Het bloed van het Lam

12-07-2010 door Dr. K.D. Goverts

Diens bloed zal vergo­ten wor­den. «Zij hebben hem overwonnen door het bloed van het Lam en het woord van hun getuigenis» Op.12:11. Deze tekst wordt vaak uit zijn verband gehaald. Wat betekent de zin: «overwinning door het bloed» Wie is in deze tekst hem en wie zijn zij. Dat zij slaat terug op die broe­ders. En die hem is de aanklager… «Want de aanklager van onze broeders, die hen dag en nacht aan­klaagde voor onze God, is nedergeworpen» v.10. ‘Dag en nacht’ is een typisch Hebreeuwse uitdrukking. Wie aangeklaagd wordt, kan niet veel, is krachteloos. Dus die aan­klager moet eerst tot zwijgen worden gebracht. Door die aanklager kun je ook moeilijk zingen, dan is daar die dissonant. Dan kun je ook de stem van God moeilijk horen. En je kunt ook heel moeilijk je broe­der horen. Die aanklager moet dus overwonnen worden door het bloed van het Lam. In de eindstrijd is dat een doorbraak; en in feite is dit ook het hele probleem. Als je op geen enkel punt meer wordt aangeklaagd, dan ‘ben je er’. Die aanklager is de grootste rem in je leven. En dan volgt: «Nu is verschenen het heil en de kracht en het ko­ningschap van onze God en de macht van zijn Gezalfde» Op.12:10. Letterlijk: «nu is geschied het heil, de bevrijding». «want….» v.10. Let op dat want. Want de aanklager is neergeworpen. In feite kun je dit ook achterstevoren lezen………overwinning door het bloed, die aanklager gaat weg en daardoor heil en koningschap……. En nu de vraag: Hoe bewerkt het bloed van het Lam dit alles? Het bloed speelt ook in het zogenaamde NT een belangrijke rol.

Diens bloed zal vergo­ten wor­den

«Wie des mensen bloed vergiet, diens bloed zal door de mens vergo­ten wor­den, want naar het beeld Gods heeft Hij de mens gemaakt» G­en.9:6. Dit is een opmerkelijke uitspraak. Dit is in de ogen van God een ongelooflijk diepgaande zaak. «Diens bloed zal door de mens vergoten worden». Theoretisch is deze vertaling mogelijk. Het nadeel van deze verta­ling is, dat het een beetje een waarheid als een koe wordt. Een spreken­der vertaling is: «Wie het bloed vergiet van een mens (een adam) diens bloed zal óm die mens vergoten worden». En dan staat er: «Want naar het beeld Gods heeft Hij de mens gemaakt». Dat bloed van de mens is zo belangrijk, omdat hij het beeld van God is.

Bloed en de ziel

Er blijkt ook een verband te bestaan tussen het bloed en de ziel. «Want de ziel van het vlees is in het bloed» Lev.17:11. «Want, wat de ziel van alle vlees betreft – het bloed ervan is zijn ziel» v.14. Of:  «is in zijn ziel». Mèt zijn ziel – staat er eigenlijk. Met deze teksten worden soms gekke bokkensprongen gemaakt. In die zin, dat het dan helemaal biologisch wordt opgevat. En dan krijg je vragen als: mag je bloedworst of biefstuk eten; mag je bloedtrans­fu­sies toepassen. Je ziel is in de Bijbel je leven. Je kunt ook zeggen: je ziel is je persoonlijkheid. Je kunt ook zeg­gen: je ziel is alles wat in je is. En dat wordt hier dan in verband gebracht met je bloed. Als iemand nou zijn bloed geeft, wat geeft hij dan: zijn leven! En als Luther zegt: “Neem goed en bloed ons af”, dan heb je helemaal niets meer. Als ie­mand zijn bloed geeft voor een ander, dan geeft hij in wezen heel zijn persoonlijkheid. En iemands bloed is dus net zoveel waard, als zijn ziel waard is. Als er dus een schaap of een ander dier werd geslacht in de tempel, dan was dat bloed evenveel waard als dat dier. En voor sommige men­­sen kon dat heel wat zijn. Een schaap kon een rib uit je lijf zijn. Als je dan naar de tempel ging om te offeren, legde je je handen op de kop van dat beest. Een prachtig symbool, want je maakte je daar­mee één. En je wist: eigenlijk moet ik daar zijn, in plaats van dat beest. En men begreep: daar gaat een deel van mijn bestaan. Dus het bloed van een mens was heel wat waard. Gemaakt naar het beeld van God. Een schaap kun je nog vervangen, een mens nooit. De waarde van het bloed van een mens is dus de waarde van zijn per­­soonlijkheid. Dan is het bloed van Jezus, de volmaakte mens, on­ein­dig veel waard.

Uitgego­ten in de dood

«Daarom zal Ik hem een deel geven onder velen en met machtigen zal Hij de buit verdelen, omdat (dan wordt de reden weer aangegeven) hij zijn leven heeft uitgego­ten in de dood». Jes.53:12. Hij heeft zijn leven uitgegoten in de dood; letterlijk: zijn ziel uit­gego­ten. En zijn ziel uitgieten is hetzelfde als: zijn bloed geven. Jezus geeft zijn hele persoonlijkheid, zijn hele bestaan. 33 jaar en dan je leven ge­ven…. De meeste mensen zitten dan nog vol plannen. En Petrus was het daar­mee ook helemaal niet eens. Hij zegt: «dat verhoede God». We gaan ervoor bidden…. «En onder de overtreders werd geteld» v.12. Letterlijk staat er een heel geladen woord: verbondsbrekers… Jezus’ bloed is dus zijn persoonlijkheid, zijn ziel en zijn leven. En waar­door was het leven van Jezus zo waardevol: omdat Hij zijn leven heeft ingezet voor zijn broeders. De broeders, waarvan in Op.12 spra­ke is. En die broeders hadden hun tekorten.

Wat moet er dan, Bijbels gezien, gebeuren?

Het kan een grote spanning geven, als de mens tot de ontdekking komt: ik red het niet. Heel veel mensen ontdekken, ondanks alle in­span­nin­gen, dat ze een tekort hebben, dat ze het niet redden. Dan heb je iemand nodig, die te veel heeft. Want als ik te weinig heb, dan komt de aan­klager met zijn beschuldigingen. Jezus heeft de gerechtigheid vervuld. Hij heeft méér gedaan dan zijn plicht. «Zie het Lam Gods, dat de zonden der wereld wegneemt» Joh.1:29. En die zonde is dus eigenlijk, dat ze hun doel niet bereikt hebben, ze hebben het niet gehaald. Omdat ze het niet konden en soms zelfs, om­dat ze het niet wilden. Want dat gaat heel ver. En er zijn gevallen, waarbij je het moeilijk uit elkaar kunt halen. Wanneer wil een mens niet en wanneer kan hij niet? “De zonden der wereld”. En de wereld is hier de mensheid. Voor alles wat de mensheid te weinig had, wil Jezus dat óp Zich nemen, wil Hij het Lam zijn.

Broeder tot het einde

Dat is nu de kracht van het bloed. En het diepste geheim dat je kunt zeggen is, dat Jezus onze broeder is geworden. De meeste mensen weten niet meer wat het is, om broe­­­der te zijn. Dat wist Kaïn ook al niet. De mens leeft meestal met de ge­dachte: als ik het nou maar red; ieder voor zich… En dan maar ho­pen: God voor ons allen. Jezus zegt tegen de Vader: Ik wil een broeder zijn. Ik zal zo ver gaan als Ik maar kan. Ik zal de eerste mijl gaan en als het moet, zal Ik de laatste mijl ook gaan. Ik zal een broeder voor ze zijn tot in de dood, tot in het graf. En Jezus heeft nooit het bloed van een ander vergoten, maar Hij heeft zijn eigen bloed laten vergieten. En daarmee heeft Jezus – to­taal – het prin­cipe van de bloedwraak omgekeerd. Ik néém geen bloed, Ik zal het géven. Ik zal het geven voor diegenen, die mijn broe­ders zijn, ook al hebben ze het er niet naar gemaakt. En zo zal Ik met hen zijn, tot in de dood. Al ga Ik ten dode, Ik zal nog naast hen staan. Jezus heeft zijn broeders vastgehouden, zelfs toen zijn broe­ders Hèm de dood in­joe­gen. «Ik heb gezondigd, onschuldig bloed verraden!» Matt.27:4. Mattheüs pakt hier een term, die vanuit de Torah komt, onder ande­re uit Deuteronomium. Judas zegt: «ik heb onstraffelijk bloed verraden». Letterlijk: «overgegeven». Dat was de ongelofelijke kracht van het leven van Jezus, dat Hij zon­der zonde was. En zonder zonde betekent, dat je je broeder niet laat vallen. Zondeloosheid is in de Bijbel niet, dat je geen vlieg kwaad doet, want dan kun je nog wel een zondaar zijn. Zondeloosheid is ook niet abstract. ‘Ik doe nooit iemand kwaad’ zeggen sommige men­sen. ‘Ik zit ge­woon op mezelf’. Jezus heeft nooit tegen iemand een aanklacht aangenomen, noch te­gen Petrus, noch tegen Thomas, noch tegen Judas. Hoe heeft Hij de aanklacht overwonnen? Door zijn leven voor zijn broeders uit te gie­ten. En dat werd tot een hoogtepunt (dieptepunt) gebracht aan het kruis. Jezus houdt Petrus vast, ook al heeft Petrus Jezus drie keer laten val­­len. Jezus houdt Petrus vast en dan moet de aanklager zwijgen. Zo leidt Jezus zijn broeders tot over de grenzen van dood en graf heen, tot over de aanklacht heen.

Zijn bloed kome over ons

«En al het volk antwoordde en zeide: zijn bloed kome over ons en over onze kinderen».  Matt. 27:25. Deze tekst is heel wat misbruikt. «al het volk» Een specifieke uitdrukking bij Mattheüs. Letterlijk: «zijn bloed over ons en over onze kinderen» Men zegt dan: ze hebben het zelf gewild, ze hebben de ellende over zich afgeroepen. Die tekst werkt door tot in de concentratiekampen. Zijn bloed; maar dat is het bloed van de verzoening. Ze roepen dus het bloed van de verzoening over zich af. Ze hebben profetisch ge­spro­ken. Ze hebben meer gezegd, dan ze zelf wisten. «Dit is het bloed………dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden» Matt.26:28.  Het is dus het bloed, dat vergeving brengt. Dat is dat onschuldige bloed. Zo is Jezus solidair gebleven met degenen, die Hem verdoem­den. Verzoenen betekent vanuit het Hebreeuwse grondwoord: bedek­ken. Dat bloed bedekt dus. En bijbels gezien is de zonde dan wèg. Dat is bij ons nog wel eens anders. Wij kunnen wel iets bedekken, maar dan weten we het nog drommels goed. Waar in de Bijbel iets be­dekt wordt, is het er ook niet meer. En het tekort van de mensen wordt bedekt door het ‘teveel’, wat Je­zus heeft gedaan. Dat tekort wordt bedekt en dát is nou gerechtig­heid.

Losgekocht

Het tweede woord in dit verband is loskopen. En loskopen kan betekenen: losmaken uit bindingen, die ogen­schijn­­lijk onverbrekelijk zijn; loskopen uit benauwdheid of uit de dood. Om het populair te zeggen: Jezus heeft de kastanjes uit het vuur gehaald. Je kunt ook zeggen: Hij heeft óns uit het vuur gehaald. Om een ander beeld te gebruiken: Jezus haalt je uit een brandend huis, waar je zelf niet meer uit kon komen. Daarmee zet Jezus zijn eigen leven, zijn ei­gen bloed, op het spel. Jezus koopt de mens met het risico van zijn ei­gen leven. Dat is nu loskopen!

Lossen

En dan wordt er nog een derde beeld gebruikt, en dat is lossen. Daar zit het element in van het terugbrengen van bezit. En bezit kan zijn: erfdeel, bezit, familie, relaties. Dan zie je het beeld van de los­ser, die het als bloedverwant dan voor je opneemt.

De losprijs

Het vierde woord in dit verband is: losprijs, losgeld.

Concreet voorgesteld: levenslang in de gevangenis, met als enige mo­ge­lijkheid, dat een ander losgeld voor jou betaalt. En dat losgeld wordt aan de rechter betaald. En als er losgeld betaald is, kan er gratie worden verleend. En Jezus heeft dat losgeld betaald met zijn eigen bestaan. Hij heeft dat betaald, om die ander uit de gevangenis vrij te kopen. «Niemand kan ooit een broeder loskopen, noch Gode zijn losprijs betalen, te hoog immers is de prijs voor hun leven, en voor altoos ontoereikend».   Ps.49:8

En in het voorgaande gaat het over vermogen en rijkdom, waar men op vertrouwt. En vermogen kan ook betekenen: kwaliteit. Niemand kan ooit een broeder loskopen. Het gaat hier dus over een broeder. Z­e vertrouwen op hun kwaliteit.

«noch Gode hun losprijs betalen».

Hij kan niet aan God een losgeld geven. «Te hoog (lett. te kostbaar) is de prijs voor hun leven (ziel), en voor altoos ontoereikend dat hij voor immer zou voortleven, de groeve niet zou zien».   Ps.49:9,10

In v.8 staat dus: niemand kan dat.

In v.16 krijg je het antwoord. «Maar God zal mijn leven verlossen uit de macht van het dodenrijk, want Hij zal mij opnemen» Ps.49:16.

 Jezus is het vuur of het water van het dodenrijk binnengegaan en Hij heeft gezegd: ‘Ik zal de losprijs worden’.                          

Met zijn eigen bloed

Ook in de Hebreeënbrief wordt enorm veel over de kracht van het bloed uitgewerkt. Dan ga je begrijpen, waarom dat bloed in de hemel zo’n waarde heeft. «Niet met het bloed van bokken en kalveren, maar met zijn eigen bloed, eens voor altijd binnengegaan in het heiligdom, waardoor Hij een eeuwige verlos­sing ver­wierf»  Hebr.9:12.     Letterlijk: «daardoor heeft Hij een eeuwige verlossing gevonden». Door dat kostbare bloed kon Hij het heiligdom binnengaan. God zei: dat is waardevol voor Mij. En de Vader heeft daar zijn goedkeuring aan gegeven. Hij zegt: dat leven is zo kostbaar voor Mij, dat breng Ik uit de dood terug. Met dat bloed gaat Jezus de hemelen door. En dan zwijgt de aankla­ger. En Petrus citeert de Torah, als hij zegt: «Vrijgekocht………met het kostbare bloed van Christus, als van een on­be­ris­pe­lijk en vlekkeloos lam» 1 Petr.1:19.

De volledige studie is in boekvorm te verkrijgen bij:

J. Bies

Schaperstraat 104

3317  LR Dordrecht

Tel:078-6510685

Giro 1292693

E-mail jan.bies@kpnplanet.nl

– Prijzen zijn excl. Verzendkosten

– Van elk boek wordt € 2.25 afgedragen aan het Afrika-fonds 

Laat een commentaar achter

Zoeken

Column

Sagrada Familía in Barcelona

Enige tijd geleden zijn we enige dagen in Barcelona geweest. Een prachtige stad. De prachtige kathedraal de Sagrada Família was voor mijn vrouw en ik het absolute hoogtepunt. In 1883 begon de architect Gaudí zijn levenswerk. Nu 138 jaar later genieten miljoenen mensen per jaar van deze nog steeds onvoltooide kerk. Indrukwekkend is de schitterende […]

576290 bezoekers sinds 07-06-2010