Het Koninkrijk Gods

25-05-2010 door Joop Neven

door Wim Goddijn

Het evangelie naar Marcus vertelt ons dat Jezus in vele gelijkenissen sprak. Gelijkenissen aangaande het koninkrijk Gods. Tot de schare, het volk dat Jezus achterna liep, sprak Hij in deze gelijkenissen “opdat zij ziende niet zien en horende niet begrijpen”{Luc.8 vers 10}. Maar aan de discipelen was het gegeven de geheimenissen van het koninkrijk Gods te kennen. Als Jezus de gelijkenis van de zaaier aan hen uitlegt is de kern daarvan: “Dit is de gelijkenis: het zaad is het woord van God” Luc.8 vers 11}. En in de gelijkenis van het onkruid zegt Jezus: “Die het goede zaad zaait is de Zoon des mensen, en de akker is de wereld” { Matth.13 vers 37}. Markus zegt in zijn evangelie nog eens met nadruk dat Jezus aan Zijn discipelen afzonderlijk alles verklaarde aangaande de geheimenissen van het koninkrijk Gods. “Alzo is het koninkrijk Gods, als een mens, die zaad werptin de aarde, en slaapt en opstaat, nacht en dag, en het zaad opkomt en groeit zonder dat hij zelf weet hoe. De grond brengt vanzelf vrucht voort; eerst een halm, daarna een aar, daarna het volle koren de in aar…… Hoe zullen wij dan het koninkrijk Gods afbeelden, of onder welke Gelijkenis zullen wij het brengen? Het is als een mosterdzaadje dat gezaaid wordt in de aarde { Marcus 4 vers 26-34}. Zo wordt het Koninkrijk Gods in gelijkenissen uitgebeeld als een groot zaai – proces! Jezus Messias is gekomen om de wet te vervullen, te voltooien, vol te maken. In Hem wordt de belofte van het Verbond vervuld! Mijn spijze is de wil te doen degenen die Mij gezonden heeft, en Zijn werk te volbrengen”{Joh.4 vers 34}. Zó is het Woord vlees geworden! En het Woord Gods is tevens het zaad van de heilgeschiedenis. En in die heilsgeschiedenis van God – dat grote zaaiproces – vinden we steeds weer de Onvoorwaardelijke belofte van het ware zaad dat het koninkrijk Gods zal verwerkelijken! In beeldende taal van gelijkenissen onthuld Jezus de betekenis daarvan: “Het zaad is het woord van God”.  Door de Thora te vervullen volbrengt Hij het werk van de Vader. Als een tarwekorrel die in de aarde valt en sterft heeft Hij Zijn leven prijs gegeven, opdat het veelvoudig vrucht zou dragen. Het zaad dat de zaaier zaait is het woord van God. En hert geschreven Woord van God, de Bijbel, onthult de heilsgeschiedenis als één groot zaaiproces! Het wordt als zaad uitgestrooid en de akker is de wereld. Het maakt geschiedenis en keert niet ledig tot hem weer. “Alzo is het koninkrijk Gods, als een mens die zaad werpt inde aarde…, en het zaad opkomt en groeit zonder dat de mens hoe”. Het woord “zaad” bepaald ons dan ook in heel directe zin bij de vijf boeken van Mozes, de Thora, bij de beloften van God! Aan Abraham is immers een zaad beloofd! En in dat zaad zullen al de geslachten der aarde gezegend worden. Want de belofte van dat éne zaad in Christus, de weg ten leven naar de grote voltooiing. De heilsgeschiedenis van God is een geschieden, een gebeuren, dat zich als een zaaiproces in onze wereld voltrekt. Het Goddelijk voornemen {of plan} der eeuwen is dan ook geen noodlotsleer of marionettenspel. Integendeel, het is een wording – geschiedenis, een scheppingsgebeuren dat gewaarborgd is in het éne goede Zaad, Jezus Christus! Het gaat er maar om of de mens zich betrokken weet in die heilsgeschiedenis. Dan brengt het ook “als vanzelf “vrucht voort. Alleen, zegt Paulus, laat ieder zo leven als God hem geroepen heeft…. {1Kor.7 vers 17-24}. Dan is er ook geen reden tot polariseren. Er is immers velerlei roeping en taak! Jezus Messias, het ware zaad dat het koninkrijk Gods zal verwerkelijken, heeft Zich vereenzelvigd, heeft zich één gemaakt met het zaad van Abraham. In Hem is het zaaiproces gaande gemaakt en zet zich voort totdat God alles in allen zal zijn.

Daarvan lezen we reeds in Genesis 26 vers 12-13. “En Isaäk zaaide in dat land en hij oogstte dat jaar honderdvoudig, want de Eeuwige zegende hem en Isaäk werd gaandeweg rijker, totdat hij zeer rijk geworden was”. In Christus Jezus voltrekt zich de vereenzelviging van de zaaier en het zaad. Alles in het grote zaaiproces va God wordt gericht op en voltrekt zich in een feitelijke gebeurtenis: het Zaad, Christus! We horen in dit alles het sjema van Israël: “Hoor Israël, de eeuwige is onze God, de eeuwige is één”. Luister naar de God van abraham, Isaäk en Jacob. “Wie oren heeft om te horen, die hore”. Want het is alles vervuld in die Ene, Jezus Messias, het Zaad van Abraham. En daarom is er in “Mozes en de Profeten”het geschreven Woord ook steeds de onvoorwaardelijk belofte van het ware zaad dat het koninkrijk Gods zal verwerkelijken! Een zaaier die uitgaat om te zaaien wordt zelf, aldus T Naastenpad, in acht gelijkenissen, geheel in dat zaaiproces betrokken. Al strooiende vereenzelvigt de zaaier zich met het zaad. Het zaad moet worden prijsgegeven aan de aarde. En in dat prijsgeven is de ontkieming van het zaad gewaarborgd. God zélf in in dat woord dat gezaaid wordt, en dat woord keert niet ledig tot hem weer! Het volbrengt waartoe het is gezonden. Zo heeft Jezus als zijnde het Zaad, dit ook zelf aangekondigd, waargemaakt en gewaarborgd in Zijn dood en opstanding: “Mijn spijze is de wil te doen desgenen die Mij gezonden heeft, en Zijn werk te volbrengen”. In Hem is het zaaiproces begonnen en in principe reeds voltooid. “Hij die nedergedaald is {om het werk van de Vader te volbrengen} Hij is het ook die opgevaren is ver boven alle hemelen, om alles tot volheid te brengen” {Efe.4 vers 10}. Om alles in het heelal te voltooien, tot één te maken; vol te maken van Zijn heerlijkheid! Dat is het zaaiproces van het Koninkrijk Gods, de weg naar de voltooiing van de achtste dag, waarin alles nieuw zal zijn! Het zaad moet in de aarde vallen en sterven. Zo moet ook de “oude schepping”sterven, opdat alles hernieuwd kan worden tot een nieuwe schepping. De apostel Paulus heeft in Romeinen 9 tot 11 de geheimenissen van de heilsgeschiedenissen aangaande Israël en de volkeren bekend gemaakt. Aan het slot van zijn betoog komt hij tot lofverheffing: “O diepte van rijkdom, van wijsheid en van kennis Gods, hoe ondoorgrondelijk zijn Zijn beschikkingen en hoe onnaspeurlijk Zijn wegen. Want uit Hem en door Hem en tot Hem zijn alle dingen: Hem zij de heerlijkheid tot in de {toekomende} eeuwen”. Vervuld zal worden hetgeen door de profeten is gesproken: “In de komende dagen zal Jacob wortel schieten, Israël bloeien en uitspruiten, zodat zij de wereld met vrucht vervullen. {Jes.27 vers 6} “Want zoals de aarde heer gewas voorbrengt en een hof zijn zaaisel doet uitspruiten, zo zal de Here Here gerechtigheid en lof doen uitspruiten voor het oog van alle volken”{Jes.61 vers 11}. Ja, inderdaad, het koninkrijk Gods is als een mosterdzaadje. Het kleinste zaadje groeit uit tot een boom, ja, het overtreft alle andere kruiden in grootte! De gelijkenissen door Jezus uitgesproken hebben betrekking op Israël, het volk van de Thora. Het moet naar de richtlijnen van de Thora de weg ten leven bewandelen. Als Israël deze weg niet gaat dan kiest het voor dood en chaos. Dat wordt in de gelijkenissen uitgebeeld als onkruid dat bijéén verzameld en verbrand moet worden. Of als zaad dat op verkeerde plaatsen terecht komt en geen goede voedingsbodem heeft. Israël is gestruikeld… maar de belofte van het Verbond wordt vervuld “in het zaad van Abraham, hetwelk is Christus” { Gal.3 vers 16}. De apostel Paulus breidt de geheimenissen van het koninkrijk Gods uit tot de grote Verborgenheid, het geheimenis van Christus. Hemel en aarde zullen tot één gemaakt worden in Christus Jezus. Zoals nu reeds in de gemeente, als Het Lichaam van Christus, Jood en heiden tot één gemaakt zijn. In Christus Jezus geschapen tot de nieuwe mens, het beeld Gods! {Efe.2 vers 14;4 vers 24; Kol.3 vers 10}. De heilsgeschiedenis van God, het grote zaaiproces, is immers gewaarborgd in de dood en opstanding van Jezus Christus: `Indien de tarwekorrel niet in de aarde valt en sterft blijft zij op zichzelf, maar indien zijn sterft brengt het veel vrucht voort. Zo sprak Jezus toen Hij aankondigde welke dood Hij moest sterven {Joh.12 vers 23, 24,33}. Wil het gezaaide zaad ontkiemen, dan moet het eerst sterven….Zaad en Woord zijn één, zoals God één is. Zoals ook woord en daad één zijn! `Alle dingen zijn door het Woord geworden en zonder dit is geen ding geworden dat geworden is… {Joh.1 vers 3}. De heilgeschiedenis van het Koninkrijk Gods is alzo een wordingsgeschiedenis, een scheppingsgebeuren. Schepping en bevrijding uit Egypte worden in de Schrift ook in één adem genoemd. Want de scheppingsgeschiedenis is een bevrijdinggeschiedenis. Als gelovigen, als leden van Christus Lichaam, kunnen wij nu reeds in Hem voltooid zijn. Het is de grote verborgenheid waarmee Paulus de Schriften heeft mogen voltooien. “ De gehele Volheid van God is in Christus belichaamd en wij hebben de volheid verkregen in Hem!” {Kol.2 vers 10}. Het is een totale vereenzelving met Christus in Zijn dood en uitopstanding, en samen met Hem gezet in de hoogste hemelen, in de rechthand des Vaders, als deel van Zijn Lichaam. {Efe.2 vers 4-7: Kol.2 vers 12}. In Christus Jezus, die als eersteling van de grote oogst, van tussen de doden uit is opgewekt, opdat het heelal, in en door en tot Hem, geheel tot voltooiing zou komen. Het is het grote zaaiproces van God, door de profeet Jesaja op treffende wijze uitgebeeld als een scheppingsgebeuren: “ Want zoals de hemelen hoger zijn dan de aarde, zo zijn Mijnwegen hoger dan uw wegen en Mijn gedachten dan uw gedachten. Want zoals de regen en de sneeuw van de hemel neerdaalt en daarheen niet weerkeert, maar doorvochtigd eerst de aarde en maakt haar vruchtbaar en doet haar uitspruiten en geeft zaad aan de zaaier en brood aan de eter, alzo zal Mijn woord, dat uit Mijn mond uitgaat, ook zijn; het zal niet ledig tot Mij wederkeren, maar het zal doen wat Mij behaagt en dat volbrengen, waartoe Ik het zend…. {Jes.55 vers 8-11}. Zo kunnen ook wij ons betrokken weten in die heilsgeschiedenis, het grote zaaiproces, dat door God, de vader, in Christus Jezus is gaande gemaakt. “ Opdat Christus door het geloof in onze harten woning make {zodat het woord Gods daar ontkiemen kan en tot volle wasdom kan komen} Geworteld en gegrond in de liefde van Christus zullen we dan vervuld worden tot alle volheid Gods! {Efe.3 vers 17-19}. Christus Jezus, de hoop der heerlijkheid Gods, is onze vrede. “ Maar de gerechtigheid is een vrucht, die in vrede wordt gezaaid voor hen, die vrede stichten!” {Jak.3 vers 18}.

“ Mij spreekt de blomme een tale

mij groet het kruid beleefd,

mij groet het altermale,

wat God geschapen heeft.

 Guido Gezelle}

 “ Wat zijt Gij groot, wat zijt Gij goed!

Zo heffen w’ aan met blij gemoed,

Mild zeeg’nend Opperwezen!

Het feestkleed, dat weer ’ t aardrijk siert,

de schepping, die haar hoogtijd viert,

looft U, de schepper van ’t heelal!

Het groen ontsprongen aan zijn knop,

hangt U ter eer zijn kransen op,

en beemd ‘ en akkers bloeien.

En zou dan ’ t hart, in U verheugd,

U, die Uw schepping kroont met vreugd,

Niet dankend tegengloeien?”.

 {Gez.285. Natuur en Jaargetijden}

        

Commentaren zijn gesloten.

Zoeken

Column

Hoe ver kan liefde gaan?

Op 4 mei herdenkt Nederland alle Nederlandse slachtoffers sinds de Tweede Wereldoorlog. Dit zijn militairen en burgers die stierven in oorlogssituaties en bij vredesoperaties. Intussen zijn er weer militairen en burgers omgekomen in de Russische / Oekraïense oorlog. “Dit nooit weer” is weer niet gelukt. De vraag dringt hier en daar op of God Poetin zal straffen […]

601659 bezoekers sinds 07-06-2010