Het offer van Isaäk

25-05-2010 door Joop Neven

door  W.Godijn

Twee belangrijke facetten hiervan willen we proberen te belichten:

 –   Het offer van Isaäk als symbool voor het volk Israël het leven te offeren voor de dienst van God

–     Het unieke van het volk Israël dat als een lam ter slachting wordt geleid, opdat het “Gods knecht en getuige” kan zijn tot heil der volken {Jes.41 vers 8; Jes.43 vers 10; Jes.44 vers 1 en 21; Jes.49 vers 3}.

Uit deze twee facetten blijkt reeds dat de offerdienst, het offeren van éénjarige lammeren, voor Israël van zeer grote betekenis was. In Ex.29 vers 38-46 lezen we al van het dagelijkse morgen en avondoffer dat gebracht moest worden. En dan was er nog het jaarlijks offeren van het Pascha-lam {Ex.12 vers 1-8}. En tenslotte het offer van Isaäk op de berg Moria, waar God zelf in een lam als offer voorziet {Gen.22 vers 1-8}. Israël moet de weg va het offer gaan, en daarom is het geloof van Israël totaal verweven met het dagelijks offeren van een lam en het jaarlijks offeren van het Pascha-lam. En dit alles als herinnering aan het offer van Isaäk op de berg Moria. Of, zoals de Joodse traditie het zegt in het “herinneringsgebed”: “Eeuwige God…..wij brengen het offer, maar gedenk aan Isaäk”. En op de berg Moria is Jeruzalem gebouwd! {2Kron.3 vers 1}. Daarom zegt de Joodse traditie ook: “Moria is Jeruzalem”. Hier is de plaats waar Abraham zijn offer bracht. God zegt tot Abraham “Neem uw zoon, uw enige, dien gij liefheb, Isaäk en ga naar de berg Moria” De Hebreeuwse tekst zegt “omhoog gaan” wijst op het brandofferaltaar, later in de tempel. In de Bijbels – Joodse traditie spreekt men ook nooit over het offer van Isaäk, maar over de binding, de vast – binding van Isaäk. Zo staat het ook in de grondtekst. Abraham is het symbool van de geloofsgehoorzaamheid en Isaäk is het symbool van de bereidheid tot het martelaarschap. En zo werd het offer van Isaäk het symbool voor het volk Israël, n.l de bereidheid tot het martelaarschap, om als een lam ter slachting te worden geleid. Of wel het leven te geven voor de dienst van God, tot heiliging van Zijn Naam! Dit alles overkoepelende gebeurtenis van het offer van Isaäk heeft zeer diep doorgewerkt in Israël. Want dit gebeuren is als het ware het grondbegrip voor het martelaarschap van Israël, de lijdensweg die dit volk moet gaan, het volk, dat éénmaal Gods knecht en getuige zal zijn. Israël, de lijdende knecht des Heren en Jezus, de Messias, die De Zoon van Israël De lijdende Knecht des Heren is. Ja, inderdaad; Messias en het volk zijn één! {zie Jesaja 40 tot Jesaja 53 over die éénheid van de Messias en het volk Israël}. Jezus werd de lijdende Knecht des Heren opdat Israël Gods knecht en getuige kan zijn tot heil der volken. Beseffen we de diepe betekenis voor het volk Israël, dat klaar gemaakt moet worden om als een lam ter slachting te worden geleid? Het is de weg van Israël en zijn Messias. De bereidheid hun leven in te zetten voor de dienst van God, tot heiliging van Zijn Naam. Dát is het specifieke, het unieke van het volk Israël, het hoofd der volken. “Zie hier ben ik….”. God roept Abraham. En Abraham zeide: “Zie hier ben ik”. En Abraham zei tot Isaäk “kom mijn zoon” en Isaäk zei “Zie, hier ben ik”Het is de bereidheid zijn leven in te zetten voor de dienst van God. Toen de profeet Jesaja geroepen werd zei hij: “Hier ben ik, zend mij” En zo hebben in de loop der eeuwen vele zonen van Israël hun leven gegeven en werden zij als een lam ter slachting geleid….”Zie, hier ben ik..” “Waarlijk, om Uwentwil worden wij de ganse dag gedood..”Jeremia, de grote profeet van het lijden, is de eerste profeet die dit alles op zichzelf toepast. Jeremia ziet zichzelf als een lam dat ter slachting wordt geleid. In Jeremia 11 vers 19 zegt hij: “ik zelf was als een argeloos lam dat ter slachting wordt geleid” En in Jeremia 50 vers 17 zegt hij van het volk Israël: “Israël is een verbijsterd lam….een opgejaagd schaap is Israël, dat leeuwen hebben opgedreven…. De Here Jezus is het volk Israël als de lijdende Knecht des Heren hierin voorgegaan: “Zie… hier ben Ik, in de boekrol staat van Mij geschreven, om Uw wil, o God, te doen” Het is de letterlijke vervulling van Ps.40 vers 7-9, waar bovendien nog aan toegevoegd wordt: “Uw wet is in mijn binnenste” De betekenis van Ps.40 is dan ook dat God niet tevreden gesteld kan worden met dode dieren, maar dat je je leven als dienst voor God ten offer brengt! En dat is in Jezus de Messias volkomen tot vervulling gebracht.”Hij heeft Zijn leven gesteld tot een offerande, Gods tot een welriekende reuk” Als abraham Isaäk vastgebonden heeft en het mes omhoog heft roept God Abraham toe: ”Terug dat mes”! Ik wil geen dode Isaäk, maar een levende Isaäk!Ja, inderdaad: Isaäk is het symbool geworden voor het volk Israël, om als een lam ter slachting te worden geleid; hun leven als dienst voor God tot een offer te stellen.  God vraagt geen mensen – offers, dat doen de heidenvolken.  De heidenen brengen offers om hun goden te verzoenen, te sussen, want God is immers boos! En daarom zeggen de heidenen: je moet God overreden met offers, tot andere gedachten brengen, desnoods met kinderoffers. In de heidense context fungeert het offer alleen maar om de goden te sussen, zodat je er zelf tussen uit kunt knijpen en buiten schot blijft. Als jij maar zorgt op tijd offers te brengen dan zullen die goden jou wel goed gezind zijn. Maar in Israël vindt langzaam het besef plaats dat het om een totale omkeer gaat, dat je jezelf, je leven stelt in de dienst van God. Tot een brandoffer, een lofoffer voor de Eeuwige en tot heiliging van Zijn naam. Want nogmaals, het gaat God niet om een dode Isaäk, maar om een lévende Isaäk, wiens leven aan Hem gewijd is. De dictators, de wereldbeheersers dezer eeuw offeren desnoods miljoenen mensen op voor hun afgoden. Onze tegenwoordige wereld brult om mensenoffers. Maar Israël moet leren dat het niet om heidense offermethoden gaat maar dat het zijn leven offert voor de dienst van God, “Zie, hier ben ik”. En zó is het geloof van Israël totaal verweven met het offer van Isaäk, het symbool van de bereidheid tot het martelaarschap. Is dit niet het geheim van Gods ondoorgrondelijke wegen met Zijn volk Israël? De diepe symbolische betekenis werd Israël reeds geleerd in de dagelijks morgen en avondoffer van een éénjarig lam. Als elke dag zó begint met het dagelijkse offer van een lam, als zó elke dag eindigt met een lofoffer, als zó jaarlijks het Pascha gevierd wordt met het Pascha –  lam, als herinnering aan het offer van Isaäk, dan kunnen we beseffen hoezeer het geloof van Israël doordrenkt is van dit gebeuren. En zo is Israël het unieke volk, de weg van het martelaarschap gegaan als de lijdende knecht des Heren, als Gods knecht en getuige. Daarom zegt Petrus tot de Joden en Jodengenoten die in de verstrooiing zijn: “want hiertoe zijt gij geroepen, daar Christus voor u geleden heeft en u een voorbeeld heeft nagelaten. Opdat gij in Zijn voetstappen zoudt treden, die Zelf onze zonden op het hout gebracht heeft..”{1Petr.2 vers 21-24}.

Als het Lam Gods, dat de zonde der wereld op zich neemt en wegdraagt. En zo heeft het offer van Isaäk en het offer van Jezus de Messias ook een verzoenende strekking gekregen. “Zie, hier ben Ik, in de boekrol staat van Mij geschreven, om Uw wil, o God, te doen.” Vandaar ook de diepe betekenis dat ons van geslacht tot geslacht is overgeleverd; “Eeuwige God….wij brengen het offer, maar gedenkt aan Isaäk”. Ja, inderdaad; het geloof van Israël is doordrenkt met dit gebeuren. Door het Joodse Pascha is Israël direct verbonden met Jeruzalem en daardoor direct verbonden met de berg Moria en dus direct verbonden met het offer van Isaäk. “waarlijk, om Uwentwil worden wij de ganse dag gedood, wij worden gerekend als slachtschapen…..{Ps.44 vers 23-27}. Maar dit alles is dan ook de “vertroosting Israëls geworden, want die weg naar Moria kan niet anders eindigen dan met de uitkomst, de totale uitredding!

Zo begint dan ook de “vertroosting Israëls” in Jesaja 40 vers 1-2:”Troost, troost Mij volk, zegt uw God. Spreekt tot het hart van Jeruzalem, roept het toe, dat zijn lijdenstijd volbracht is”. Ja, het is zelfs zo, dat aan de kinderen van Israël reeds vertelt werd, lang vóór dat van Jezus dood en opstanding gesproken werd, dat God Isaäk opwekte uit de dood. En wij weten dat Jezus als de lijdende Knecht des Heren, de bereidheid op Zich genomen heeft Zijn leven te geven tot een offer; Zijn leven in te zetten om als een lam ter slachting te worde geleid. Vandaar ook dat vooraanstaande Joodse mannen kunnen zeggen; “Jezus is ons zeer nabij geworden omdat Hij de weg gegaan is van Isaäk en Zijn leven geofferd heeft voor de Eeuwige, de God van Israël”. Dát is het wat de Joden kunnen begrijpen en zo kunnen ze leren verstaan, via Wet en Profeten, dat Jezus de Messias is. De Joodse prof. Lapide zei eens:”Als Jood kan ik nog beter dan iemand die een andere godsdienst aanhangt in de opstanding geloven, omdat de opstanding de kern van het Jodendom is”. “Alzo lief heeft God de wereld, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon geeft….”Daarin horen we de woorden die God tot Abraham sprak; “Neem uw zoon, uw enige, dien gij liefheb, Isaäk..” En dezelfde apostel Johannes getuigt van het Lam: “Zie het Lam Gods, dat de zonde der wereld op zich neemt” En Jezus zegt in het Johannes evangelie: “Ik ben de goede Herder”, de goede herder die Zijn leven inzet voor Zijn schapen. Jezus heeft, als het Lam Gods, Zijn ziel, Zijn leven uitgestort in de dood. En als Johannes op Pathos “in geest in de dag des Heren is” ziet Hij Jezus Christus, het Lam, staande als geslacht {Openb.5 vers 11-14}. Het weerloze lam is overwinnaar! We eindigen met de woorden van de apostel Paulus in 1 Kor. 5 vers 7-8. “ook ons Pascha is geslacht: Christus… laat ons derhalve feest vieren” Want: “Het Lam voor ons op aard`geslacht, is eeuwig waard t´ontvangen de wijsheid, rijkdom, eer en kracht en dank´re lofgezangen”. Het is het specifieke, het unieke van Israëls roeping als volk Gods en van Jezus, de Messias, de Rechtvaardigen. Of zoals Jesaja 53 vers 11 het zo prachtig zegt: “Om Zijn moeitevol lijden zal Hij het zien tot verzadiging toe, door Zijn kennis zal Mijn Knecht, de rechtvaardige, velen rechtvaardig maken, en hun ongerechtigheid zal Hij dragen.

 Gelooft zij de God van Israël, de God van Abraham, Isaäk en Jacob

 

Commentaren zijn gesloten.

Zoeken

Column

Sagrada Familía in Barcelona

Enige tijd geleden zijn we enige dagen in Barcelona geweest. Een prachtige stad. De prachtige kathedraal de Sagrada Família was voor mijn vrouw en ik het absolute hoogtepunt. In 1883 begon de architect Gaudí zijn levenswerk. Nu 138 jaar later genieten miljoenen mensen per jaar van deze nog steeds onvoltooide kerk. Indrukwekkend is de schitterende […]

582816 bezoekers sinds 07-06-2010