God die rijk is aan erbarming

25-05-2010 door Joop Neven

God echter, die rijk is aan erbarming, heeft, om zijn grote liefde, waarmede Hij ons heeft liefgehad, ons, hoewel wij dood waren door de overtredingen mede levend gemaakt. {Efeze 2 vers 4}.

Hóe rijk, dat kan de wereld vol van ellende nog niet bevatten. De Heer zegt in Jes.49 vers 15: Kan een vrouw haar zuigeling vergeten, dat zij zich niet ontfermen zou over het kind van haar schoot? Al zouden zij die vergeten, toch vergeet Ik u niet. Dat werd gezegd tegen Israël dat aan het afdwalen was, een volk dat niet genoeg kreeg van afgoderij. Toen Jona het rechtvaardige oordeel van God over de grote stad Ninevé had uitgeroepen en Ninevé zich bekeerde en het gericht afwendde, toen sprak Jona: ..heb ik dat niet gezegd, toen ik nog in mijn land was? Daarom heb ik het wille voorkomen door naar Tarsis te vluchten, want ik wist, dat Gij een genadig en barmhartig God zijt, lankmoedig, groot van goedertierenheid en berouw hebbend over het kwaad. {Jona 4 vers 2}. De grootste zegen voor een profeet is: dat zijn profetie niet doorgaat. Hoeveel predikers voor God is al, net als Jona verzocht geweest, om de Vader der barmhartigheid er bijna een verwijt over te maken, dat Hij zo graag berouw heeft van het kwaad, waarmee Hij zelf heeft gedreigd. Want Zijn barmhartigheid roemt zelfs tegen het oordeel. Indien wij ontrouw zijn, Hij blijft getrouw, want Zichzelf verloochenen kan Hij niet {Jac.2 vers 13}. Dat heeft Paulus goed begrepen en uitééngezet, als hij de wonderbaarlijke wending beschrijft, die het lot van zijn volk na het gericht, uiteindelijk toch nemen zal.

“want evenals gij eertijds aan God ongehoorzaam waart maar nu ontferming hebt gevonden door hun ongehoorzaam, zo zijn ook dezen nu ongehoorzaam geworden, opdat door de u betoonde ontferming ook zij {thans} ontferming zouden vinden. Want God heeft hen allen onder ongehoorzaamheid besloten, om Zich over hen allen te ontfermen {Rom.11 vers 30-32}.

Om Zijn grote liefde, waarmede Hij ons heeft liefgehad. Dat is het geheim van de ondoorgrondelijkheid van het erbarmen van God, dat God liefde is {1Joh.4 vers 8}. Ondanks dat Zijn volk is afgedwaald zegt Hij: Daarom is mijn binnenste over hem ontroerd, Ik zal Mij zeker over Hem ontfermen…Bij God liggen deze gevoelens anders. God heeft ook gevoelens, maar die zijn niet afhankelijk van buitenaf, die zijn niet afhankelijk van omstandigheden. Gods gevoelens komen vanuit zijn Geest, die komen van binnenuit. De gevoelens van God hebben te maken met zijn eeuwige plannen. En van daaruit komen die gevoelens voort. Wat voor werk heeft deze liefde van God voor ons tot stand gebracht? Hij heeft ons, hoewel wij dood waren door de overtredingen mede levend gemaakt met Christus. Het zou mooi zijn als de mensen hun “godsdienst” eens zouden afdanken en eenvoudig aannemen, dat alles genade is. Hij wil dat de mens tot Hem komen zal, om blijvend Leven te ontvangen.

Aan het einde van de Efeze brief staat: “Vrede zij de broeders en liefde met geloof, van God, de Vader, en van de Here Jezus Christus”. Een prachtige afscheidsgroet. Vrede, liefde en geloof. De vrede Gods, die alle verstand te boven gaat

{Fillp.4 vers 7}wordt ons gegarandeerd door Hem, die zelf onze vrede geworden is. De liefde uit God, die zelf Liefde is.

 

Commentaren zijn gesloten.

Zoeken

Column

Sagrada Familía in Barcelona

Enige tijd geleden zijn we enige dagen in Barcelona geweest. Een prachtige stad. De prachtige kathedraal de Sagrada Família was voor mijn vrouw en ik het absolute hoogtepunt. In 1883 begon de architect Gaudí zijn levenswerk. Nu 138 jaar later genieten miljoenen mensen per jaar van deze nog steeds onvoltooide kerk. Indrukwekkend is de schitterende […]

583230 bezoekers sinds 07-06-2010