Het leven van Jozef deel 3

19-01-2016 door Joop Neven

Zoals we in de studie’s  deel 1 en 2 al zagen was er sprake van een bijzondere band tussen Jacob en Jozef. Een lijn die doorgetrokken werd naar de relatie God de Vader en de Here Jezus.

Als Jozef de eerst droom verhaald aan zijn broeders, geven zij zelf de interpretatie. Pas de tweede droom verhaalt hij in het bijzijn van zijn vader. De broers zwijgen nu; zowel Jacob als zij weten dat een droom afhankelijk is van een juiste uitleg en uitkomst. Jacob geeft Jozef een standje om een grotere haat tussen Jozef en zijn broers te voorkomen. De “de broers benijdden hem” ondanks hun antipathie wisten ze dat het niet zomaar dromen waren die Jozef vertelde. Het feit dat het ook twee keer om hetzelfde gegeven ging, zette ook hen aan het denken.

“het is genoeg, mijn zoon Jozef leeft nog; ik wil hem gaan zien, eer ik sterf” en “Toen zeide Israël tot Jozef: Nu kan ik sterven nadat ik uw aangezicht gezien heb” {Gen.45:25 en 46:30}.

Op het eerste gezicht lijkt dat heel gewoon, welke vader die zijn zoon dood gewaand had, verlangd er niet naar hem te zien. Maar Gen:48:11 lezen we nogmaals: “Daarna zeide Israël tot Jozef: ik had niet kunnen vermoeden dat ik uw aangezicht zou zien”. Dus tot driemaal toe lezen we erover dat Israël nadruk legt op het zien van Jozef. En aangezien men in het Joodse denken er vanuit gaat dat er geen overbodige herhalingen in de Tenach staan, moet het wel een betekenis hebben. Hat was zelfs voldoende voor hem om te kunnen zeggen dat zijn levensdoel bereikt was en dat hij nu kon sterven.

Ook dat is voor ons vooruitzicht: En wij allen, die met een aangezicht, waarop geen bedekkingen meer is, de heerlijkheid des Heren weerspiegelen naar hetzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid, immers door de Here, die Geest is”{2Kor.3:18}.

De betekenis van de derde dag is genoegzaam bekend. Paulus zegt het ook in 1Kor.15:4 “.. en Hij is begraven en ten derden dage opgewekt naar de Schriften”. Niet slechts naar de Schrift maar naar de Schriften. Op alle plaatsen in de Tenach waar sprake is van de “derde dag” verwijst dit bedekt naar wat er rond het jaar dertig van onze jaartelling plaats gevonden heeft in de hof van Arimathea. Naar de weggewentelde steen.

Jozef leek innerlijk op Jacob. En dan denken we aan de woorden van Johannes ”wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van de einiggeborene des Vaders, vol van genade en waarheid´{Joh.1:14} en de openingswoorden van de Hebreeënbrief “de Zoon die Hij gesteld heeft tot erfgenaam van alle dingen….. Deze de afstraling zijner heerlijkheid en de afdruk van zijn wezen”{Hebr.1:2-3}.

Het geheim zit ‘m waarschijnlijk behalve in een “schoon uiterlijk” ook in de innerlijke schoonheid van Jozef. Zijn wijsheid, karakter, inzicht, goedheid. Hij wordt gezien als een tsaddiq, een rechtvaardige. De schoonheid, pracht en praal van de Here Jezus, die wij straks van aangezicht tot aangezicht mogen aanschouwen, wordt alleen al duidelijk uit de ontmoeting die Paulus met Hem mocht hebben “een licht schitterender dan de glans van de zon”{Hand.26:13} en de woorden van Johannes “en zijn aanzien was gelijk de zon schijnt in haar kracht”{Openb.1:16b}.

Over Messiaanse typologie gesproken! Van de Here Jezus wordt gezegd: “dat hij gestalte, noch luister had, dat wij hem zouden hebben aangezien, noch gedaante dat wij hem zouden hebben begeerd´{Jes.53:2}. Maar hoe anders was dat in de hemel voor zijn komst naar de aarde en hoe anders is dat nu.

Al van jongst af lezen we over de wijsheid van de Heer. Op twaalfjarige leeftijd lezen we van Hem, toen zijn ouders hem kwijt waren geraakt in Jeruzalem: “In de tempel, waar Hij zat te midden van de leraren, terwijl Hij naar hen hoorde en hun vragen stelde. Allen nu, die Hem hoorden, waren verbaasd over zijn verstand en zij antwoorden”{Luk.2:46-47}. “En Jezus nam toe in wijsheid en grootte en genade bij God en mensen”{Luk.2:52}.

In Kolossenzen 2 vers 2-3 lezen we: “opdat hun harten getroost en zijn in liefde verenigd worden tot malle rijkdom van een volledig inzicht, en zij het geheimenis Gids mogen kennen, Christus, in wie al de schatten der wijsheid en kennis verborgen zijn”.

In het Hebreeuws is het trouwens interessant om te constateren dat als de broers aan Jacob meedelen dat Jozef nog kleeft, dat het woord “leven”dat gebruikt wordt meer is dan een verbonden zijn aan ademhalen; het was een kwaliteit van leven!

Studie uit: Hebreeuws denken

 

 

 

 

 

Laat een commentaar achter

Zoeken

Column

Hoe ver kan liefde gaan?

Op 4 mei herdenkt Nederland alle Nederlandse slachtoffers sinds de Tweede Wereldoorlog. Dit zijn militairen en burgers die stierven in oorlogssituaties en bij vredesoperaties. Intussen zijn er weer militairen en burgers omgekomen in de Russische / Oekraïense oorlog. “Dit nooit weer” is weer niet gelukt. De vraag dringt hier en daar op of God Poetin zal straffen […]

601655 bezoekers sinds 07-06-2010