God werkt wereld wijd

25-05-2010 door Joop Neven

De bediening van de apostel Paulus is om door ons het geheimenis van zijn wil te doen kennen, in overeenstemming met het welbehagen, dat Hij Zich in Hem had voorgenomen, om, ter voorbereiding van de volheid der tijden, al, wat in de hemelen en op aarde is onder één hoofd, dat is Christus, samen te vatten. {Efe.1 vers 9-10}. Een schitterend evangelie te weten deel te hebben aan Zijn Lichaam, en dat wij éénmaal met Hem zullen verschijnen in heerlijkheid.{Kol.3 vers 4}. Maar wij moeten oppassen dat wij het Evangelie van het geheimenis niet gaan zien als een einddoel. Wij moeten ons realiseren dat wij als leden van het Lichaam Christus in heerlijkheid aan de schepping getoond wordt aan degene die nog niet binnen zijn.

Want het Evangelie van Paulus houdt veel meer in. Lees maar in 1Tim 4 vers 10: Ja, hierom getroosten wij ons moeite en grote inspanning, omdat wij onze hoop gevestigd hebben op de levende God, die een Redder is van alle mensen, inzonderheid voor de gelovige. Vers 11 Beveel en leer dit…. Uiteindelijk begint Paulus hier uit te leggen dat dit het fundament van de Vader is, n.l. de redding van het Al.

Velen geloven dat deze boodschap stil gehouden moet worden. Vaak wordt gezegd “je bent nog niet toe aan deze kennis, dat is meer voor “gevorderden”. Maar Paulus zegt juist het tegenovergestelde, n.l. Beveel en leer dit, de blijde boodschap is, dat God een Redder {behouder} is van alle mensen, inzonderheid de gelovige. D.w.z. de gelovige hebben er nu deel aan. De gelovige mogen nu al delen in Zijn heerlijkheid, mogen nu al onderscheid hebben in de positie van Israël, de volkeren en deel hebben aan de Gemeente, Het Lichaam van Christus. Maar het fundament is en blijft de Redding van het Al. Het is juist een blijde boodschap omdat het woordje “maar” achterwege blijft. De “Er is Hoop” boodschap is voluit. In deze bedeling van de genade roemen wij in de hoop die in ons is, nl. Jezus Christus, Redder{Behouder}der wereld. Natuurlijk moeten we onderscheid maken tussen de verschillende Evangelié Het evangelie van Paulus is, {wat hij in Rom. 2 vers 16 noemt hij het “mijn” evangelie}”door genade ben je behouden” {Efez.2 vers 5} Het Evangelie in deze bedeling is een Boodschap zonder voorwaarde vooraf. Daarom is het goed om eens na te gaan met welk evangelie geëvangeliseerd wordt. In heel veel gevallen wordt daar het Johannes Evangelie voor gebruikt, omdat er zulke mooie teksten in staan. Dat er prachtige teksten in het Johannes Evangelie staan ontken ik niet, maar dan moet je ook de voorwaarde tonen die aan dit Evangelie verbonden zijn. Dan moeten we de mensen het principe van het Evangelie van het Koninkrijk uitleggen. Zoals doop, {Mark. 16 vers 16}en avondmaal, onmiddellijk gericht, gemeenschap in alles {Hand.2 vers 42-46; 5 vers 5 en 10; 12 vers 23; 13 vers 11}.  Bij het Evangelie van Paulus is maar één principe, namelijk genade. Door genade ben je behouden. Weest verzoend met God.{2Kor.5 vers 20}. Niets kan de mens afdoen of toedoen aan Plan van God.

Op het einde van zijn bediening leert Paulus, dat God een Redder is van alle mensen, beveel en leer dit. En waarom wordt deze oproep nooit serieus genomen, waarom wordt dit beschouwd als een “vals” evangelie. Waarom neemt men het kwalijk als je geloofd in een liefdevolle Vader, die een ieder op het oog heeft, die niet rust of de laatste moet binnen zijn. Waarom wordt het niet voluit verkondigd. Het is niet een boodschap voor “gevorderde”, maar het is juist de Boodschap voor de ongelovige {onwetende}dat God hun Redder {Behouder} is. Daarom moet het juist bekend gemaakt worden. Paulus zegt niet; houdt het maar voor een klein select groepje, Neen, beveel en leer dit. Het is niet dat Jezus de Redder van alle mensen wil zijn. Hij is de Redder van alle mensen. Dat is wat de Schriften ons leren. Hij is de verzoening voor onze zonden, en niet alleen die van ons, maar ook die van de gehele wereld(1Joh. 2.2). Als gelovigen hebben we dat Redderschap al toegeëigend en ontvangen we de bijbehorende zegeningen nu al. De meeste van hen die in deze wereld zijn geboren hebben dat niet. Maar dat verandert niets aan het feit dat God deed wat Hij moest doen om de gevolgen van Adam’s zonde teniet te doen.

Maar zult u zeggen, de Bijbel leert toch dat God zal oordelen, straffen, etc. Jawel, maar het oordeel van God staat altijd in dienst van opvoeden, rechtzetten, op het goede spoor zetten. God heeft een volmaakt Plan der eeuwen, waar wel degelijk het oordeel nodig blijkt te zijn, maar altijd met het doel om de mens te richten naar God. De laatste vijand, die onttroond wordt, is de dood, want alles heeft Hij aan zijn voeten onderworpen. Maar wanneer Hij zegt, dat alles onderworpen is, is blijkbaar Hij uitgezonderd, die Hem alles onderworpen heeft. Wanner alles Hem onderworpen is, zal ook de Zoon zelf Zich aan Hem onderwerpen, die Hem alles onderworpen heeft, opdat God zij alles in allen.

En omdat alles zal lukken zoals Hij het wil, is Hij de gelukkige God. {1Tim.1 vers 11}.

 

Commentaren zijn gesloten.

Zoeken

Column

Hoe ver kan liefde gaan?

Op 4 mei herdenkt Nederland alle Nederlandse slachtoffers sinds de Tweede Wereldoorlog. Dit zijn militairen en burgers die stierven in oorlogssituaties en bij vredesoperaties. Intussen zijn er weer militairen en burgers omgekomen in de Russische / Oekraïense oorlog. “Dit nooit weer” is weer niet gelukt. De vraag dringt hier en daar op of God Poetin zal straffen […]

601652 bezoekers sinds 07-06-2010