Het onze Vader

30-05-2010 door Joop Neven

Men hoort vaak beweren dat de Here Jezus ons God als Vader heeft leren aan spreken met het “Onze Vader die in de hemelen zijt”.Voor Israël als volk was dit echter niet het geval. In de Profetieën heet God meerdere malen Israëls barmhartige Vader. Zoals in Jesaja 64 vers 8: “Maar nu, Here, Gij zijt onze Vader; wij zijn het leem, Gij zijt onze Formeerder en wij allen zijn het werk van uw hand”. En in Jesaja 63 vers 16 staat: Gij immers zijt onze Vader, want Abraham weet van ons niet en Israël kent ons niet; Gij, Here, zijt onze Vader, onze Verlosser van oudsher is uw naam”. En Mozes moest tot Farao zeggen: “Mijn zoon, Mijn eerstgeborene in Israël”. Dat recht als nationaal volk geldt tot op heden alleen Israël. {En in de verborgenheid de gemeente het Lichaam van Christus} Als straks Israël als volk zal zijn wedergeboren, zal het in de toekomende eeuw middel zijn, waardoor meerdere volken zonen Gods zullen worden. De vijf eerste volken worden genoemd in Psalm 87. De één is afkomstig uit dit land, de ander uit dat land, maar van Sion heet het: “deze is daar geboren”.

Uw naam worde geheiligd,

Hier bidt de Heer om de bekering van heel Israël, want als wedergeboren volk zal het pas Gods Naam, die zij midden van de volken verontreinigd hebben, gaan heiligen; en de volken zullen dan weten, zegt Ezech. 36 vers 23: “Ik zal mijn grote naam die onder de volken ontheiligd is, die gij te midden van hen ontheiligd hebt, heiligen; en de volken zullen weten, dat Ik de Here ben, luidt het woord van de Here Here, wanneer Ik Mij voor hun ogen aan u de Heilige zal betonen”.

Uw Koninkrijk kome, uw wil geschiede op aarde als in de hemel.

Het ligt vast in Gods gemaakt bestek, dat dit Koninkrijk met komen. En dit Koninkrijk wordt nu aangekondigd. Geen volkenbond over de volkeren, maar een Koninkrijk over de koninkrijken der aarde, en Israël als hoofd van de volkeren. Als Israël straks zich zal bekeren tot zijn God, zal God hen de Messias zenden;”Komt dan tot berouw en bekering, opdat uw zonden uitgedelgd worden, opdat er tijden van verademing mogen komen van het aangezicht des Heren, en Hij de Christus, die voor u tevoren bestemd was, Jezus, zende”{Hand.3 vers 19}. Israëls bekering tot God was, is, en blijft de voorwaarde voor de komst van de Heer. Door de woorden van Lucas 17 vers 21: “Het Koninkrijk Gods is binnen ulieden” heeft mens steeds gedacht dat het begin van het Koninkrijk er nu al was en steeds groter werd met elk lid dat gedoopt werd. Vandaar dat men steeds in de kerk hoort bidden. “en dat Uw Koninkrijk worde uitgebreid”. De Lo-Ammi tijd van Israël, in deze tussentijd wacht Christus aan de Rechterhand Gods. Israël wacht op het beërven van het door Gods beloofde land. Ja, met reikhalzend verlangen wacht de ganse schepping, zie Romeinen 8 vers 19. Alles wacht op de bede; “Uw wil geschiede op aarde als in de hemel

Commentaren zijn gesloten.

Zoeken

Column

Sagrada Familía in Barcelona

Enige tijd geleden zijn we enige dagen in Barcelona geweest. Een prachtige stad. De prachtige kathedraal de Sagrada Família was voor mijn vrouw en ik het absolute hoogtepunt. In 1883 begon de architect Gaudí zijn levenswerk. Nu 138 jaar later genieten miljoenen mensen per jaar van deze nog steeds onvoltooide kerk. Indrukwekkend is de schitterende […]

583061 bezoekers sinds 07-06-2010