracht in de eeuwigheid.

Laat een commentaar achter

Zoeken

Column

Kharib

Carl Friedman vertelt over een jongen, hij heette Hakan en hij was zes jaar, ze zag hem buiten, op een braakliggend veldje. Hij had een bal bij zich, en hij staarde ernaar, alsof hij hoopte dat die vanzelf in beweging zou komen. Ben je aan het voetballen? vroeg zij. Ja, maar er is niemand om […]

588111 bezoekers sinds 07-06-2010