Hebt u het evangelie ooit gehoord?

25-05-2010 door Joop Neven

door Jan Antonsson {met enkele aanvullingen en wijzigingen}

 De meeste kerken vatten wat als “de grote opdracht” bekend is geworden bijzonder ernstig op. “En Hij zei tot hen: Gaat heen in de hele wereld en predikt het evangelie aan de hele schepping” (Markus 16:15, Telosvertaling). Ik zou me dus kunnen voorstellen dat sommigen van u denken: “Is Jan niet goed wijs? Wie heeft er nou het evangelie nog nooit gehoord?” Hoewel ikzelf mocht opgroeien onder het gehoor van “evangeliepredikers”, die volgens hen eigen zeggen het evangelie brachten, en vanaf de kansel donderpreken hielden tegen ons voor het geval we niet zouden gehoorzamen, had ik tot aan mijn dertigste jaar nog nooit het echte evangelie gehoord, zoals dat door Jezus is voorgeleefd en zoals de apostel Paulus het helder heeft verwoord. Wie het heerlijke evangelie van Jezus Christus gelijkstelt aan een mogelijkheid om aan het hellevuur en aan de eeuwige verdoemenis te ontsnappen, gedraagt zich in zekere zin als iemand die een gehucht als Doodstil (Gr.) gelijkstelt aan de stad New York, of Londen of Parijs. Er kunnen enkele overeenkomsten tussen beide plaatsen bestaan, maar wie zijn leven lang in Doodstil heeft gewoond is niet rijp voor een verblijf in de grote stad. Wanneer u dus het evangelie beschouwt als een vrijkaartje om aan de hel te ontkomen dan hebt u het goede nieuws nog nooit echt gehoord.

  1. Hebt u werkelijk het EVANGELIE gehoord: het goede nieuws, de kracht Gods tot behoud (Rom.1:16), of een verwaterde versie ervan die uw eeuwige bestemming afhankelijk maakt van uw eigen werken, in plaats van de KRACHT van de almachtige God? “Want ik schaam mij niet voor het evangelie; want het is Gods kracht tot behoudenis, voor ieder die gelooft, eerst voor de Jood, en ook voor de Griek” (Romeinen 1:16, Telosvertaling).

Als men u altijd heeft verteld dat God Zijn deel heeft gedaan en dat wijzelf nu het onze moeten doen (bijvoorbeeld moeten geloven, ons moeten bekeren, enzovoort), lees dan vooral verder! 

  1. Bent u door genade (d.w.z. Gods onverdiende gunst en goedheid) behouden, om vervolgens te ontdekken dat er vele voorwaarden aan uw behoud worden gesteld, voorwaarden waaraan u moet voldoen om behouden te blijven? Paulus legde het anders heel duidelijk uit:

“Want uit genade bent u behouden, door geloof; en dat niet uit u, het is de gave van God, niet op grond van werken” (Efe.2:8, Telosvertaling). De Engelsman J.B.Phillips geeft dit vers als volgt weer: “Want het is door genade dat u behouden bent, door geloof. Dit hangt niet af van iets dat u hebt bereikt, het is een onverdiend geschenk van God”. Het moeilijkste aan dit vers is dat wij onze macht en invloed moeten opgeven. Blijkbaar menen sommige christenen dat, aangezien zij in God hebben geloofd, God nu wel verplicht is om hen te redden. In werkelijkheid konden wij alleen maar geloven (een gave), omdat Hij ons reeds HAD gered. 

  1. Beseft u wel dat God u onvoorwaardelijk liefheeft, en u zelfs reeds liefhad toen u nog in de zonde leefde?

“Want allen hebben gezondigd, en komen tekort aan de heerlijkheid van God” (Rom.3:23, Telosvertaling). “Want toen wij nog krachteloos waren, is Christus te rechter tijd voor goddeloze gestorven” (Rom.5:6). De evangeliepredikers naar wie ik vroeger luisterde draaiden dit vers precies om. Zij vertelden ons dat wij moesten geloven, ons moesten bekeren, belijdenis moesten doen en ons moesten laten dopen om vergeving van zonden te ontvangen. Paulus maakt in deze teksten (en in vele andere) duidelijk, dat wij geloven, ons bekeren en ons laten dopen OMDAT we gered ZIJN door het offer van Christus, eens-voor-altijd (Rom.6:10 e.v.). Anders zou Hij telkens opnieuw naar het kruis terug moeten gaan en opnieuw moeten sterven, wanneer een zondaar zich bekeerde. 

  1. Bent u ervan doordrongen, dat het bloed van het Lam Gods verzoening heeft bewerkt voor de zonden van de hele wereld, en niet alleen voor die enkele gelukkigen die van Christus hebben gehoord?

“Hij is het zoenoffer voor onze zonden; en niet voor de onze alleen, maar ook voor de hele wereld” (1 Joh.2:2, Telosvertaling). Laten we daarbij niet vergeten, dat? “God Zijn Zoon niet in de wereld heeft gezonden opdat Hij de wereld zou oordelen, maar opdat de wereld door Hem behouden zou worden” (Joh.3:17, Telosvertaling). Behoud en niet veroordeling is Gods einddoel!

  1. Beseft u dat rechtvaardiging op grond van Zijn genade een GESCHENK is?

“Want allen… worden OM NIET gerechtvaardigd door Zijn genade,door de verlossing die in Christus Jezus is” (Rom.3:24, Telosvertaling). Om ons dat in te prenten, verklaarde Paulus: “Want het loon van de zonde is de dood; maar de genadegave van God is het eeuwige leven in Christus Jezus onze Heer” (Rom.6:23, Telosvertaling). Een gave is per definitie gratis, maar Paulus legt daar nog extra nadruk op door te spreken van een genadegave. 

  1. Hebt u wel gehoord, dat God niet wil dat er IEMAND verloren gaat, maar dat allen tot bekering komen (d.w.z. hun opvattingen over zichzelf fundamenteel wijzigen)? “God, onze Heiland… wil, dat alle mensen behouden worden en tot kennis van de waarheid komen” (1 Tim.2:4, Telosvertaling) “De Heer vertraagt de belofte niet zoals sommigen het voor traagheid houden, maar Hij is lankmoedig over u, daar Hij niet wil dat iemand verloren gaat, maar dat allen tot bekering komen” (2 Petrus 3:9, Telosvertaling) Beschikt de Here niet over de macht om Zijn wil tot uitvoer te brengen? Zou Hij niet een totale mislukking wezen indien miljoenen mensen Zijn wil blijvend zouden weerstaan en voor altijd in de hel zouden verkeren?
  2. Hebt u er wel eens over nagedacht, dat het de GOEDHEID van God is die mensen tot bekering leidt en niet de angst voor de hel, zoals evangeliepredikers ons willen laten geloven?

“Of veracht u de rijkdom van Zijn goedertierenheid en verdraagzaamheid en lankmoedigheid, zonder te weten dat de goedertierenheid van God u tot bekering leidt?” (Rom.2:4, Telosvertaling). Dit is een andere manier om ons te vertellen, dat onze harten week worden wanneer wij inzien dat wij op grond van de door Christus bewerkte verzoening vergeving hebben ontvangen — onze opstand tegen God verdwijnt als sneeuw voor de zon, we herzien onze mening over Hem en over onszelf.

  1. Weet u, dat de dood niet het einde van het verhaal is? Predikers houden ons voor, dat wij ons moeten bekeren vóór het “voor eeuwig te laat is”. Maar hoe kan dat waar zijn, wanneer de Schrift zelfs van het goddeloze Sodom, dat werd omgekeerd en daar ligt als voorbeeld, “onder een straf van eeuwig vuur”(Judas:7), verklaart dat het in de toekomst zal worden hersteld? (Ezechiël 16)

En hoe kan dit waar zijn, als koningen der aarde die tot de wederkomst van Christus hardnekkig en onbekeerlijk bleven (Openb.6:15, 17:2, 18:3, 18:9, 16:14, 19:18-19) en zelfs nog tijdens het duizendjarig rijk in opstand kwamen en door vuur werden verteerd (Openb.20:8-9), uiteindelijk hun heerlijkheid en eer in het nieuwe Jeruzalem mogen brengen (Openb.21:24, vgl. ook Openb.22:2)? Indien u het overlijden betreurt van iemand die, voor zover u weet, Christus nimmer heeft aanvaard, dan mag u zich in Hem verheugen. Voor God is niets te moeilijk en Hij zal geen mens voor altijd verliezen, want Paulus leert ons “dat in de naam van Jezus zich elke knie zal buigen van hen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn, en elke tong zal belijden dat Jezus Christus Heer is, tot heerlijkheid van God de Vader” (Fillippenzen 2:10-11, Telosvertaling). Merk op dat bij deze lijst hen die onder de aarde zijn, met andere woorden: de DODEN, zijn ingesloten. Laat me met betrekking tot deze kwestie nog één punt naar voren brengen. Herinnert u zich dat Mozes de Here ongehoorzaam was en daardoor het beloofde land niet mocht binnengaan? (Deut.34:1-8, Num.20:12). Zijn straf duurde slechts zolang dit aardse leven voortduurt, want hij was op de berg der verheerlijking, samen met Jezus en Elia (Mattheüs 17:3-4). Dit alles bewijst dat het overlijden de eeuwige bestemming van een mens niet voor altijd vastlegt.

  1. Verheugt u zich over het feit, dat Christus in gelovigen leeft en dat we vanwege ZIJN geloof, niet het onze, mogen leven?

“Ik ben met Christus gekruisigd en ik leef niet meer, maar Christus leeft in mij; en wat ik nu leef in het vlees, leef ik door het geloof VAN de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en zich voor mij heeft overgegeven” (Galaten 2:20, grondtekst). Zijn geloof, d.w.z. Zijn trouw, kan nimmer falen!

 10.  Ziet u in, dat het God was die ons vanuit de duisternis riep tot het licht? “U echter bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilige natie, een volk tot een eigendom, opdat u de deugden verkondigt van Hem die u uit de duisternis heeft geroepen tot Zijn wonderbaar licht” (1 Petrus 2:9, Telosvertaling). “terwijl u de Vader dankt, die u bekwaam heeft gemaakt om deel te hebben aan het erfdeel van de heiligen in het licht; die ons gered heeft uit de macht der duisternis en overgebracht in het koninkrijk van de Zoon van Zijn liefde” (Kolossenzen 1:12-13, Telosvertaling). Aangezien het God was die ons vanuit de duisternis riep, kunnen wij in Hem rusten, want “Hij die een goed werk in u begonnen is, zal het ook voltooien tot op de dag van Christus Jezus” (Fillippenzen 1:6, Telosvertaling). Wanneer Hij op de troon van ons leven zit, dan is er geen bezorgdheid, geen stress en geen eindverantwoordelijkheid voor hoe de dingen zullen uitpakken, “want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus tot goede werken, die God tevoren heeft bereid, opdat wij daarin zouden wandelen” (Efeze 2:10, Telosvertaling). God heeft alles van tevoren bereid. “Leid mij Heer, o machtig Heiland” is niet alleen maar de tekst van een oud lied. Het zijn de marsorders van Zijn zonen, op aarde levende burgers van Zijn rijk in de hemelen. Als u op enkele van deze vragen “nee” moest antwoorden, dan moedigen wij u aan om het aangezicht van de Here te zoeken en uw hart te openen voor de nieuwe wijn van de Geest: het eeuwige licht, dat niet onder een korenmaat (d.w.z. onder menselijke heerschappij) kan worden gezet.

VOETNOOT [van uw webmaster]: Bovendien verklaart de apostel, dat:

“Zoals door de ongehoorzaamheid van de ene mens [Adam] de velen [d.w.z. al Adams nakomelingen, de hele mensheid] tot zondaars zijn gesteld, zo zullen ook door de gehoorzaamheid van de Ene [Christus] de velen tot rechtvaardigen gesteld worden” (Rom.5:19, Telosvertaling, lees deze tekst in het verband)

“Evenals in Adam allen sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden” (1 Kor.15:22, Telosvertaling). Er worden dus niet minder mensen levend gemaakt dan er gestorven zijn! De Vader heeft ons “de verborgenheid van Zijn wil bekend gemaakt…. dat Hij zich heeft voorgenomen om alles wat in de hemelen en wat op de aarde is onder één Hoofd samen te brengen in Christus” (Efe.1:9-10, Telosvertaling). “Want het behaagde [God] door Hem [Christus] alle dingen [grondtekst: het al] tot Zichzelf te verzoenen, na vrede gemaakt te hebben door het bloed van Zijn kruis”

(Kol.1:20, Telosvertaling, lees ook deze tekst in het verband)

De Here Jezus heeft over dit onderwerp gezegd: “En als Ik van de aarde ben verhoogd, zal Ik allen tot Mijzelf trekken” (Joh.12:32). De evangelist tekent hierbij aan: “Dit nu zei Hij om aan te duiden wat voor een dood Hij zou sterven”. “Verhoogd worden” heeft betrekking op Zijn sterven aan het kruis. Uiteindelijk zal Jezus door Zijn kruis alles tot zich trekken en het met God verzoenen.

Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, opdat Hij de werken van de duivel zou verbreken” (1 Joh.3:8, Telosvertaling). Alle werken van de duivel, vanaf de zondeval in het paradijs tot op de dag van zijn nederwerping in de poel des vuurs (Openb.20:10), zullen door Christus worden verbroken, d.w.z. opgeheven en volkomen hersteld. Uiteindelijk zal God “alles in allen” zijn (1 Kor.15:28).

Commentaren zijn gesloten.

Zoeken

Column

Sagrada Familía in Barcelona

Enige tijd geleden zijn we enige dagen in Barcelona geweest. Een prachtige stad. De prachtige kathedraal de Sagrada Família was voor mijn vrouw en ik het absolute hoogtepunt. In 1883 begon de architect Gaudí zijn levenswerk. Nu 138 jaar later genieten miljoenen mensen per jaar van deze nog steeds onvoltooide kerk. Indrukwekkend is de schitterende […]

583230 bezoekers sinds 07-06-2010