Het “lichaam” van Korinthe en Efeze

25-05-2010 door Joop Neven

Veel onduidelijkheid heerst erover deze twee Bijbelgedeelte. Zijn er twee “Lichamen”, dat van Korinthe en Efeze? Hoe is dan de verhouding van die twee tot elkaar? Aan Paulus is een bijzondere bediening toevertrouwd. Na zijn bekering predikte hij voor de Joden, trad dus op in Israëls sfeer. {Hand.9:20; 27-29; 11: 20-30}. Daarna werd hij met Barnabas afgezonderd tot de bediening onder de Joden en heidenen.{Hand.13vers28}. Dit is de bediening de rechtvaardiging de verzoening, Romeinen; Galaten, Korinthe. Deze bediening deelde hij met andere apostelen buiten de twaalf {Barnabas, Silas}. Daarna heeft God alleen Paulus door openbaring geroepen tot de bedeling der verborgenheid. Het “Lichaam” van Korinthe maakt deel uit van Gods raad, Hand.20 vers 27 en omvat de dingen vanaf de “grondlegging” der wereld. Het “Lichaam” van Efeze dateert van voor de “grondlegging” der wereld. Efeze1 vers 4 omspant het voornemen der eeuwen {St.Ver.eeuwig voornemen}

Het “Lichaam” van Korinthe is een uitwerking van wat reeds in het O.T. geopenbaard was, n.l. dat God Israël tot jaloersheid zou wekken door degenen die geen volk waren {Deut.32 vers 21}, het is een uitwerking van een deel van de zegeningen reeds aan Abraham beloofd, n.l. dat in zijn zaad alle volken zouden gezegend worden. Het “Lichaam” van Efeze is niet geopenbaard in het O.T., en in het N.T. niet tot op Paulus. Het was verborgen in God. Het “Lichaam” van Korinthe was alleen een Lichaam in zoverre het een groep was van gelovigen, die allen één of meerdere gaven hadden. Die groep kon Paulus het best illustreren door aan aards, menselijk lichaam. Het hoofd was niet Christus, maar apostelen, mogelijk ook profeten en leraars. De leden hadden de gave van gezondmaking, krachten, menigerlei talen, uitlegging der talen. Wanneer al deze gaven in een gemeente voorkwamen en het haar aan geen gave ontbrak, {1Kor.1 vers 7}, kon er sprake zijn van het tot een “Lichaam” gedoopt zijn en het vele leden hebben. Er waren in die tijd meer van zulke “Lichamen”, zie Rom.12 vers 5. Onder “Lichaam” versta men hier één geheel, waar de leden harmonisch op elkaar waren aangelegd en die elkaar nodig hebben om een “lichaam” te vormen. Al die plaatselijke “lichamen”, de gelovigen van al die gemeente samen, vormenden voor God één groep. Dit was, volgens 1 Kor.10 vers 31, “de gemeente Gods”. Ze waren niet de gemeente die Zijn {Christus} Lichaam is, want dit Lichaam is van een andere aard. Het Lichaam van Korinthe is een groep in geest gedoopt, in de kracht uit de hoogte {Luc.24 vers 49}, de belofte des Vaders {Hand.1 vers 5}. De groep die in geest gedoopt was, vormde door die doop een éénheid. Deze noemt Paulus een “Lichaam”. Hij zegt:”Want gelijk het lichaam”. Het “Lichaam” dat Paulus op het oog heeft, omvat ook het hoofd. Alle delen zijn er in begrepen. Dat Paulus dit ook bedoelt, blijkt uit enkele delen die hij later noemt. Hij spreekt van “oor en oog”, van reuk, dus heeft hij de neus op het oog. Dit zijn delen van het “hoofd” en Paulus rekent dit ook tot het “Lichaam”. Maar dit kan Christus niet zijn. Het “Lichaam” als van Korinthe bestaat niet meer. De gaven zijn uitgewerkt. Welke gemeente kan zich beroepen op gave van gezondmaking. Wat Paulus in 1Kor.13 vers 8 zegt: dat profetieën, talen en kennis zou ophouden of teniet gedaan worden”, die tijd was toen gekomen, maar op een andere wijze dan hij toen zag. Hij zei dat dit zou geschieden als het volmaakt kwam. Dat volmaakte was voor hem de opname, de verandering in een punt des tijds van 1 Thess.4 en 1Kor.15. Dit is niet gebeurd, dat zal ongetwijfeld nog plaatsvinden. 1Kor.12 zal zijn voortzetting vinden als God de lijn weer met Israël aangeknoopt heeft en dan zal het de gelovigen aan geen gave ontbreken, verwachtende de openbaring des Heren, {1 Kor.1 vers 7}. Al is het volmaakte, dat Paulus in 1 Kor.13 op het oog heeft, niet gekomen, toch is er iets volkomen volmaakt aan het licht gekomen, n.l. de bedeling der verborgenheid, de gemeente, die Het Lichaam van Christus is. Het Lichaam van Efeze is een heel andere groep. Deze heet: “Het Lichaam van Christus” Teksten vindt u in; Efe 4 vers 12, Efe.4 vers 16, Efe.5 vers 23 Efe.1 vers 23, Efe.2 vers 16; Efe.4 vers 4; Efe 3 vers 6; Het heeft een apart Hoofd. De term komt dus in andere zin voor dan in 1 Kor. Als we spreken over het hoofd van een school, dan denken we daarbij aan zijn functie, waarin hij een aantal medewerkers om zich heen heeft staan. Het personeel is zijn “schoollichaam”. Zo is Christus hoofdschap in Efeze een ambt. In het Lichaam heeft Hij een groep gelovigen doen opwassen, die met hem de leiding heeft over alle dingen. Dat zijn geen zichtbare tekenen of gaven. Vaak laat men zich in de war brengen door wat er vertaald is in de St. Vert. die in 1 Kor.12 vers 27 zegt: “Gijlieden zijt het lichaam van Christus” Er staat in de grondtekst geen lidwoord voor “lichaam”, dus niet “het lichaam”. Maar er staat “Gijlieden zijt lichaam van Christus en leden in het bijzonder” In het “bijzonder” betekent: “ten dele”, het zelfde woord als in 1 Kor.13 vers 9. “Lichaam van Christus” wil zeggen; Gij zijt ’n Lichaam dat Christus toebehoort, dat van Hem is. Er wordt niet gezegd, dat deze groep is de gemeente, d.i. Zijn Lichaam. Het is een Lichaam van Hem, dat Hem toebehoort {Zie Galaten 3 vers 29}, “van Christus is”. Het Lichaam van Efeze heeft Christus tot Hoofd. Het is geen plaatselijke of uiterlijke gemeenschap, maar een geestelijke éénheid van Leden, die elkaar vaak niet eens kennen. Dit zal bij de openbaring van Christus blijken. Ze hebben “één geloof, één hoop, één hoop, één doop” {die des Geestes}, ze zien uit naar de heerlijkheid, waar Christus nu is, ver boven alle dingen. In de Korinthe – Romeinen – Hebreeën brieven komt Christus voor als profeet, {leraar}priester, {verzoener}, en koning {regeerder} en verlosser. In Efeze heeft Hij nog een ander ambt, n.l. dat van Hoofd. En hierin zijn al het andere samengevat. Het Lichaam van Efeze opent een nieuwe bedeling. Alle inzettingen zijn afgeschaft, Kol.2 vers 20; “Indien gij met Christus afgestorven zijt aan de wereldgeesten, waartoe laat gij u, alsof gij in de wereld leefdet, geboden opleggen: raak niet, smaak niet, roer niet aan”. Men moet alleen vasthouden aan het Hoofd. Het verschil van Jood en heiden is verdwenen. De Jood die wil naderen kan dat niet doen op de nationale belofte; en de heiden die komen wil wordt niet gezegend op grond van de belofte aan Abraham.

  • Het Lichaam van Korinthe is een groep gelovigen die Broeders des Heren zijn, {ROm.8 vers 29}; het Lichaam van Efeze is een volkomen man {Efeze.2 vers 15}, 4vers 13}.
  • Het Lichaam van Korinthe, heet niet het Lichaam van Christus, maar Lichaam van Christus. Deze term komt maar één keer voor in 1Kor.12 vers 27: “Gij zijt Lichaam van Christus” Maar nergens leert 1 Kor dat Christus het Hoofd is van dit Lichaam
  • Het Lichaam van Efeze krijgt een plaats in de “overhemelse gewesten, boven alle overheid en macht”{{Efe.1 vers 3,20-21; 2 vers 6; 3 vers 10; 6 vers 12}. Voor deze groep gelovigen zijn de Efeze. Kolossenzen, Filippenzen en 2Timotheus en ook Filemon geschreven.
  • Het Lichaam van Korinthe bezat tekenen en gaven. Er worden er negen genoemd. Deze zijn teniet gedaan, niet omdat ze niet meer nodig zouden zijn, maar omdat God die bedeling afgebroken heeft.
  • Het Lichaam van Korinthe wacht op de dag des Heren en de openbaring van Christus{1Thess.4 vers 13-17}; 2Thess.2; 1Kor.1 vers 17}. Het komt terug, maar kan alleen ontstaan als de hoop van Israël weer levendig wordt. De opname is een deel van de wederkomst en staat er niet los van.
  • Het Lichaam van Efeze verwacht het mede gezet worden in de overhemelse gewesten, {Efe. 2 vers 6}. Dit geschiedt in de dag van Christus {Fil.1 vers6,10; 2 vers 16}. Deze gaat vooraf aan de dag des Heren en staat er dus los van. Voor de prijswinnaars heeft de hoop, het bij Christus zijn, zich al eerder verwezenlijkt door de uitopstanding tussen de doden uit {Fillp.3 vers 11}

Het Lichaam van Efeze is iets geheel nieuw, en nieuwe schepping{Efe.2 vers 15} Voor de openbaring aan Paulus in Rome bestond de Gemeente, die Christus Lichaam is, dus niet. Paulus was er het eerste lid van. En de vorming van Het Lichaam is nog steeds bezig. Tot hoelang is onbekend. Nog steeds zit Christus op de troon der genade. Als het boek Openbaring zijn vervulling nadert, wisselt Hij deze troon met die van het gericht, het rechtzetten wat krom is. Dan sluit de bedeling der verborgenheid zich af. Maar dan zal het “Korinthe Lichaam” weer herleefd zijn. Dan keren tekenen en geestesgaven terug en ontbreek het die gemeente aan geen gaven.{1Kor.1 vers 7}. Het Lichaam van Efeze wordt in stilheid gevormd, en is er niet om Israël tot jaloersheid te verwekken. De geweldige boodschap is dat de heidenen Samen-erfgenamen zijn van de belofte in Christus Jezus. Samen-lichaam is haast niet in normaal Nederlands te vertalen. Want wat is en Samen-lichaan? Een normaal menselijk lichaam heeft velen leden en het karakter van zo’n lichaam is dat alle leden met elkaar verschillen. Met je oog kan je niet lopen etc. Al de leden van mijn lichaam zijn verschillend. Maar in dit Lichaam zijn alle leden gelijk aan elkaar; gelijke erfgenamen. Zo’n Samen-lichaam met Christus als Hoofd, daarvan kunnen wij ons moeilijk een voorstelling maken. Dat kan ook niet anders, want dit lichaam is de nieuwe mens, een lichaam wat wordt opgebouwd tot een volkomen man. Paulus viel deze genade te beurt om deze onnaspeurlijke rijkdom van Christus aan de heidenen te verkondigen. Van de verborgenheid is in het O.T., in de Evangeliën, in de Handelingen en in alle Bijbelboeken die tijdens de Handelingen geschreven zijn, geen spoor te vinden. Wat een heerlijke boodschap moet het voor hen geweest zijn, toen Paulus de verborgenheid aan de heidenen bekend mocht maken. “Mij, verreweg de geringste van alle heiligen, is deze genade te beurt gevallen, aan de heidenen de onnaspeurlijke rijkdom van Christus te verkondigen, en in het licht te stellen de bediening van het geheimenis, dat van eeuwen her verborgen is gebleven in God, de Schepper van alle dingen, opdat thans door middel van de gemeente aan de overheden en de machten in de hemelse gewesten de veelkleurige wijsheid Gods bekend zou worden, naar het eeuwige voornemen, dat Hij in Christus Jezus, onze Here, heeft uitgevoerd” {Efeze3}.

 

Commentaren zijn gesloten.

Zoeken

Column

Sagrada Familía in Barcelona

Enige tijd geleden zijn we enige dagen in Barcelona geweest. Een prachtige stad. De prachtige kathedraal de Sagrada Família was voor mijn vrouw en ik het absolute hoogtepunt. In 1883 begon de architect Gaudí zijn levenswerk. Nu 138 jaar later genieten miljoenen mensen per jaar van deze nog steeds onvoltooide kerk. Indrukwekkend is de schitterende […]

582650 bezoekers sinds 07-06-2010