Gij hebt voor Mij een lichaam bereid

26-02-2013 door Joop Neven

De rabbijnen zeggen: “Er bestonden reeds zeven dingen vóór de schep­ping”. En één van die zeven dingen, die er al wa­ren voordat God alle din­gen op de aarde maakte, was de Naam van de Messias. God had dus al in ge­dachten: Er zal een Messias komen. En God had ook al een Naam voor het wezen van de Messias. Je kunt ook zeggen: de Naam (het wezen) van de Messiaanse mens lag al gereed in de gedachten van God. God had wat dat betreft al een bestek klaar, een ont­werp. In die zin kun je zeggen: zijn Naam, zijn wezen, was al in de ge­dachten van God aanwezig. In dat verband kun je weer denken aan Psalm 139, waar er immers sprake was van dat begin in die klu­wen, van die draad, waaruit dat kleed werd geweven. Dat is het grond­be­gin­sel van waaruit, vanuit die Naam van de Messias, God dan alle dingen tot aan­zijn gaat brengen. Je zou kunnen zeggen: heel de geschiedenis vóór Christus is dan de zwan­­ger­schap. Dat is ook de geschiedenis van de geboorteweeën, om de Zoon voort te brengen, om het Lam voort te brengen “Daarom zegt Hij bij zijn komst in de wereld: Slachtoffer en offergave hebt Gij niet gewild, maar Gij hebt Mij een lichaam bereid”  {H­ebr.10:5.ev}.

“In brandoffers en zondoffers hebt Gij geen welbehagen gehad”.

“Toen zeide Ik: zie, hier ben Ik – in de boekrol staat van mij geschreven om uw wil, o God, te doen”.

Gij voor Mij een lichaam bereid

Zijn komst in de wereld – zijn entree in de kosmos. Dit is een citaat uit Psalm40. Indie Psalm 40 wordt uit­eengezet, dat er iets is, dat belangrijker is dan offers. Tegenover al die offeranden – waar­van de psalmdichter zo­maar, toch nogal choquerend, zegt dat God ze niet gewild heeft, terwijl ze daar maar eindeloos, dag in dag uit of­fers stonden te bren­gen – zegt Psalm 40 haast wat laconiek: Daar hebt Gij geen behagen in gehad. Ze hadden wel hun best ge­daan, ech­ter, iets wat veel zwaarder telde, was dat li­chaam waarin Gods wil zou worden vol­bracht.

“Gij hebt voor Mij een lichaam bereid”

Gij = God en Mij = Jezus.

Vanuit dat citaat uit Psalm 40 gaat de Hebreeën-schrijver hier op door. “In de boekrol is over Mij geschreven” Jezus heeft Zichzelf herkend in de boekrol. Gij hebt voor Mij een lichaam gereed gemaakt. Dat zegt Jezus ach­ter­af. Als Hij die psalm heeft herkend, als Hij in die Psalm 40 is gaan wonen, dan wordt Psalm 40 zíjn lied en dan zegt Hij: dat lichaam, dat mense­lij­ke li­chaam, waarin Ik nu op aarde rondwandel, dat is Mij door God be­reid, om daarin de wil van de Vader te volbrengen.

 

Dus voor Jezus was het lichaam dat Hij had niet zomaar een voer­tuig, niet zomaar een aards bestaan. Maar Jezus heeft herkend: dit li­chaam waarin Ik rondwandel, dit lichaam dat Ik bèn, want binnen­kant en bui­tenkant horen bij elkaar in het Hebreeuw­se denken, dit lichaam is door God bereid. Opdat daarin het plan van de Vader ge­re­a­liseerd zou wor­den.

 

1 comment on “Gij hebt voor Mij een lichaam bereid”


  1. henk says:

    mooi dat het lichaam van Jezus Christus God de Vader zichtbaar maakt. De gemeente is samen met Jezus het geestelijk lichaam. Paulus zegt dat Jezus het hoofd van Zijn lichaam.Inderdaad al voor de grondlegging van de schepping door God bedacht.

Laat een commentaar achter

Zoeken

Column

Sagrada Familía in Barcelona

Enige tijd geleden zijn we enige dagen in Barcelona geweest. Een prachtige stad. De prachtige kathedraal de Sagrada Família was voor mijn vrouw en ik het absolute hoogtepunt. In 1883 begon de architect Gaudí zijn levenswerk. Nu 138 jaar later genieten miljoenen mensen per jaar van deze nog steeds onvoltooide kerk. Indrukwekkend is de schitterende […]

583061 bezoekers sinds 07-06-2010