Gods Naam in de verborgenheid

13-06-2010 door Dr. K.D. Goverts

JHWH. De naam van God heeft als getalswaarde 26

De jod = 10. de hee  = 5. de waw  = 6 en aan het slot de hee  = 5

Deze naam staat verborgen in het boek Genesis. In Genesis 5 vers 1 wordt verteld over de toledoth vanaf Adam. Daar wordt heel die galerij van mensen, die verwekt zijn en geboren worden, opgenoemd: Adam, Set, Enos, Kenan, Mahalalel, Jered, Henoch, de zevende, Metuselach, de achtste, Lamech, de negende en het eindigt met Noach, de tiende. Aan het begin van het boek Genesis worden tien geslachten opgesomd. Adam t/m Noach zijn 10 geslachten, dus dat is de getalswaarde van de jod. Daar hebben we de eerste letter van de Godsnaam. Is het toevallig dat er 10 geslachten worden genoemd? Dat kan toch niet zomaar willekeurig zijn? Die 10 geslachten verwijzen naar die eerste letter van de onnoembare naam. Zo is het begonnen en zo vertelt Genesis 5 dat verhaal. Daarom wordt in Genesis 5 al één letter van de naam van de Eeuwige zichtbaar. De eerste letter komt in beeld, net alsof God zegt: Ik zal heel geleidelijk aan mijn naam op het scherm laten zien. Je ziet daar op het podium die 10 spelers en één voor één komen ze naar voren en spelen hun rol in het verhaal. De oppervlakkige kijker gaat naar huis en zegt: ik heb ze allemaal gezien. Ik heb Adam gezien en ik heb Set gezien en Enos en noem maar op. Het was een mooie avond, of niet…. Maar ik heb ze allemaal gezien. Maar de mens die ziet in het verborgene, de mens die kijkt achter de coulissen, zegt: Ik heb iets van Gód gezien. Ik heb de “vestgia Dei”, de voetsporen van God in het zand van de geschiedenis gezien.

God ging voorbij

Hij toefde

Ik heb God Zelf zien wandelen over de zee van de wereld. Tien geslachten en de zevende, Henoch, wandelende met God. Na Noch komt Sem {Gen.10 vers 21}. Cham en Jafet worden ook genoemd, maar uiteindelijk is de grote lijn die van Sem. “En aan Sem, de vader van alle zonen van Eber, de oudere broer van Jafet, werden eveneens geboren” {Gen.10 vers 21}. De zonen van Sem worden opgenoemd en dan gaat de lijn verder in Genesis 10 vers 24 met Arpaksad, de derde zoon. “Arpaksad verwekte Sjelah en Sjelah verwekte Heber. En aan Heber werden twee zonen geboren; de naam van de ene was Peleg, want in zijn dagen werd de aarde verdeeld, en de naam van zijn broeder was Joktan” {Gen.10 vers 24-25}. Hier worden dus 5 geslachten genoemd: Sem, Arpaksad, Sjelah, Heber en Peleg. Bij Peleg staat: “want in zijn dagen werd de aarde verdeeld”. Peleg betekent “verdeling”, want daarna krijg je dan de toren van Babel en daar wordt de aarde inderdaad verdeeld. Dat heet dan ook de grote haphlagah, daar zit dezelfde woordstam in als Peleg, verdeling. “Haphlagah” betekent “verdeling” dan wordt de aarde verstrooid of verdeeld. Die volkeren worden opgespitst en uit elkaar gezet. Tot de volgende crisis, de torenbouw van Babel, zijn er dus 5 geslachten. Je ziet 5 spelers op het toneel en elk heeft zijn rol. Sem is de vader van alle Semieten. In de naam Heber hoor je al het woord “Hebreeën” Peleg betekent; de verdeling Al die 5 spelers vertellen elk hun verhaal. Ze komen op en ze verlaten het podium, maar de aandachtige toehoorde weet; die 5 is weer een letter van de naam van God. Nu hebben we al twee letters JH: jod  = 10 en hee  = 5. We horen al iets van de Godnaam, die zich over al die geslachten heenwelft en laat zien: achter al die geslachten, al die generaties ben IK! Er is er uiteindelijk Eén die zijn Naam schrijft in de geschiedenis. In de verhalen van de volkeren schrijft Hijzelf de letters van zijn Naam. Misschien weten die volkeren dat niet eens. Het zijn de tijden der onwetendheid, maar wie leest, geeft er acht op: de naam van God wordt geschreven. In Genesis 11 vanaf vers 10 wordt eerst de draad weer opgepakt bij Sem. De zonen worden opnieuw genoemd, maar nu met hun leeftijden erbij. In Genesis 11 vers 18 gaat de lijn der geslachten dan weer verder.

“Toen Peleg dertig jaar geleefd had, verwekte hij Rehu” {Gen.11 vers 18}. De lijn gaat door in Genesis 11 vers 20

“Toen Rehu tweeëndertig jaar geleefd had, verwekte hij Serug” {Gen.11 vers 20}.

“Toen Serug dertig jaar geleefd had, verwekte hij Nachor” {Gen.11 vers 22}

“Toen Nachor negenentwintig jaar geleefd had, verwekte hij Terach” {Gen.11 vers 24}

“Toen Terach zeventig jaar geleefd had, verwekte hij Abram, Nachor en Haran” {Gen.11:26}.

We hebben nu 5 geslachten gehad, maar we moeten doortellen tot er in Genesis weer een hoofddeel komt, waar staat:

“Deze zijn de verwekkingen {éllè toledot}.

Dat is pas in Genesis 37, dus we krijgen Isaäk er ook nog bij. Zo zijn er weer 6 geslachten genoemd: Rehu, Serug, Nachor, Terach, Abram en Isaäk. Een heel lange geschiedenis, dat een heel groot deel van Genesis omspant. Maar af en toe lijkt de geschiedenis helemaal te blokkeren. Dan zit je daar in de zaal en denkt: gebeurt er nog wat? Er komt niemand op het toneel. Het is alleen maar eindeloos stil. Geen speler te zien, niemand die wat doet. Aan het eind van Genesis 11 gebeurt er nog wat, maar dan is er een heel lange periode van stagnatie. De mensen kijken elkaar al af en toe aan: is het soms pauze? Nee, het is geen pauze. Weten ze het niet verder? Hebben ze geen souffleur? Het publiek in de zaal zit als het ware verbijsterd te kijken en vraagt zich af: wanneer gaan ze weer verder? Uiteindelijk komt Isaäk, de zesde. Degene, die zo maar wat hebben zitten te kijken, denken: ’t was een saai stuk vanavond. We hebben eigenlijk maar heel weinig gezien. Maar degene, die verder kijken, die achter de schermen zien, weten het: dit is het geheim van God. God is geheel ánders. Soms moet je heel lang wachten en begrijp je het niet meer en heb je geen woorden meer. Welke woorden moeten er zijn om te komen van Terach naar Abram en van Abram naar Isaäk? Welke woorden moeten er zijn om te gaan van Ur der Chaldeeën om uiteindelijk te komen in Kanaän? Zijn daar woorden voor? Is er een woord als een brug over de breuklijn? Maar wie het ziet, zal het verstaan. 6 geslachten: 10 – 5 – 6. En wie het verstáát, die kan alleen maar aanbidden en zeggen: de naam van God komt te voorschijn. Het is net of het gordijn steeds iets verder opengaat. De naam van Adonai, JHW, wordt openbaar. De naam van Hem, die is, de Zijnde. Er ontbreekt nog één letter. In Genesis 37 begint het volgende hoofddeel:

“De verwekkingen van Jacob” {toledot Jaäkov}.

Jacob krijgt twaalf zonen. Eén van hen is Levi, uit hem zal het priestergeslacht voortkomen. In de naam Lewi zit ook die waw verborgen. Zijn naam betekent “samenbinding”, hij bindt aaneen. Het is de opdracht van een priester om aaneen te binden en te verbinden wat van God is en wat van de mensen is. Vanaf Levi gaat de lijn verder met Kehat. “En dit zijn de namen van de zonen van Levi naar de volgorde van hun geboorte: Gerson, Kehat en Merari” {Ex.6 vers 15}. “De zonen van Kehat: Amram, Jishar, Chebron en Uzziël” {Ex.6 vers 17}. “En Amram nam zich Jochebed, zijn tante, tot vrouw, en zij baarde hem Aäron en Mozes” {Ex.6 vers 19}.

De Naam van God verborgen in 26 geslachten

Na Isaäk zijn er 5 generaties: Jacob, Levi, Kehat, Amram en Mozes. Zo is de Naam JHWH compleet.

Tien geslachten van Adam tot Noach.

Vijf geslachten van Sem tot Peleg, tot de toren van Babel.

Zes geslachten van Rehu tot en met Isaäk, de zoon der belofte.

Vijf geslachten van Jacob tot Mozes.

Er zijn dus 26 geslachten van Adam tot Mozes. In die 26 geslachten van Adam tot Mozes wordt de Naam van God ontvouwd. Mozes is dus de 26e generatie en aan Mozes gaat God bij het brandende bos zijn Naam onthullen. Dan zegt God: nu zal Ik je ook de betekenis van mijn Naam geven. Die Naam die Ik al 26 generatie lang aan het schrijven ben in de geslachten der mensen.

Het manuscript van de Eeuwige

In hoeverre zijn al die getallen, al die letters van betekenis? We zien, dat die letters met hun waarde de bouwstenen zijn van de schepping. Maar behalve dat: als je dit zo ziet dan kom je tot de conclusie – wat je misschien al wel wist, maar dat je dan nu nog weer op een nieuwe manier mag verstaan-  dat God zelf de auteur is. Hij is de schrijver. Mensen mogen het opschrijven, maar Hijzelf is de gedachte, de denker achter de schrijvers. Hij is Degene, die het allemaal heeft geïnspireerd met goddelijk hand en dan wordt het alleen nog maar grootser. Als je zó achter al die geslachten en opsommingen, 10 – 5- 6 – 5, nu al iets mag zien van de meesterhand van God, geeft je dat ook het vertrouwen, dat Hij met diezelfde meesterhand de wereldgeschiedenis zal voltooien. Diezelfde God van Genesis zal het ook voleindigen, ook al lijkt het soms een wirwar van draden. Maar dat goddelijk patroon, dat verborgen patroon, zit er wel in en dat geeft dan ook dat besef van veiligheid. We zijn niet overgeleverd aan allerlei willekeur en krachten, maar we zijn in de handen van deze Meesterauteur, van e Meester, die dit alles leidt met zijn volmaakte hand. En Hij schrijft zijn Naam. De Naam van God verborgen in die 26 geslachten van Adam tot Mozes. Zo is de Naam JHWH.

De volledige studie is in boekvorm te verkrijgen bij:

J. Bies

Schaperstraat 104

3317  LR Dordrecht

Tel:078-6510685

Giro 1292693

E-mail jan.bies@kpnplanet.nl

– Prijzen zijn excl. Verzendkosten

– Van elk boek wordt € 2.25 afgedragen aan het Afrika-fonds

Laat een commentaar achter

Zoeken

Column

Sagrada Familía in Barcelona

Enige tijd geleden zijn we enige dagen in Barcelona geweest. Een prachtige stad. De prachtige kathedraal de Sagrada Família was voor mijn vrouw en ik het absolute hoogtepunt. In 1883 begon de architect Gaudí zijn levenswerk. Nu 138 jaar later genieten miljoenen mensen per jaar van deze nog steeds onvoltooide kerk. Indrukwekkend is de schitterende […]

582560 bezoekers sinds 07-06-2010