Evangelische universalisten

26-05-2011 door Aren van Waarde

Aan uitdrukkingen als “kei goed” en “vet cool” hebben wij nooit kunnen wennen. Plotseling werden ze door vrijwel iedereen in onze omgeving gebruikt. Wij keken vragend en wisten niet, of hier sprake was van een compliment of een belediging. Toen we christelijke toespraken gingen beluisteren, bleek opnieuw dat we geen antenne hebben voor vernieuwend jargon. “Evangelisch universalisme” is volgens zulke toespraken in opmars, en het is een teken aan de wand. Wat zou dat voor een stroming zijn?, vroegen we ons af.  “Evangelisch universalisme”  klonk ons in de oren als “ronde ballen” of “vierkante kubussen”.

Na enig onderzoek bleken “evangelische universalisten” mensen zijn die de bijbelse profetieën en de brieven van de apostelen hebben gelezen. Toen de clou tot hen doordrong, riepen ze uit: “Gaaf! Kei goed! Vet cool!” en stemden in met het “goede bericht” dat de Eeuwige heeft laten verkondigen. Mocht u nieuwsgierig zijn:

” Het heeft de ganse volheid behaagd in Hem woning te maken en door Hem… het al (Gr. ta panta) met zich te verzoenen, hetzij wat op de aarde, hetzij wat in de hemelen is”  (Kolossenzen 1:19-20)
“Daarom heeft God Hem ook uitermate verhoogd en Hem de naam boven alle naam geschonken, opdat in de naam van Jezus zich alle knie zou buigen van hen, die in de hemel en die op de aarde, en die onder de aarde zijn, en alle tong zou belijden: Jezus Christus is Here, tot eer van God, de Vader!” (Filippenzen 2:9-11, Jesaja 45:23)  [NB: Belijden met de tong en tot eer van de Vader, dus vrijwillig en van harte. De Levende God stelt geen prijs op kadaverdiscipline].
“Evenals in Adam allen sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden” (1 Korinthe 15:22)
“Gelijk het door één daad van overtreding voor alle mensen tot veroordeling gekomen is, zo komt het ook door één daad van gerechtigheid voor alle mensen tot rechtvaardiging ten leven” (Romeinen 5:18)
“Want allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods, en worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus” (Romeinen 3:23-24)
  
Volgens  Paulus moeten wij ons “niet laten afbrengen van deze hoop van het evangelie” (Kolossenzen 1:23)  en “dit woord des levens vasthouden” (Filippenzen 2:16). Dan zullen we ons onder alle omstandigheden kunnen verblijden (Filippenzen 2:18).

Indien iemand beaamt wat in bovenstaande teksten staat, is hij een “universalist” en heeft hij een “blijde boodschap” te verkondigen. HET evangelie waarvan niemand zich moet laten afbrengen.
Maar men kan het bovenstaande ook ontkennen. Waarbij men verklaart dat niet allen tot “het al” behoren, en dat met “buigen” zoiets is bedoeld als het knielen voor een menselijke dictator.
Men is dan geen universalist maar volgens Paulus heeft men dan ook het evangelie losgelaten. Zodat men niet langer een “goed bericht” kan proclameren.

Van het gehoorde is het slotwoord: Evangelisch universalisme is een pleonasme.

Laat een commentaar achter

Zoeken

Column

Sagrada Familía in Barcelona

Enige tijd geleden zijn we enige dagen in Barcelona geweest. Een prachtige stad. De prachtige kathedraal de Sagrada Família was voor mijn vrouw en ik het absolute hoogtepunt. In 1883 begon de architect Gaudí zijn levenswerk. Nu 138 jaar later genieten miljoenen mensen per jaar van deze nog steeds onvoltooide kerk. Indrukwekkend is de schitterende […]

583230 bezoekers sinds 07-06-2010