Het Lam

25-05-2010 door Joop Neven

Amnos

Het lam {amnos} komt viermaal in het N.T. . Zo wordt Jezus met het lam vergeleken. Waarom werd Jezus met een lam vergeleken? Daar zijn verschillende redenen voor. Dat Jezus met een “amnos” wordt vergeleken vindt zijn oorzaak naar aanleiding van Ex. 29 vers 38 en Leviticus 9 vers 3. “Dit is, wat op het altaar zult bereiden: twee éénjarige lammeren, geregeld elke dag”{Ex 29 vers 38}. “Neemt een geitenbok ten zondoffer, en ten brandoffer een kalf en een schaap elk één jaar oud, en gaaf” {Lev.9 vers 3}

Een amnos is dus een lam van ongeveer één jaar oud. Met dit beeld wordt Jezus dus vergeleken in het N.T. Dat Jezus in het N.T. als een Lam{amnos} werd voorgesteld, ligt in het feit van zijn verzetloosheid; daarom haalt Hand.8 vers 32 de aanhaling van Jes. 53 vers 7 aan: “Gelijk een lam stemmeloos is tegenover zijn scheerders, zo doet Hij zijn mond niet open”. Verder werd Jezus met het Paaslam vergeleken. Dat Jezus met het Paaslam vergeleken werd, was niet eerder dan nadat Hij eerst het koninkrijk Gods verkondigde en Israël naar de juiste interpretatie van de Thora wil brengen. Als Hij hierover weerstand ondervindt in Israël, dan moet Hij dat met Zijn dood bekopen. Dit was dan voor hem het moment waarin Hij zichzelf met het Paaslam vergeleek. De rechtvaardige wordt dan een éénjarige vlekkeloos Lam. De uittocht uit Egypte, wordt de uittocht uit de dood en tevens de bevrijding, de vrijkoop van uw ijdele wandel. In 1 Petr.1 vers 19 staat: Dat gij niet met vergankelijke dingen, zilver of goud, zijt gekocht van uw ijdele wandel…maar met het kostbare bloed van Christus, als van een onberispelijk en vlekkeloos Lam”. Wat Petrus hier schrijft over het Lam, is in wezen een verwijzing naar Ex. 29 vers 38 en Lev. 12 vers 6; het Lam als een brandoffer. Wij zien dat de functie van het lam in het N.T. niet terug gaat naar Jesaja 53, maar een toespeling is op het Paaslam. “Want ook ons Paaslam is geslacht”. 1Kor.5 vers 7 “Want dit is geschied, opdat het schriftwoord zou vervuld worden. “ Geen been van hem zal verbrijzeld worden” {Joh. 19 vers 36}. Het is niet een lam die offers aan God moet brengen, omdat God dat eist. God eist geen offers, maar gerechtigheid. Christus moest niet sterven, maar stierf omdat Hij gerechtigheid bracht van God uit, naar de mens. En daarom komt God als een Lam, {niet door kracht noch geweld, maar door mijn Geest. Zach.4 vers 6}.En dit is de gestalte van God, maar de mens wilde dat niet, daarom werd Hij gekruisigd. Want men wilde geen God die alles op zich nam. Op grond hiervan getuigt Johannes “Zie het Lams Gods, die de zonde der wereld wegdraagt”. Joh.1 vers 29-34 “Hij was het vlekkeloos Lam, die gerechtigheid deed en omdat Hij gerechtigheid deed hebben wij hem naar de slachtbank geleid als een vlekkeloos Lam en denken daarmee een offer aan God te hebben gebracht, omdat wij van de gedachte uitgaan dat God genoegdoening eist voor onze zonden. Het tumult, dat in Openbaringen samen komt zal stuk lopen op het Lammetje. Zet je aan de ene kant het beest uit de zee en het beest uit de aarde, en zet aan de andere kant van de weegschaal het Lam. En de weegschaal slaat door naar de kant van het Lam. Alles zal stuk lopen op het Lam.

Arnion

Een tweede woord voor Lam is:”arnion”, een afgeleid woord uit “aren”. Arnion betekent: ram, schaap en lam. Arion komt in hoofdzaak voor in Openbaringen aan Johannes, en wordt op Christus toegepast. Bijvoorbeeld als het overwinnende Lam in Openb. 6 vervolgens in hoofdst. 14; 19; 21 en 22. Omstreden is het of men “arnion” met ram of lam moet vertalen. Voor de opvatting van “arnion” als een lam spreken de volgende teksten Openb: 5 vers 6 en 9; Openb. 13 vers 8 {het lam als geslacht} een verwijzing naar de heilwerking van zijn bloed; uitspraken over Jezus als offerlam, “annos”. In het beeld van “arnion” ligt tevens opgesloten het zwakke en zonder macht, van een lam op nederigheid van het gekruisigde. Zijn uitrusting met 7 horens en 7 ogen daarentegen op de volledige macht en van Christus {Openb. 5 vers 6}. In sommige gevallen is het beter om “arnion” met ram te vertalen zoals in Openb.5 vers 6; Openb. 6 vers 16-17; Hfd. 17 vers 14 enz.

Arén

Het derde woord voor lam in het N.T. is “arén”. Het wordt alleen gebruikt in de zin van beeldspraak zoals bijv. in Lucas 10 vers 3. Een parallel tekst vinden we in Matth. 10 vers 16; alleen hier wordt het vertaald met schapen {probata}.

 

 

Commentaren zijn gesloten.

Zoeken

Column

Sagrada Familía in Barcelona

Enige tijd geleden zijn we enige dagen in Barcelona geweest. Een prachtige stad. De prachtige kathedraal de Sagrada Família was voor mijn vrouw en ik het absolute hoogtepunt. In 1883 begon de architect Gaudí zijn levenswerk. Nu 138 jaar later genieten miljoenen mensen per jaar van deze nog steeds onvoltooide kerk. Indrukwekkend is de schitterende […]

579307 bezoekers sinds 07-06-2010