Gods ware karakter

25-05-2010 door Joop Neven

door Clyde Pilkington

Het Christendom geeft God verkeerd weer als een harde, barse, boze “god”, vol met haat. Dit is het bijproduct van de foute inschatting van God’s heiligheid door het religieuze systeem. We zijn ernstig misleid waar het gaat om de ware natuur van onze Schepper.

Toen het koor van Israel de lof van God zong, was het zeer interessant te zien wat zij van Hem nu precies vergrootten:

“..en hij kiest zangers uit voor Yahweh en zij die de eer van Zijn heiligheid prijzen…”
(2Kron. 20:21;Conc. vert.)

Om te laten zien wat die “eer van Zijn heiligheid” is, is hier wat ze feitelijk zongen:

“Looft Yahweh voor Zijn aionische vriendelijkheid” (2Kron. 20:21; Conc. Vert.)

Het religieuze systeem wil ons doen geloven dat de heiligheid van God overvloeit van de meest barse lading, boosheid en toorn; maar toen het koor van Israel de lof van God’s heiligheid bezong, zongen zij feitelijk over Zijn volhardende VRIENDELIJKHEID! Dit is tegengesteld aan het religieus denken. De heiligheid van God vloeit in feite over van vriendelijkheid, mededogen, liefde, zachtmoedigheid en genade! Wij leren dit uit de bladzijden van de Schrift zelf. Wij zien dit duidelijk binnen de context van onze passage. God’s heiligheid is verbonden met goddelijke vriendelijkheid.

Laten we eens kijken naar een paar andere passages, waar we duidelijk de relatie kunnen zien tussen God’s heiligheid en Zijn vriendelijkheid.

“15 Want zo zegt de Hoge en Verhevene, die in eeuwigheid troont en wiens naam de Heilige is: In den hoge en in het heilige woon Ik en bij de verbrijzelde en nederige van geest, om de geest der nederigen en het hart der verbrijzelden te doen opleven.
16 Want Ik zal niet altoos twisten noch voor eeuwig toornig zijn, anders zou de geest voor mijn aangezicht bezwijken, terwijl Ik toch zelf de levensadem heb gegeven. ”
(Jes. 57:15,16;NBG)

“Ik zal mijn brandende toorn niet ten uitvoer brengen. Ik zal Efraim niet verder verderven. Want Ik ben God en geen mens, heilig in uw midden, en Ik zal niet komen in toorngloed.”
(Hosea 11:9;NBG)

Waarom zou God niet Zijn brandende toorn uitvoeren? Het vers zegt het ons: omdat Hij niet een mens is, Hij is “de Heilige”! We kunnen ook het verband tussen de heiligheid van God en Zijn vriendelijkheid zien in het aardse leven van de Here Jezus Christus. De Ene “Die heilig is” en “gescheiden van zondaren” was in Christus als een vriend van tollenaren en zondaren (lees Hebr. 7:26 en Matt. 11.19). Een opvallende passage over de ware natuur van heiligheid is te zien in de aanmoediging van Paulus, de apostel: “Ik wil dan dat de mannen bidden, in alle plaatsen, heilige handen omhoog heffend, zonder verontwaardiging en redeneren. ”

Uiteindelijk komen verontwaardiging en heiligheid in Paulus’ denken niet met elkaar overeen (noch in het denken van God!). Hier is een andere passage die een groot licht doet schijnen op het ware karakter van heiligheid: “Broeders! Ook als een mens betrapt zou worden bij de een of andere overtreding, jullie, de geestelijken, wijzen zo iemand terecht in een geest van zachtmoedigheid,…”
(Gal. 6:1;HBN)

Ware geestelijkheid en ware heiligheid brengen zachtmoedigheid, vriendelijkheid, liefde, mededogen en genade voort. De afwezigheid van deze karaktertrekken is het gevolg van de heiligheid van God, toegepast in het leven van de gelovige. Het is de valse heiligheid van zelf-rechtvaardigheid, die de arrogantie en de waan van hooghartigheid (ofwel een “ik ben beter dan jij” houding) voortbrengt. “24 Maar een slaaf van de Heer moet niet vechten, maar zachtaardig zijn tegen allen, geschikt om te onderwijzen, geduldig onder kwaad,
25 in zachtmoedigheid de tegenstanders opleidend. Het zou kunnen dat God hen bekering zal geven, tot erkenning van de waarheid,” (2Tim. 2:24,25;HBN)

Afsluitend willen we in gedachten roepen dat God’s heiligheid in hoofdzaak verbonden is met Zijn Redderschap! Hij is de mededogende en liefdevolle Redder vanwege Zijn heiligheid, en niet ondanks dat!

“Want Ik, de Here, ben uw God, de Heilige Israels, uw Verlosser..” (Jes. 43:3;NBG)

Dit is het Bijbelse beeld van de ware en levende God! Hij is heilig en Hij is Redder! Verheug je in Hem! Hij is een heerlijke God! Zijn heiligheid is schitterend!

Dit artikel is hier geplaatst met de toestemming van Clyde L. Pilkington Jr.

 

Commentaren zijn gesloten.

Zoeken

Column

Sagrada Familía in Barcelona

Enige tijd geleden zijn we enige dagen in Barcelona geweest. Een prachtige stad. De prachtige kathedraal de Sagrada Família was voor mijn vrouw en ik het absolute hoogtepunt. In 1883 begon de architect Gaudí zijn levenswerk. Nu 138 jaar later genieten miljoenen mensen per jaar van deze nog steeds onvoltooide kerk. Indrukwekkend is de schitterende […]

579757 bezoekers sinds 07-06-2010