Heerlijkheid

02-09-2012 door W Brakshoofden

Soms kom je in de bijbel woorden tegen die je jarenlang gelezen hebt, maar waarvan de betekenis niet echt tot je is doorgedrongen. Heerlijkheid is zo’n woord (voor mij). Het is een moeilijk te beschrijven woord. Als u , tot voor kort, mij zou vragen wat het betekent, zou ik ‘geweldig mooi’ of ‘prachtig’ hebben gezegd. Daar zou het bij gebleven zijn. Als u het woordenboek opslaat staat er inderdaad ‘gelukzalig, iets heerlijks’, maar er staat nog meer. Wat dacht u van dit: ‘het geheel van rechten en bevoegdheden toekomend aan de heer’. Zoals een koninkrijk van een koning is, zo is heerlijkheid van een heer!! Daar had ik nooit bij stil gestaan.

Een woordenboek is mooi, maar om een echt begrip te krijgen slaan we de bijbel open. We komen het woord bijna 250 keer tegen in de NBG vertaling. Het woord heerlijkheid komt in het Hebreeuws voor als ‘kabod’ (H3519) , en in het Grieks als ‘doxa’ (G1391). In het bijbels Hebreeuwse woordenboek komen er nog vele verrassende betekenissen naar boven. Het woord ‘kabed’ (dezelfde bronletters) betekent zwaar of belangrijk. En dan niet zwaar in de zin van kilo’s , maar van een ‘zwaargewicht’ , iemand die uitmuntende waarden heeft. Zo’n persoon bezit heerlijkheid. Ook deze betekenissen komen voor: aanzien, waardering ondervinden, eer genieten, geeerd worden, belangrijk maken, doen eren, omvangrijk, massief, roem. Wat ik daarnaast ook nog tegenkwam is dit: De getalswaarde van de Godsnaam YHWH=26 (Jod=10, He=5, Wav (of Vau)=6, He=5). De getalswaarde van KaBoD= ook 26 (Kaf=20, Beth=2, daleth=4). heerlijkheid heeft dus alles met YHWH te maken.

Hieronder heb ik een aantal teksten verzameld die iets zeggen over heerlijkheid. Dé conclusie wil ik u meegeven, het is heel duidelijk dat het in de bijbel gaat om de heerlijkheid van de ene God, het gaat om ZIJN heerlijkheid. Hij is namelijk degene die vindt wat ‘kwijt’ was. Hij is degene die van het begin de afloop verkondigt. Hij is degene die LEVEN geeft aan een ieder. Zijn woord is een daad. Het punt is dat ongelovigen Zijn heerlijkheid in twijfel trekken. Men heeft geen God nodig, men meent dat de mens het kan doen. Men kleineert God. En laat ik daar aan toevoegen dat vele gelovigen God niet eren als de ENE God, en daarmee hetzelfde doen als ongelovigen. Namelijk God kleineren! “Ik immers ben God, en er is geen ander, God, en niemand is Mij gelijk; 10 Ik, die van den beginne de afloop verkondig en vanouds wat nog niet geschied is; die zeg: Mijn raadsbesluit zal volbracht worden en Ik zal al mijn welbehagen doen” (Jes.46:8-10).

Heerlijkheid met betrekking tot Jezus Christus:

– Jezus als baby: -Simeon kwam door de Geest in de tempel en hij loofde God en zeide …licht tot openbaring voor de heidenen en heerlijkheid voor uw volk Israël (Luc.2:32)

– Opwekking Lazarus: Jezus zeide tot haar (Martha): Heb ik u niet gezegd, dat, zo gij gelooft, gij de heerlijkheid Gods zien zult? (Joh.11:40)

– Jezus rondgaande: …toen zij ontwaakten, zagen zij zijn heerlijkheid, en de twee mannen, die bij Hem stonden (Luc.9:32)

– Uitleg van Jezus aan de emmaüsgangers na zijn opstanding: … moest de Christus dit niet lijden om in zijn heerlijkheid in te gaan? (Luc.24:26).

– Beloften: Want de Zoon des mensen zal komen in de heerlijkheid zijns Vaders (Math.16:27), wanneer Hij komt in zijn heerlijkheid en die van de Vader (Luc.9:26), Wanneer dan de Zoon des mensen komt in zijn heerlijkheid en al de engelen met Hem, dan zal Hij plaats nemen op de troon zijner heerlijkheid (Math.25:31).

Heerlijkheid met betrekking tot Israëlieten:

– immers, zij zijn Israëlieten, hunner is de aanneming tot zonen en de heerlijkheid en de verbonden en de wetgeving en de eredienst en de beloften (Rom.9:4).

– Indien nu de bediening des doods, met letters op stenen gegrift, gepaard ging met zulk een heerlijkheid, dat de kinderen Israëls de blik niet op het aangezicht van Mozes konden vestigen om de heerlijkheid van zijn aangezicht, die toch verdwijnen moest, 8 hoe zal niet nog meer de bediening des Geestes in heerlijkheid zijn? 9 Want indien de bediening, die veroordeling brengt, heerlijkheid was, veel meer is de bediening, die rechtvaardigheid brengt, overvloedig in heerlijkheid. 10 Immers, zelfs hetgeen verheerlijkt was, is in zoverre niet verheerlijkt, als déze heerlijkheid het te boven gaat. 11 Want als het verdwijnende met heerlijkheid gepaard ging, veel meer is dan het blijvende in heerlijkheid (2 Kor.3:7-11).

Heerlijkheid bekend maken:

– En als God nu, zijn toorn willende tonen en zijn kracht bekend maken, de voorwerpen des toorns, die ten verderve toebereid waren, met veel lankmoedigheid verdragen heeft – 23 juist om de rijkdom zijner heerlijkheid bekend te maken over de voorwerpen van ontferming, die Hij tot heerlijkheid heeft voorbereid? (Rom.9:23).

Ik spreek tot u, heidenen. Juist omdat ik apostel der heidenen ben, acht ik dit de heerlijkheid van mijn bediening (Rom.11:13).

– Maar wat wij spreken, als een geheimenis, is de verborgen wijsheid Gods, die God (reeds) van eeuwigheid voorbeschikt heeft tot onze heerlijkheid (1 Kor.2;7 )

– En geen van de beheersers dezer eeuw heeft van haar geweten, want indien zij van haar geweten hadden, zouden zij de Here der heerlijkheid niet gekruisigd hebben (1 Kor.2:8).

– Want ik ben er zeker van, dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid, die over ons geopenbaard zal worden (Rom.8:18).

– Want de lichte last der verdrukking van een ogenblik bewerkt voor ons een alles verre te boven gaand eeuwig gewicht van heerlijkheid (2 Kor.4:17).

Lichaam van Christus deelt in heerlijkheid

– Wanneer Christus verschijnt, die ons leven is, zult ook gij met Hem verschijnen in heerlijkheid ( Kol3:4).

– En wij allen, die met een aangezicht, waarop geen bedekking meer is, de heerlijkheid des Heren weerspiegelen, veranderen (worden getransformeerd) naar hetzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid, immers door de Here, die Geest is (2 Kor.3:18).

Waartoe Hij u geroepen heeft door ons Evangelie, tot verkrijging der heerlijkheid van onzen Heere Jezus Christus (2 Thes.2:14).

 

Laat een commentaar achter

Zoeken

Column

Sagrada Familía in Barcelona

Enige tijd geleden zijn we enige dagen in Barcelona geweest. Een prachtige stad. De prachtige kathedraal de Sagrada Família was voor mijn vrouw en ik het absolute hoogtepunt. In 1883 begon de architect Gaudí zijn levenswerk. Nu 138 jaar later genieten miljoenen mensen per jaar van deze nog steeds onvoltooide kerk. Indrukwekkend is de schitterende […]

582427 bezoekers sinds 07-06-2010