Geen juk of veroordeling

02-08-2010 door Joop Neven

In de brief aan de Kolossenzen komt Paulus op het thema van “het buiten werking stellen van de wet der geboden” terug. Hij schrijft, dat God “het bewijsstuk, dat door zijn inzettingen tegen ons getuigde en ons bedreigde, heeft weggedaan door het aan het kruis te nagelen” {Kol.2 vers 14}.Tegen een Jood getuigde de wet doordat zij liet zien dat hij had gefaald om Gods voorschriften volkomen te houden. En tegen een niet-Jood getuigde zij door te zeggen: “geen deel aan de verbonden – géén burgerrecht in Israël – géén toegang tot Gods vergadering- ver van de Heilige”. Maar Gode zij dank, Hij gaf ons zijn Zoon! De schuldbrief die aangaf wat wij niet zijn en wat wij hebben nagelaten om te doen is aan het kruis genageld en door de dood en opstanding uitgewist. Op grond van dit heilsfeit trok Paulus twee belangrijke conclusies: “Laat dan niemand u blijven oordelen inzake eten en drinken of op het stuk { d.w.z het punt} van een feestdag, nieuwe maan of sabbat { Kol.2 vers 16}. Messiasbelijdende Joden zijn vrij om zich aan de oudtestamentische spijswetten te houden en te rusten op de door Mozes voorgeschreven dagen. Gelovige uit de volken horen dit standpunt te eerbiedigen en hun geen aanstoot te geven. Indien een gelovige zich niet aan zulke voorschriften houdt, bijvoorbeeld omdat hij geen Jood is, dan rust er geen veroordeling op hem. DE wet der geboden, in inzettingen bestaande, is voor wie “in Christus” zijn immers buiten werking gesteld {Efe.2 vers 15 en Kol.2 vers 14}.

De tweede conclusie van Paulus luidde: “Indien gij met Christus afgestorven zijt aan de wereldgeesten, waartoe laat gij u, alsof gij in de wereld leefdet, geboden opleggen?” {Kol.2 vers 20}. De apostel gebruikt het werkwoord dogmatizo, zodat hij in feite zei: “Aangezien u met Christus aan de eerste beginselen der wereld bent afgestorven, waartoe laat gij u …….inzettingen opleggen? Paulus omschreef die als volgt: “raak niet, smaak niet, roer niet aan”, vers 21. Het ging blijkbaar om regels die het gebruik van bepaalde spijzen of dranken verboden, en om voorschriften die moesten voorkomen dat men in ceremoniële zijn onrein werd. Uit het vervolg, waar de apostel opmerkt, dat zulke regels “door gebruik teloor gaan, zoals het gaat met voorschriften en leringen van mensen” {Kol.2 vers 22} hebben vele uitleggers willen afleiden dat Paulus niet over de wet van Mozes sprak, maar over menselijke voorschriften die dwaalleraars de gemeente wilden opleggen. Zo’n conclusie is echter ongegrond. De apostel had het immers over “feestdagen, nieuw maansdagen en sabbatten”, d.w.z de heilige dagen van het volk Israël, die als een schaduw vooruitwijzen naar de werkelijkheid van de toekomende eeuw. In vers 17 zegt Paulus niet, dat de genoemde dagen een schaduw waren van wat inmiddels gekomen is, maar dat ze een schaduw zijn van toekomstige dingen, d.w.z. van dingen die ook voor ons nog in de toekomst liggen. Uit vers 17 blijkt, dat Paulus wel degelijk aan de voorschriften van de wet van Mozes met hun rijke profetische betekenis heeft gedacht. Maar als we de oudtestamentische wet opleggen aan mensen voor wie zij niet is bedoeld {vgl. 1Tim.1 vers 8-11}, aan leden van het Lichaam van Christus, voor de vorming waarvan God de tussenmuur juist heeft weggebroken { Efe.2 vers 15}, dan worden de Mozaïsche inzettingen “voorschriften en leringen van mensen, die door het gebruik teloor gaan”. Met elke inzetting waarvoor wij dan zo vurig strijden, wordt weer een nieuw muurtje gemetseld. Een menselijk muurtje op een terrein, waar de Here God de enige muur die Hijzelf ooit had opgericht, juist heeft afgebroken.

Laat een commentaar achter

Zoeken

Column

Sagrada Familía in Barcelona

Enige tijd geleden zijn we enige dagen in Barcelona geweest. Een prachtige stad. De prachtige kathedraal de Sagrada Família was voor mijn vrouw en ik het absolute hoogtepunt. In 1883 begon de architect Gaudí zijn levenswerk. Nu 138 jaar later genieten miljoenen mensen per jaar van deze nog steeds onvoltooide kerk. Indrukwekkend is de schitterende […]

583229 bezoekers sinds 07-06-2010