Het eeuwige Evangelie

27-05-2010 door Joop Neven

Zie Openb.14 vers 7. Letterlijk staat er: het evangelie der eeuwen {Grieks: aionen}. Dit is het “basis – evangelie”, dat door alle eeuwen heen geldt. Het is de boodschap van de Schepper aan Zijn schepping: Vreest God en geeft Hem eer {Prediker 12 vers 13-14}.Dit evangelie zegt dus simpelweg, dat God er is en dat de mensen Hem eren.

Het evangelie van God

Zie Rom.1 vers 1-4. Dit evangelie spreekt van het feit, dat God Zich openbaart in de Zoon. Het is dus uitvoeriger dan het eeuwige evangelie; het geeft meer informatie. Het spreekt over wat God reeds “tevoren door Zijn profeten beloofd had in de Bijbel..” M.a.w. dit evangelie werd dus al in het O.T. verkondigd in de prediking van de komende Messias, de Zoon van God. Nu Hij gekomen is wordt deze boodschap bekendgemaakt: geloof in de Here Jezus Christus, de Zoon van God, die gestorven is én opgestaan.

Het evangelie van het Koninkrijk

Zie Matt.24 vers 13. Dit evangelie ligt in het verlengde van het evangelie van God en heeft bijzonder betrekking op de komst van het {beloofde} Koninkrijk, dat op aarde zou worden gevestigd. Ook dat was reeds in het O.T. aangekondigd. De koning van dit koninkrijk in de Christus, de Zoon van God. Dit evangelie werd verkondigd toen het Koninkrijk nabij was {zie bijv. Matt.3 vers 2; 4 vers 17; 10 vers 7}. Het Koninkrijk is echter niet geopenbaard, daarom wordt deze boodschap nu niet verkondigd. Als deze fase van God Plan voorbij is zal het opnieuw verkondigd worden en het Koninkrijk zal dan ook daadwerkelijk op aarde worden gevestigd.

Het evangelie der genade

Dit is de boodschap die voortvloeit uit het volbrachte werk van Christus en speciaal in deze “bedeling der genade” {Efe.3 vers 2} gepredikt wordt. {zie ook Hand:20 vers 24}. Het zegt dat de mens alleen door genade behouden kan worden op grond van Christus’ verzoeningswerk.

Het geheimenis van het evangelie

Zie Efe.6 vers 19. In de boodschap van God lag een geheim verborgen, dat niet eerder is geopenbaard dan door de apostel Paulus. Dit geheim heeft betrekking op de Gemeente, Het Lichaam van Christus. Ieder die in deze bedeling tot geloof komt word een lid van dit Lichaam en ontvangt daarmee een bijzondere positie in Gods Plan: mede-erfgenaam van Christus {Rom.8}. Dit evangelie der genade toegespitst op de bekendmaking van het geheimenis wordt met name door Paulus {en zijn navolgers!} verkondigd. Gegrond en de belofte van God → Titus1. Hierin wordt dus het volle heil bekendgemaakt en ontvouwd, zelfs dat wat “eeuwen en geslachten lang verborgen gebleven was”.

Verdere benamingen die in deze tijd nog van toepassing zijn.

Het evangelie uwer behoudenis {Efe.1 vers 13}

spreekt van het behouden worden door het evangelie.

Het evangelie van Christus {Fil.1 vers 27}.

spreekt van de opgestane en verheerlijkte Heer.

Het evangelie der heerlijkheid van Christus

{2Kor.4 vers 4} spreekt van de rijkdom, van verlossingswerk van Christus 

Nog enkele verschillen.

Israël: Een aardse roeping tot zegen van de volkeren, in de komende eeuwen{aionen}. Bovendien aardse zegeningen en de komst van Christus als rechter, tot oprichting van Zijn Koninkrijk van vrede en gerechtigheid.

De Gemeente: Hemelse roeping temidden van de hemelingen, om in de komende eeuwen {aionen} de overweldigende rijkdom van Zijn genade te tonen. Geen aardse, maar hemelse {geestelijke} zegeningen. De komst van Christus niet als rechter, maar als REDDER:

Israël: Petrus en de andere apostelen der besnijdenis kennen Jezus alleen in Zijn aarde bediening en wijzen tevens op Zijn terugkomst op aarde. Petrus noemt zichzelf een apostel van Jezus Christus; de naam die duidt op Zijn menswording. {Matth.1 vers 21}

De Gemeente: Paulus kent Hem alleen – of beter gezegd: Wij kennen Hem alleen als de verheerlijkte en verhoogde Heer. Het wijst naar de hemelen en tevens naar onze hemelse bestemming. Paulus noemt zichzelf een apostel van Christus Jezus; en benadrukt daarmee onze plaats en positie als Lichaam van Christus.

Israël: Op de twaalf poorten van het hemelse Jeruzalem – dat op de aarde nederdaalt – ontbreekt de naam van Paulus: de apostel der heidenen {Openb.21vers 12}

De Gemeente: Zij heeft haar bestemming in de hemelen, en niet op de aarde,zoals Israël. Op de twaalf poorten staan de twaalf namen van de twaalf apostelen van het Lam {Openb.21 vers 14}. Ons burgerschap is in de hemelen {Filp.3 vers 20}.

Israël: Het zendingsbevel aan Israël luidde. “maak alle volken tot mijn discipelen” {Matth.28 vers 19}.

De Gemeente: Zij bestaat uit geroepenen uit alle volken {dus inclusief Israël}. Onze bediening is een bediening der verzoening! {2Kor.5 vers 18}. En dat, omdat God de wereld met Zichzelf verzoende, door hun de overtredingen niet meer toe te rekenen. Zo mogen ook wij vragen “weest verzoend met God, want God is met u verzoend” {2 Kor.5 vers 20}.

Tot zover enkele verschillen. De verschillen moeten we niet zien als tegenstrijdigheden. Het evangelie van Paulus moet niet gezien worden als een evangelie wat geheel buiten de overige Schrift staat. Hetgeen Paulus onthult heeft is een aanvulling van hetgeen God voor Israël nog verborgen had gehouden. Het voltooit het Woord; het maakt het Woord kompleet. Paulus openbaart bijvoorbeeld de volkomen genade van God, waarin er geen plaats meer is voor “eigen verdiensten”. Alles is genade: onze roeping, onze uitverkiezing, onze redding. Al deze hoogste zegeningen in Christus zijn nú reeds ons deel, maar dat wil niet zeggen dat dit een blijvend onderscheid met Israël of met de volkeren zal zijn.

Zoals God nú reeds ALLES in  – de Gemeente, als zijnde het Lichaam van Christus – is, zo zal God eens ALLES  in ALLEN zijn! Dan is er geen onderscheid meer tussen Israël en de Gemeente, of tussen Israël en de volkeren, of tussen de Gemeente en de volkeren! Alle verschillen gelden slechts gedurende de eeuwen {aionen}. Na de eeuwen zal er geen enkel verschil meer bestaan. Nogmaals: het gaat hier om “tijdelijke” verschillen en om verschillende groepen met verschillende opdrachten, maar die uiteindelijk ALLEN deel uitmaken van die ene, grote familie van God.

Commentaren zijn gesloten.

Zoeken

Column

Sagrada Familía in Barcelona

Enige tijd geleden zijn we enige dagen in Barcelona geweest. Een prachtige stad. De prachtige kathedraal de Sagrada Família was voor mijn vrouw en ik het absolute hoogtepunt. In 1883 begon de architect Gaudí zijn levenswerk. Nu 138 jaar later genieten miljoenen mensen per jaar van deze nog steeds onvoltooide kerk. Indrukwekkend is de schitterende […]

583059 bezoekers sinds 07-06-2010