Gods plan met Zijn schepping

23-06-2010 door Joop Neven

God heeft een plan met Zijn schepping. Dat zie je al met de roeping van Abram. Abram wordt geroepen en na zijn naamsverandering door de toevoeging met de letter “h”, wordt hij iemand die door dit ‘venster” {“H”betekend venster} uitzicht krijgt op God. Als Abraham wordt hem beloofd dat hij in Gods plan de plaats zal gaan innemen, waardoor niet alleen het volk Israël uit voortgekomen is, maar dat ook alle andere volken gezegend zullen worden. God heeft dit onder ede aan Abraham beloofd! Waarom een speciaal volk? Zijn niet allen volken in Gods ogen gelijk? Ja, maar God beloofd een volk te zegenen, opdat het andere volkeren tot zegen kan zijn. Israël had, heeft en zal in de toekomst een aparte plaats blijven behouden, tot heil van de volkeren. Het is in de eerste plaats ook dát volk Israël waartoe de Messias Zijn woorden op richtte. De verlossing van het Israël was Zijn eerste opdracht, “Zij zal een zoon ter wereld brengen die gij Jezus moet noemen, want Hij zal Zijn volk redden van hun zonden” {Matth.1 vers 21}. Maar één van hen, Kajafas, die in dat jaar hogepriester was, zei hun: Gij verstaat niets; En gij overlegt niet, dat het ons nut is, dat een mens sterve voor het volk, en het gehele volk niet verloren ga. En dit zeide hij niet uit zichzelven; maar, zijnde hogepriester van dat zelfde jaar, profeteerde hij, dat Jezus sterven zou voor het volk. En niet alleen voor dat volk, maar opdat Hij ook de kinderen Gods, die verstrooid waren, tot één zou vergaderen” { Joh.11 vers 49-52}. God bedoelt wat Hij zegt en hier zegt Hij, dat de Here Jezus aan het kruis een taak { zie het artikel “De wil van God en het kruis”}uitvoerde die beperkt bleef tot Israël. Men kan niet ongestraft een niet-Israëliet inpassen bij bovengenoemde teksten. Net zomin als men zich beloften kan toe-eigenen die voor een ander bestemd zijn. We mogen God vertrouwen op Zijn Woord en voor ons zelf de plaats vinden in het allesomvattende werk, dat door Christus eveneens aan het kruis werd volbracht. Want ook over dit wereldomvattende redding van Christus Jezus zijn er diverse teksten in de Bijbel: Want Christus, als wij nog krachteloos waren, is te Zijner tijd voor de goddeloze gestorven” (Rom.5 vers 6). Of, Want God was in Christus de wereld met Zichzelven verzoenende, hun zonden hun niet toerekenende; en heeft het woord der verzoening in ons gelegd”. {2Kor.5 vers 19}. Hij telt de fouten van de mensen niet en ons gaf Hij de boodschap van verzoening mee. Dit zijn zomaar een paar plaatsen waar het onbeperkte werk van Christus genoemd wordt. De teksten die in verband met Israël (het beperkte werk van Christus} genoemd worden hebben ook een doel.

Laat een commentaar achter

Zoeken

Column

Hoe ver kan liefde gaan?

Op 4 mei herdenkt Nederland alle Nederlandse slachtoffers sinds de Tweede Wereldoorlog. Dit zijn militairen en burgers die stierven in oorlogssituaties en bij vredesoperaties. Intussen zijn er weer militairen en burgers omgekomen in de Russische / Oekraïense oorlog. “Dit nooit weer” is weer niet gelukt. De vraag dringt hier en daar op of God Poetin zal straffen […]

601659 bezoekers sinds 07-06-2010