Een voorganger met een bedenkelijk verleden

21-09-2010 door Joop Neven

“Ik breng dank aan Hem, die mij kracht gegeven heeft, Christus Jezus, onze Here, dat Hij mij getrouw geacht heeft, daar Hij mij in de bediening gesteld heeft, hoewel ik vroeger een godslasteraar en een vervolger en een geweldenaar was. Maar mij is ontferming bewezen, omdat ik het in mijn onwetendheid, uit ongeloof, gedaan heb, en zeer overvloedig is de genade van onze Here geweest, met het geloof en de liefde in Christus Jezus” {1Tim.1 vers 12-13}.

Deze dankzegging is typerend voor de apostel, die nooit ophoudt te vertellen over de genade van God die hij mocht ondervinden. Het was voor Paulus een groot wonder dat Christus hem “getrouw geacht heeft” Het was Gods barmhartigheid en ontferming die hem betrouwbaar maakte. Betrouwbaarheid is een gevolg van genade en uitverkiezing {1 Kor.4 vers 1-2}. Ondanks zijn roeping voor de evangeliebediening kan hij zijn eigen onwaardigheid niet vergeten, speciaal zijn vervolging van de Gemeente Gods. Paulus probeert niet zichzelf te excuseren voor zijn daden. Hij noemt zich een “godslasteraar”, niet omdat hij ontkende dat er een God was, maar omdat hij ontkende, dat Jezus de Zoon van God en de Messias was en hij tegenover Hem misdragen had door de Gemeente te vervolgen. Het boek Handelingen laat zien dat Paulus als een niets ontziende vervolger was, die hele gezinnen in de gevangenis bracht {Hand.8 vers 3}. Hij noemt zich ook “een geweldenaar”. In het Grieks staat hier “hubristen” dat betekent: “een gewelddadig man”, iemand die arrogant is en aanmatigend, iemand die het geweld niet schuwt. Maar wat hij ook was vóór zijn bekering, hij was geen huichelaar. “Ik deed het in onwetendheid en ongeloof”, zei hij. Hier was geen sprake van moedwillige onwetendheid waar geen excuus voor is, maar van blindheid van een ongeborene; een blindheid, die alleen door Jezus Christus kon worden genezen. Paulus handelde “in ongeloof”, omdat hij niet op de hoogte was, of niet begreep, dat Jezus de Messias was. Hij verzette zich dus onopzettelijk tegen God. Ook op hem waren de woorden van Jezus van toepassing “Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen” {Luk.23 vers 34}. Het was God die hem een nieuwe geest van geloof en liefde gaf. Als Jezus Saulus van Tarsus kon veranderen, dan is er geen grens aan Zijn macht, dan is er hoop voor iedereen, want Hij is de Redder der wereld. “Dit is een getrouw woord en alle aanneming waard, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om zondaren te behouden, onder welke ik een eerste plaats inneem. Maar hiertoe is mij ontferming bewezen, dat Jezus Christus in de eerste plaats in mij zijn ganse lankmoedigheid zou bewijzen tot een voorbeeld voor hen die later op Hem zouden vertrouwen ten eeuwigen leven” {1Tim. Vers 15-16}. De uitdrukking “getrouw woord” komt vijf maal voor in de pastorale brieven {1Tim.1 vers 15; 3 vers 1; 4 vers 9; Titus3 vers 8; 2Tim.2 vers 11.}. Het dient als een inleiding of afsluiting van een geloofregel. De geloofsregel hier is “dat Jezus Christus in de wereld is gekomen om zondaren te behouden”. Zoals Paulus de eerste, in de betekenis van “voornaamste”, zondaar is geweest, zo heeft God hem nu als “eerste” de genade bekend gemaakt. Door Gods genade werd hij de meest zegenrijke apostel {1Kor.15 vers 9-10}. Hij werd een voorbeeld van Gods genade waardoor anderen ook vertrouwen in Christus kregen. Het Griekse woord voor “voorbeeld” is “hupotuposis” en dat betekent “schets” of “patroon”. Een schets of patroon kan altijd verder worden uitgewerkt en ingevuld zodat er iets prachtigs kan ontstaan, wat voldoet aan het beoogde doel. “Vertrouwen in” is de vertaling van de Griekse term “pisteuein epi” wat letterlijk “geloven is {op}” betekent. “Epi” {in of op} is zeldzaam in het N.T. Paulus gebruikt het ook in Rom.9 vers 33; en 10 vers 11. Het wijst naar Christus als de enige standvastige basis van vertrouwen. Het vertrouwen dat redt en eeuwig leven brengt, moet een vertrouwen zijn dat enkel en alleen berust op Christus en alles wat Hij heeft volbracht. “De Koning der eeuwen, de onvergankelijke, de onzienlijke, de enige God, zij eer en heerlijkheid in alle eeuwigheid! Amen”.

Laat een commentaar achter

Zoeken

Column

Sagrada Familía in Barcelona

Enige tijd geleden zijn we enige dagen in Barcelona geweest. Een prachtige stad. De prachtige kathedraal de Sagrada Família was voor mijn vrouw en ik het absolute hoogtepunt. In 1883 begon de architect Gaudí zijn levenswerk. Nu 138 jaar later genieten miljoenen mensen per jaar van deze nog steeds onvoltooide kerk. Indrukwekkend is de schitterende […]

579677 bezoekers sinds 07-06-2010